Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Yazarlar, yayınlanan makalelerinin tüm telif haklarını Millî Eğitim dergisine devretmiş sayılırlar. Ancak dergide yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergiye gönderilen makalelerin tamamı ya da bir kısmı başka bir yerde yayınlanmış veya yayın sürecine dâhil edilmiş olmamalıdır. Millî Eğitim dergisinde yayınlanan makaleler, Araştırma ve Yayın Etiğine uygun olmalıdır. İntihal yapmak, bölerek yayın yapmak, yayın tekrarı yapmak vb. durumlarda etik ihlali yapılmış olur. Etik ihlallerinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Etik Onay
TR Dizin tarafından 2020 yılı ile uygulanmaya başlanan etik onay(lar)a ilişkin kurallar nedeniyle etik kurulundan aldıkları etik onay belgesinin makale başvurusuna eklenmesi gerekmektedir.
Editörler için Etik İlkeler ve Görevler
Millî Eğitim dergisinde editörlerin uyması gereken ilkeler ve görevleri:
1. Başvurusu yapılan makalenin içeriğini değerlendirerek "etik onay" gerektiren bir çalışma olup olmadığını incelemek,
2. "Etik Onay" gerektiren çalışmalar için belgelerin eksiksiz olduğunu kontrol etmek,
3. Başvurusu yapılan makalelerin benzerlik düzeyini kontrol etmek,
4. Benzerlik kontrolü sonrası makaleyi değerlendirme aşamasına almak ya da editör atamak,
5. Makalelere en az iki hakem atamak,
6. Hakem atama işleminde makalenin konu alanına uygun hakemleri atamak,
7. Hakem atama sürecinde hakemlerin kurumsal dağılımında çeşitliliği gözetmek,
8. Hakemlerden gelecek etik ihlal yönündeki bildirimleri takip etmek, etik ihlal yönünde bir bildirim olmadığı takdirde, hakem raporlarına göre "Ret", "Revizyon" veya "Kabul" kararlarından birini işletmek,
9. Hakemlerden bir "Ret" ve bir "Revizyon/Kabul" önerisi olduğunda üçüncü hakeme makaleyi atamak,
10. Üçüncü hakem atanması durumunda bu hakemden gelecek değerlendirmeye göre "Ret", "Revizyon" veya "Kabul" kararlarından birini işletmek,
11. Kabul edilmiş makalelerin mizanpaj, dil editi ve doi atamasını takip etmek,
12. Kabul edilmiş makalelerin son halini uygun bir sayıda yayınlamak.

Hakemler için Etik İlkeler ve Görevler
Millî Eğitim dergisinde hakemlerin uyması gereken ilkeler ve görevleri:
1. Atanmış makalenin uzmanlık alanıyla uyumlu olup olmadığını gözden geçirmek,
2. Hakemliğini kabul ettiği makalede her hangi bir etik ihlal tespit ettiğinde ilgili editöre durumu bildirmek,
3. Hakemliğini kabul ettiği makaleyi özgünlüğü ve alana katkısı açısından değerlendirmek,
4. Hakemliğini kabul ettiği makalenin gelişimine ve kalitesine katkı yapacak öneriler sunmak,
5. Hakemliğini kabul ettiği makalenin gelişimine yönelik değerlendirmelerini teorik yapı ve metodolojik yaklaşım açılarından detaylandırmak,
6. Hakemliğini kabul ettiği makaleye dair nihai önerisini "Ret", "Minor Revizyon", "Major Revizyon" veya "Kabul" seçeneklerinden biri olarak belirtmek,
7. Hakemliğini kabul ettiği makale ile ilgili tüm değerlendirmelerini ve nihai önerisini "Hakem Değerlendirme Formu" üzerinde belirterek ilgili editöre ulaştırmak.

Yazarlar için Etik İlkeler ve Görevler
Millî Eğitim dergisinde yazarların uyması gereken ilkeler ve görevleri:
1. Makale başvurusundan önce "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" bölümünü incelemek,
2. Makalelerini "Yazım Kuralları" kriterlerine uygun hazırlamak,
3. Makalelerini göndermeden önce benzerlik kontrolü yapmak,
4. Makale yükleme esnasında Millî Eğitim dergisi tarafından istenen belgeleri eksiksiz yüklemek.
5. Makalelerindeki çalışma için Etik Onay gerekli ise yukarıda belirtilen Etik Onay belgelerini makaleleri ile birlikte yüklemek,
6. Makalelerindeki çalışma için Etik Onay gerekli değil ise bunu gerekçesi ile birlikte makalede ve editöre not kısmında belirtmek,
7. Makalelerini Millî Eğitim dergisi tarafından istenen şablona uygun hazırlamak ve yüklemek.
8. Makalelerin daha önce bilimsel bir etkinlikte sunulup sunulmadığını, tezden üretildiyse bu konudaki bilgileri, varsa teşekkür etmek istedikleri kişileri, varsa fon edindikleri kaynakları makalenin ilgili bölümlerinde belirtmek
9. Revizyon kararı gelmesi durumunda hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda gerekli güncellemeleri yapmak,
10. Revizyon kararı gelmesi durumunda hakemlerin önerilerine dair yapılanları ve cevaplarını ayrı bir dokümana işlemek,
11. "Kabul" kararı durumunda makalelerinin son okumalarını yaparak gerekli düzeltmeleri belirtmek ve yayına onay vermek,
12. Yayın sonrasında dahi olsa, oluşan bir etik ihlal tespitini ilgili editöre bildirmek.

Yayın Politikası
Millî Eğitim dergisine gönderilecek makalelerde fikir, eleştiri ve öneriler yer alabilir. Ancak bu fikir ve eleştirilerin yasal açıdan suç oluşturmaması, etik kuralları ihlal etmemesi, kişi ve kurumların saygınlığını zedelememesi gerekmektedir.
Bu şartların herhangi birini taşımadığı tespit edilen veya başvuru belgeleri eksik olan yazılar Ön İnceleme Kurulu kararıyla doğrudan reddedilir. Ayrıca alan dışı olan yazılar yani derginin adına, alanına, belleğine ve okur kitlesine uygun olmadığı düşünülen yazılar eksiksiz ve çok başarılı olsalar dahi iade edilir. Sayıca çok olan bu tür yazılar için tek tek uzun açıklamalarla ret gerekçeleri oluşturulmaz. Uluslararası bilimsel dergilerin geri bildirim yükümlülüğü yoktur.
İadeyi gerektirmeyecek ölçüde küçük eksiklikler tespit edilen yazılar için DergiPark sistemi üzerinden yeniden gönderim istenir. Sürecin takibi yazarın sorumluluğundadır. Millî Eğitim dergisi yazarlarla ve hakemlerle iletişimde DergiPark sistemini esas almaktadır. Derginin mevcut iş yoğunluğu içinde yazarlarla farklı kanallardan iletişim kurma imkânı ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
İncelenen makaleler gerektiğinde bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere Yayın Kuruluna sunulur. Yayın ilkeleri bakımından uygun bulunan makaleler intihal açısından da denetlenir. Bu amaçla makale sahipleri, başvuru esnasında benzerlik raporu için sistem tarafından intihal.net adresine yönlendirilecektir. Benzerlik konusunda tüm sorumluluk yazara aittir. Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Millî Eğitim dergisi tarafından benimsenen benzerlik oranı gizli tutulur. Bu oran ULAKBİM ve ilgili otoriteler tarafından önerilen oranın Yayın Kurulu tarafından değerlendirilip teyit edilmesiyle belirlenmiştir.
Tüm makaleler için Etik Kurul İzin Belgesi sunulmalıdır. Etik Kurul İzin Belgesi gerekmeyen durumlarda yazarlar bunun gerekçesini açıklayan bir belgeyi sisteme yüklemelidir. Etik Kurul İzninin alındığı kurum, tarih ve karar sayısı makalenin sonunda belirtilmelidir. Eğer Etik Kurul İznine ihtiyaç yoksa yine makale sonunda gerekçesi açıklanmalıdır. Araştırma için alınan kurumsal ya da bireysel uygulama izinleri Etik Kurul İzni yerine geçmez.
Ön İnceleme veya Yayın Kurulunca uygun bulunan makaleler, alanında ortaya koyduğu eser ve çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Kararlarda bir kabul bir ret çıkması durumunda üçüncü hakem görüşüne başvurulur. Yazı hakkında iki olumlu ya da iki olumsuz rapor alınıncaya kadar hakemlik süreci yürütülür. Bir makale için en fazla on iki hakeme kadar davet gönderilir. Bu süreçte hakemlerden sonuç alınamazsa makale iade edilir. Hakem raporları gizlidir ve beş yıl süreyle saklanır. Ön inceleme süreci ortalama bir ay, hakem süreci ise ortalama altı ayda tamamlanır. Bazı durumlarda bu süre uzayabilmektedir. Hakemlik süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi DergiPark sayfamızdaki “Kör Hakemlik Sistemi” bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.
Yazarlar; hakemlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır. Katılmadıkları hususlar olduğunda bunları gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak açıklama hakkına sahiptirler. Yapılan düzeltmeler DergiPark sayfamızda yer alan Hakem Düzeltme Cetveli kullanılarak revizyon sürecinde sisteme yüklenmelidir. Yayımlanacak yazılarda Yayın Kurulu veya editörlük birimi tarafından esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapılabilir. Yayımlanan yazılardaki bulgu ve görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
Basılan sayılar; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr web sayfasında, ULAKBİM ODİS ve DergiPark’ta yayımlanır.
Yazı ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
                                                                                                                                                                                                                                                                         Millî Eğitim dergisi

Son Güncelleme Zamanı: 24.05.2024 16:33:47