Amaç ve Kapsam

Millî Eğitim dergisinde amaç; eğitime ilişkin bilgi, uygulama, sorun ve önerilerin bilimsel, akademik ve kuramsal düzlemde ortaya konulmasını, tartışılmasını, elde edilen verilerin ve ulaşılan sonuçların taraflara ulaştırılmasını sağlamaktır.

Millî Eğitim dergisinde "Eğitim Bilimleri" alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma ölçütleri dikkate alınır.

Aşağıda belirtilen çalışmalar Millî Eğitim dergisinin yayın kapsamındadır.
• Okulöncesinden yükseköğrenime kadar tüm eğitim-öğretim kademelerinde eğitim, öğretim, öğrenme, okul, öğrenci, öğretmen temalarındaki araştırma çalışmaları,
• Öğretmenlerin yeterliklerini ve eğitim yöntemlerini geliştirmeye yardımcı olan çalışmalar,
• Öğretmen adaylarının daha nitelikli öğretmenler olmalarını amaçlayan, eğitim modellerini irdeleyen, yenilikçi öğretmen eğitimi uygulamalarını içeren çalışmalar,
• Öğrencilerin bireysel, eğitsel, duygusal, sosyal bilinç ve kariyer bilinci alanlarda gelişimlerine etki edebilecek çalışmalar,
• Eğitimde aile katılımını irdeleyen, geliştiren ve destekleyen çalışmalar,
• Büyük araştırma grupları veya örneklemlerle gerçekleştirilmiş meta-analiz, meta-sentez, içerik analizi gibi çalışmalar,
• Eğitsel ölçme araçlarının geliştirildiği ve kullanışlılığının sınandığı çalışmalar,
• Multidisipliner (çok disiplinli), interdisipliner (disiplinler arası) ve transdisipliner (disiplinler üstü) çalışmalar,
• Eğitime yardımcı teknoloji entegrasyonunu içeren çalışmalar.
Ayrıca dergimizde orijinal ve özgün araştırma makalelerine, ileri düzey istatistik içeren çalışmalara, ulusal ve uluslararası eğitim politikalarına etki eden çalışmalara, karma desenli çalışmalara öncelik verilir.

Kısıtlamalar ve Değerlendirmeye Kabul Edilmeyen Başvurular

• Üniversite öğrencilerinin örneklem olarak alındığı çalışmalar,
• Alan yazın derlemeleri,
• Bildirilerden üretilen çalışmalar,
• Ders kitaplarını inceleyen çalışmalar,
• Küçük bir çalışma grubu veya örneklemle verilerin toplandığı çalışmalar,
• Bir disiplin alanı için yöntem, teknik ya da sınırlı değişkenlerle sınanmış araştırmalar,
• Dört ve daha fazla yazar tarafından yazılan çalışmalar,
dergimizin kapsamı dışındadır.
Ancak yukardaki sıralanan çalışmalardan alana katkı sağlayacak özgün ve yenilikçi yönü ağır basan çalışmalar editör kurulunca değerlendirmeye alınabilir. 

Yayımlanma Ayları
Şubat Mayıs Ağustos Kasım
Son Güncelleme Zamanı: 3.06.2024 14:30:24