Cilt: 5 Sayı: 18, 31.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Nûbihar Akademî dergisi, Kürdoloji alanında makale, çeviri, belge, kitap ve tez tanıtımı türlerindeki bilimsel çalışmaları yayımlayacak uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derginin temel amacı adı geçen türlerdeki bilimsel çalışmaları akademik ve bilimsel bir üslup ile ele almaktır. Dergi aynı zamanda Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüleri ile Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde faaliyet gösteren Kürt Dili ve Kültürü anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hem bilimsel çalışmalarını yayımlayacakları hem de alanın uzmanları tarafından yayımlanan akademik çalışmaları takip edecekleri bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir. Bu açıdan Kürt Dili ve Kültürü programlarının kapsamı içerisinde yer alan Kürt dili, edebiyatı ve kültürü alanlarında çok yönlü ve çok disiplinli bir yaklaşım ile akademik ve objektif çalışmaların ortaya çıkması derginin temel hedefi olarak ön plana çıkmaktadır. 

Kürt çalışmalarına uluslararası düzeyde katkı sunmanın önemine inanan Nûbihar Akademî dergisi, bu amacına ulaşmak için editör kurulunda dünyanın farklı üniversitelerinden akademisyenlerle çalışmaktadır. Alan editörleri olarak destek veren editörler kurulunun aktif çalışmaları sayesinde Kürtçe’nin farklı diyalektleri, bu diyalektlerin edebiyatları ve tarih, felsefe, din, sosyoloji gibi kültürel alanlarda kapsamlı ve derinlikli sonuçlar elde etmek temel vizyonumuzdur.

Günümüzde Kürt dili, edebiyatı ve kültürü üzerine yapılan çalışmalar sadece Kürtçe ile sınırlı olmayıp özellikle İngilizce, Türkçe ve Farsça dillerinde de pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu açıdan dergide bu dillerin tamamında yazılan yazılara yer verilmesi uygun görülmektedir. Buna ilaveten çok diyalektli ve iki alfabeli olan Kürtçe’nin bu özelliği göz önüne alınarak, dergide Kürtçe’nin bütün diyalektlerine yer verilmesi ve Latin alfabeli Kürtçe’nin yanısıra Arap alfabeli Kürtçe’nin de kullanılması derginin amaç ve kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Örnek Makale

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25960


Biçim ve Yazım Kuralları
1. Mizanpaj ve sayfa düzeninin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılması için makale Microsoft Word programıyla yazılmalıdır.
2. Makaleler, Times New Roman yazı tipi ve 12 puntoyla yazılır. Satır aralıkları da 1,5 nk’dir. Eğer özel fontlar kullanılmışsa onların da dosyaları gönderilmelidir.
3. Araştırma makaleleri not ve referanslarıyla 30 sayfayı, tez tanıtım, kitap değerlendirmeleri ve kısa makaleler de 10 sayfayı geçmemelidir.
4. Şekil, fotoğraf, grafik ve tablolar numaralandırılmalı, makale içinde ihtiyaç duyulduğunda numaraları gösterilmelidir. Başlıkları, altına yazılır ve eğer başka yerden aktarılmışsa kaynakçası dipnotta belirtilmelidir.
5. Eğer özel bir durum yok ise örnekler alfabetik sıraya göre verilmelidir:
Örnek:
Almanca, Japonca, Kürtçe, Türkçe...
Amediye, Diyarbakır, Malatya, İstanbul, Van...


Makale Planı
Makale planlaması sırası ile şu şekildedir: Makalenin başlığı, yazarın adı, özet (abstract), anahtar kelimeler, makalenin metni, kaynakça/bibliyografya ve genişletilmiş özet (extended summary).
1. Başlık
2. Makale başlığı, amaç ve çerçeveye paralel olmalıdır.
3. Başlıklarda en fazla 14 kelime kullanılmalıdır.
4. Kürtçe ve İngilizce makalelerde her iki dille başlıklar hazırlanmalıdır. Bu başlıklardan makalenin diliyle yazılan üstte yer almalıdır. Farsça ve Türkçe makalelerin başlığı öncelikle makalenin diliyle sonra da Kürtçe ve İngilizce yazılmalıdır.
5. Kürtçe makalelerde Kürtçe başlıklar makalenin yazıldığı lehçeyle, diğer makalelerde ise yazarın tercih ettiği bir lehçeyle yazılmalıdır.
6. Başlıklarda karakterler siyah ve bold, 14 punto ve bağlaçlar dışında kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır.
2. Yazarın Adı
o Yazarın adı ve soyadı makale başlığının altına yazılmalıdır.
o Yazarın akademik unvanı, kurumu, fakültesi, bölümü, alt bölümü, elektronik adresi (e-mail) ve ORCİD’i dipnotta (*) ile belirtilmelidir.
3. Özet
o Kürtçe ve İngilizce makalelerde her iki dilde de özetler hazırlanmalıdır. Bu özetlerden makalenin diliyle yazılanı başta yer almalıdır.
o Farsça ve Türkçe makalelerde önce makalenin yazıldığı dildeki özet, sonra da Kürtçe ve İngilizce özetler yazılmalıdır.
o Kürtçe makalelerdeki Kürtçe özetler, makalenin yazıldığı lehçeyle; İngilizce, Farsça ve Türkçe makalelerde ise yazarın tercih ettiği lehçeyle yazılmalıdır.
o Özet, 100-120 kelime aralığında yazılmalıdır.
4. Anahtar Kelimeler
o Makalenin anahtar kelimeleri bütün özetlerin sonunda özetin yazıldığı dille yazılmalıdır.
o İlk kelime ve özel kelimelerin dışında anahtar kelimelerin ilk harfleri küçük harfle yazılmalıdır.
o Kelimeler arasına virgül (,) ve bütün kelimelerin sonuna nokta (.) konulmalıdır.
5. Makalenin Metni
o Makale anlaşılır bir dil, bilimsel bir üslup ve objektif değerlendirmelerle yazılmalıdır.
o Makalenin metni etik kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Bu kurallar yayım rehberinin “Orijinallik ve Etik/Ahlak” bölümünde detaylıca belirtilmiştir.
o Makalelerin metninde kesinlikle giriş (ıntroduction), sonuç (conclusion) ve kaynakça (references) bölümleri yer almalıdır. Duruma göre amaç (research purpose), teorik çerçeve (literature review), metodoloji (methodology), kazanım (findings), bulgular (results), tartışma (discussion) ve öneri (recommendation) bölümleri de bağımsız olarak yazılmalıdır.
6. Kaynakça/Bibliyografya
Kaynakça/bibliyografya bölümü APA sistemine göre hazırlanmalıdır. Bu sistem yayım rehberinin “Referans, Alıntılama ve Kaynakça” bölümünde detaylıca izah edilmiştir.
7. Genişletilmiş Özet
o Genişletilmiş özet, Kürtçe, Farsça ve Türkçe makaleler için İngilizce dili ile yazılmalıdır.
o Genişletilmiş özet, makalenin kaynakçasından/bibliyografyadan sonra yer almalıdır.
o Genişletilmiş özet, 500-750 kelime aralığında yazılmalıdır.
o Genişletilmiş özetlerde alt başlıklar (giriş, kural vs.), kaynakçanın referansları ve alıntılar yer almamalıdır.
o Genişletilmiş özet makalenin ana düşüncesini barındırmalıdır.
o Genişletilmiş özetlerde başlık kullanılmadan makalenin giriş (introduction), amaç (research purpose), teorik çerçeve (literature review), metodoloji (methodology), kazanımlar (findings) sonuç (conclusions) ve öneri (recommendation) kısımlarına yer verilmelidir.Makalenin Gönderilmesi
1. Dergiye gönderilen makaleler yayım rehberi kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.
2. Makalelerin hazırlanmasında web sitesinde yer alan örnek şablondan yararlanılabilir.
3. Makale dergiye sunulmadan önce https://dergipark.org.tr/tr/pub/nubihar sitesine üyelik gerçekleştirilmeli ve makale aynı siteye yüklenmelidir.
4. Eğer makalelerde tablo, şekil ve çizimler varsa onlar da gönderilmelidir.


Hakem Değerlendirme Süreci
Nûbihar Akademî, makale değerlendirmesinde çift-kör hakemlik sürecini takip eder.
Makale Seçimi ve Yayın Süreci:
1. Gönderim talebi alındıktan sonra yazara bir e-posta gönderilecektir. Onay e-postasını almazsanız, lütfen dosyanızı ikinci kez göndermeyi deneyin.
2. Hakem değerlendirmesi sürecinde, hem hakemin hem de yazarın kimliği anonim kalacaktır. Makale, en az iki hakem, son hakem ve bir yayın kurulu üyesi tarafından incelenecektir. İnceleme süreci 4 ay kadar sürebilir.
3. Değerlendirme sonucu ile ilgili bildirim e-posta ile gönderilecek ve yazarların dergi sistemindeki hesabından izlenecektir.
4. Tüm yazılar köklü, adil, tarafsız bir inceleme ve yönlendirme prosedürüne tabi olacak ve dergi okuyucuları için önem, yenilik ve kullanışlılık temellerinde değerlendirilecektir. Değerlendirme yapısı her zaman hakemlerin anonimliğini temin edecektir.
5. Değerlendirme çıktısı aşağıdaki kararlardan biri olacaktır:
a) Kabul
b) Küçük revizyon
c) Büyük revizyon
d) Ret
6. Yazarlar, makaleleri için hakemler tarafından sunulan yorumları alacaktır. Küçük revizyon olması durumunda, bir sonraki değerlendirme aşaması için tekrar gönderilecek olan makalelerde, sunulan yorumlara dayalı olarak değişiklik yapılmaları istenecektir.
7. Elektronik versiyonun yayımlanmasından sonra sorumlu yazar, talep etmesi halinde derginin basılı bir kopyasını alır. Daha fazla kopya istenilmesi durumunda, lütfen sipariş vermeden önce yöneticiyle iletişime geçin.
8. Derginin PDF versiyonu derginin web sitesinden indirilebilir.Kaynak Gösterimi, Alıntı Yapma ve Kaynakça/Bibliyografya

Kaynak Gösterimi
1- Makalede kaynaklara yapılan atıflar için “APA” (Amerikan Psikoloji Derneği) sisteminin altıncı versiyonu kabul edilmektedir.
(Kaynak gösterme şekilleri "APA Sistemine Göre Referans ve Kaynakça Gösterimi Kılavuzu” bölümünde ayrıntılı olarak listelenmiştir.)
2- Herhangi bir not varsa makale içinde numaralandırılır ve dipnottaki numaralarına göre yazılır.
3- Kaynakların doğruluğundan ve yanlışlığından yazarın kendisi sorumludur.

Alıntı Yapma
1- Kelime sayısı 40'ı geçen alıntılar blok halinde verilir. Bu alıntıların sol taraftan bir sekme kadar içerden başlaması ve 11 punto ile çift tırnaksız yazılması gerekir. Metinde 40 kelimeden az olan alıntıların çift tırnak içinde ve 12 punto ile verilmesi gerekir.
2- Metinde soyadı aynı olan iki yazar geçerse isimleri soyadları ile birlikte yazılır. Örnek: "Shahab Vali'nin dediği gibi ...", "Abbas Vali'nin dediği gibi ..."
3- Orijinal kaynak mevcut değilse ve yazar onu ikinci el bir kaynaktan alıntı yapmışsa, orijinal kaynak hem metinde hem de kaynakça bölümünde [] içinde belirtilir.

Kaynakça/Bibliyografya
1- Makale metninde atıfta bulunulan kaynaklar hakkında ayrıntılı bilgi makalenin sonunda "Kaynakça/Bibliyografya" bölümünde yer almakta olup, gerekirse makale metni içinde dipnotlarda gösterilebilir.
2- "Kaynakça/Bibliyografya" bölümünde verilen kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
3- Kaynakça künyesi, APA'nın altıncı versiyonunun (American Psychological Association, 6th edition) sistemine göre hazırlanmalıdır.
4- Eski yazar/şair ve isimler soyadı sistemine göre değil, orijinalindeki gibi yazılmalıdır (Ahmed-i Hanî, Şerefhan-ı Bidlîsî, Hafız-ı Şîrazî gibi…)
5- Elyazma eserlerde basım tarihi yerine istinsah tarihi yazılmalıdır. Eğer yoksa veya okunamıyorsa kaynağın sonunda “elyazma/orijinal eser” şeklindeki bir not ile yetinilmelidir.
6- Jenerik kısmında basım tarihi veya yeri bilgisi yer almayan kaynaklar için parantez içinde (tarih yok: ty) veya (yer yok:yy) yazılmalıdır.
7- Kaynağın basıldığı şehirlerin adları jenerik imlasına göre yazılmalıdır.
8- Aynı yazara ait iki veya daha fazla kaynak kullanılmışsa ve basım tarihleri aynı yıl ise alfabetik sıraya göre kodlanmalıdır. Örnek: (Eagleton, 2014a) (Eagleton, 2014b).“APA” SİSTEMİNE GÖRE REFERANS VE KAYNAKÇA GÖSTERİMİ KILAVUZU
KİTAP
Tek Yazarlı Kitap

Örnek:
Ebdulla, N. (2008). Mem û Zîna Ehmedê Xanî. Erbil: Aras.
Ref: (Ebdulla, 2008: 13)
Fuad, K. (1970). Kurdische Handschriften. Wiesbaden: Franz Steiner.
Ref: (Fuad, 1970: 13)
Tek, A. (2018). Hâmîsiz Şâir, Babasız Metin: Mem û Zîn ve Osmanlıca Çevirileri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Nûbihar.
Ref: (Tek, 2018: 13)
Ülken, H. Z. (1997). Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü. İstanbul: Ülken.
Ref: (Ülken, 1997: 13)

İki ve Daha Fazla Yazarlı Kitap (Book with more than one author)

Örnek:
Alexie, S. & Akif, H. (2001). Ahmedê Khanî: Mem et Zîn. Paris: L’Harmattan.
Ref: (Alexie & Akif, 2001: 13)
Aslanoğlu, O. & İslamoğlu, B. & ûyd... (2011). Ferhenga Pirzimanî. İstanbul: Nûbihar.
Ref: (Aslanoğlu & ûyd, 2011: 13)
Cindî, H. & Evdal, E. (2008). Folklora Kurmanca. İstanbul: Avesta.
Ref: (Cindî & Evdal, 2008: 13)
Malmîsanij & Lewendî, M. (1992). Li Kurdistana Bakur û Li Tirkîyê Rojnamegerîya Kurdî (1908-1992). Ankara: Özge.
Ref: (Malmîsanij & Lewendî, 1992: 13)
Mosteller, F. & Rourke, R. E. K. & ûyd... (1967). Probability and Statistics. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing.
Ref: (Mosteller & ûyd, 1967: 13)

Editörlü/Derlemeli Kitaplar (Book whit an Editor)

Örnek:
Çakmak, Y. & Şur, T. (Der.) (2018). Kürt Tarihi ve Sîyasetinden Portreler. İstanbul: İletişim.
Ref: (Çakmak & Şur, 2018: 13)
Gündoğdu Yücel, S. & ûyd. (Ed.). (2019). Current Issues in Kurdish Linguistics. Bamberg: University of Bamberg Press.
Ref: (Gündoğdu Yücel& ûyd, 2019: 13)
Halman, T. S. & ûyd. (Ed.). (2006). Türk Edebîyatı Tarihi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Ref: (Halman & ûyd, 2006: 13)
Subaşı, K & Geyik, R. (Ed.). (2017). Gotarên Zimannasîyê. İstanbul: Nûbihar.
Ref: (Subaşı & Geyik, 2017: 13)
Vali, A. (ed.). (2003). Essays on the Origins of Kurdish Nationalism. California: Mazda.
Ref: (Vali, 2003: 13)

Editörlü/Derlemeli Kitap Bölümü: (Chapter in an edited book)

Örnek:
Blau, J. (2010). “Written Kurdish Literature.” A History of Persian Literature: XVIII. (Ed: Mohsen Ashtiany & Ulrich Marzolph). New York: I. B. Tauris.
Ref: (Blau, 2010: 13)
Gündoğdu Yücel, S. (2015). Negation in Kurmanji. Manova, S. (Ed.). Affix Ordering Across Languages and Frameworks, (154-171). London: Oxford University Press.
Ref: (Gündoğdu, 2015: 13)
Vali, S. (2017). Kaçar-Osmanlı Savaşlarında Guran Kürtleri Üzerine Manzum Bir Belge: Mîrzayê Kerendî’nin Ceng-name’si. Özcoşar, İ. & Vali, S. (Ed.). Osmanlı Devleti ve Kürtler, (263-291). İstanbul: Kitap.
Ref: (Vali, 2017: 13)

e-Kitap

Örnek:
Soleimani, K. (2016). Islam and Competing Nationalisms in The Middle East, 1876-1926. https://books.google.com.tr/books?id=WP9jDAAAQBAJ&lpg=PR2&dq=editions%3ARfunL12OCAYC&pg=PR5#v=onepage&q&f=false
Ref: (Soleimani, 2016: 13)

Kurumlar Tarafından Yazılan Kitaplar (Book whit a corporate author)

Örnek:
Devlet İstatistik Enstitüsü. (2004). Türkîye İstatistik Yıllığı. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü.
Ref: (Devlet İstatistik Enstitüsü, 2004: 13)
İçişleri Bakanlığı. (1968). Köylerimiz. Ankara: Başbakanlık Basımevi.
Ref: (İçişleri Bakanlığı, 1968: 13)
World Health Organization. (2021). COVID-19: Occupational Health and Safety for Health Workers. Geneva: WHO.
Ref: (World Health Organization, 2021: 13)


Makale
Basılı Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Print Journal Articles)

Örnek:
Dehqan, M. (2007). A Late Ottoman Turkish Verse Version of Xanî’s Mem û Zîn in the Manuscript Collection ot the Islamic Consultative Assembly Library I. Manuscripta Orientalia, vol: 13. (2), 55-58.?
Ref: (Dehqan, 2007: 60)?
Şerîfî, A. (2015). Muqayeseyek Digel Mesnewîya Kurdî Mem û Zîna Ehmedê Xanî û Leyla û Mecnûna Nizamî. (wer: Ayhan Geverî). Nûbihar, 131, 19-24.
Ref: (Şerîfî, 2015: 19)
Tezcan, N. (2010). Sebeb-i Teliflere Göre Mesnevi Edebiyatının Tarihsel Dönüşümü. Doğu-Batı, 52, 49-74.
Ref: (Tezcan, 2010: 60)

Elektronik Dergilerde Yayınlanan Makaleler (E-Journal Articles)

Örnek:
Alsancakli, S. (2016). The Early History of Kurdish Studies (1787-1901), Die Welt Des Islams, 56, 55-88.
Ref: (Alsancakli, 2016: 60)
Gündoğdu, S. (2016). Remarks on Vowels and Consonants in Kurmanji. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, (1), 57-70.
Ref: (Gündoğdu, 2016: 60)
Tek, A. (2019). Kolektif Bellekte Kırılma ve Yeniden İnşa Olarak Kerbela Yası, Monograf, 11, http://monografjournal.com/sayilar/11/kollektif-bellekte-kirilma-ve-yeniden-insa-olarak-kerbela-yasi-monograf-11.pdf
Ref: (Tek, 2019)


Ansiklopedi (Encyclopedia)

Örnek:
Kut, G. (2003). Lâmii Çelebi. İslâm Ansiklopedisi, (27, 96-97). Ankara: Türkîye Dîyanet Vakfı.
Ref: (Kut, 2003: 96)

Sözlük (Dictionary)

Örnek:
Nişanyan, S. Nişanyan Sözlük: http://www.nisanyansozluk.com
Ref: (Nişanyan)

Tez (Theses)

Örnek:
Ergün, Z. (2012). Di Peydabûna Edebîyata Kurdî ya li Cizîra Botan de Karîgerîya Bajarvanîyê. (Teza Lîsansa Bilind ya Çapnebûyî). Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin.
Ref: (Ergün, 2012: 60)
Zeydanlioglu, W. (2007). Kemalism’s Others: The Reproduction of Orientalism in Tukey. (Unpublished doctoral dissertation). Anglia Ruskin University, Cambridge.
Ref: (Zeydanlioglu, 2007: 60)

DİJİTAL KAYNAKLAR
Bağımsız Siteler
Yee, I. H. (2003). Cataloging and metadata education: a proposal for preparing cataloging professionals of the 21st century. wergirtina ji înternetê: 26 Haziran 2005, http://www.loc.gov/ catdir/bibcontrol/

Ref: (Yee)

Dijital Makaleler
Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. Erişim Tarihi: 10 Ocak 2003, http://www.meb.gov.tr/index800.htm
Ref: (Altun, 2003)

Aynı Veri tabanından olan Dijital Makaleler
Aknem, K. (2005). Approaches to meta-analysis: a guide for LIS researchers. Library&Information Science Research, 27(2),164-176. Veritabanına Erişim Tarihi: 25 Şubat 2005, ScienceDirect
Ref: (Aknem, 2005, s. 168)

Dijital Sunum
Ergun, C. (2002, 19-21 Aralık). Metadata ve kütüphanelerde kullanımı. VIII. Düzenlenen “Türkiye’de İnternet” Konferansının sunumu. Erişim Tarihi: 29 Aralık 2003, http://inet-tr.org.tr/inet conf8/bildiri/86.doc
Ref: (Ergun, 2002, s. 3)

İletişim Grubuna Gönderilen e-Posta
Işık, E. (2003, 5 Mijdar). Bitki kütüphanesi. Kutup-L Grubu için gönderilen e-Posta, http://listproc.metu.edu.tr.9000/reguster/archieves/KUTUPL/kutupl.log200311/msg00008.html adresinde bulunuyor.
Ref: (Işık, 2003)

DİĞER KAYNAK TÜRLERİ
Ansiklopedi Maddeleri
Ersoy, O. (1973). Kağıt ve Kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi içinde (c.21, r. 112-115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Ref: (Ersoy, 1973, r. 113)

Rapor
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği. (1999). Türkîye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.
İlk Gönderme
(Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği [TÜSİAD], 1999, r. 32)
Daha Sonraki Göndermeler
(TÜSİAD, 1999, r. 37

Yayın Etiği
Nûbihar Akademî Dergisi, en yüksek yayın etiği standartlarını sürdürür ve her türlü yayın hatasına karşı mümkün olan tüm önlemleri alır. Nûbihar Akademî, etik yayıncılığın, yayıncılık faaliyetinde yer alan tüm tarafların (yazarlar, hakemler, editörler ve yayıncılar), etik davranış standartları üzerinde anlaşmaya aktif katılımlarının gerekliliğine inanır. Nûbihar Akademî, Yayın Etiği Standartlarına uyulmasını bekler.

Yazarlar
1. Tüm yazarlar, gönderilen makalenin orijinal araştırmaları olduğunu onaylamalıdır. İntihal, sahtelik, uydurma, kopyalama, gereksiz yayınlar ve diğer uygunsuz manipülasyonlar kesinlikle yasaktır.
2. Tüm yazarlar, gönderilen yazının daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu onaylamalıdır.
3. Tüm yazarlar, gönderilen makalenin aynı anda başka bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını onaylamalıdır.
4. Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumlanmasını etkileyebilecek tüm gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarını Araştırma ve Geliştirme için Yayıncıya (PAK AJANS Yayıncılık) bildirmelidir.
5. Tüm yazarlar araştırmalarını ilgili mevzuata ve geçerli sektör kuralları ve yönergelerine uygun olarak sorumlu ve etik bir şekilde yürütmelidir.
6. Gönderilen yazılardaki yanlışlıkların veya önemli hataların keşfedilmesi veya bildirilmesi üzerine, tüm yazarlar makaleyi derhal geri çekmeli veya düzeltmelidir.
7. Tüm yazarlar, çalışmanın ve/veya başkalarının sözlerinin uygun şekilde kabul edilmesi ve ilgili yayınlardan alıntılar dahil olmak üzere, gönderilen makalenin oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları tanımlamalıdır.

Hakemler
1. Tüm hakemler, gönderilen yazıları, herhangi bir kayırmacılık veya önyargı olmaksızın, özgünlüğüne, önemine ve uygunluğuna dayalı olarak adil bir şekilde incelemeli ve değerlendirmelidir.
2. Tüm hakemler, uzmanlıklarını doğru bir şekilde temsil eden mesleki kimlik bilgilerini, eğitimlerini ve deneyimlerini baş editöre sunmalıdır.
3. Tüm hakemler, inceleme görevine onay vermeden önce, gönderilen yazının kapsamlı bir değerlendirmesini zamanında tamamlamak için yeterli bir zaman dilimini göstermelidir.
4. Tüm hakemler, yayıncı için herhangi bir çıkar çatışmasına neden olabilecek makaleyi incelemeyi reddetmeli ve makale incelemesine devam etmeden önce tavsiye aramalıdır.
5. Tüm hakemler, tarafsız ve yapıcı; kışkırtıcı, karalayıcı, düşmanca, haksız veya aşağılayıcı yorumlardan yoksun incelemeler sunmalıdır.
6. Tüm hakemler, yayınlanmamış yazıların gizliliğini korumalı ve hakem değerlendirmesi süreci sırasında ve sonrasında yazının herhangi bir detayını başkasıyla tartışmaktan kaçınmalıdır.
Editörler
1. Tüm editörler, gönderilen makaleyi özgünlük, açıklık, önem ve Nûbihar Akademî misyonuyla ilişkisini içeren bilimsel değerler temelinde kabul veya reddetmelidir.
2. Tüm editörler, makaleyi incelerken tarafsızlığını korumalı ve herhangi bir ticari kaygı temelinde, kayırmacılık veya önyargı olmadan hareket etmelidir.
3. Tüm editörler, herhangi bir çıkar çatışmasını veya yayınlanmamış makalelerin hakem olarak uygunsuz kullanımını yöneten düzenlemelere uymalıdır.
4. Tüm editörler hem yazarların hem de hakemlerin performansını denetlemeli ve yazarların ve hakemlerin makaleleri inceleme sürecindeki rollerini anlamalarını sağlamalıdır.
5. Tüm editörler, dürüst, kapsamlı ve etik bildirimi teşvik eden editoryal politikalara uymalıdır.
6. Tüm editörler, yayınlanmamış makalelerin gizliliğini ve hakemlerin anonimliğini garanti etmelidir.
7. Tüm editörler, derginin bütünlüğünü korumak amacıyla, gönderilen makaleyi yazma, gönderme, kabul etme ve/veya reddetme, inceleme sürecinde ciddi ve iddia edilen suistimalleri takip etmelidir. Editörler ayrıca, olası suistimal hakkında herhangi bir endişe uyandıran tüm makaleleri reddetmeli, kapsamlı bir soruşturmanın yürütülmesi ve sorunun çözülmesini sağlamak için büyük çaba sarf etmelidir.

Yayıncı
1. Yayıncı, derginin bütünlüğünü korumak için kesin yayın etiği standartlarına uymalıdır.
2. Yayıncı, kurumsal desteği sunmalı ve orijinal ve doğru yazıları yayınlamak için gerekli olan yararlı kaynakları sağlamalıdır. Buna, gerektiğinde uzman hukuk müşavirliği ve hakaret, ihlal ve telif hakkı sorunları için inceleme de dahildir.
3. Yayıncı, rehberlik sağlamak, editoryal çıkar çatışmalarını ele almak ve çözmek için açık politikaların yürürlükte olduğundan emin olmalıdır.
4. Yayıncı, Yayın Etiği Standartları’na uygun olmayan herhangi bir içeriği yayınlamayı durdurmalıdır.
5. Gerektiğinde ve ortaya çıktığında, yayıncı düzeltmeleri, revizyonları, açıklamaları, geri çekmeleri ve özürleri derhal ve gereken önemle yayınlamalıdır.

Nûbihar Akademî Dergisi;
Yazıların yayınlanması ve verilen hizmet karşılığında yazarlardan herhangi bir ücret almamaktadır.
Aynı şekilde yazıların değerlendirilmesi karşılığında hakemlere herhangi bir ücret ödemesi yapmamaktadır.