Cilt: 5 Sayı: 1, 30.07.2022

Yıl: 2022

Türkiye Peyzaj Araştırmaları dergisi çift kör hakemli, bilimsel ve açık erişimli bir e-dergidir . Derginin amacı peyzaj araştırmalarını bilimsel, sanatsal, ekolojik, sosyal, ekonomik ve teknolojik gibi tüm boyutları ile birlikte toplumun her kesimine bilgiyi ulaştırmak, ücretsiz erişebilme ve paylaşmaya yönelik bir ortam oluşturmak, bilgi kaynaklarının olabildiğince çok yönlü katma değer sağlayarak entelektüel iletişim ve bilgi arayışı yolunda birleşmesine ortak bir zemin hazırlamak ve peyzaj araştırmaları konusunda uluslararası, kaliteli ve özgün bir yayın platformu haline getirmektir.

Peyzaj araştırmalarının kapsamı geniş kapsamlıdır. Bu nedenle dergi, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık, Coğrafya, Biyoloji, Orman, Ziraat, Çevre, Maden, Sosyoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi çeşitli disiplinlerden başvuruları kabul etmektedir. Türkiye Peyzaj Araştırmaları dergisi Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda 2 kez Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. 

1. MAKALE BÖLÜM İÇERİKLERİ

Makale metni, çizelge, şekil ve kaynaklarla beraber 18 sayfayı geçmemelidir.

Makale Başlığı
• Makale başlığı ilk harfler büyük, 14 punto, kalın ve “Times New Roman” yazı tipinde yazılmalıdır.
• Yazar Adı SOYADI, Times New Roman ve 12 punto yazılmalıdır.
• ORCID no.’su, Calibri ve 10 punto yazılmalıdır.
• Yazar iletişim bilgileri Times New Roman, italik ve 10 punto yazılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce Öz

• Öz ve Abstract kesinlikle 150 kelimeden fazla olmamalıdır.
• Özde, makalede ele alınan konu kısaca tanıtılarak, kullanılan yöntemler ve ulaşılan sonuçlar belirtilmelidir.
• Öz ve Abstract’ın ardından “Anahtar kelimeler” ve “Keywords” olarak konuyu tanımlayan sözcükler (en fazla 6 kelime) verilmelidir.


1. Giriş
• Çalışmanın önemi, kapsamı ve amacı belirtilmelidir. Konu alt başlıkları 1.1., 1.1.1., şeklinde numaralandırılmalıdır.

2. Materyal ve Yöntem
• Bu kısımda makalede kullanılan materyallerin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler yer almalıdır.
• Ayrıca kullanılan yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir.

3. Araştırma Bulguları (Araştırma Bulguları ve Tartışma)
• Bu bölüm isteğe bağlı olarak "Araştırma Bulguları" veya "Araştırma Bulguları ve Tartışma" olarak düzenlenebilir.

4. Sonuç (Sonuç ve Öneriler veya Tartışma ve Sonuç)
• Bu bölüm isteğe bağlı olarak Sonuç, "Sonuç ve Öneriler" veya "Tartışma ve Sonuç" olarak düzenlenebilir.

Teşekkür ve Bilgi Notu
• Bu bölüm isteğe bağlı olarak düzenlenebilir. Ancak yüksek lisans veya doktora tezinden üretilen makaleler veya proje kapsamında desteklenmiş olan makaleler ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmalıdır. Sorumluluk yazar(lar)’a aittir.

Kaynaklar
• Kaynak gösterimi ve kullanımı olarak APA 6 Kuralları uygulanmalıdır. “APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi”
• Kaynaklar listesi önce alfabetik sonra kronolojik sıraya göre sıralanmalıdır.
• Kaynaklar dizininin düzenlenmesinde, ilk satır sola dayalı olarak yazılmalı, varsa 2. ve daha sonraki satırlar 1.00 cm girintili olarak yazılmalıdır.


2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI

2.1. Kenar Boşlukları
• Yazımda sağdan 2 cm; soldan 3 cm; üstten 2 cm; alttan 2 cm kenar boşluğu bırakılmalıdır.

2.2. Yazı Tipi ve Boyutu
• Yazı tipi olarak Times New Roman kullanılmalı ve 11 punto boyutunda yazılmalıdır. Sadece Öz ve Abstract ile anahtar kelimeler yazı tipi olarak Times New Roman kullanılmalı ve 10 punto boyutunda ve italik yazılmalıdır. Çizelge ve şekillerde gerekli görüldüğü hallerde yazı boyutu 8 Puntoya kadar düşürülebilir. Metin normal yazı tipinde, başlıklar ise, kalın yazı tipinde olmalıdır. İtalik yazı karakteri, sadece gerekli hallerde (Latince isim, kısaltmalar, teori/tanım vb.) kullanılabilir.

2.3. Satır Aralıkları ve Paragraf Düzeni
• Öz ve Abstract, metin içindeki çizelge ve şekillerin isim ve açıklamaları, dipnotlar, çizelgeler içindeki metinler, kaynaklar ve ekler tek satır aralığı kullanılarak yazılır.
• Ana metin yazımında (Öz, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları (ve Tartışma) ile Sonuç ve Öneriler (Tartışma ve Sonuç) bölümleri 1 (bir) satır aralığı kullanılır.
• Tüm çalışma boyunca paragraftan önce gelen aralık değeri (satır aralığı değil) 0 (sıfır) nk sonra gelen aralık değeri 6 (altı) nk olmalıdır.
• Başlıklardan sonra ve paragrafların sonunda boşluk bırakılmamalıdır. Paragraf başları sola hizalanmış olmalıdır.

2.4. Sayfa sayısı ve Numaralandırılması
• Makalenin metni, çizelge ve şekillerle beraber 18 sayfayı geçmemelidir. Sayfa numaraları sayfa sonunda sağa hizalanmış şekilde yazılmalıdır.

2.5. Başlıklar
Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında kalın ve kelimelerin ilk harfi büyük, üçüncü, dördüncü ve daha alt derece alt bölüm başlıklarında ise kalın ve ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

2.6. Şekil, Çizelge ve Denklemlerin Düzenlenmesi (bkz:“APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi”)
• Birim sembolleri Uluslararası Birimler Sistemine (The International System of Units; SI) uygun olmalıdır.
• Çizelgeler ve şekiller metin içerisinde söz edildikleri ilk cümlenin bulunduğu paragraftan hemen sonra yerleştirilmelidir.
• Şekil ve çizelge isimleri, açıklamaları ve şeklin içerisindeki tüm yazılar, metin yazı karakteri ile aynı olmalıdır.
• Şekil ve çizelge içi yazı puntosu 8’den küçük, 11’den büyük olmamalıdır. Şeklin her kısmında ve makaledeki tüm şekillerde kullanılan yazı tipi metin yazı tipi ile aynı olmalıdır
• Şekil isimleri şeklin altına, çizelge isimleri çizelgenin üstüne yazılmalıdır.
• Şekil ve çizelgeler sayfa ortasında olmalıdır.
• Şekil ve çizelge isimlerinde cümlenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olmalıdır.
• Şekil başlığı kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Şekil başlığına eklenmesi gerekli başka bilgiler varsa eklenebilir. Şekilde geçen semboller, kısaltmalar, terimler bu kısımda açıklanmalıdır.
• Çizelge ve şekillere, ilk baştan itibaren sıra ile numara verilmelidir (Çizelge 1., Çizelge 2…) ve (Şekil 1., Şekil 2.)
• Şekil ve çizelgeler eğer başka bir kaynaktan alınmışsa mutlaka kaynak gösterilmelidir.
• Denklemler sayfanın soluna dayalı olarak yazılmalıdır. Denklemlere sıra ile numara verilir. Bu numaralar (1), (2), (3) olarak satırın en sağ kenarına yazılmalıdır. Denklemlerden önce ve sonra 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

2.7. Metin içinde göndermeler (atıflar) (bkz:“APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi”)
• Tek yazarlı göndermeler:
o (Soyadı, 2020). veya (Soyadı, 2020, s.120). şeklinde
• İki – üç- dört veya beş yazarlı göndermeler:
o (Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı ve Soyadı, 2014). veya (Soyadı, Soyadı ve Soyadı, 2014, s.12).
• 6 Yazardan fazla göndermeler:
o (Soyadı ve diğerleri, 2010). veya (Soyadı ve diğerleri, 2010, s.15).

• Metin içinde göndermeler:
o Evans ve Shaw (2008) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada,……………
o Fuller’e (1982) göre……………………………………………
o ………………………………………………..(Küçük ve Olcay, 2008).

İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “ve” yerine “and” ifadesi,
Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “and” yerine “ve” ifadesi kullanılmalıdır.
İngilizce yazılan makalelerde iki veya daha fazla yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve bağlacına karşılık olarak “and” bağlacı ya da “&” işareti kullanılır. Sadece yıl bilgisinin parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde “and”, soyadı ve yıl bilgisinin birlikte parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde ise “&” işareti kullanılır.
• Örnek:
Doğan and Şencan (2001)
(Doğan & Şencan, 2001)

2.8. Kaynaklar (bkz:“APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi”)

Soyadı, A. A., Soyadı, B. B. ve Soyadı, C. C. (2020). Yayının başlığı. Süreli Yayının Başlığı, Cilt (sayı), s-s. doi:xx.xxxxxxxxxx,Erişim Adresi (12.12.2019): http://www.springerlink.com/content/100370/

ÖRNEKLER

1-Süreli Yayın Makaleler;
• Tek yazar:
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11(3), 7-10. Online ISSN: 1432-1009. Erişim Adresi (12.12.2019): http://www.springerlink.com/content/100370/
• İki yazar:
Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048. Online ISSN: 1432-1009. Erişim Adresi (12.12.2019): http://www.springerlink.com/content/100370/
• Üç ile yedi yazar arası:
Gül, A., Örücü, Ö. K. ve Karaca, O. (2006). An approach for Recreation Suitability Analysis to Recreation Planning in Gölcük Nature Park. Environmental Management, 37(5), 606–625. Online ISSN: 1432-1009. Erişim Adresi (12.12.2019): http://www.springerlink.com/content/100370/
Gül, A., Cesur, B. ve Bostan, Ç. (2019). Kültürel turizm kapsamında yerel kimlik oluşturma yöntem yaklaşımı. Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, Haziran, 2019, Özel Sayı: UTKM (3), 461-476. ISSN: 2149-3510. Erişim Adresi (12.12.2019): http://utkmkongresi.mu.edu.tr/Belgeler/29/29/UTKM3bildirikitabi.pdf
Dönmez, S., Basıç, G., Fakir, H., Özçelik, H., Yazıcı, N., Şahin, C. K… Dönmez, İ. E. (2017). Visual Characteristics of Some Species Belonging to the Family of Lamiaceae in the Lake District. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, Aralık 2017, 6(12), 256-261. ISSN: 2277-9655. doi: 10.5281/zenodo.1116674. Erişim Adresi (12.12.2019):http://www.ijesrt.com/issues%20pdf%20file/Archive-2017/December-2017/32.pdf

• Yazar sayısı sekiz ve daha fazla ise;
İlk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır:
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335. Online ISSN: 1432-1009. Erişim Adresi (12.12.2019): http://www.springerlink.com/content/100370/

2-Kitap
Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim. (elektronik ise) Erişim Adresi (12.12.2019): http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-bitirim-sever-arama-motorlari.pdf

3-Kitap Bölümü
Gül, A. ve Bostan, Ç, (2019). Peyzaj Mimarlığı Programına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Ölçütlerinin Karşılaştırılması ve İrdelenmesi. O. Uzun ve diğerleri (Ed.). 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi. Düzce Üniversitesi Yayınları (Ağustos 2019), No.9. Orman Fakültesi Eğitim Dizisi;1, Bölüm 5. (s.401-413). ISBN: 978-605-69138-5-3. Ankara: Pelin Ofset Tipo Matbaacılık.

4-Toplantı ve Sempozyumlar
Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da poster başlığı. Kuruluş Adının toplantısında sunulan bildiri ya da poster, Yer bilgisi.
Schneider, R. (2013, 12.12). Research data literacy. S. Kurbanoğlu ve diğerleri (Ed.), Communications in Computer and Information Science: Vol. 397. Worldwide Communalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice (s. 134-140). Cham, İsviçre: Springer. doi:10.1007/978-3-319-03919-0. Erişim Adresi (12.12.2019): http://..........

5-Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri
• Yayınlanmış ise
Soyadı, A. (Yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başlığı (Yüksek lisans tezi/Doktora tezi). Kurum adı, Yer bilgisi. ……Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (12.12.2019): http://..........
• Yayımlanmamış ise
Soyadı, A. (Yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başlığı (Yayımlanmamış doktora tezi/yüksek lisans tezi). Kurum adı, Yer bilgisi.
6-Tüzel yazarlı ya da yazarı olmayan Kaynaklar
Bir çalışmanın yazarı kuruluş, kurum, dernek gibi bir grup olabilir ya da çalışmanın herhangi bir yazarı olmayabilir. Bu tür çalışmalar için yazar kısmına kuruluş/kurum/dernek adı yazılır. Kuruluş/kurum/dernek adının kısaltması değil açık adı kullanılmalıdır.
Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü. (2019). Başpınar Tabiat Parkı Gelişme Planı. Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Isparta. Erişim Adresi (12.12.2019):
http://burdur.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/tabiatparklari/baspinartabiatparki.aspx?sflang=tr
• Eğer çalışmada “Anonim” ifadesi geçiyorsa yazar kısmına Anonim yazılır.
Anonim. (2015).

7-Resmi Gazete
Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). Erişim Adresi (12.12.2019): http://..........
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2017, 6 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 29940 (Mükerrer)). Erişim Adresi (12.12.2019): http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm
Milli Parklar Kanunu. (1983,11 08). T.C. Resmi Gazete (Sayı:18132). Başbakanlık Basımevi, Ankara. Erişim Adresi (12.12.2019):https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2873.pdf

8-Web sitesi
*Yazarı belli ise
Soyadı, A. (Yıl). Konu başlığı. Erişim adresi (Gün, Ay, Yıl): http://burdur.ormansu.gov.tr
Soyadı, A. (Yıl, gün ve ay). Konu başlığı. Erişim Adresi (12.12.2019): http://burdur.ormansu.gov.tr

*Yazarı belli değilse
Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü. (2019). Başpınar Tabiat Parkı Gelişme Planı, Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Isparta. Erişim Adresi (12.12.2019): http://burdur.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/tabiatparklari/baspinartabiatparki

NOT: Verilen örneklerin dışındaki diğer kaynak gösterimi ve kullanımları APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi 'nde verilmiştir.


3. Kısaltmalar ve Semboller Hakkında EK Bilgiler
Bilimsel yazılarda kullanılan sembol ve kısaltmaların herkes tarafından kabul edilir ve kolay anlaşılır olması hem bilimde evrenselliğin gereği hem de okuyucunun yazıyı doğru anlayabilmesi açısından önemlidir. Bu bakımdan, dergimize gönderilen yazıların Türkçe yazım kurallarına uygunluğu yanında Uluslararası Birim Sembollerine (SI Units) de uygun olması gerekmektedir.

3.1.Birim sembollerinin kullanılmasında sıkça rastlanan bazı hatalar şunlardır:
- Ağırlık ölçüsü olarak “gram” için g yerine gr kullanılması,
- Alan ölçüsü olarak “hektar” için ha yerine Ha kullanılması,
- Sembollerin arkalarına 'nokta' konulması,
- Rakamla sembol arasına bir boşluk bırakılmaması,
- Ondalık sayılarda kullanılan nokta (.) veya virgül (,) konusunda metin içerisinde tutarlı olunması

3.2.Birim sembollerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir:
- Birim sembolleri küçük harflerle yazılır, ancak özel isimden türetilmişse ilk harfi büyük yazılır
metre - m, hektar - ha, Paskal - Pa
- Cümle içinde sembollerin açılımı yazıldığında baş harfleri küçük olmalıdır
10 metre, 25 hektar
- Semboller kısaltma değildir, cümle içinde arkalarına nokta almazlar
2 metre - 2 m, 100 mililitre - 100 mL
- Semboller ile takip ettikleri değerler arasında bir boşluk bırakılmalıdır, ancak açı belirten derece işareti ile değer arasında boşluk bırakılmaz
15 watt - 15 W, 88 santigrad derece - 88 °C, 73 derece - 73°
- Ondalık işareti olarak Türkçede virgül önerilmektedir. Ancak gerek görülürse, metin içerisinde baştan sona tutarlı olmak kaydıyla nokta da kullanılabilir
1587,09 kg/ha ya da 1587.09 kg/ha
- Üçten fazla basamaklı rakamlar boşluk kullanarak üçlü gruplara ayrılabilir, nokta veya virgül ondalık ayracı ile karıştırılabildiğinden tercih edilmemelidir
85 000 ha
- Sıfırdan küçük sayılarda ondalık işaretinden önce mutlaka sıfır (0) kullanılmalıdır
.46 m değil 0.46 m olmalı

3.3. Kısaltmalarda ise TDK'nun önerdiği genel ilkeler şu şekildedir
- Geleneksel olarak nokta ile kullanılan bazı kısaltmalar dışında, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
Türkiye Cumhuriyeti (T.C.), Türkçe (T.)
SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi), TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), BM (Birleşmiş Milletler), GD (güneydoğu)
- Kelime kısaltması şeklinde olanlar ise genelde sonuna nokta alır.
İng. (İngilizce), Prof. Dr. (profesör doktor), çev. (çeviren), s. (sayfa), No. (numara), sa. (saat), dk. (dakika)
- Sonunda nokta bulunan kısaltmalar ile üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
m2ye (metrekareye), vb.leri (ve benzerleri), kg'dan (kilogramdan)

PEYAD Dergisinde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve paylaşımına temel teşkil etmektedir. Bu kapsamda bütün paydaşların (yazarlar, araştırmacılar, yayıncı, editörler, kurullar, hakemler ve okuyucular) etik ilkelere ve standartlara uyması önem taşımaktadır.

PEYAD’da yayınlanan bütün eserler, “YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve ilgili mevzuata ve açık erişim olarak Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uymak zorundadır
(PEYAD Genel Etik ve Yayın Kurallar Detayı)

Yayınlanacak makalelerde 2020 yılında başlayan yayınlar için ETİK KURUL İZNİ zorunludur.

ETİK KURUL İZİNİ ve/veya YASAL/ÖZEL İZİN alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası sunulmalıdır.

PEYAD, açık erişim politikasını benimsemektedir. Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından tanımlanan ilkeleri kabul etmektedir.

PEYAD’un yayın politikası gereği herhangi bir ürün işleme ücreti ve makale gönderme ücreti talep edilmemektedir. Derginin içeriğine herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi olarak erişilebilmektedir.

Yayımlanan yayınlardan yazarlar sorumludur. Derginin herhangi bir Editör Kurulu yayımlanan makalelerden sorumlu değildir.

MBUD sistemine bir makale yüklendikten sonra değerlendirme süreci ve süresi olarak 1. Ön Kontrol (2 hafta), 2. Değerlendirme (6 hafta) ve 3. Düzenleme (4 hafta) olmak üzere 3 aşamada ve en az 12 haftada gerçekleştirilmektedir. Makaleler sadece Ön kontrol ve Değerlendirme süreçlerinde Yazarlar tarafından geri çekme talebinde bulunabilmektedir.
(MBUD Makale Değerlendirme Süreci ve Süresi )

Gönderilen tüm makaleler için TURNITIN programı kullanılarak en fazla %20 "Benzerlik Oranına" sahip olmalıdır.

Yayınlanan her makale için Kör Hakemlik Değerlendirmesi (en az iki hakem) yapılmaktadır.

Makale Yazım Kuralları, kaynak kullanımı ve gösterimi için “APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi” ve Uluslararası “kısaltmalar ve birim sembolleri” dikkate alınmaktadır.

Türkiye Peyzaj Araştırmaları dergisi bir açık erişim dergisidir ve derginin içeriğine herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi olarak erişilebilir. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen bir çalışma için herhangi bir ürün işleme ücreti ve/veya makale gönderme ücreti alınmaz.