Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Hakem (Meslektaş) Değerlendirmesi Politikası

Open Journal of Nano (OJN), hem gözden geçirenin hem de yazarın anonim olduğu çift kör hakem süreci uygular. Gönderilen her makale için hakem seçimi alan editörlerine bağlıdır ve hakemler, hakemin uzmanlığı, yetkinliği ve OJN için makaleleri gözden geçirme konusundaki önceki deneyimlerine göre seçilir.

Gönderilen her makale, en azından ilk inceleme için alan editörü tarafından değerlendirilir. Makale minimum kalite kriterlerine ulaşıyorsa, OJN'nin amaç, kapsam ve politikalarını karşılıyorsa, değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir.

Hakemler, makaleyi yayın kurulu üyeleri tarafından belirlenen inceleme yönergelerine göre değerlendirir ve hakemlerin isimsiz yorumlarını yazara geri ileten alan editörüne geri gönderir. Anonimlik kesinlikle korunur.

Gönderilen makale yayın sürecinin son istatistikleri:

  • Değerlendirme süresi (Bir makalenin dergiye gönderilmesi ile kararı arasında geçen süre): 30-90 gün
  • Erken yayın süresi (Bir makalenin dergiye gönderilmesi ile erken görünümde yayınlanması arasında geçen süre): 60-120 gün
  • Yayın Süresi (Bir makalenin dergiye gönderilmesi ile yayınlanması arasında geçen süre) 60-120 gün

Çift kör hakemlik süreci “ULAKBİM Dergi Sistemleri” yani Dergipark platformu kullanılarak yönetilmektedir.

Açık Erişim Politikası


OJN, araştırmaları kamuya ücretsiz olarak sunma ilkesiyle tüm kullanıcıların içeriğine anında açık erişim sağlar ve daha büyük bir küresel bilgi alışverişini destekler.

Arşivleme Politikası

Yazarlar makalelerinin bir kopyasını kendi seçtikleri bir kurumsal veya başka bir arşive koyabilirler. Gönderildi, Kabul Edildi (Yazar Tarafından Kabul Edilen Makale), Yayınlanmış sürümler (Kaydın Sürümü) veya diğer sürümlere ambargo olmadan izin verilir. 
OJN'ye, katılımcı kütüphaneler arasında dağıtılmış bir arşivleme sistemi oluşturmak için LOCKSS sistemini kullanan ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amacıyla derginin kalıcı arşivlerini oluşturmalarına izin veren Dergipark platformu tarafından erişilmektedir.

Özgünlük ve İntihal Politikası

Yazarlar, makalelerini OJN'ye göndererek çalışmalarının orijinal olduğunu ve kendileri tarafından kaleme alındığını; daha önce yayınlanmamış veya değerlendirmeye sunulmamış; (kendi kaynakları dahil) diğer kaynaklardan alınan orijinal fikirler, veriler, bulgular ve materyaller uygun şekilde belgelenmiş ve alıntılanmıştır; çalışmalarının gizlilik hakları ve fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere başkalarının hiçbir hakkını ihlal etmediğini; sağlanan veriler kendi verileridir, doğrudur ve manipüle edilmez. Uygun alıntı yapılmadan tamamen veya kısmen intihal OJN tarafından tolere edilmez. Dergiye gönderilen yazılar, intihal karşıtı yazılımlar kullanılarak özgünlük açısından kontrol edilecektir.

Yapay zeka (AI) tarafından üretilmiş metin ve içerikler intihal olarak kabul edilir.

İntihal raporlarındaki benzerlik yüzdeleri tamamen karar aşamasında editörlere bilgi vermek amaçlıdır. Özellikle Sonuçlar ve Tartışmalar bölümü gibi özgün bilgi ve yorumların bulunduğu makale bölümlerindeki birebir cümle ve/veya cümle öbekleri halinde bir kaynaktan alındığı tesbit edilen ifadelerin atıf verilmiş olsa bile intihal şüphesi taşıdığı düşünülür. Bu ifadelerin alındığı yerlere uygun atıflar verilerek makale yazarının anlatımı ile metinde yer alması beklenir.

Dergi Etiği ve Yanlış Uygulama Bildirimi

Yayınlama sürecine dahil olan tüm taraflar için (yazar(lar), dergi editör(ler), hakemler, toplum ve yayıncı) beklenen etik davranış standartları üzerinde anlaşmaya varmak gerekir. OJN için etik beyanlar, www.publicationethics.org adresinde bulunan Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları yönergelerine dayanmaktadır.


1. Editörün Sorumlulukları

Yayın Kararları ve Hesap Verebilirlik

OJN editörü, dergiye gönderilen hangi makalelerin yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludur ve ayrıca dergide yayınlanan her şeyden sorumludur. Bu kararları verirken editör, derginin yayın kurulu ve/veya alan editörleri tarafından yönlendirilebilir ve derginin politikalarını dikkate alabilir. Editör, akademik kaydın bütünlüğünü korumalı, iş ihtiyaçlarının entelektüel ve etik standartlardan ödün vermesini engellemeli ve gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekmeler ve özürler yayınlamaya her zaman istekli olmalıdır.

Adil oyun

Editör yazıları entelektüel içeriği açısından ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya yazar(lar)ın politik felsefesine bakmaksızın değerlendirmelidir.

Gizlilik

Editör ve herhangi bir editoryal personel, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve uygun olduğu şekilde yayıncı dışında hiç kimseye açıklamamalıdır.

Açıklama, çıkar çatışmaları ve diğer konular

Editör, OJN'de yayınlanan makalelerle ilgili geri çekme, endişe ifadeleri yayınlama ve düzeltmeler yapma konusunda COPE'nin Makaleleri Geri Çekme Yönergeleri tarafından yönlendirilecektir.

Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazar(lar)ın açık yazılı izni olmadan bir editörün kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır.

Editör, adil ve uygun bir hakemlik süreci sağlamaya çalışmalıdır. Editör, rekabete dayalı, işbirliğine dayalı veya diğer nedenlerden kaynaklanan çıkar çatışmaları olan yazıları ele almaktan kendini uzak tutmalıdır (yani, bir yardımcı editörden, yardımcı editörden veya yayın kurulunun başka bir üyesinden inceleyip değerlendirmesini istemelidir). makalelerle bağlantılı yazarlar, şirketler veya (muhtemelen) kurumlardan herhangi biriyle ilişkiler veya bağlantılar. Editör, tüm katkıda bulunanlardan ilgili rekabet çıkarlarını açıklamasını ve yayından sonra çatışan çıkarlar ortaya çıkarsa düzeltmeleri yayınlamasını talep etmelidir. Gerekirse, geri çekme veya endişe beyanının yayınlanması gibi diğer uygun önlemler alınmalıdır.


2. Hakemin Sorumlulukları

Editoryal kararlara katkı

Akran değerlendirmesi editöre editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarla yapılan editoryal iletişim aracılığıyla yazara makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir.

Çabukluk

Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirme konusunda kendini yetersiz hisseden veya zamanında incelemesinin imkansız olacağını bilen davetli hakemler, alternatif hakemlerle iletişime geçilebilmesi için derhal editöre haber vermelidir.

Gizlilik

İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalıdır. Editör tarafından izin verilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır.

Objektiflik standartları

İncelemeler objektif olarak yapılmalıdır. Yazar(lar)ın kişisel eleştirisi kabul edilemez. Hakemler görüşlerini uygun destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidir.

Kaynakların tanınması

Hakemler, yazar(lar) tarafından atıf yapılmamış ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir gözlemin, türetmenin veya argümanın daha önce rapor edildiğine dair herhangi bir ifadeye ilgili alıntı eşlik etmelidir. Hakemler ayrıca, incelenen yazı ile kişisel bilgilerine sahip oldukları diğer yayınlanmış veriler arasındaki önemli benzerlikleri veya örtüşmeleri editörün dikkatine sunmalıdır.

Açıklama ve çıkar çatışması

Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlardan, şirketlerden veya gönderiyle bağlantılı kurumlardan herhangi biriyle rekabetten, işbirliğinden veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmaları olan makaleleri değerlendirmeyi düşünmemelidir.


3. Yazar Sorumlulukları

Raporlama standartları

Orijinal araştırma sonuçlarını bildiren yazarlar, yapılan çalışmanın doğru bir hesabını ve önemi hakkında nesnel bir tartışma sunmalıdır. Altta yatan veriler yazıda doğru bir şekilde gösterilmelidir. Bir kağıt, başkalarının çalışmayı tekrar etmesine izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Orijinallik ve intihal

Yazarlar, tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve yazarlar, başkalarının eserini ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, buna uygun şekilde atıfta bulunulduğundan veya alıntı yapıldığından emin olmalıdır.

Çoklu, fazlalık veya eşzamanlı yayın

Bir yazar genel olarak aynı araştırmayı birden fazla dergide veya birincil yayında tanımlayan yazıları yayınlamamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye paralel olarak gönderilmesi etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Kaynakların tanınması

Başkalarının çalışmalarının doğru bir şekilde onaylanması her zaman sağlanmalıdır. Yazarlar ayrıca rapor edilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara atıfta bulunmalıdır.

Bir el yazmasının yazarlığı

Yazarlık, rapor edilen çalışmanın anlayışına, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş kişilerle sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin belirli asli yönlerine katılmış olan başka kişiler varsa, bunlar bir Teşekkür bölümünde belirtilmelidir. Sorumlu yazar, tüm uygun ortak yazarların makalenin yazar listesine dahil edildiğinden ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Tüm ortak yazarlar, makalenin teslimi sırasında açıkça belirtilmelidir. Bir makale kabul edildikten sonra ortak yazar ekleme talebi, editörün onayını gerektirecektir.

Tehlikeler ve insan veya hayvan denekleri

Çalışma, kullanımlarının doğasında olağandışı tehlikeleri olan kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları makalede açıkça belirtmelidir. Ek olarak, el yazmaları, insan veya hayvan deneklerini içeren araştırma çalışmaları ile ilgili olarak Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi'nin ilkelerine uygun olmalıdır.

Açıklama ve çıkar çatışmaları

Tüm yazarlar, makaledeki sonuçları veya yorumlarını etkileyebilecek herhangi bir finansal veya diğer önemli çıkar çatışmasını makalelerinde açıklamalıdır. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır.

Yayınlanmış eserlerdeki temel hatalar

Bir yazarın kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık keşfetmesi durumunda, makaleyi geri çekmesi veya uygun bir düzeltme ifadesi veya erratum yayınlaması için derhal derginin editörünü bilgilendirmek yazarın yükümlülüğündedir.


4. Yayıncı Sorumlulukları

editoryal özerklik

Mustafa CAN (Yayıncı), reklamverenlerin veya diğer ticari ortakların etkisi olmaksızın, editoryal kararların özerkliğini sağlamak için yayıncı ve editörlerin ilgili rollerini açıkça tanımlamak için editörlerle birlikte çalışmaya kararlıdır.

Fikri mülkiyet ve telif hakkı

Her bir makalenin yayınlanmış kayıt versiyonunu tanıtarak ve sürdürerek Yayıncının, damgalarının, yazarlarının ve yayıncı ortaklarının fikri mülkiyetini ve telif haklarını koruyoruz. Yayıncı, yayınlanan her makalenin çıkar çatışmaları, yayın ve araştırma finansmanı, yayın ve araştırma etiği, yayın ve araştırma suistimali vakaları, gizlilik, yazarlık, makale düzeltmeleri, açıklamalar ve geri çekmeler ile ilgili olarak bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlar. içerik.

Bilimsel Suistimal

İddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal durumlarında, yayıncı, editörlerle yakın işbirliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve söz konusu makaleyi değiştirmek için tüm uygun önlemleri alacaktır. Bu, bir düzeltme beyanının veya hata notunun derhal yayınlanmasını veya en ciddi durumlarda, etkilenen çalışmanın geri çekilmesini içerir.

Open Journal of Nano(OJN), dergisi molekülerden mikro boyuttaki yapılara kadar değişen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ve süreçlerle ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bilgilerle ilgilenir.
Cc_by-nc_icon.svgThe Open Journal of Nano dergisinde yayınlanan tüm yayınlar Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanlanmıştır.