Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, 105 - 128, 02.03.2018
https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.284253

Öz

Yaklaşık olarak 75 yıldır hayatımızda olan otizm kavramı günümüzde sık sık karşımıza çıkmaktadır. İlk yıllarda 1/10000 görülme sıklığı olan otizmin günümüzde görülme sıklığının 1/66 oranında artmasına bağlı olarak da genel eğitim sınıflarında da kaynaştırma öğrencisi olarak görülme sıklığı artmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin otizmli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada temel nitel araştırma yöntemi kullanılmış, öğretmenlerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme soruları yoluyla alınmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda öğretmenlerin genel olarak otizmin temel özelliklerini bildikleri, sınıflarında otizmli çocuk istedikleri; çünkü kaynaştırma eğitiminin otizmli çocuk için daha faydalı olduklarını düşündükleri, sınıflarına otizmli bir çocuk geldiğinde önce onu tanımaya çalışacakları, aileyle iletişim kuracakları, eğitim programı hazırlayacakları, diğer çocukları ve aileleri bilgilendirecekleri görülmüştür. Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmış ve bulgulara paralel olarak öneriler getirilmiştir. 

Kaynakça

 • Abu-Hamour, B., & Muhaidat, M. (2013). Special education teachers’ attitudes towards inclusion of students with autism in Jordan. Journal of the International Association of Special Education, 14(1), 34-40.
 • Akgül, E. M. (2012). Are we ready for an inclusive classroom?: School administrators' and teachers' perceptions of autism, Energy education science and technology part B. Social and Educational Studies, 4(4), 1925-1934.
 • Arif MM, Niazy A, Hassan B,& Ahmed F. (2013). Awareness of autism in primary school teachers. Autism Research and Treatment, 2013, 1-6.
 • Aydın, A., & Saraç, T. (2014). Otistik çocuk ebeveynlerinin geniş otizm fenotipi ve aleksitimi özellikleri arasındaki ilişki. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 297-308.
 • Bailey, K.D. (1982). Methods of socail research. (2. Baskı). New York: The Free Press.
 • Banda, D. R., Hart, S. L., & Liu-Gitz, L. (2010). Impact of training peers and children with autism on social skills during center time activities in inclusive classrooms. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(4), 619-625.
 • Benson, P. R. (2014). Coping and psychological adjustment among mothers of children with ASD: An accelerated longitudinal study. Journal of autism and developmental disorders, 44(8), 1793-1807.
 • Bilgiç, A., Cöngöloğlu, A., Hergüner, S., Türkoğlu, S., Bahalı, K., Gürkan, K., ve diğerleri (2013). Use of complementary and alternative medicine in children with autism spectrum disorders: A multicenter study. Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 237-243.
 • Chung, K. M., Reavis, S., Mosconi, M., Drewry, J., Matthews, T., & Tassé, M. J. (2007). Peer-mediated social skills training program for young children with high-functioning autism. Research in Developmental Disabilities, 28(4), 423-436.
 • Creswell, J. (2013). Qualitative ınquiry&research design- choosing among five approaches. California: SAGE.
 • Çöp E, Yurtbaşi P, Öner Ö., &Münir, K. M. (2015). Genetic testing in children with autism spectrum disorders. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(6), 426-432.
 • Demir, Ş. (2014). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal becerilerin öğretimi. E. Tekin İftar (ed.), Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri (ss.469-520). Ankara: Vize.
 • Diken, İ. (2011). Otistik bozukluğu olan öğrenciler. İ. Diken (Ed.), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (ss. 409-447). Ankara: PEGEM.
 • Ghani, M. Z., &Aznan, C. A. (2012). Teachers’ perceptions towards the implementation of inclusive education in Penang, Malaysia. Journal of Social Science and Humanities, 20(4), 961-972.
 • Gray, D. E. (2002). ‘Everybody just freezes. Everybody is just embarrassed’: Felt and enacted stigma among parents of children with high functioning autism. Sociology of Health & Illness, 24(6), 734-749.
 • Karayağmurlu, A., Gökcen, C., & Varan, C. (2015). Morning glory syndrome and autism: A case report. Düşünen Adam The Journal o f Psychiatry and Neurological Sciences, 28, 167-170.
 • Kırcaali-İftar, G., Ülke-Kürkçüoğlu, B., Çetin, Ö., & Ünlü, E. (2009). Intensive daytime toilet training of two children with autism: Implementing and monitoring systematically guarantees success!. International Journal of Early Childhood Special Education, 1(2), 117-126.
 • Korkmaz, B. (2010). Otizm: Klinik ve nörobiyolojik özellikleri, erken tanı, tedavi ve bazı güncel gelişmeler. Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 45, 37-44.
 • Kroeger, K. A., Schultz, J. R., & Newsom, C. (2007). A comparison of two group-delivered social skills programs for young children with autism. Journal of autism and developmental disorders, 37(5), 808-817.
 • Loiacono, V., &Valenti, V. (2010). General Education Teachers Need to Be Prepared to Co-Teach the Increasing Number of Children with Autism in Inclusive Settings. International Journal of Special Education, 25(3), 24-32.
 • Lounds, J., Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., & Shattuck, P. T. (2007). Transition and change in adolescents and young adults with autism: Longitudinal effects on maternal well-being. American Journal on Mental Retardation, 112(6), 401-417.
 • Mackenzie, M., Cologon, K., & Fenech, M. (2016). 'Embracing everybody': approaching the inclusive early childhood education of a child labelled with autism from a social relational understanding of disability. Australasian Journal of Early Childhood, 41(2), 4-12.
 • Merriam, S.B. (2013). Qualitative research: a guide to design and ımplementation. San Francisco: Jossey-Bass
 • Özkubat, U., Özdemir, S., Gürel-Selimoğlu, Ö., & Töret, G. (2014). Otizme yolculuk: Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin sosyal destek algılarına ilişkin görüşleri. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 323-348.
 • Stidham, K. M. (2015). General educatıon teachers’perceptıons of educatıng students wıth an autısm spectrum dısorder ın an ınclusıve classroom. Doctoral dissertation, University of Dayton.
 • Sucuoğlu, B. (2011). Otizm ve otistik bozukluğu olan çocuklar. A. Ataman (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (ss.293-308). Ankara: GÜNDÜZ.
 • Sucuoğlu, B. (2014). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve kaynaştırma. E. Tekin İftar (ed.), Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri (ss.469-520). Ankara: Vize
 • Şener, E. F., & Özkul, Y. (2013). Otizmin genetik temelleri. Sağlık Bilimleri Dergisi, 22, 86-92.
 • Şener, E. F., Korkmaz, K., Öztop, D. B., Zararsız, G., & Özkul, Y. (2015). Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 6(2), 165-169.
 • Tural Hesapçıoğlu, S. (2013). Oculocutaneous albinism and autism: A case report and review of literatüre. Düşünen Adam The Journal o f Psychiatry and Neurological Sciences, 26, 215-218.
 • Türkoğlu, S., Bilgiç, A., &Uslu, R. (2012). Otistik spektrum bozukluğu olan ayrı yumurta üçüzleri: Olgu sunumu ve gözden geçirme. Nöropsikiyatri Arşivi, 49, 167-171.
 • Ünlü, E. & Vuran, S. (2012). Case study: Training a mother of child with Autism on how to provide Discrete Trial Teaching. International Journal of Early Childhood Special Education, 4 (2), 90-103.
 • Vardarcı, G. (2011). Otistik çocuklu ailelere uygulanan aile eğitim programının, aile içi iletişim becerilerine, ailenin problem çözme becerilerine ve otistik çocuklarıyla ilgili algılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Wang, S. Y., Cui, Y., & Parrila, R. (2011). Examining the effectiveness of peer-mediated and video-modeling social skills interventions for children with autism spectrum disorders: A meta-analysis in single-case research using HLM. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 562-569.
 • Wilkinson, L. A. (2008). Self management for children with high-functioning autism spectrum disorders. Intervention in School and Clinic, 43, 150-158.
 • Yeo, K. J., & Teng, K. Y. (2015). Social skills deficits in autism: A study among students with austim spectrum disorder in ınclusive classrooms. Universal Journal of Educational Research, 3(12), 1001-1007.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: SEÇKİN.
 • Yumak N, &Akgül E.(2010). Investigating elementary school administrators’ and teachers’ perception on children with autism. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 910−914.
 • Yüksel, A. (2005). Otizm genetiği. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 36(1), 35-41.
 • Zablotsky, B., Boswell, K., & Smith, C. (2012). An evaluation of school involvement and satisfaction of parents of children with autism spectrum disorders. American journal on intellectual and developmental disabilities, 117(4), 316-330.
 • http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/otistik_cocuklar_egt_prg.html#ocepdeh adresinden 1.9.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.naspcenter.org/blueprint/FinalBlueprintInteriors.pdf aresinden 11.10.2016 tarihinde erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 19(1)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dila Nur YAZICI
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLGE MERKEZİ
Türkiye


Berrin AKMAN
HACETTEPE UNIV
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ozelegitimdergisi284253, journal = {Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi}, issn = {1304-7639}, eissn = {2149-8261}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, number = {1}, pages = {105 - 128}, doi = {10.21565/ozelegitimdergisi.284253}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Dila Nur and Akman, Berrin} }
APA Yazıcı, D. N. & Akman, B. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 19 (1) , 105-128 . DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.284253
MLA Yazıcı, D. N. , Akman, B. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi" . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 (2018 ): 105-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimdergisi/issue/35778/284253>
Chicago Yazıcı, D. N. , Akman, B. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 (2018 ): 105-128
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi AU - Dila Nur Yazıcı , Berrin Akman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.284253 DO - 10.21565/ozelegitimdergisi.284253 T2 - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 128 VL - 19 IS - 1 SN - 1304-7639-2149-8261 M3 - doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.284253 UR - https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.284253 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi %A Dila Nur Yazıcı , Berrin Akman %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi %D 2018 %J Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi %P 1304-7639-2149-8261 %V 19 %N 1 %R doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.284253 %U 10.21565/ozelegitimdergisi.284253
ISNAD Yazıcı, Dila Nur , Akman, Berrin . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 / 1 (Mart 2018): 105-128 . https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.284253
AMA Yazıcı D. N. , Akman B. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi. AÜEBFÖED. 2018; 19(1): 105-128.
Vancouver Yazıcı D. N. , Akman B. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2018; 19(1): 105-128.
IEEE D. N. Yazıcı ve B. Akman , "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 105-128, Mar. 2018, doi:10.21565/ozelegitimdergisi.284253

The content of the Journal of Special Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. 

13336  2343423435 13337      13339  13340 13341  133421578515786logo.png