Değerlendirme Süreci

Editör Kurulu İncelemesi (Hakem Sürecinden Önce)

Değerlendirme sürecinde öncelikli olarak çalışmanın bilimsel açıdan yeterliliği ve yeniliği, kuramsal açıdan katkısının oluşu, alanda var olan ilgili çalışmaları (yerel ve evrensel) yansıtmadaki yeterliliği, dil kullanımının yeterliliği ve Türkçe yazım ve imla kurallarına uygunluğuna önem verilir.  Araştırma - inceleme çalışmalarında, çalışmada esas alınan araştırma deseninin uygunluğuna, analiz yöntemlerinin uygunluğuna, araştırma bulgularının doğruluğuna ve tartışma bölümünün buna uygun olmasına dikkat edilir. 

Gönderilen yazılar, dergi editörleri ve editör kurulu tarafından çalışmanın derginin amacına, dergi yazım kurallarına ve genel etik ilkelere uygunluğu açısından ön incelemeden geçirilir. 

Hakem Süreci ve Yayın Aşaması

1- Gönderilen çalışmalar ön incelemeden geçtikten sonra, çalışmanın alanı ile ilgili iki hakeme incelenmek üzere gönderilir. Hakemlere incelemelerini tamamlamaları için süre verilir. Hakemlerin görüşleri dikkate alınarak editör kurulu bir makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Editör kurulu makaleyi her aşamada red etme hakkına sahiptir. Hakemlerin düzeltme istemesi halinde, yazar(lar)a düzeltmelerin yapılması koşuluyla gönderilir.

2- Yayınlanan çalışmadaki görüşler ve fikirler yazar(lar)ın şahsi görüşleri olup derginin resmi görüşleri niteliği taşımaz.

3- Nitel Sosyal Bilimler dergisinin yazım kurallarına göre yazılmayan yazılar editör kurulu tarafından değerlendirilmeye alınmaz.