Cilt: 29 Sayı: 3, 31.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derleme Makaleleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, bilim ve mühendislikteki son gelişmeleri aktarmayı amaçlayan disiplinler arası ve hakemli bir dergidir.

Dergi, belirtilen mühendislik alanlarındaki teorik ve uygulamalı araştırma çalışmaları yayımlar.

Dergi, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği dallarında teorik ve uygulamalı makaleler kabul etmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi’nde mühendislik bilim dallarında; kuramsal ve uygulamalı araştırma niteliklerinde makaleler yayımlanır.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.

Sayfa Düzeni: Dergide yayımlanması istenen makaleler, standart A4 boyutunda (210*297 mm)  üst 30 mm, alttan 25 mm  ve yan kenarlarda 15 boşluk olacak şekilde iki sütun halinde hazırlanmalıdır

Yazı Karakterleri: Makaleler Windows uyumlu Word kelime işlemcide, tümüne Cambria stili 10 punto uygulanmalıdır. Paragraflar satır başından (tab yok) başlatılmalı ve her paragraf öncesi 6 punto boşluk olmalıdır.

Makale, özet ve kaynaklar dahil, 8.000 kelimeyi aşmamalıdır.

 

Makale Başlığı: Makalenin dilinde olmak üzere başlık, 12 punto kalın yazı stilinde, 80 karakteri aşmamak kaydıyla, ortalanmış olarak, tüm kelimeler büyük harflerle yazılmalıdır.

Makale başlığından bir satır boş bırakıldıktan sonra yazar bilgileri yer alacaktır. Bu bilgiler, makale kabulü sonrası, yazar bilgileri dosyasından aktarılacaktır. Bu nedenle, yazar bilgileri,  şablonda belirtilmiş şekliyle bırakılmalıdır.

He makalede Türkçe ve İngilizce özet verilir. Her biri için sol sütunda anahtar kelimler / keywords sağ sütunda ise özet/abstract yer alacaktır. 

Makale dili Türkçe ise, önce Türkçe makale başlığı, özet ve anahtar kelimler, sonra İngilizce makale başlığı, abstract ve keywords, aksi halde tersi yerleştirilir.

Özet/Abstract : Özet/Abstarct, makalenin ana temasını, problem ve çözüm yöntemi ile kısmi sonuçları içermeli, 250 kelimeyi aşmamalıdır. Referans içermez. Cambria stili 10 punto italik olmalıdır.  Abstract, mümkün olduğunca, Türkçe özetin çevirisi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler / Keywords: Özet solunda en fazla 5 anahtar kelime, her biri bir satırda olmak üzere,  verilmelidir.

 

Giriş ve Diğer Kısımlar: Makale ana metin Giriş ile başlayıp çeşitli kısımlara ayrılmalı,  tartışmaya  yer verilip kaynaklar ile bitmelidir. 


Yazım Kuralları İndirmek İçin Tıklayınız…

 

Makalenizi şablon kullanarak hazırlayız.  Şablonu indirmek için tıklayınız….

ETİK KURALLAR

1. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki;
* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
İzinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin “Yöntem” bölümünde yer verilmelidir.
Makale yükleme esnasında, makale dosyasına ilave olarak Etik Kurul Onay dosyası da sisteme yüklenmelidir.
Ayrıca, olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

2. Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer, çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise, ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.

3. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makalede (kaynak gösterilerek) belirtilmesi gerekmektedir.

4. Makalenin iThenticate benzerlik programları ile analizi sonucunda toplam benzerlik düzeyi %25 altında olmalıdır. Makale benzerlik dosyası da makale yüklerken eklenmelidir. 

5. Yazar, Hakem ve Editörün etik kurallara uyması
Yazarlar : Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Makale sonunda yazarların katkı oranları ile çıkar çatışması beyan edilmelidir.
Hakemler : Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak Editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.
Editörler : Editör veya Alan editörü, makaleyi değerlendirmek üzere farklı kurumlardan en az 2 (tercihen 3) kişiyi hakem olarak atar. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Ayrıca hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmesi garanti edilir. Editör veya Alan Editörü, makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması tesbit edilmesi halinde ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler.

6. Makalelerde (Yöntem bölümünde)  Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

7. Dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

8. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

9. Makalenin sonunda; “Araştırmacıların Katkısı”, varsa “Destek” veya “Teşekkür” ve “Çıkar Çatışması” beyanı verilmelidir.
Makalede, “Araştırmacıların Katkısı” başlığında, her bir yazarın araştırmaya katkısı belirtilmelidir. Bu başlıkta, yazarların isimleri mizanpaj aşamasında eklenecektir.

Bu araştırmada; Yazar1, anketin tasarımı, uygulanması, bilgisayara ortamına aktarılması, … ; Yazar2, bilimsel yayın araştırması, makalenin oluşturulması, … ; Yazar3, istatistiki analizler, makalenin sonuçlar…. hazırlanması konularında katkı sağlamışlardır. 

“Destek” veya “Teşekkür” başlığında, eğer çalışma bir kurum veya BAP tarafından desteklenmiş ise destek belirtilebilir. Ayrıca, makalede yazar olarak yer almayıp, araştırmanın veri toplama vb aşamasında destek olanlar var ise teşekkür edilebilir.

Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2019-XXXX nolu proje kapsamında desteklenmiştir.
Anketlerin uygulanmasındaki desteklerinden dolayı Ç. Karakaya ve F.Ünlü’ye teşekkür ederiz. 


Çıkar çatışması konusunu açıklığa kavuşturmak için, yazarlar, makalenin sonunda herhangi bir “Çıkar Çatışması” olup olmadığı beyan edilmelidir.

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması beyan edilmemiştir.

 

Kabul edilmiş tüm makaleler; makale gönderim, değerlendirme veya baskı ücreti alınmaksızın yayımlanmaktadır.

20873 13565 13566 15461 13568  14913