Telif Hakkı Politikası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (Journal of Accounting and Taxation Studies) ’nde makalesi yayımlanan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmektedirler:


Bilimsel Sorumluluk
Bilimsel yayıncılık standartları açısından yayınlanacak makaleler, Yayın Etiği Komitesi (COPE) kriterlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
Makalelerin araştırma ve yayın etiği açısından uygun olması zorunludur, yazar (lar) bu koşulu sağlamakla yükümlüdür.
Makalenin değerlendirme sürecine başlaması için gönderilen makalelerin sorumlu yazar tarafından imzalanacak "Telif Hakkı Formu" ile sunulması gerekmektedir.
Sorumlu yazar, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi ve Dergi Yayın Kurulu üyelerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun "sorumlu yazar" olarak şahsına ait olduğunu taahhüt etmelidir. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğini taahhüt etmelidir.
Yazar, makalede yer alan telife konu tüm unsurların telif temizliğinden sorumludur. Bu kapsamda makalede yer alan her türlü içeriğin ve telif unsurlarının özgünlüğü, yazarın üçüncü kişilerle yaşayabileceği telif sorunları ve yine yazar ile üçüncü taraflar arasındaki telif sorunları tamamen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nin dışındaki konular olduğunu kabul ve taahhüt etmelidir.
Yazar, bu sözleşme kapsamında, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nin ülkemizdeki akademik yayıncılığa katkı babında bilimsel dergi yayıncılığı yaptığını; ticari bir iş ve işlem içinde olmadığını, içeriğe müdahil olmadığını, içeriğe ilişkin sorumluluğun tamamen kendisinde ve/veya yazarlarında olduğunu kabul ve beyan etmelidir.


Çıkar Çatışması Bildirimi
Makalede doğrudan/dolaylı bir ticari bağlantı veya sponsorluk yapan bir kurum varsa, yazarlar ticari ürün, ilaç, şirket vb. ile ticari bir ilişkisi olmadığını ve varsa ne tür bir ilişki içinde olduklarını belirtmelidir (danışman, diğer anlaşmalar).
Yazarlar, çalışmaya dahil olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkileri bildirmekten sorumludur. Makalenin uygulanması veya değerlendirilmesiyle ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı açıkça belirtilmelidir.
Makalenin Yazar(lar)ının Sorumlukları
Makale sorumlu yazarı olarak tüm yazarlar adına;
• Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olması;
• Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması istenmektedir. ICMJE, yazarların şu 4 kriteri karşılamasını önermektedir:
1. Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olmak (çalışmanın içeriğine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak) ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu almak;
2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak;
3. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve gözden geçirerek onaylamak;
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.
• Sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olunacağını;
• Tüm yazarlarla ilgili kurum ve e-mail bilgilerinin ayrıca ORCID kodlarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Makale Gönderme Sistemi’ne doğru girildiğini;
• Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 'ne gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir dergide değerlendirme sürecinde olmadığını, yayımlanmamış ya da yayım için kabul edilmemiş olması gerekmektedir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.);
• Makalede bulunan metnin, şekillerin ve belgelerin diğer şahıslara ait olan "Telif Haklarını" ihlal etmediğini;
• Basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü kamuya iletim haklarını Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi yayın kurulunca sınırsız olarak kullanılmak üzere izin verdiğini kabul ve taahhüt etmelidir.

Yazar(lar)ın Telif Hakları
Yazar(lar)ın makale(ler) üzerindeki telif ve yayın hakları kısıtlanmaktadır. Eserin maddi kazanç konusu olacak kullanımlarında yazar ve okuyucu dergiden izin almak durumundadır.
Ek olarak, esere ait özel haklar (ilk yayımlama hakkı ve mali hakları) dergiye aittir.
Yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmemektedir.
Bu duruma ek olarak yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin
• Patent hakları,
• Telif hakkı dahil bütün tescil edilmemiş haklar,
• Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma ve yayma hakkı,
• Yazar(lar)ın gelecekte kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,
• Makale künyesini belirtmek (dergide yayınlanan eserin bağlantısını da sağlayarak) koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı. Yazarlar çalışmalarının yayınlanması üzerine çevrimiçi ortamlarda ve/veya sosyal ağlarda (kişisel web sayfaları, ders içeriği web siteleri, Researchgate vb.) dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek yayınlayabilme gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.
Makalenin yazar(lar)ı makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’ne atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new