Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KORONAVİRÜS PANDEMİSİ SÜRECİNDE EBEVEYNLERİ GÖZÜNDEN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ

Yıl 2020, SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM, 529 - 551, 29.12.2020
https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194

Öz

Bu araştırmada, yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde ilkokul öğrencilerinin deneyimleri ebeveynlerinin gözünden incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla belirlenen ilkokul öğrencileri ve onların ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, korkulu-kaygılı olma, arkadaşlık ilişkileri, dijital araçların aşırı kullanımı, akademik başarı, uzaktan eğitim süreci, ebeveynin rolü ve öğretmenle iletişim gibi temalarla açıklanmıştır. Bulgulara göre; öğrenciler ve ebeveynleri bu süreçte korkulu-kaygılı hissetmişlerdir. Okulların kapanması ile öğrenciler eğlenmek ve vakit geçirmek için dijital araçlara yönelmişlerdir. Uzaktan eğitimle birlikte öğrencilerin akademik başarılarında bir düşüş olduğu ve ebeveynlerin bu süreci yönetmekte zorlandıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler pandemi sürecinde öğretmenleri ile daha fazla iletişim kurmak istemişlerdir. Çalışmanın bulgularından hareketle öğretmenlere, ebeveynlere ve yapılacak olan çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • AKSAKALLI, G. (2020). Koronavirüs (COVİD-19) salgını ve korona fobi etkisi. 15 Haziran tarihinde https://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/koronavirus-covid-19-salgini-ve-koronafobi-etkisi adresinden alınmıştır.
 • ANADOLU AJANSI, (2020). Koronavirüs yayılma haritası. 1 Temmuz 2020 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/koronavirus-yayilma-haritasi/1763650# internet adresinden alınmıştır.
 • ASLAN, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(65), 35-41. http://www.dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/view/1353/2382
 • BRAZENDALE, K., BEETS, M. W., WEAVER, R. G., PATE, R. R., TURNER-MCGRİEVY, G. M., KACZYNSKİ, A. T., CHANDLER, J. L., BOHNERT, A., & VONHİPPEL, P. T. (2017). Understanding differences between summer vs. school obesogenic behaviors of children: the structured days hypothesis. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(100), 1-14.
 • BROOKS, S. K., WEBSTER, R. K., SMITH, L. E., WOODLAND, L., WESSELY, S., GREENBERG, N., & RUBIN, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395, 912-920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8
 • BUHS, E. R. (2005). Peer rejection, negative peer treatment, and school adjustment: Self-concept and classroom engagement as mediating processes. Journal of School Psychology, 43, 407-424. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2005.09.001
 • BULUT, C., & KATO, Y. (2020). Epidemiology of COVID-19. Turkish Journal of Medical Sciences, 50, 563-570. https://doi.org/10.3906/sag-2004-172
 • CAN, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • CHİNAZZİ, M., DAVİS, J. T., AJELLİ, M., GİOANNİNİ, C., LİTVİNOVA, M., MERLER, S., VİBOUD, C. (2020). The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (Covid-19) outbreak.Science. 68(6489), 395-400. https://doi.org/10.1126/science.aba9757
 • COPLAN, R. J., LIU, J., CAO, J., CHEN, X., & LI, D. (2017). Shyness and school adjustment in Chinese children: The roles of teachers and peers. School Psychology Quarterly, 32(1), 131–142. https://doi.org/10.1037/spq0000179
 • CRESWELL, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • DEWITTE, S. N. (2014). Mortality risk and survival in the aftermath of the medieval black death. PLoS One, 9(5), e96513. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096513
 • ERCAN, E. S., ARMAN, A. R., EMİROĞLU, N. İ., ÖZTOP, D. B., & YALÇIN, Ö. (2020). Türkiye çocuk ve genç psikiyatrisi derneği covıd-19 (korona) virüs salgını sırasında aile, çocuk ve ergenlere yönelik psikososyal ve ruhsal destek rehberi. 22 Haziran 2020 tarihinde https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid-19rehberi30mart2020.pdf.pdf adresinden erişilmiştir.
 • FARDİN, M. A. (2020). COVID-19 and anxiety: A review of psychological ımpacts of ınfectious disease outbreaks. Arch Clin Infect Dis. https://doi.org/10.5812/archcid.102779
 • FRASER, M. W., GALINSKY, M. J. & RICHMAN, J. M. (1999). Risk, protection, and resilience: Toward a conceptual framework for social practice. Social Work Research, 23(3), 129-208. https://doi.org/10.1093/swr/23.3.131
 • FURRER, C., & SKINNER, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95(1), 148-162. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.1.148
 • GILANI, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system? https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-educationsystem/1771350, web adresinden 11 Haziran 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • GLESNE, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Ed. Ersoy, A. ve Yalçınoğlu, P.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • GÜLER A. HALICIOĞLU, B. H., & TAŞĞIN, S. (2014). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • GÜLTEKİN, B. K. (2010). Ruhsal bozuklukların önlenmesi: kavramsal çerçeve ve sınıflandırma. Psikiyatride Güncel Yaklaşimlar­Current Approaches ın Psychiatry, 2(4), 583­594
 • HOPMAN, J., ALLEGRANZI, B., & MEHTAR, S. (2020). Managing Covid-19 in Low and Middle income Countries.JAMA. 323(16), 1549-1550. https://doi.org/10.1001/jama.2020.4169
 • HUEBNER, E. S., SULDO, S. M., VALOİS, R. R., DARNE, J. W. & ZULLİG, K. (2004). Brief multidimensional students’ life satisfaction scale: Sex, race, and grade effects for high school sample. Psychological Reports, 94(1), 351-356. https://doi.org/10.2466/PR0.94.1.351-356
 • IŞIKLI., & DİĞ., (2020). COVID-19 Salgın’ının psikolojik sonuçları ve etkili başa çıkma yöntemleri. 22 Haziran 2020 tarihinde https://corona.hacettepe.edu.tr/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19_psikolojik_ sonuclari basa_cikma yontemleri.pdf adresinden erişilmiştir
 • KABALİ, H. K., IRİGOYEN, M. M., NUNEZ-DAVİS, R., BUDACKİ, J. G. MOHANTY, S. H. LEİSTER, K. P., & BONNER, R. L. (2015). Exposure and use of mobile media devices by young children. American Academy of Pedıatrıcs, 136(6), 1044-1510
 • KIURU, N., LAURSEN, B., AUNOLA, K., ZHANG, X., & LERKKANEN, M. K. (2016). Positive teacher affect and maternal support facilitate adjustment after the transition to first grade. Merrill-Palmer Quarterly, 62(2), 158–178. https://doi.org/10.13110/merrpalmquar1982.62.2.0158
 • KRAEMER, M. U., YANG, C. H., GUTIERREZ, B., WU, C. H., KLEIN, B., PIGOTT, D. M., & BROWNSTEIN, J. S. (2020). The effect of human mobility and control measures on the Covid-19 epidemic in China. Science. 368(6490), 493-497. https://doi.org/10.1126/science.abB-4218
 • LEE, P., & BIERMAN, K. L. (2015). Classroom and teacher support in kindergarten: associations with the behavioral and academic adjustment of low-ıncome students. Merrill-Palmer Quarterly, 61(3), 383-411. https://doi.org/10.13110/merrpalmquar1982.61.3.0383
 • LYNEHAM, H. H., STREET, A. K., ABBOTT, M. J., & RAPEE, R. M. (2008). Psychometric properties of the school anxiety scale-teacher report (SAS-TR). Journal of Anxiety Disorders, 22(2), 292- 300. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2007.02.001
 • MARTÍNEZ-MONTEAGUDO, M. C., INGLÉS, C. J., TRIANES, M. V. & GARCÍA-FERNÁNDEZ, J. M. (2011). Profiles of school anxiety: Differences in social climate and peer violence. Electronic Journal of Research In educational Psychology, 9(3), 1023-1042
 • MERRİAM, S. B. (2014). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Nobel akademi yayıncılık: Ankara
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB, 2020). Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığımızı korumak: Aileler için çocuklara yardım rehberi. 22 Haziran 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/30112459ailecocuk.pdf adresinden erişilmiştir
 • NEUMANN, M. M. (2015). Young children and screen time: Creating a mindful approach to digital technology. Australian Educational Computing, 30(2), 1-15
 • NİKKEN, P., & SCHOLS, M. (2015). How and why parents guide the media use of young children. Journal Child Fam Studies, 24, 3423–3435. https://doi.org/10.1007/s10826-015-0144-4
 • NURMI, J. E. & SILINSKAS, G. (2014). Parents and their children's school lives– Commentary on the special issue, ‘parents’ role in children's school lives. British Journal of Educational Psychology, 84(3), 454-458. https://doi.org/10.1111/bjep.12046
 • ORGANİSATİON FOR ECONOMİC CO-OPERATİON AND DEVELOPMENT-OCED, (2020). 2020 COVID-19 Pandemisine karşı eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir çerçeve. 28 Haziran 2020 tarihinde https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v4_tr.pdf adresinden erişilmiştir
 • ÖZDEMIR, Ö. (2020). Coronavirus disease 2019 (Covid-19): diagnosis and management (narrative review). Erciyes Med J 42(3), 00-00. https://doi.org/10.14744/etd.2020.99836 ÖZEKE-KOCABAŞ, E. (2006). Eğitim sürecinde aile katılımı: Dünyada ve Türkiye’deki çalışmalar. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 143-153
 • PAIN, R., GRUNDY, S., GILL, S., TOWNER, E., SPARKS, G. & HUGHES, K. (2005). So long as my mobile: Mobile phones, urban life and geographies of young people’s safety. International Journal of Urban and Regional Research, 29(4), 814-830. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00623.x
 • PATTON, M. Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem akademi yayıncılık
 • PETRIWSKYJ, A., THORPE, K., & TAYLER, C. (2005).Trends in construction of transition to school in three western regions, 1990–2004.International Journal of Early Years Education, 13(1), 55-69.https://doi.org/10.1080/09669760500048360
 • PIANTA, R. C., & STUHLMAN, M. W. (2004).Teacher-child relationships and children's success in the first years of school. School Psychology Review, 33, 444-458. https://doi.org/10.1080/02796015.2004.12086261
 • REİMERS, F. M. (2020). 2020 COVID-19 pandemisine karşı eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir çerçeve. Küresel Eğitim İnovasyon Girişimi, Harvard Eğitim Enstitüsü Andreas Schleicher, Eğitim ve Beceriler Başkanlığı, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü.
 • RICHARDSON, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology, 58(3), 307- 321. https://doi.org/10.1002/jclp.10020
 • ROSS, A. G. P., OLVEDA, R. M., & YUESHENG, L. (2014). Are we ready for a global pandemic of Ebola virus? International Journal of Infectious Diseases, 28, 217-218. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.09.001
 • SAĞLIK BAKANLIĞI., (2020). Türkiye günlük koronavirüs tablosu. https://covid19.saglik.gov.tr/ web adresinden 01Temmuz 2020 tarihinde edinilmiştir
 • SPRANG, G. & SILMAN, M. (2013). Posttraumatic stress disorder in parents and youth after health-related disasters.Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 7(1), 105-110. http://dx.doi.org/10.1017/dmp.2013.22
 • STAKE, R. E. (2010). Qualitative research: Studying how things work. New York: A Division of Guilford Publications, Inc
 • STEWART, H., WATSON, N. & CAMPBELL, M. (2018). The cost of school holidays for children from low income families. Childhood, 25(4),516-529. http://dx.doi.org/10.1177/0907568218779130
 • STEWART, M., REID, G. J. & MANGHAM, C. (1997). Fostering children's resilience. Journal of Pediatric Nursing, 12(1), 21-31. https://doi.org/10.1016/S0882-5963(97)80018-8
 • THE WELLNESS SOCİETY, (2020). Koronavirüs anksiyetesi çalışma kitabı (Çev., A. E., Altınöz, N., Coşkun, H. O. Sonkurt). https://thewellnesssociety.org/wp-content/uploads/2020/05/ Managing-Coronavirus-Anxiety-Workbook-Turkish.pdf.
 • TROOP-GORDON, W., & KUNTZ, K. J. (2013). The unique and interactive contributions of peer victimization and teacher-child relationships to children’s school adjustment. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(8), 1191-1202. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9776-2
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-TÜİK, (2013; 2017). Türkiye istatistik kurumu. 03 Haziran 2020 tarihinde http://www.tuik.gov.tr internet adresinden erişilmiştir
 • UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION-UNESCO. (2020). 290 million students stay home due to coronavirus. 21 Nisan 2020 tarihinde https://learningenglish.voanews.com/a/unesco-290-million-students-stay-home-due-to-coronavirus/5317148.html adresinden erişilmiştir
 • WANG, G., ZHANG, Y., ZHAO, J., ZHANG, J. & JIANG, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak, The Lancet, 395, 945-947. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X
 • WENTZEL, K. R. (1999). Social influences on school adjustment: Commentary. Educational Psychologist, 34(1), 59-69. https://doi.org/10.1207/s15326985ep34015
 • WORLD HEALTH ORGANİZATİON (WHO), (2020). WHO coronavirus disease (covid-19) dashboard. 5 Temmuz 2020 tarihinde https://covid19.who.int/ internet adresinden alınmıştır
 • WU, Z., & MCGOOGAN, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA, 13(323). 1239-1242. https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648
 • YILDIRIM, A., & ŞİMŞEK, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • YILMAZ, M. (2020). Uzaktan eğitimin iyileştirilmesi: salgın kaynaklı eğitim krizini aşmak için öneriler (Politika Notu: 2020/12). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
 • ZU, Z. Y., JİANG, M. D., XU, P. P., CHEN, W., Nİ, Q. Q., LU, G. M., & ZHANG, L. J. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A perspective from China. Radiology, https://doi.org/10.1148/radiol. 2020200490

PRIMARY STUDENTS THROUGH THE EYES OF THEIR PARENTS DURING COVID-19 PANDEMIC

Yıl 2020, SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM, 529 - 551, 29.12.2020
https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194

Öz

Kaynakça

 • AKSAKALLI, G. (2020). Koronavirüs (COVİD-19) salgını ve korona fobi etkisi. 15 Haziran tarihinde https://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/koronavirus-covid-19-salgini-ve-koronafobi-etkisi adresinden alınmıştır.
 • ANADOLU AJANSI, (2020). Koronavirüs yayılma haritası. 1 Temmuz 2020 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/koronavirus-yayilma-haritasi/1763650# internet adresinden alınmıştır.
 • ASLAN, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(65), 35-41. http://www.dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/view/1353/2382
 • BRAZENDALE, K., BEETS, M. W., WEAVER, R. G., PATE, R. R., TURNER-MCGRİEVY, G. M., KACZYNSKİ, A. T., CHANDLER, J. L., BOHNERT, A., & VONHİPPEL, P. T. (2017). Understanding differences between summer vs. school obesogenic behaviors of children: the structured days hypothesis. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(100), 1-14.
 • BROOKS, S. K., WEBSTER, R. K., SMITH, L. E., WOODLAND, L., WESSELY, S., GREENBERG, N., & RUBIN, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395, 912-920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8
 • BUHS, E. R. (2005). Peer rejection, negative peer treatment, and school adjustment: Self-concept and classroom engagement as mediating processes. Journal of School Psychology, 43, 407-424. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2005.09.001
 • BULUT, C., & KATO, Y. (2020). Epidemiology of COVID-19. Turkish Journal of Medical Sciences, 50, 563-570. https://doi.org/10.3906/sag-2004-172
 • CAN, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • CHİNAZZİ, M., DAVİS, J. T., AJELLİ, M., GİOANNİNİ, C., LİTVİNOVA, M., MERLER, S., VİBOUD, C. (2020). The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (Covid-19) outbreak.Science. 68(6489), 395-400. https://doi.org/10.1126/science.aba9757
 • COPLAN, R. J., LIU, J., CAO, J., CHEN, X., & LI, D. (2017). Shyness and school adjustment in Chinese children: The roles of teachers and peers. School Psychology Quarterly, 32(1), 131–142. https://doi.org/10.1037/spq0000179
 • CRESWELL, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • DEWITTE, S. N. (2014). Mortality risk and survival in the aftermath of the medieval black death. PLoS One, 9(5), e96513. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096513
 • ERCAN, E. S., ARMAN, A. R., EMİROĞLU, N. İ., ÖZTOP, D. B., & YALÇIN, Ö. (2020). Türkiye çocuk ve genç psikiyatrisi derneği covıd-19 (korona) virüs salgını sırasında aile, çocuk ve ergenlere yönelik psikososyal ve ruhsal destek rehberi. 22 Haziran 2020 tarihinde https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid-19rehberi30mart2020.pdf.pdf adresinden erişilmiştir.
 • FARDİN, M. A. (2020). COVID-19 and anxiety: A review of psychological ımpacts of ınfectious disease outbreaks. Arch Clin Infect Dis. https://doi.org/10.5812/archcid.102779
 • FRASER, M. W., GALINSKY, M. J. & RICHMAN, J. M. (1999). Risk, protection, and resilience: Toward a conceptual framework for social practice. Social Work Research, 23(3), 129-208. https://doi.org/10.1093/swr/23.3.131
 • FURRER, C., & SKINNER, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95(1), 148-162. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.1.148
 • GILANI, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system? https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-educationsystem/1771350, web adresinden 11 Haziran 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • GLESNE, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Ed. Ersoy, A. ve Yalçınoğlu, P.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • GÜLER A. HALICIOĞLU, B. H., & TAŞĞIN, S. (2014). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • GÜLTEKİN, B. K. (2010). Ruhsal bozuklukların önlenmesi: kavramsal çerçeve ve sınıflandırma. Psikiyatride Güncel Yaklaşimlar­Current Approaches ın Psychiatry, 2(4), 583­594
 • HOPMAN, J., ALLEGRANZI, B., & MEHTAR, S. (2020). Managing Covid-19 in Low and Middle income Countries.JAMA. 323(16), 1549-1550. https://doi.org/10.1001/jama.2020.4169
 • HUEBNER, E. S., SULDO, S. M., VALOİS, R. R., DARNE, J. W. & ZULLİG, K. (2004). Brief multidimensional students’ life satisfaction scale: Sex, race, and grade effects for high school sample. Psychological Reports, 94(1), 351-356. https://doi.org/10.2466/PR0.94.1.351-356
 • IŞIKLI., & DİĞ., (2020). COVID-19 Salgın’ının psikolojik sonuçları ve etkili başa çıkma yöntemleri. 22 Haziran 2020 tarihinde https://corona.hacettepe.edu.tr/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19_psikolojik_ sonuclari basa_cikma yontemleri.pdf adresinden erişilmiştir
 • KABALİ, H. K., IRİGOYEN, M. M., NUNEZ-DAVİS, R., BUDACKİ, J. G. MOHANTY, S. H. LEİSTER, K. P., & BONNER, R. L. (2015). Exposure and use of mobile media devices by young children. American Academy of Pedıatrıcs, 136(6), 1044-1510
 • KIURU, N., LAURSEN, B., AUNOLA, K., ZHANG, X., & LERKKANEN, M. K. (2016). Positive teacher affect and maternal support facilitate adjustment after the transition to first grade. Merrill-Palmer Quarterly, 62(2), 158–178. https://doi.org/10.13110/merrpalmquar1982.62.2.0158
 • KRAEMER, M. U., YANG, C. H., GUTIERREZ, B., WU, C. H., KLEIN, B., PIGOTT, D. M., & BROWNSTEIN, J. S. (2020). The effect of human mobility and control measures on the Covid-19 epidemic in China. Science. 368(6490), 493-497. https://doi.org/10.1126/science.abB-4218
 • LEE, P., & BIERMAN, K. L. (2015). Classroom and teacher support in kindergarten: associations with the behavioral and academic adjustment of low-ıncome students. Merrill-Palmer Quarterly, 61(3), 383-411. https://doi.org/10.13110/merrpalmquar1982.61.3.0383
 • LYNEHAM, H. H., STREET, A. K., ABBOTT, M. J., & RAPEE, R. M. (2008). Psychometric properties of the school anxiety scale-teacher report (SAS-TR). Journal of Anxiety Disorders, 22(2), 292- 300. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2007.02.001
 • MARTÍNEZ-MONTEAGUDO, M. C., INGLÉS, C. J., TRIANES, M. V. & GARCÍA-FERNÁNDEZ, J. M. (2011). Profiles of school anxiety: Differences in social climate and peer violence. Electronic Journal of Research In educational Psychology, 9(3), 1023-1042
 • MERRİAM, S. B. (2014). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Nobel akademi yayıncılık: Ankara
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB, 2020). Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığımızı korumak: Aileler için çocuklara yardım rehberi. 22 Haziran 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/30112459ailecocuk.pdf adresinden erişilmiştir
 • NEUMANN, M. M. (2015). Young children and screen time: Creating a mindful approach to digital technology. Australian Educational Computing, 30(2), 1-15
 • NİKKEN, P., & SCHOLS, M. (2015). How and why parents guide the media use of young children. Journal Child Fam Studies, 24, 3423–3435. https://doi.org/10.1007/s10826-015-0144-4
 • NURMI, J. E. & SILINSKAS, G. (2014). Parents and their children's school lives– Commentary on the special issue, ‘parents’ role in children's school lives. British Journal of Educational Psychology, 84(3), 454-458. https://doi.org/10.1111/bjep.12046
 • ORGANİSATİON FOR ECONOMİC CO-OPERATİON AND DEVELOPMENT-OCED, (2020). 2020 COVID-19 Pandemisine karşı eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir çerçeve. 28 Haziran 2020 tarihinde https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v4_tr.pdf adresinden erişilmiştir
 • ÖZDEMIR, Ö. (2020). Coronavirus disease 2019 (Covid-19): diagnosis and management (narrative review). Erciyes Med J 42(3), 00-00. https://doi.org/10.14744/etd.2020.99836 ÖZEKE-KOCABAŞ, E. (2006). Eğitim sürecinde aile katılımı: Dünyada ve Türkiye’deki çalışmalar. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 143-153
 • PAIN, R., GRUNDY, S., GILL, S., TOWNER, E., SPARKS, G. & HUGHES, K. (2005). So long as my mobile: Mobile phones, urban life and geographies of young people’s safety. International Journal of Urban and Regional Research, 29(4), 814-830. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00623.x
 • PATTON, M. Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem akademi yayıncılık
 • PETRIWSKYJ, A., THORPE, K., & TAYLER, C. (2005).Trends in construction of transition to school in three western regions, 1990–2004.International Journal of Early Years Education, 13(1), 55-69.https://doi.org/10.1080/09669760500048360
 • PIANTA, R. C., & STUHLMAN, M. W. (2004).Teacher-child relationships and children's success in the first years of school. School Psychology Review, 33, 444-458. https://doi.org/10.1080/02796015.2004.12086261
 • REİMERS, F. M. (2020). 2020 COVID-19 pandemisine karşı eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir çerçeve. Küresel Eğitim İnovasyon Girişimi, Harvard Eğitim Enstitüsü Andreas Schleicher, Eğitim ve Beceriler Başkanlığı, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü.
 • RICHARDSON, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology, 58(3), 307- 321. https://doi.org/10.1002/jclp.10020
 • ROSS, A. G. P., OLVEDA, R. M., & YUESHENG, L. (2014). Are we ready for a global pandemic of Ebola virus? International Journal of Infectious Diseases, 28, 217-218. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.09.001
 • SAĞLIK BAKANLIĞI., (2020). Türkiye günlük koronavirüs tablosu. https://covid19.saglik.gov.tr/ web adresinden 01Temmuz 2020 tarihinde edinilmiştir
 • SPRANG, G. & SILMAN, M. (2013). Posttraumatic stress disorder in parents and youth after health-related disasters.Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 7(1), 105-110. http://dx.doi.org/10.1017/dmp.2013.22
 • STAKE, R. E. (2010). Qualitative research: Studying how things work. New York: A Division of Guilford Publications, Inc
 • STEWART, H., WATSON, N. & CAMPBELL, M. (2018). The cost of school holidays for children from low income families. Childhood, 25(4),516-529. http://dx.doi.org/10.1177/0907568218779130
 • STEWART, M., REID, G. J. & MANGHAM, C. (1997). Fostering children's resilience. Journal of Pediatric Nursing, 12(1), 21-31. https://doi.org/10.1016/S0882-5963(97)80018-8
 • THE WELLNESS SOCİETY, (2020). Koronavirüs anksiyetesi çalışma kitabı (Çev., A. E., Altınöz, N., Coşkun, H. O. Sonkurt). https://thewellnesssociety.org/wp-content/uploads/2020/05/ Managing-Coronavirus-Anxiety-Workbook-Turkish.pdf.
 • TROOP-GORDON, W., & KUNTZ, K. J. (2013). The unique and interactive contributions of peer victimization and teacher-child relationships to children’s school adjustment. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(8), 1191-1202. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9776-2
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-TÜİK, (2013; 2017). Türkiye istatistik kurumu. 03 Haziran 2020 tarihinde http://www.tuik.gov.tr internet adresinden erişilmiştir
 • UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION-UNESCO. (2020). 290 million students stay home due to coronavirus. 21 Nisan 2020 tarihinde https://learningenglish.voanews.com/a/unesco-290-million-students-stay-home-due-to-coronavirus/5317148.html adresinden erişilmiştir
 • WANG, G., ZHANG, Y., ZHAO, J., ZHANG, J. & JIANG, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak, The Lancet, 395, 945-947. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X
 • WENTZEL, K. R. (1999). Social influences on school adjustment: Commentary. Educational Psychologist, 34(1), 59-69. https://doi.org/10.1207/s15326985ep34015
 • WORLD HEALTH ORGANİZATİON (WHO), (2020). WHO coronavirus disease (covid-19) dashboard. 5 Temmuz 2020 tarihinde https://covid19.who.int/ internet adresinden alınmıştır
 • WU, Z., & MCGOOGAN, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA, 13(323). 1239-1242. https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648
 • YILDIRIM, A., & ŞİMŞEK, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • YILMAZ, M. (2020). Uzaktan eğitimin iyileştirilmesi: salgın kaynaklı eğitim krizini aşmak için öneriler (Politika Notu: 2020/12). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
 • ZU, Z. Y., JİANG, M. D., XU, P. P., CHEN, W., Nİ, Q. Q., LU, G. M., & ZHANG, L. J. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A perspective from China. Radiology, https://doi.org/10.1148/radiol. 2020200490
Toplam 59 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Erol 0000-0002-1675-7070

Ahmet Erol 0000-0002-7538-952X

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM

Kaynak Göster

APA Erol, M., & Erol, A. (2020). KORONAVİRÜS PANDEMİSİ SÜRECİNDE EBEVEYNLERİ GÖZÜNDEN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529-551. https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194

Cited By

Determining the Fear of COVID-19 in Parents and Affecting Factors
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1314083