Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Küresel Salgın Sürecinde Ev Etkinlikleri, Okur Tepkileri ve Anlama Durumlarının İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 2, 690 - 710, 01.11.2021
https://doi.org/10.21666/muefd.869258

Öz

Bu araştırmayla salgın sürecinde ev ortamında, veli-öğrenci etkileşimiyle gerçekleştirilen etkinlikler, öğrenci ve veli etkileşimine dayanarak okunan kitaplara karşı geliştirilen tepkiler ve bu kitaplara yönelik öğrencilerin anlama durumları ortaya konmak istenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırma 2. ve 3. sınıf seviyelerinde öğrenim gören 16 kız 9 erkek toplam 23 üstün yetenekli öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinin katılımıyla yürütülmüştür. Araştırma sürecinde bir kitap serisinden 3 çocuk kitabı ve 2 adet postmodern resimli çocuk kitabı kullanılmıştır. Araştırmanın verileri veli-öğrenci etkileşim formu, okur tepki soruları ve metinlere yönelik anlama sorularıyla toplanmıştır. Veli-öğrenci formu ve okur tepki soruları betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Anlama puanlarının analizinde Friedman testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenci ve velilerin akademik, sosyal ve sportif faaliyetleri birlikte gerçekleştirdikleri, öğrencilerin ve velilerin kitaplara yönelik tepkilerinin okur merkezli tepkiler olduğu görülmüştür. Son olarak öğrencilerin kitap serisinin 3. kitabından alınan anlama puanlarının diğer seri kitaplardan anlamlı bir şekilde farklılaştığı ancak resimli çocuk kitaplarından alınan anlama puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Ateş, S. ve Aktaş, N. (2020). Duygu durumlarının farklılaştığı resimli çocuk kitaplarına yönelik okuyucu tepkilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 726-745. https://doi.org/10.31592/aeusbed.742584
 • Baker, L. (2003). The role of parents in motivating struggling readers. Reading & Writing Quarterly, 19, 87-106. https://doi.org/10.1080/10573560308207
 • Can, A., Deniz, E. ve Çeçen, M.(2016).Ortaokul öğrencilerinin okuma tutumları. Electronic Turkish Studies, 11(3).645-660. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9311
 • Clark, C and Picton, I. (2012). Family Matters: The Importance of Family Support for Young People’s Reading. Findings from the National Literacy Trust’s annual survey 2011. London: National Literacy Trust.
 • Connell, J. M. (1996). Assessing the influence of Dewey’s epistemology on Rosenblatt’s reader response theory. Educational Theory, 46(4), 395-413. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1996.00395.x
 • Crosby, S. A., Rasinsky, T., Padak, N., ve Yildirim, K. (2015). A-3 year study of a school-based prantal involvement program in early literacy. The Journal of Educational Research, 108(2), 165-172, DOI: 10.1080/00220671.2013.867472
 • Çaykuş, E. T, ve Mutlu Çaykuş, T. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avraysa Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113.
 • Çevik, A., & Müldür, M. (2019). “Vapurları Seven Çocuk” adlı kitabın okur-tepki teorisi ile değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7(3), 40-50. DOI: 10.29228/ijlet.23375
 • Galindo, C., ve Sheldon, S. B. (2012) School and home connections and children’s kindergarten achievement gains: The mediating role of family involvement. Early Childhood Research Quarterly, 27, 90– 103. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2011.05.004
 • Er, Z. ve Arıcı, F. A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin okuma becerilerinin geliştirilmesinde aile etkisi. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(1), 1-2. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/37897/390974 adresinden alınmıştır.
 • Epstein, J. L. (2011). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools (2nd ed.). Westview Press. https://doi.org/10.4324/9780429494673
 • Faires, J., Nichols, W. D., & Rickelman, R. J. (2000). Effects of parental involvement in developing competent readers in first grade. Reading Psychology, 21(3), 195–215. https://doi.org/10.1080/02702710050144340
 • Hancock, M. R. (2008). A celebration of literature and response: children, books, and teachers in K-8 classrooms (3rd. ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.
 • He, F., Deng, Y., ve Li, W. (2020). Coronavirus disease 2019 (Covıd‐19): What we know? Journal of Medical Virology, 1-7. https://doi.org/10.1002/jmv.25766
 • Jeynes, W.H. (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban elementary school student academic achievement. Urban Education, 40, 237-269. https://doi.org/10.1177/0042085905274540
 • Jeynes, W.H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban Education, 42(1), 82-110. https://doi.org/10.1177/0042085906293818
 • Jordan, G.E., Snow, C.E. and Porsche, M.V. (2000). Project EASE: The effect of a family literacy project on kindergarten students' early literacy skills. Reading Research Quarterly, 35, 524-546.
 • Kanık Uysal, P. ve Ateş, S. (2020). Okur-Tepki Teorisi: Küçük Kara Balık örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 777- 796. DOI: 10.16916/aded.713103
 • Karagöz, B. (2018). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin resimli çocuk kitaplarına ilişkin tepkileri üzerine bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1198-1218. https://doi.org/10.16916/aded.429948
 • Kaya Tosun, D. ve Doğan, B. (2020). Okuma çemberlerinin Okuduğunu anlama ile akıcı okuma üzerindeki etkileri ve okur tepkileri: Bir karma yöntem araştırması. Eğiim ve Bilim, 45(203), 153-176. DOI: 10.15390/EB.2020.8716
 • Kaysılı, B. K. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitimbilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 69-83. https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000115
 • Kıvrak, Z. ve Yıldırım, K. (2020). Öğretmenlerin gözünden birinci sınıf öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini öğrenim süreçlerine ailelerin katılımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 447-468.
 • Linberg, E. N. (2017). Aile katılımı: bir kavramsal ve durumsal analiz çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 51-72.
 • Lukens, R., J., Smith, J., J., ve Coffel, C., M. (2018). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış (1. Baskı). Erdem Yayınları.
 • Mart, M. & Kesicioglu, O.S. (2020). Parents’ opinion to play at home during COVID-19 pandemic. Turkish Studies, 15(4), 945-958. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. 44381
 • Ramazan, O., Adak Ozdemir, A. ve Ozdemir Beceren, B. (2012). Evaluation of play from private and public pre-school children’s point of view. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 46, 2852–2856. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.05.576
 • Rowe, K. (1991). The influence of reading activity at home on students’ attitudes towards reading, classroom attentiveness and reading achievement: An application of structural equation modelling. British Journal of Educational Psychology, 61, 19-35.
 • Rosenblatt, L.M. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary work. Carbondale: Southern Illinois University Press.
 • Rosenblatt, L. M. (1999). Literature as exploration. NY: The Modern Language Association of America.
 • Sénéchal, M. and LeFevre, J. (2002). Parental involvement in the development of children's reading skill: A five-year longitudinal study. Child Development, 73 (2), 445-460. DOI: 10.1111/1467-8624.00417
 • Ulusoy, M. (2006). Resimli çocuk kitapları ve okur tepki teorisi. İlköğretim Online, 15(2), 487-497. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.02208
 • UNESCO. (2020). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge
 • Van Steensel, R. (2006). Relations between socio-cultural factors, the home literacy environment and children's literacy development in the first years of primary education. Journal of Research in Reading, 29 (4), 367-382. DOI: 10.1111/j.1467-9817.2006.00301.x
 • Yekeler, A., D., ve Ulusayo, M. (2017). İlkokul öğrencilerinin bilgi verici resimli çocuk kitaplarına yönelik tepkileri. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 20-39.
 • Yıldız, S. ve Bektaş, F. (2021). COVİD-19 salgınının çocukların boş zaman etkinliklerinde yarattığı değişimin ebeveyn görüşleriyle değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 99-122. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/59393/835694 den alınmıştır.
 • Yılmaz C. ve Çalışkan M. (2017). Yatılı ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi.12(33).573-588. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12541
 • WHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • WHO. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World health Organization. https://covid19.who.int/

Examination of Gifted Students' Home Activities, Reader Responses and Comprehension during the Global Pandemic

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 2, 690 - 710, 01.11.2021
https://doi.org/10.21666/muefd.869258

Öz

With this research, it was aimed to reveal the activities carried out with parent-student interaction in home- during the pandemic and to explore the reactions developed against the books read based on the student and parent interaction, and the students' level of comprehension towards these books. In line with these purposes, the study was conducted with the participation of 16 girls, 9 boys, a total of 23 gifted students and their parents who study at the 2nd and 3rd grades. In the research, 3 children's books from a book series and 2 children's books with postmodern pictures were used. The data of the study were collected parent-student interaction form, reader response questions, and comprehension questions for the texts. The parent-student interaction form and reader response questions were transformed into findings with the descriptive analysis method. Friedman test was used in the analysis of comprehension scores. According to the results of the research, it was revealed that students and parents carried out academic, social and sports activities together. In addition, it was observed that the reactions of students and parents to the books were reader-centered. Finally, it was seen that students' comprehension scores obtained from the third book of the book series differ significantly from other series books, but there was no significant difference between the comprehension scores obtained from the children's picture books.

Kaynakça

 • Ateş, S. ve Aktaş, N. (2020). Duygu durumlarının farklılaştığı resimli çocuk kitaplarına yönelik okuyucu tepkilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 726-745. https://doi.org/10.31592/aeusbed.742584
 • Baker, L. (2003). The role of parents in motivating struggling readers. Reading & Writing Quarterly, 19, 87-106. https://doi.org/10.1080/10573560308207
 • Can, A., Deniz, E. ve Çeçen, M.(2016).Ortaokul öğrencilerinin okuma tutumları. Electronic Turkish Studies, 11(3).645-660. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9311
 • Clark, C and Picton, I. (2012). Family Matters: The Importance of Family Support for Young People’s Reading. Findings from the National Literacy Trust’s annual survey 2011. London: National Literacy Trust.
 • Connell, J. M. (1996). Assessing the influence of Dewey’s epistemology on Rosenblatt’s reader response theory. Educational Theory, 46(4), 395-413. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1996.00395.x
 • Crosby, S. A., Rasinsky, T., Padak, N., ve Yildirim, K. (2015). A-3 year study of a school-based prantal involvement program in early literacy. The Journal of Educational Research, 108(2), 165-172, DOI: 10.1080/00220671.2013.867472
 • Çaykuş, E. T, ve Mutlu Çaykuş, T. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avraysa Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113.
 • Çevik, A., & Müldür, M. (2019). “Vapurları Seven Çocuk” adlı kitabın okur-tepki teorisi ile değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7(3), 40-50. DOI: 10.29228/ijlet.23375
 • Galindo, C., ve Sheldon, S. B. (2012) School and home connections and children’s kindergarten achievement gains: The mediating role of family involvement. Early Childhood Research Quarterly, 27, 90– 103. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2011.05.004
 • Er, Z. ve Arıcı, F. A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin okuma becerilerinin geliştirilmesinde aile etkisi. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(1), 1-2. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/37897/390974 adresinden alınmıştır.
 • Epstein, J. L. (2011). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools (2nd ed.). Westview Press. https://doi.org/10.4324/9780429494673
 • Faires, J., Nichols, W. D., & Rickelman, R. J. (2000). Effects of parental involvement in developing competent readers in first grade. Reading Psychology, 21(3), 195–215. https://doi.org/10.1080/02702710050144340
 • Hancock, M. R. (2008). A celebration of literature and response: children, books, and teachers in K-8 classrooms (3rd. ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.
 • He, F., Deng, Y., ve Li, W. (2020). Coronavirus disease 2019 (Covıd‐19): What we know? Journal of Medical Virology, 1-7. https://doi.org/10.1002/jmv.25766
 • Jeynes, W.H. (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban elementary school student academic achievement. Urban Education, 40, 237-269. https://doi.org/10.1177/0042085905274540
 • Jeynes, W.H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban Education, 42(1), 82-110. https://doi.org/10.1177/0042085906293818
 • Jordan, G.E., Snow, C.E. and Porsche, M.V. (2000). Project EASE: The effect of a family literacy project on kindergarten students' early literacy skills. Reading Research Quarterly, 35, 524-546.
 • Kanık Uysal, P. ve Ateş, S. (2020). Okur-Tepki Teorisi: Küçük Kara Balık örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 777- 796. DOI: 10.16916/aded.713103
 • Karagöz, B. (2018). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin resimli çocuk kitaplarına ilişkin tepkileri üzerine bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1198-1218. https://doi.org/10.16916/aded.429948
 • Kaya Tosun, D. ve Doğan, B. (2020). Okuma çemberlerinin Okuduğunu anlama ile akıcı okuma üzerindeki etkileri ve okur tepkileri: Bir karma yöntem araştırması. Eğiim ve Bilim, 45(203), 153-176. DOI: 10.15390/EB.2020.8716
 • Kaysılı, B. K. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitimbilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 69-83. https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000115
 • Kıvrak, Z. ve Yıldırım, K. (2020). Öğretmenlerin gözünden birinci sınıf öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini öğrenim süreçlerine ailelerin katılımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 447-468.
 • Linberg, E. N. (2017). Aile katılımı: bir kavramsal ve durumsal analiz çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 51-72.
 • Lukens, R., J., Smith, J., J., ve Coffel, C., M. (2018). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış (1. Baskı). Erdem Yayınları.
 • Mart, M. & Kesicioglu, O.S. (2020). Parents’ opinion to play at home during COVID-19 pandemic. Turkish Studies, 15(4), 945-958. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. 44381
 • Ramazan, O., Adak Ozdemir, A. ve Ozdemir Beceren, B. (2012). Evaluation of play from private and public pre-school children’s point of view. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 46, 2852–2856. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.05.576
 • Rowe, K. (1991). The influence of reading activity at home on students’ attitudes towards reading, classroom attentiveness and reading achievement: An application of structural equation modelling. British Journal of Educational Psychology, 61, 19-35.
 • Rosenblatt, L.M. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary work. Carbondale: Southern Illinois University Press.
 • Rosenblatt, L. M. (1999). Literature as exploration. NY: The Modern Language Association of America.
 • Sénéchal, M. and LeFevre, J. (2002). Parental involvement in the development of children's reading skill: A five-year longitudinal study. Child Development, 73 (2), 445-460. DOI: 10.1111/1467-8624.00417
 • Ulusoy, M. (2006). Resimli çocuk kitapları ve okur tepki teorisi. İlköğretim Online, 15(2), 487-497. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.02208
 • UNESCO. (2020). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge
 • Van Steensel, R. (2006). Relations between socio-cultural factors, the home literacy environment and children's literacy development in the first years of primary education. Journal of Research in Reading, 29 (4), 367-382. DOI: 10.1111/j.1467-9817.2006.00301.x
 • Yekeler, A., D., ve Ulusayo, M. (2017). İlkokul öğrencilerinin bilgi verici resimli çocuk kitaplarına yönelik tepkileri. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 20-39.
 • Yıldız, S. ve Bektaş, F. (2021). COVİD-19 salgınının çocukların boş zaman etkinliklerinde yarattığı değişimin ebeveyn görüşleriyle değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 99-122. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/59393/835694 den alınmıştır.
 • Yılmaz C. ve Çalışkan M. (2017). Yatılı ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi.12(33).573-588. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12541
 • WHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • WHO. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World health Organization. https://covid19.who.int/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Kasım YILDIRIM 0000-0003-1406-709X

Muhammet SÖNMEZ 0000-0001-6516-7635

Fatih Çetin ÇETİNKAYA 0000-0002-9843-6747

Sevcan AKYÜZ Bu kişi benim 0000-0001-9510-3851

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA YILDIRIM, K., SÖNMEZ, M., ÇETİNKAYA, F. Ç., AKYÜZ, S. (2021). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Küresel Salgın Sürecinde Ev Etkinlikleri, Okur Tepkileri ve Anlama Durumlarının İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 690-710. https://doi.org/10.21666/muefd.869258