Yazım Kuralları

YAZARLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

•Gönderilen yazılar aynı anda OYEA/RRWI dışında başka bir dergiye daha gönderilmiş veya daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış olmamalıdır. 
•Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan yazılarda sempozyum ya da kongrenin adı, yeri ve tarihi dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir. 
•Aynı şekilde bir kurum ya da fon tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kurumun adı ve proje numarası makale sonunda Kaynaklar'dan hemen önce Destek ve Teşekkür başlığı açılarak verilmelidir.  
•Eğer çalışma bir tezden üretilmiş ise ilgili teze gönderme yapılmalı, göndermeler dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir. 
•Yazarlar metinleri, APA tarafından yayınlanan "Publication Manual of the American Psychological Association, (7th Edition)’ adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak düzenlemelidir. 
•Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumunun Sözlük ve Yazım Kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olabildiğince akıcı bir dil kullanılmalıdır. Alana özgü bir terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili terimin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı ayraç içinde verilebilir. 
•Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Ana metin Türkçe olarak yazılmışsa İngilizce uzun özet (uzun özet hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz) verilmelidir. Ana metnin Türkçe olduğu makalelerde uzun özet makalenin yayına kabul edilmesinden sonra talep edilecektir.

• OYEA dergisine değerlendirilmek amacıyla gönderilen makalelerin web üzerinden çeşitli intihal programları aracılığıyla (Ithenticate, Turnitin vb.) alınmış intihal raporlarının makale ile birlikte sisteme yüklenmesi zorunludur. Makalelerin benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir. Editör, hakem ve yazarların uluslararası etik kurallara uyma zorunlulukları bulunmaktadır. Makalelerin benzerlik oranları ile ilgili son değerlendirme hakem/hakemler ve editör tarafından yapılacaktır. İntihal raporu olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• OYEA Dergisinde yayınlanacak yazılarla ilgili etik kurallar ULAKBİM TR Dizin ilkeleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir. Bu kurallar doğrultusunda aşağıdaki açıklamalar dikkate alınmalıdır:
  -Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
  - Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılan tüm araştırmalar için de etik kurul onayı alınmalıdır. Araştırmacı tarafından geliştirilmemiş ölçek, anket vb. ölçme araçları ile telif hakkı bulunan görsel kaynakların kullanımı için izin alınmış olması gerekmektedir.
  - Etik kurul kararı gerekmeyen makalelerde Etik Beyan için ayrılan alanlarda Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
  - Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, Etik Beyan için ayrılan alanlara izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.         
  -Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
•Yayımlanması için dergiye gönderilen yazıların, kabul edildikten sonraki yayın hakkı, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı OYEA'ya aittir. 
•Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.MAKALE YAZIM KURALLARI

A) Şekil Özellikleri
1. Makale yazımında kâğıt boyutu olarak A4 seçilmeli, bütün kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. 
2. Özet  ve kırk kelimeyi aşan doğrudan alıntılar dışında makale metninin tamamı Times New Roman fontu kullanılarak, 10 puntoyla, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Özette punto 8, doğrudan alıntılarda 9 olmalıdır. Eğer ihtiyaç duyulursa tablolardaki metinlerin yazı büyüklükleri 8 puntoya kadar düşürülebilir. 
3.Makalenin başlığı koyu harflerle ve sayfaya ortalanarak yazılmalı, bölüm başlıkları (Özet, Giriş, Yöntem vb.) kelimelerin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde, koyu harflerle ve ortalanarak yazılmalıdır. Makalede kullanılacak diğer bütün alt başlıklar koyu harflerle, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve sola dayalı olarak yazılmalıdır.
4.Makalede kullanılacak bütün bölüm başlıkları ve alt başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

B) İçerik Özellikleri

Türkçe Başlık Sayfası

1.Sayfanın en üstünde makalenin Türkçe başlığı Times New Roman 12 punto ile koyu ve ilk harfi büyük harflerle, sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılıp yazar bilgileri verilmelidir.
2.Yazar bilgileri, makale yazarının adını ve soyadını, çalıştığı kurumun adını (Ankara Üniversitesi veya Millî Eğitim Bakanlığı gibi ), elektronik posta adresini ve  ORCID numarasını içermelidir. Bu bilgiler yan yana, sola dayalı olarak ve yazar ismi dışındaki bilgiler italik olarak yazılmalıdır. Eğer birden fazla yazar varsa her bir yazara ait bilgiler sırasıyla alt alta verilmelidir.
3.Yazar bilgilerinden sonra iki satır boşluk bırakılarak öz verilmelidir. Öz bölümü  150-250 kelime arasında olmalıdır. Kuramsal makaleler dışındaki diğer araştırmaların özetlerinde araştırmanın problemi ve yöntemi (araştırma modeli, evren örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizi) hakkında bilgi verilmeli ve önemli bulgulara kısaca değinilmelidir. Kuramsal çalışmalarda makalenin içeriğini en uygun şekilde yansıtacak biçimde özet düzenlenmelidir. 
4.Özet bölümünden sonra makalenin içeriği ile ilgili en az 3 en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler sola dayalı olarak yazılmalıdır.
5.İki satır boşluk bırakıldıktan sonra ana metin başlamalıdır.

NOT: Makalenin dili İngilizce ise başlık sayfasında makalenin İngilizce başlığı, yazar bilgileri, abstract ve key words bulunmalı, iki satırlık boşluktan sonra ana metin başlamalıdır.

Türkçe Ana Metin

Ana metin organize edilirken çalışmanın türüne göre aşağıdaki başlıklar kullanılmalıdır:

Deneysel çalışmalar, deneysel boyutu olan karma yöntemli çalışmalar ve eylem araştırmalarında:
• Giriş
• Yöntem

   ◦ Araştırmanın Modeli
   ◦ Çalışma Grubu
   ◦ Veri Toplama Araçları
   ◦ Verilerin Toplanması
   ◦ Verilerin Analizi
   ◦ Deneysel İşlem/Uygulama (Eylem araştırmalarında)
   ◦ Etik Beyan

• Bulgular
• Sonuç ve Tartışma
• Kaynaklar

Diğer nicel ve nitel çalışmalarda:
• Giriş
• Yöntem

   ◦ Araştırmanın Modeli
   ◦ Evren ve Örneklem / Çalışma Grubu
   ◦ Veri Toplama Araçları
   ◦ Verilerin Toplanması
   ◦ Verilerin Analizi

   ◦ Etik Beyan   

• Bulgular
• Sonuç ve Tartışma
• Kaynaklar

Kuramsal makalelerde:

Bu tür çalışmalarda yazarlar başlıklandırmada özgürdür. Yazarlar makalelerini anlaşılır bir şekilde organize etmek için gerek gördükleri başlıkları kullanabilirler.


İngilizce Başlık Sayfası

1.Makalenin İngilizce başlık sayfasında Türkçe başlık sayfasının hazırlanması sırasında dikkate alınan kurallara aynen uyularak sırasıyla makalenin İngilizce başlığı, yazar bilgileri, abstract ve key words verilmeli, İngilizce uzun özet bir sonraki sayfada başlamalıdır.

İngilizce Uzun Özet

1.İngilizce uzun özet yayının orijinal dildeki içeriğini yansıtacak nitelikte olmalıdır. İngilizce uzun özetin uzunluğu yayının orijinal dilindeki hacminin %40'ından az olmamalıdır.
2.Uzun özette makale içinde bulunan bütün başlıklar ana metindeki şekil özelliklerine uygun olarak aynen yer almalı, ana metinde yer alan alıntılara mümkün olduğunca uzun özette de yer verilmelidir. 
3.İngilizce uzun özette tablo ve şekillere yer verilmemelidir.


C) Tablo ve Şekiller

1.Tablo ve şekillerin sayfadaki gösterimi yazı alanının dışına taşmamalıdır. Gerekli görüldüğünde büyük tablolar sayfaya yatay olarak yerleştirilbilir.
2.Tablo ve şekiller ile ilgili notlar tablonun hemen altına italik harflerle ve sola dayalı olarak verilmelidir. 
3.Metin içinde kullanılacak bütün şekil (şekiller eğer resim formatında verilecekse) ve fotoğraflar .JPEG formatında olmalıdır.
4.Tablo ve şekillerin başlıkları sola dayalı olarak ve italik harflerle yazılmalıdır. Tablo ve şekil isimleri yazılırken tablonun veya şeklin makale içindeki sırasına göre numaralandırma yapılmalıdır. "Tablo" veya "Şekil" ifadesi ile numarası kalın harflerle yazılmalı, numaradan sonra nokta konmalı, tablo ya da şeklin ismindeki kelimelerin ilk harfleri (edat ve bağlaçlar hariç) büyük yazılmalıdır. Ayrıca tablo veya şeklin ismi kalın harflerle değil normal yazımla verilmelidir.

5. Hem tablolarda hem de metin içinde istatistiksel bilgiler sunulurken ondalıklı ifadelerde virgül değil nokta kullanılmalı (5.35 gibi), ondalık kısmında sadece iki basamak olmalı (3.478 değil 3.47 gibi) ve noktadan önceki tam sayı kısmında sıfır var ise yazılmamalıdır (0.05 değil .05 gibi)


D) Kaynak Gösterimi ve Kaynakça

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunmada ve kaynakçanın düzenlenmesinde Publication Manual of the American Psychological Association, (7th Edition) esas alınacaktır. Makale Şablonu'nda yaygın kullanılan yayın türleri için APA 7'ye uygun gösterim örnekleri verilmiştir. Bu örneklerin hem metin içi gösterimleri hem de 'kaynaklar'da nasıl yer alacakları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.