Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, yayın için yüksek kaliteli bilimsel yayınlar, bilimsel bulgulara halkın güvenini ve orijinal fikirlere gereken takdiri sağlamak için var olan belirli etik standartları takip eder. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) standartlarına bağlıdır, Davranış Kurallarına uyar ve En İyi Uygulama Kılavuzlarına bağlı kalmayı amaçlamaktadır.


Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, Mart 7). Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Yönergeleri https://publicationethics.org/about/guide/journal-editors web adresinden alınmıştır.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi’ne yazı gönderen yazarlar, çalışmalarının orijinal olduğunu ve başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere olmadığını onaylar. Ayrıca, yazarlar, gönderilen makalelerin diğer makale veya çalışmalardan tamamen veya kısmen kopyalanmadığını veya intihal olmadığını onaylar. Yazarlar, makaleleri ile ilgili potansiyel çıkar çatışmaları veya kısmi faydaları olmadığını onaylar.


Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, yayınlanmadan önce gönderilen tüm makalelerde intihal olup olmadığını kontrol edecektir. Yayın sürecinin herhangi bir aşamasında intihal tespit edilirse, yazara makaleyi yeniden yazma talimatı verilecektir. İntihali önlemek için her gönderi Turnitin® tarafından taranacaktır. Herhangi bir makalenin% 30'unda intihal olması durumunda makale reddedilecek ve yazar bilgilendirilecektir. Yazarların, yayına göndermeden önce makale içeriğini kontrol etmelerini şiddetle tavsiye ederiz. İntihal, ücretsiz çevrimiçi yazılım kullanılarak kontrol edilebilir.


Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, gönderilen makalelerin tarafsız ve adil kör hakem incelemelerine ve yazarlar ile hakemler arasındaki gerçek veya olası çıkar çatışmalarının önlenmesine kendini adamıştır.

EDİTÖRLERİN VE YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI

Yayın Sorumlulukları ve Bağımsızlık

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 'nin tüm editörleri, dergideki değerlendirme ve kararlarında bağımsızdır. Hiçbir dış ve / veya iç faktör kararlarını etkileyemez. Editörler herhangi bir olumlu ve / veya olumsuz kısıtlamaya maruz kalırlarsa, kısıtlamaya dahil olanlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutarlar. Öte yandan editörler dergideki kararlarından sorumludur. Editör, dergi içeriğinden ve zamanında yayınlamadan sorumlu tek kişidir.

Gizlilik ve Çıkar Çatışması

Dergi editörleri ve Editörler Kurulu üyelerinin, gönderilen materyalleri bölüm editörleri, istatistik editörleri, dil editörleri, editörler, tasarım editörleri ve ombudsman dışındaki üçüncü şahıslarla gerektiğinde paylaşmaları ve gönderilen materyalleri kendileri kullanmaları yasaktır. Bir editör ile yazarın veya yazarın kurumu arasında işbirliği veya rekabet açısından çıkar çatışması varsa, değerlendirme sürecini yönetmek üzere Yayın Kurulu'ndan başka bir üye görevlendirilir.

Yayın Kararları

Editörler, alanında uzman en az iki hakem atayarak gönderilen makalelerin hakem incelemesini sağlar. Yazıların araştırmacılar ve okuyucular için önemi, hakem raporları, intihal ve telif hakkı ihlali hukuki konular olarak dikkate alınarak bir makalenin yayınlanması kararından Editör sorumludur. Editör, kararını diğer editörler ve hakemlerle tartışabilir.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

Editör Kararına Katkı

Gönderilen bir makalenin hakem incelemesi, bilimsel içeriğinin, bilimsel düzeninin ve derginin ilkelerine göre uygunluğunun kontrolü ve uygunluğun sağlanması için uygun olmayan makale içeriği için hakem görüşünün iletilmesidir. Gözden geçirme süreci, hakemlere makaleler hakkındaki değerlendirmelerini editörlere iletme olanağı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onlara makalelerin içeriğini geliştirme fırsatı da verir.

Hızlılık

Bir makalenin değerlendirilmesi için görevlendirilen bir hakem, makalenin içeriği dışında bir bilim dalında uzmansa, yazının konusundan uzaksa, değerlendirme için süresi kısaysa veya çıkar çatışması varsa, Görevlendiren editöre bilgi vermeli ve geri çekilmesini istemelidir. Makalenin içeriği hakemin uzmanlık alanına uyuyorsa, değerlendirmeyi tamamlamalı ve raporu en kısa sürede editöre göndermelidir.

Gizlilik

Makalelerin değerlendirilmesi için görevlendirilen hakemler, makalelerin gizli belge olduğunu peşinen onaylar ve bu belgeler ile ilgili herhangi bir bilgiyi, değerlendirmeye dahil olan editörler dışında üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Hakemler, makaleler yayın için kabul edildikten veya reddedildikten sonra bile bilgi paylaşmamaya devam eder.

Makalede değerlendirme için izinsiz olarak gönderilen bir fikrin kullanıldığından şüpheleniliyorsa, COPE "Bir değerlendirmecinin bir yazarın fikirlerine veya verilerine el koyduğundan şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?" akış şemasını takip edebilir.

Nesnellik Standartları

Hakemler, eleştirilerini bilimsel arka plan üzerine inşa etmeli ve açıklamalarına bilimsel kanıtlar eklemelidir. Makaleleri geliştirmek için hakemler tarafından yapılan tüm yorumlar açık ve doğrudan olmalı ve yazarın duygularını rahatsız etmeyecek şekilde yazılmalıdır. Hakaret ve aşağılayıcı ifadelerden kaçınılmalıdır.

Alıntılanan Referansların Uygunluğu

Hakemler, kullanılan yazılarda kaynak göstermeden alıntı yapmalıdır. Yayınlanan makalelerdeki ifadeler, gözlemler, sonuçlar veya kanıtlar ilgili referansın alıntıları ile alıntılanmalıdır. Gözden geçirenler ayrıca alıntı yapılan referans (lar) da alıntıların varlığının gerçekliğinden emin olmalıdır.

Çıkar Çatışması

Bir hakem, yazar (lar) la bir veya daha fazla ilgi alanına girerek bir durumdaysa, atamayı yapan editörün editörüne bilgi vermeli ve geri çekilmesini istemelidir.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Raporlama Standartları

Orijinal araştırma makalelerinin yazarları sonuçları sunmalı ve bunları uygun bir şekilde tartışmalıdır. Makalelerin metodolojik içerikleri tekrarlanabilir olması gerektiğinden, yazarlar beyanlarında net olmalı ve kasıtlı olarak yanlış veya eksik verileri bildirmemelidir. Derleme türü makalelerin yazarlarına, derleme konuları alanında uzman değillerse veya yeterli arka plan bilgisine veya ilgili önceki çalışmalarına sahip değillerse bu tür makaleler yazmaları önerilmez.

Veri Erişimi ve Saklama

Yazarlardan gerektiğinde ham verilerini sunmaları istenebilir (etik durumlar vb.). Bu nedenle makalelerin ham verileri, gerektiğinde sunulabilmesi için güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Yayınları takip eden ham verilerin saklama süresi en az 10 yıl olmalıdır.

Özgünlük ve İntihal

Gönderilen makalelerin yazarları, makalelerinin orijinal olduğundan emin olmalı veya alıntılar için alıntı referansları içermelidir.

Birden Çok, Tekrarlanan, Gereksiz veya Eşzamanlı Gönderimler

Aynı araştırma üzerine birden fazla yayın raporu üretmek için onaylanmış bir yol değildir. Yazarlar bu tür durumlara dikkat etmeli ve aynı makaleyi aynı anda farklı dergilere göndermemelidir.

Makale Yazarlığı

Makalelerde yalnızca aşağıdaki kişiler sorumlu yazarlar olarak yer almalıdır:
• Bir çalışmada kavram, tasarım, performans, veri toplama ve / veya analize büyük katkı sağlayan araştırmacılar,
• Yazıların hazırlanmasında veya eleştirel revizyonunda yer alan araştırmacılar,
• Araştırmacılar makalelerin son halini onayladılar ve gönderimini kabul ettiler.
Yukarıdaki liste dışındaki katkıda bulunanlar (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımcıları, genel katkılar, vb.) Yazarların listesine dahil edilmemelidir, ancak teşekkür bölümünde listelenebilir. Yazıların ilgili yazarları, yazar olarak katkıda bulunanların ve teşekkür bölümünde yer alacak kişilerin ayrı bir listesini sağlamalıdır.

Çıkar Çatışması

Yazarlar, yazılarında her türlü çıkar çatışmasını açıkça beyan etmelidir. Yazıların konusu ile ilgili çıkar çatışması bulunmadığı da beyan edilmelidir. En yaygın çıkar çatışması türleri mali destekler, eğitim veya diğer türden fonlar, kişisel veya kurumsal ilişkiler ve üyeliklerdir. Çalışmaların tüm mali destek kaynakları (hibe veya diğer referans numaraları ile birlikte) beyan edilmelidir.

Referansların Kabulü

Yazarlar, kaynaklarının izni olmadıkça kişisel olarak elde edilen bilgileri (çevredeki kişilerle konuşmalar, yazışmalar veya tartışmalar) kullanmamalıdır. Özel belgeler veya hibe başvurularının hakemliği ile ilgili bilgiler, ilgili hizmeti veren makamların izni olmadan kullanılmamalıdır.

Hakem Değerlendirmesi

Yazarlar, hakem değerlendirmesi sürecine dahil olmak zorundadır ve ham verilere, etik onaylara ilişkin kanıtlara, hasta onaylarına ve editörlerin telif hakkı yayın taleplerine ve açıklamalarına yanıt vererek işbirliği yapmalıdır. Yazarlar, hakem değerlendirme süreci tarafından oluşturulan revizyon önerilerine olumlu veya olumsuz şekilde yanıt vermelidir. Olumsuz yanıtlarına karşı görüşlerini de eklediklerinden emin olmalıdırlar.

Yazarlar aşağıdakileri onaylamalıdır:

1. Yazılar, gönderen yazarın orijinal çalışması olmalıdır.
2. Gönderilen yazılar yayımlanmamış olmalıdır.
3. Çıkar çatışması olmamalıdır. Varsa açıkça belirtilmelidir.
4. Yazarlar, yazının hazırlanmasında kullanılan tüm veri kaynaklarına atıfta bulunmalıdır.
Not: Bir makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik değildir.

Hakemler aşağıdakileri onaylamalıdır:

1. Yazılar, yazarların cinsiyet, ırk, etnik köken, din, vatandaşlık veya politik görüşlerine bakılmaksızın, makalenin entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde gözden geçirilir.
2. İnceleme sürecinde gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması editöre gönderilmelidir.
3. Yazıyla ilgili bilgiler gizli tutulur.
4. Yayının reddine sebep olabilecek bilgiler editöre gönderilmelidir..

Editörler aşağıdakileri onaylamalıdır:

1. Yazılar, yazarların cinsiyet, ırk, etnik köken, din, vatandaşlık veya politik görüşlerine bakılmaksızın, makalenin entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde gözden geçirilir.
2. Yazılara ilişkin bilgiler gizli tutulur.
3. Yazılarla ilgili gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması açıklanmalıdır.

Araştırmada Hayvanların Kullanımına İlişkin Etik Kılavuz

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, canlı hayvanlar kullanılarak yapılan deneyleri bildirmek için ARRIVE yönergelerini (www.nc3rs.org.uk/ARRIVE) onaylamaktadır. Yazarlar ve hakemler, www.nc3rs.org.uk/ARRIVEchecklist adresinde bulunabilen ARRIVE kılavuzlarını bir kontrol listesi olarak kullanabilir.
Hayvanlarla ilgili orijinal araştırmaları içeren yazılar, bir etik inceleme komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. Proje kimlik kodu, onay tarihi ve etik komite veya kurumsal inceleme kurulunun adı Materyal ve Yöntem Bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında belirtilmelidir.
Hayvanları içeren araştırmalar için, potansiyel olarak elde edilen faydaların, katılan hayvanların uğradıkları zararla ilişkili olarak önemli olması gerekir. Yazarlar, araştırmalarını genel olarak kabul edilen "3R'ler"(İngilizcede) ile uyumlu olmasını özellikle sağlamalıdır:
• Mümkün olan yerlerde hayvanların alternatiflerle değiştirilmesi,
• Kullanılan hayvan sayısında azalma ve
• Hayvanlara verilen zararı en aza indirmek için deneysel koşulların ve prosedürlerin iyileştirilmesi.

SORUMLULUK REDDİ

Yazarın görüşlerinden ve yazı içeriğinden editör veya yayın kurulu üyeleri sorumlu değildir. Yazılarının etik orijinalliğinden ve olası hatalarından yazarlar sorumludur. Ayrıca, prova okumalarından önce sayfa düzenlemesine dayanan tüm hatalardan da sorumludurlar. Diğer yandan redaksiyon sonrası meydana gelen hatalar dergi yöneticilerinin sorumluluğundadır.

Not: Sorumlu yazar 2 ay içinde düzeltme yapmalıdır, aksi takdirde makale reddedilebilir.

Not: Yayın Kurulu, gönderilen makaleler üzerinde hakemin değerlendirmesine, dergi editör kurulunun politikalarına ve intihal, iftira ve telif hakkı ihlallerini önlemeye yönelik yasal çabalara dayanarak yayın kararları verme sorumluluğunu üstlenir.