Yazım Kuralları


YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır. Dergimiz atıf ve kaynakça yazımında “APA 6” Edisyonu kullanılmaktadır. Bu sebeple atıfların metin içinde gösterilmesi, zorunlu olmadıkça dipnot kullanılmaması gerekmektedir.


1. Başlık: Makalenin içeriği ile uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle 14 Punto "
Candara"  BÜTÜN HARFLER BÜYÜK yazılmalıdır.


2. Yazar adı ve kurum bilgileri: Başlığın bulunduğu sayfada yazarların Ad-Soyad, Unvan, Kurum Bilgileri, email ve Orcid ID şablonda belirtildiği üzere yazılmalıdır.


3. Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe-İngilizce özet bulunmalıdır. Öz içindeyararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir.


4. Anahtar Kelimeler: Özün altında, en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır.


5. Ana Metin: Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 sayfayı (9,000 sözcük) aşmamalıdır. Dergiye gönderilecek yazılar iki tarafa yaslanmış olarak 12 punto “Candara” yazı karakteri kullanılarak, 1,5 satır ve 12nk paragraf aralıklı olarak yazılmalıdır.  Bununla birliktegönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda 10 punto ve tek aralık kullanılmalıdır. Kaynakça ise 1 satır aralıklı ve 12nk paragraf aralıklı olarak yazılmalıdır.


6. Bölüm Başlıkları: Makalede, içerik ile uyumu sağlamak kaydıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklara numara verilmeden Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük Harfle yazılmalıdır.


7. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Dergiye gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda 10 ya da daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.


8. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.


Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler.


9. Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 3 satırdan az alıntılar satır arasında; 3 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1.5 satır aralığıyla 10 punto olarak yazılmalıdır. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve (Office Word) otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.


10. Süreç: Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.


11. Kaynak Gösterme: Yukarıdaki bilgilerin şekilsel olarak sıralaması, başlıklandırma sistemi, büyük-küçük- bold gibi yazım şekilleri konusunda linkte yer alan şablon esas alınmalıdır.

Link:

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/21899


12. Referans Verme Formatı:


Metin içi:


(Cruz, 2016, s. 50)


(Berger ve Luckmann, 1966, s. 50)


(Ulker vd., 2020, s. 50)


Kaynakça


Tek yazarlı kitap:

Cruz, G. T. (2016). Toward a Theology of Migration: Social Justice and Religious Experience. New York: Palgrave Macmillan.


Çok yazarlı kitap:


Berger, P. L. ve Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality. New York: Penguin Putnam.


Kitap bölümü:


Wyller, T. (2019). ‘Something More’: The Citizenship Performativity of Religiously Founded Refugee Projects. Refugee Protection and Civil Society in Europe içinde (ss. 269-290). Switzerland: Springer.

Makale:


Pandir, M., Efe, İ. ve Paksoy, A. F. (2016). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi. Marmara İletişim Dergisi, (24), 1-26.


İnternet Kaynağı:

Varsa Yazar Soyad, A.. Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. (makalenin yazıldığı tarih).Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler adresinden 16.11.2020 tarihinde erişildi.


 Telif Hakkı Formu: aaf6/2c80/502d/602f66e0e24f5.doc