Yazım Kuralları


Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.


 • Makaleler İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.
 • Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmalıdır).
 • Her yazarın ORCID numarası mutlaka sunulmalıdır.
 • Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.
 • Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmelidir.
 • Metin; tek satır aralıklı, 10 punto ile yazılarak, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun kısımlara yerleştirilerek teslim edilmelidir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyaları (JPG veya TIFF formatında ) ek dosya olarak gönderilmelidir.
 • Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazı tipinde yazılmalıdır.
 • Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.
 • Özet, teşekkür ve referans bölümleri dışında kalan tüm makale bölümlerinde numaralandırma yapılmalıdır. Makale düzenlemesi sırası ile Özet, Makale Ana Metin, Teşekkür (gerekli olması durumunda) ve Referanslar şeklinde yapılmalıdır.
 • Matematiksel ifadeler “Denklem Düzenleyicisi” kullanılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler parantez içinde numaralandırılmalıdır.
 • Makale aşağıda verilen sırada düzenlenmelidir.

a.) Özet: Özet’in uzunluğu en fazla 250 kelime olmalıdır. En az 3 (üç) kelimeden oluşacak anahtar kelimeler ile özet arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve italik olarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler özete dâhil edilmemelidir.
b.) Ana Metin: Makale, bilimsel bir dille, farklı disiplinlerdeki ispata dayalı bilgiler ve mantıksal tartışmaların birleştirilmesi ile oluşan fikirleri içeren ve makalenin temel amaç ve yaklaşımlarını ifade eden bir giriş bölümü ile başlamalıdır. Bu bölüm tüm okuyucular dikkate alınarak yazılmalıdır. Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır. Tüm bölümler numaralandırılarak şu sırada biçimlendirilmelidir.
1. Giriş,
2. Malzeme ve Yöntem,
3. Bulgular,                   
4. Değerlendirme ve Sonuç.
Ana metin alt başlıklara sahip olabilir. ( 2.1, 2.1, ..etc.)
c). Referanslar: Cümlenin sonunda da gösterildiği gibi tüm referanslar (kaynaklar) kareli parantez içerisinde numaralandırılmalıdır. Makalenin sonuna aşağıdaki örneklere benzer bilgileri içeren referans listesi eklenmelidir.

Yazım Şablonu: Template Word

Telif Formu: https://dergipark.org.tr/journal/1894/file/2693/download

Makale Basım Ücreti

Dergimizde Makale Basım Ücreti Bulunmamaktadır.