Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI
Yazılar, dergiye yalnızca çevrimiçi gönderi sistemi ile elektronik versiyonda gönderilmelidir.

Yazı gönderi tipleri
Orijinal araştırma makaleler, derleme makaleler, teknik notlar, teknik raporlar, editöre mektup, kitap eleştirileri yayınlanır.
• Orijinal araştırma makaleler; Daha önce yayınlanmamış olan ve 7500 kelimeyi veya 25 sayfayı geçmemesi gerekir. Orijinal tam metin araştırma makaleleri (tablolar ve resimler dahil)
• Derleme makaleler; güncel konularda ve 10.000 kelimeye veya 25 sayfa (tablolar ve şekiller dahil)
• Teknik notlar ve raporlar; ön nitelikte olabilecek çalışmayı açıklayan (tercihen tablolar ve şekiller dahil 3000 veya 10 sayfadan fazla olmamalıdır).
• Editöre Mektuplar; güncel konulara dahil edilmeli ve 2000 kelimeyi veya tablolar ve şekiller dahil 10 sayfayı geçmemelidir)

Dergi ücreti
Derginin yayın ücreti yoktur.

Yazıların Hazırlanması
Çalışmalar Türkçe veya İngilizce hazırlanmalıdır. Metninizi bir kelime işlemci yazılımı kullanarak hazırlayın ve ".doc" veya ".docx" formatlarında kaydedin. Yazılar aşağıdaki sırayla hazırlanmalıdır;

• Başlık sayfası (Şablonu indir)
    o Başlık (Kısa ve bilgilendirici. Kısaltmalardan ve formüllerden kaçının)
    o Yazar isimleri ve üyelik adresleri (Tam isimler verilmeli, kısaltma yapılmamalıdır. İlgili yazar bir yıldız işaretiyle belirtilmelidir. Her üyelik adresi kurum, fakülte / okul, bölüm, şehir ve ülkeyi içermelidir)
    o Sorumlu yazarın e-postası, telefonu, faksı ve adresi
    o Tüm yazarlar için ORCID numarası ve e-posta adresleri.
    o Şekil sayısı
    o Çizelge sayısı
    o Teşekkür (Varsa. Mutlaka minimumda tutun)

• Ana metin (Şablonu indir)
    o Başlık
    o Öz (150 ile 250 kelime arasında olmalı, kaynak ve kısaltmalardan kaçınılmalıdır)
    o Anahtar Kelimeler (Minimum 3, Maksimum 6 anahtar kelime)
    o Giriş
    o Materyal ve Yöntemler
    o Bulgular
    o Tartışma (Uygunsa Bulgular bölümü ile birleştirilebilir)
    o Sonuç
    o Etik Standartlara Uyum
        a) Yazarların Katkıları
        b) Çıkar Çatışması
        c) Hayvanların Refahına İlişkin Beyan
        d) İnsan Hakları Beyanı
    o Kaynaklar
    o Çizelge(ler) (metinde uygun konumda)
    o Şekiller (metinde uygun konumda)
    o Ekler (varsa)

Makale boyunca A4 boyutundaki kağıdın tüm kenarlarında çift aralıklı ve 25 mm kenar boşluklu referanslar, tablo başlıkları ve şekil başlıkları dahil olmak üzere 12 puntoluk bir yazı tipi kullanın (Times New Roman). Sayfanın bütün yönlerinde 25 mm'lik kenar boşlukları kullanın. Metin tek sütun formatında olmalıdır Yazarların şablon dosyalarını aşağıdaki bağlantılardan indirmeleri önerilir: 

    • Her sayfa Arap rakamları ile numaralandırılmalı ve yazının başından sonuna kadar satırlar sürekli olarak numaralandırılmalıdır.
    • Vurgu için italik kullanın.
    • Yalnızca SI (uluslararası sistem) birimlerini kullanın.
    • Ondalık basamaklar için "nokta" kullanın.
    • Tür adı için italik kullanın.

Etik Standartlara Uyum
Sorumlu yazar, kaynak listesinden önce ayrı bir bölümde makale metnine bir özet açıklama ekleyecektir. Aşağıdaki açıklama örneklerine bakın:

a) Yazarların Katkıları
Lütfen makale için yazarların katkılarını sağlayın. Ad ve soyadlarının ilk harflerini kullanın (örneğin; Yazar MO çalışmayı tasarladı, MF makalenin ilk taslağını yazdı, AF istatistiksel analizleri gerçekleştirdi ve yönetti. Tüm yazarlar son makaleyi okudu ve onayladı.).

b) Çıkar Çatışması
Mevcut herhangi bir çıkar çatışması burada verilmelidir. Çatışma yoksa, yazarlar şunları belirtmelidir:
Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

c) Hayvanların Refahına İlişkin Beyan
Çalışmada hayvan kullanılmışsa; Araştırma için kullanılan hayvanların refahına saygı gösterilmelidir. Hayvanlar üzerindeki deneyleri bildirirken, yazarlar aşağıdaki ifadeyi belirtmelidir: 
Etik onay: Hayvanların bakımı ve kullanımı için geçerli tüm uluslararası, ulusal ve / veya kurumsal yönergelere uyulmuştur. Veya geriye dönük çalışmalar için; makale metninde bir özet beyan aşağıdaki şekilde yer almalıdır: 
Etik onay: Bu tür bir çalışma için resmi onay gerekli değildir.

d) İnsan Hakları Beyanı
İnsan katılımcıları içeren çalışmaları bildirirken, yazarlar aşağıdaki ifadeyi eklemelidir:
Etik onay: Çalışmalar, uygun kurumsal ve / veya ulusal araştırma etik komitesi tarafından onaylanmış ve 1964 Helsinki Bildirgesi ve daha sonra yapılan değişiklikler veya karşılaştırılabilir etik standartlarda belirtilen etik standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Veya geriye dönük çalışmalar için; makale metninde aşağıdaki gibi bir özet beyan yer almalıdır:
Etik onay: Bu tür bir çalışma için resmi onay gerekli değildir.

KAYNAKLAR
Metinde Alıntı;
Lütfen metinde geçen her bir atıfın kaynaklar listesinde de sunulduğundan emin olun. Metindeki literatürü kronolojik olarak, ardından bu örnekler gibi alfabetik sırayla belirtin "(Elp vd., 2018; Biswas vd., 2016; Elp ve Osmanoğlu, 2019)". Atıfta bulunulan kaynak bir cümlenin konusuysa, parantez içinde yalnızca tarih verilmelidir. Bu örnek gibi biçimlendirilmiştir: “Durmaz (2007) .... etkinliğini araştırmıştır”.

• Tek yazar: yazarın soyadı ve yayın yılı (Elp, 2017)
• İki yazar: hem yazarların soyadları hem de yayın yılı (Adem ve Elp, 2017)
• Üç veya daha fazla yazar: birinci yazarın soyadı ve ardından "ve diğerleri". ve Elp et al., 2018 yayın yılı)

Kaynaklar Listesinde Alıntı;
Kaynaklar önce alfabetik olarak sıralanmalı ve daha sonra makalenin sonunda kronolojik olarak sıralanmalıdır. Aynı yazar (lar) dan aynı yıl içinde birden fazla kaynak yayın tarihinden (2016a) sonra yerleştirilen a, b, c vb. Harflerle belirtilmelidir. Çevrimiçi olarak yayınlanan makalelerin, kitapların, çok yazarlı kitapların ve makalelerin alıntıları aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır:

Makale:
Adem, S. S., & Elp, M. (2017). Muscle spindle and comparison of fish muscle spindle with other vertebrates. Alinteri Journal of Agriculture Sciences, 32(2): 113-117
Durmaz, Y. (2007). Vitamin E (alpha-tocopherol) production by the marine microalgae Nannochloropsis oculata (Eustigmatophyceae) in nitrogen limitation. Aquaculture, 272(4): 717-722.
Elderwish, N., M., Taştan, Y. & Sönmez, A. Y., (2019). Türkiye’nin batı karadeniz kıyı sularındaki ağır metal birikimin mevsimsel olarak incelenmesi. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 1-8. 
Elp, M., Osmanoğlu, M. İ., Kadak, A. E., & Turan, D., (2018). Characteristics of Capoeta oguzelii, a new species of cyprinid fish from the Ezine Stream, Black Sea basin, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Zoology in the Middle East. 64(2): 102–111. https://doi.org/10.1080/09397140.2018.1442295 
Sönmez, A. Y., Kale, S., Özdemir, R. C. & Kadak, A. E. (2018). An adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) to predict of cadmium (Cd) concentration in the Filyos River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(12): 1333-1343. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v18_12_01
Kitap:
Brown, C., Laland, K. & Krause, J. (Eds.) (2011). Fish Cognition and Behavior. 2nd ed. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. 472p.

Kitap bölümü:
Langston, W. J. (1990). Toxic effects of metals and the incidence of marine ecosystems, pp. 102-122. In: Furness, R. W. (Ed.), Rainbow Heavy Metals in the Marine Environment. New York, USA: CRC Press. 256p.

Vassallo, A. I. & Mora, M. S. (2007). Interspecific scaling and ontogenetic growth patterns of the skull in living and fossil ctenomyid and octodontid rodents (Caviomorpha: Octodontoidea). pp. 945-968. In: Kelt, D. A., Lessa, E., Salazar-Bravo, J. A., Patton, J. L. (Eds.), The Quintessential Naturalist: Honoring the Life and Legacy of Oliver P. Pearson. 1st ed. Berkeley, CA, USA: University of California Press. 981p. 

Tez:
Elp, M. (2002). Koçköprü baraj gölü’nde (Van) yaşayan siraz (Capoeta capoeta, Guldensteadt, 1772) ve inci kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811) populasyonları üzerine bir araştırma. Ph.D. Thesis. İstanbul University, İstanbul, Turkey.

Konferans bildirimleri:
Notev, E. & Uzunova, S. (2008). A new biological method for water quality improvement. Proceedings of the 2nd Conference of Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, Greece, pp. 487-492.

Enstitü yayınları:
FAO. (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture: Contributing to food security and nutrition for all. Rome. 200 pp.

Rapor:
FAO. (2018). Report of the ninth session of the Sub-Committee on Aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1188. Rome, Italy.

İnternet kaynakları:
Froese, R. & Pauly, D. (Eds.) (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. Retrieved on January 11, 2018 from http://www.fishbase.org.
TurkStat. (2019). Fishery Statistics. Retrieved on December 28, 2019 from http://www.turkstat.gov.tr/

Çizelge(ler)
Arapça olarak numaralandırılmış çizelgeler, üstte kısa bir açıklayıcı başlık ile ayrı sayfalarda yer almalıdır. Dipnotları çizelge gövdesinin altındaki tablolara yerleştirin ve bunları küçük harflerle (veya anlamlılık değerleri ve diğer istatistiksel veriler için yıldız işaretleriyle) belirtin. Dikey kurallardan kaçının. Çizelgelerde sunulan veriler, makalenin başka bir yerinde açıklanan sonuçları tekrar etmemelidir.

Şekil(ler)
Metinde tüm resimler 'Şekil' olarak etiketlenmeli ve ardışık Arapça rakamlarla, Şekil 1, Şekil 2 vb. İle numaralandırılmalıdır. Bir şeklin panelleri etiketlenmişse (a, b, vb.), Metinde bu panellere atıfta bulunurken aynı durumu kullanın. Şekillerin PNG, JPEG gibi elektronik formatlarda olması önerilir. TIFF (min. 300 dpi) de mevcut boyutlarda düzenlenmelidir. Tüm şekiller veya tablolar metin içinde sunulmalıdır. Yazı tipi boyutları 9 ila 11 punto arasında olmalıdır.