İnceleme Süreci

İnceleme Süreci

Çift Kör İnceleme ve Değerlendirme Süreci

Çift Kör İnceleme (Double-Blind Review), bilimsel yayınların en yüksek kalitede yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların objektif bir değerlendirmesinin temelini oluşturur ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilir.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi'nin yayın kalitesinde hakemlerin görüşleri belirleyici bir yere sahiptir.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde hem hakem hem de yazar kimliklerinin hakemlerden gizlendiği ve bunun tersinin de geçerli olduğu çift kör inceleme yöntemini kullanır. Bu nedenle yazarlardan makaleleri sisteme yüklerken isimlerini silmeleri istenmektedir.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi'ne gönderilen tüm çalışmalar aşağıdaki adımlara göre çift-kör inceleme yöntemiyle değerlendirilir.

1. İlk Değerlendirme Süreci

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmalar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Bu aşamada derginin amacına ve kapsamına uygun olmayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf İngilizce olan, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları bilgilendirilecektir. Uygun bulunan çalışmalar, ön değerlendirme işlemine tabi tutulur.

2. Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde, çalışmaları, giriş ve literatürü, yöntemleri, bulguları, sonuçları, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları, kapsamı ve çalışmanın özgünlüğü açısından ayrıntılı olarak inceler. Bu inceleme sonucunda uygun olmayan çalışma en geç dört hafta içinde alan editörünün değerlendirme raporu ile yazarına iade edilir. Dergiye uygun olan çalışmalar hakem sürecine geçirilir.

3. Hakem Süreci

Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlıklarına göre hakemlere gönderilir. Çalışmayı inceleyen editörü, kendi uzmanlık alanlarına göre Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu havuzundan veya hakem havuzundan en az iki hakem önerebilir veya çalışma alanına uygun yeni bir hakem önerebilir.

Hakem önerileri editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalar hakemlere sunulur. Hakemler, değerlendirmekte oldukları çalışma ile ilgili herhangi bir işlem veya belgeyi paylaşmayacaklarını garanti etmekle yükümlüdürler.

4. Hakem Değerlendirme Süreci

Değerlendirme süreci için hakeme verilen süre 15 gündür. Hakem veya editörlerden gelen düzeltme önerileri yazarlar tarafından “düzeltme talimatı”na göre 1 ay içinde tamamlanmalıdır.
Hakemler düzeltmeleri inceleyerek çalışmanın uygunluğuna karar verebilir ve gerekirse birden fazla düzeltme talebinde bulunabilir.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlüğüne, kullanılan yönteme, etik kurallara uygunluğuna, bulgu ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunulmasına ve literatürün incelenmesine dayanmaktadır.


Bu inceleme aşağıdaki unsurlara dayanmaktadır:

1. Giriş ve Literatür: Değerlendirme raporu, çalışmada ele alınan problemin sunumunu ve amacını, konunun önemini, ilgili literatürün kapsamını, çalışmanın güncelliğini ve özgünlüğünü içerir.

2. Metodoloji: Değerlendirme raporu, kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve özellikleri, geçerlilik ve güvenirlik ile veri toplama ve analiz sürecine ilişkin bilgileri içerir.

3. Bulgular: Değerlendirme raporu, yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların sunumu, analiz yöntemlerinin doğruluğu, araştırmanın amaçları ve bulguların tutarlılığı, gerekli tablo, şekiller sunumuna ilişkin görüşleri içerir. ve görseller ve kullanılan testlerin kavramsal değerlendirmesi.

4. Değerlendirme ve tartışma: Değerlendirme raporu, bulgulara dayalı olarak konuya ilişkin görüş, araştırma soruları ve hipotezlere uygunluk, genellenebilirlik ve uygulanabilirliği içerir.

5. Sonuç ve öneriler: Değerlendirme raporu, literatüre katkılar hakkında görüşler, gelecekte yapılacak çalışmalar ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler içermektedir.

6. Üslup ve Anlatım: Değerlendirme raporu, başlığın içeriğe uygunluğu, çalışmada İngilizcenin uygun kullanımı, referans ve referansların çalışmanın diline ve APA kurallarına uygun olmasını içerir.

7. Genel değerlendirme: Değerlendirme raporu, bir bütün olarak çalışmanın özgünlüğü, eğitim literatürüne katkısı ve alandaki uygulamalar hakkında görüş içerir.


İntihal Tespiti

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi'nin yayın politikalarına uygun olarak, “İnceleme Süreci”nden geçen her çalışma için intihal kontrolü yapılması gerekmektedir. Turnitin intihal kontrol yazılımı, intihal tespiti için kullanılır.


Taslak

Taslak belgeleri, ilgili yazarlara çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla gönderilecektir. Taslak derhal kontrol edilmeli ve yanıtlar 15 iş günü içinde geri gönderilmelidir. Taslak dikkatlice kontrol edilmesi yazarların sorumluluğundadır. Bu aşamada herhangi bir değişikliğe izin verilmeyecektir.