Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği ve Yayın Malpraktis Bildirimi

Rast Müzikoloji Dergisi, COPE Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzlarını ve Dergi Yayıncıları için Davranış Kurallarını takip etmektedir.
Yazarların, hakemlerin ve editörlerin burada yer alan etik davranış konusunda en iyi uygulama kurallarını takip etmeleri beklenir.
Aşağıda bazı kilit noktalara yer verilmiştir, ancak tüm detaylar için daima yukarıda linki verilen iki belgeye başvurmalısınız.
Editörlerin Görevleri
Adil davranış, tarafsızlık ve editoryal bağımsızlık
Editörler, gönderilen makaleleri yalnızca akademik değerine değil (önem, özgünlük, çalışmanın geçerliliği, açıklığı) aynı zamanda yazarın ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni, hangi ülkenin vatandaşı olduğu, dini inancı, politik görüşü veya hangi kurumda çalışdığı dikkate alınmaksızın derginin kapsamına uygunluğu temelinde değerlendirir. Düzenleme ve yayınlama kararları, hükümet politikaları veya derginin dışındaki herhangi bir kurum tarafından belirlenmez. Baş editör, derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayımlanması zamanlaması konusunda tam yetkilidir.
Gizlilik
Editörler ve editoryal çalışanlar gönderilen bir el yazması ile ilgili hiçbir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, muhtemel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışındaki kimseye ifşa etmeyecektir.
İfşa ve çıkar çatışmaları
Editörler ve yayın kurulu üyeleri, sunulan bir metinde açıklanan yayınlanmamış bilgileri, yazarların açık yazılı izni olmadan kendi araştırma amaçları için kullanmayacaktır. Editörlerin yazıyı kullanması sonucunda elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulacak ve kişisel çıkarları için kullanılmayacaktır. Editörler çıkar çatışmalarına (rekabetçi, işbirlikçi veya makale yazarları, şirketler veya kurumlardan herhangi biriyle olan diğer ilişkilerden kaynaklanan bağlantılar) sebep olacak makaleleri değerlendirme safhalarına katılamazlar. Bunun yerine, çıkar çatışması bulunmayan başka bir editör kurulu üyesinin makaleyi ele alması daha münasip olacaktır.
Yayın kararları
Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin değerlendirilmesini ve bu alanda uzman en az iki hakemin değerlendirmesinden geçirilmesini sağlar. Baş Editör, dergiye gönderilen yazıların hangisinin yayınlanacağına karar vermekten, söz konusu çalışmanın onaylanmasına, araştırmacı ve okuyucular için önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal gerekliliklerden sorumludur. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal konusunda yasalar yürürlüktedir (Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi , (Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu . Baş editör, bu kararı verirken diğer editörler veya hakemler ile görüşebilir.
Soruşturmalara katılım ve işbirliği
Editörler (yayıncı ve / veya toplumla birlikte), sunulan bir el yazması veya yayınlanan makale ile ilgili etik kaygılar ortaya çıktığında duyarlı önlemler alırlar. Bildirilen her etik olmayan yayıncılık davranışı, yayınlanmasından yıllar sonra keşfedilse bile ele alınacaktır. RAST editörleri , şüpheli suistimal davranışlarıyla ilgilenirken COPE prosedürlerini (https://publicationethics.org/resources/flowcharts ) takip eder . Soruşturma üzerine, sağlam temellere dayanan etik kaygının tespit edilmesi durumunda, derhal bir düzeltme, makalenin yayından kaldırılması (geri çekilmesi), kaygı ifadesi veya ilgili başka bir not yayınlanacaktır.
Hakemlerin Görevleri
Editöryal kararlara katkı
Hakem değerlendirmesi, editörlere editör kararları vermede yardımcı olur ve yazarlarla olan editör iletişimi yoluyla, yazarların yazılarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Hakem incelemesi, resmi bilimsel iletişimin önemli bir bileşenidir ve bilimsel çabanın merkezinde yer almaktadır. RAST, bilimsel sürece katkıda bulunmak isteyen alanının uzmanı tüm araştırmacıların gözden geçirme konusunda adil bir pay alma zorunluluğu olduğu görüşünü paylaşmaktadır.
Çabuk değerlendirme
Hakemin okuyacağı makaleyi yayın için niteliksiz bulması durumunda veya makaleyi vakitlice okuyamayacağı durumlarında derhal editörlere bildirmeli ve davetli hakem gözden geçirme davetini reddetmelidir ki böylece alternatif hakemler ile temasa geçilebilsin.
Gizlilik
İncelenmek üzere alınan yazılar, gizli belgelerdir ve bu şekilde değerlendirilmelidir; Baş Editör tarafından yetkilendirilmedikçe (yalnızca istisnai ve özel koşullar altında), başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu gizlilik ilkesi, inceleme davetini reddeden davetli hakemler için de geçerlidir.
Nesnellik standartları
İncelemeler objektif olarak yapılmalı ve gözlemler, yazarların makaleyi geliştirmek için bunları kullanabilmeleri için destekleyici argümanlarla açıkça formüle edilmelidir. Yazarların kişisel eleştirileri uygunsuzdur.
Kaynaklara hakimiyet
Alanının uzmanı hakemler, yazarlar tarafından atıf yapılmamış çalışmalara hakim olmalı bilmelidir. Önceki yayınlarda bildirilen bir gözlem, türetme veya tartışma olan herhangi bir ifadeye atıf yapılmasını bildirmesi gerekir. Bir hakem aynı zamanda editörlere, söz konusu yazı ile kişisel bilgileri olan diğer herhangi bir yazı (yayınlanmış veya yayınlanmamış) arasındaki önemli benzerlik veya örtüşme durumlarını da bildirmelidir. Bunun için ayrıca benzerlik raporu sunan yazılımlarından yararlanarak incelemesini derinleştirebilir.
İfşa ve çıkar çatışmaları
Davetli hakemler, inceledikleri makalelerle ilgili çıkar çatışması ortaya çıkması durumunda (rekabetçi, işbirlikçi veya makale yazarları, şirketler veya kurumlardan herhangi biriyle olan diğer ilişkilerden kaynaklanan bağlantılar) derhal çıkar çatışmasını hakem davetini reddederek editörlere bildirimde bulunması gerekir ki böylece alternatif hakemler ile temasa geçilebilsin.
Gönderilmiş bir makalede bulunan yayınlanmamış materyal, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir hakem tarafından kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve gözden geçirenin kişisel avantajı için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
Yazarların Görevleri
Raporlama standartları
Özgün araştırma makalesi yazarları, araştırmalarının prosedürlerini, sonuçlarını, özgün ve doğru bir şekilde sunmalı, ardından çalışmanın önemini tarafsız bir şekilde tartışmalıdır. Yazı, diğer araştırmacıların bu çalışmadan istifade edebilmesi için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. İnceleme makaleleri doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editoryal 'fikir' veya perspektif parçaları açıkça belirtilmelidir. Gerçek dışı veya bilerek yanlış ifadeler kullanmak etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.
Veri erişimi ve saklama
Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini editör incelemesi için el yazmasıyla birlikte sağlamaları istenebilir ve uygulanabilir olması halinde verileri halka açık hale getirmek için hazırlanmaları gerekir. Her halükarda, yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunabilmesi koşuluyla, bu verilerin yayınlanmasından en az 10 yıl sonra (tercihen kurumsal ya da konu temelli bir veri deposu veya diğer veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Tescilli verilere ilişkin yasal haklar yayınlanmasını engellemez. Sonuç olarak yazarlar tescilli dahi olsa 10 yıl süreyle yayınlarıyla ilgili bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
Özgünlük ve intihal
Yazarlar tamamen orijinal eserler yazarak gönderdiklerini ve başkalarının eserlerini ve / veya sözlerini kullandılarsa, bunun uygun şekilde atıf yapmak suretiyle belirtildiğinden emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da değinilmelidir. İntihal, bir başkasının makalesini (yayınını) yazarınki gibi yazmaktan, başkalarının yayınlarının önemli kısımlarını (atfetmeden) kopyalamak veya başka bir deyişle, başkaları tarafından yürütülen araştırmaların sonucunu almak gibi birçok biçime sahiptir. Dolayısıyla bilinen ve gelecekte ortaya çıkacak herhangi bir şekilde yapılan intihal ve etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturacağından kabul edilemez.
Birden çok, yinelenen, fazlalık veya eşzamanlı başvuru / yayın
Aynı araştırma birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlanmamalıdır. Buna daha önce tam metin olarak yayınlanan sempozyum bildirileri de dahildir. Bu nedenle, yazarlar zaten başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirmek üzere göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda sunulması da etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.
Bazı makalelerin (çeviriler gibi) birden fazla dergide yayınlanması, belirli koşulların sağlanması koşuluyla bazen gerekli olabilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, aynı verileri ve ana belgenin yorumunu yansıtması gereken ikincil yayını kabul etmelidir. Birincil referans ikincil yayında (daha önce yayınlandığını birinci sayfanın dipnot kısmında tam künye ve açıklama getirerek göstererek) belirtilmelidir.
Makalenin yazarı
Yalnızca içerik/makale ile ilgili kamu sorumluluğunu üstlenebilecek yazarlık kriterlerini karşılayan kişiler metinde yazar olarak listelenmelidir:
• Çalışma ile ilgili tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz / yorumlama için önemli katkılarda bulunulması,
• makaleyi hazırlamış veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak revize etmiş olması,
• makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayına sunulmasını kabul etmiştir.
• yazıda bildirilen çalışmaya (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımı, genel destek gibi) önemli katkılarda bulunan, ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan diğer kişiler yazar olarak listelenmemelidir. Ancak "Teşekkür" bölümünde bildirilmesi gerekir.
• sorumlu yazar yukarıdaki tanıma göre tüm uygun yazarların yazılmasını sağlamakla birlikte yazar listesinde uygun olmayan yazar veya yazarların çalışmaya dahil edilmesine mani olmakla sorumludur. Tüm yazarların yazının son halini görüp onayladığını ve yayınlanmayı kabul ettiğini onaylamalıdır.
İfşa ve çıkar çatışmaları
Yazarlar - mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru sırasında bir açıklama formu göndererek veya metinde bir ifade ekleyerek) - makaleyi sonuçlarını veya yorumlarını etkilemek için yorumlanabilecek herhangi bir çıkar çatışmasını bildirmesi gerekir. Açıklanması gereken muhtemel çıkar çatışmaları örnekleri arasında, onursal, eğitim hibeleri veya diğer finansman, finansal konuşmacıların bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği veya diğer sermaye payları ve ücretli uzman tanıklığı veya patenti gibi finansal varlıklar bulunmaktadır. Bu düzenlemelerinin yanı sıra, kişisel veya mesleki ilişkiler, üyeler, konudaki bilgi veya inançlar veya el yazmasında ele alınan materyaller gibi finansal olmayan konularda çıkar çatışması olarak değerlendirilir.
Kaynaklara hakimiyet
Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde incelediklerini temin etmeli ve ayrıca kendi çalışmalarına ilham olmuş çalışmalardan atıf yapmak suretiyle bahsetmelidir. Özel olarak elde edilen bilgiler (görüşme, yazışmalar veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmeler) ilgili kişi/kaynaklardan açıkça ve yazılı olarak izin alınmadan kullanılmamalı veya raporlanmamalıdır. Yazarlar, bu hizmetlere dahil olan kişilerin açık yazılı iznini almadıkça, açık/gizli hizmetler sunma sırasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır.
Tehlikeler ve insan veya hayvan denekler
Çalışma, kullanımlarında doğabilecek olağandışı tehlikelere sahip kimyasallar, prosedürler veya ekipmanı içeriyorsa, yazarlar bunları yazıda açıkça tanımlamalıdır. Çalışma, hayvan veya insan katılımcıların kullanımını içeriyorsa, yazarlar, tüm prosedürlerin ilgili yasalara ve kurumsal kurallara uygun olarak yapılmasını ve uygun kurumsal komitenin / kurulların onayını sağlamalıdır (etik kurul izinleri gibi); yazılı izin içermelidir. Yazarlar ayrıca, yazılı izinde insan katılımcılarla denemeler için bilgilendirilmiş onam alındığına dair bir ifadeye yer vermelidir. İnsan katılımcıların gizlilik haklarına her zaman uyulmalıdır.
Akran değerlendirmesi
Yazarlar, hakem inceleme sürecine katılmakla yükümlüdür ve editörlerin ham veri taleplerini, açıklamaları ve etik onay belgesini, hasta izinlerini ve telif hakkı izinlerini derhal yanıtlayarak tam işbirliği yaparlar. “Gerekli revizyonlar” için ilk karar durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik, noktadan ve zamanında cevap vererek, makalelerini verilen son tarihe kadar gözden geçirip yeniden sunmalıdır.
Yayınlanan eserlerde temel hatalar
Yazarlar kendi yayınlanmış çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar keşfettiğinde derhal derginin editörlerini veya yayıncısını bilgilendirmeleri gerekir. Ayrıca yazarlar Makalede dizgi/yazım hatası yapılmış ise düzeltmek veya geri çekmek için işbirliği yapmak zorundadır. Eğer editörler veya yayıncı, üçüncü şahısların yayınlarının hatalı veya yanlış şekilde ortaya konulduğunu/incelendiğini/atıf yapıldığını öğrenirse, sorumlu yazarın makaleyi derhal düzeltmekle, geri çekmekle veya derginin editörlerine makalenin doğruluğuna dair kanıt sunmakla yükümlülüğüdür.
RAST makale düzeltme ve geri çekme politikası
Bir dergi editörü dergide hangi makalelerin yayınlanacağına tamamen ve bağımsız olarak karar vermekten sorumludur. Bu kararı verirken editör derginin yayın kurulu politikaları tarafından yönlendirilir. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yürürlükteki yasal gerekliliklerle riayet eder. Bilimsel yayının yayın tarihi önemlidir. Yayınlanan makaleler mümkün olduğu kadar kaybolmadan, yayınlandığı haliyle ve değiştirilmeden kalır. Bununla birlikte sonradan, ara sıra düzeltme veya geri çekme nadiren de silme gerektiren bir makalenin yayınlandığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür eylemler istisnai durumlar dışından gerçekleştirilmemelidir. Her durumda ulusal/uluslararası resmi arşivler, geri çekilmiş veya başka bir şekilde çıkartılmış makaleler de dahil olmak üzere tüm makale sürümlerini saklayacaktır. Bu politika kaygıları gidermek, bilimsel kütüphanelerdeki mevcut en iyi uygulamaları dikkate almak üzere tasarlanmıştır. Standartlar geliştikçe ve değiştikçe, bu konu tekrar gözden geçirilecektir.
Makale düzeltme
Düzeltme sadece editoryal olarak önemli değişiklikler için yaptırılmalıdır. Düzeltmeler, yazım düzeltmeleri, değişiklikleri biçimlendirme vb. küçük değişiklikler için yapılmamalıdır.
Yapılan herhangi bir düzeltme okuyucular/araştırmacılar ile paylaşılmak üzere Crossmark ile kayıt altına alınır. Bunun için tanımlanmış 12 tip “güncelleme” vardır;
• ek
• açıklama
• düzeltme
• baskı hatası
• dizgi hatası
• ifade hatası
• yeni baskı
• Yeni sürüm
• kısmi geri çekme
• uzaklaştırma
• geri çekme
• silme
Bir güncelleme/düzeltme bu kategorilerden birine girmiyorsa editöryal kurula bildirmek gerekir.
Makale geri çekme
Çoklu başvuru, sahte yazarlık iddiaları, intihal, hileli veri kullanımı veya benzeri gibi mesleki etik kuralların ihlali. Bazen geri çekilme, gönderim veya yayındaki hataları düzeltmek için kullanılacaktır. Bir makale, sorumlu yazarı veya editör tarafından başvurmak suretiyle, yayın kurulu üyelerinin tavsiyesi altında geri çekilebilir.
Geri çekmeyle ilgili standartlar:
• Yazarlar ve / veya editör tarafından imzalanan “Retraksiyon: [makale başlığı]” başlıklı bir geri çekme notu, derginin bir sonraki sayısının sayfalanmış kısmında yayınlanmış ve içerik listesinde listelenmiştir.
• Elektronik versiyonda, orijinal makaleye bir bağlantı yapılır.
• Çevrimiçi makale, geri çekme notunu içeren bir ekrandan sonra gelir. Okuyucu daha sonra makalenin kendisine ilerleyebilir.
• Orijinal makale, .pdf'deki filigran ile her sayfada “geri çekildiğini” belirten bir yazı ile eklenir.
• Belgenin HTML sürümü kaldırılır.
Makale kaldırma: yasal sınırlamalar
Son derece sınırlı sayıda, bir makaleyi çevrimiçi veritabanından kaldırmak gerekebilir. Bu, yalnızca makalenin açıkça hakaret ettiği veya başkalarının yasal haklarını ihlal ettiği ya da makalenin bulunduğu yerlerde veya mahkeme kararının konusu ya da eğer varsa, ciddi bir sağlık riski oluştur ise iyi bir neden olduğunda ortaya çıkar. Bu durumlarda, meta veriler (Başlık ve Yazarlar) korunurken, metin yasal nedenlerden dolayı makalenin kaldırıldığını belirten bir ekranla değiştirilecektir.
Makale değiştirme
Makalenin ciddi bir sağlık riski oluşturabileceği durumlarda yazarlar hatalı orijinali geri çekip düzeltilmiş bir versiyonla değiştirmek isteyebilir. Bu durumlarda geri çekme bildirimi, düzeltilmiş yeniden yayınlanan makaleye ve belgenin geçmişine bir bağlantı ile eklenecektir.
Yayıncının Görevleri
Etik olmayan yayıncılık davranışının ele alınması
İddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suistimal, iddia edilen yayın veya intihal durumlarında, yayıncı, editörler ile yakın işbirliği içinde, durumu netleştirmek ve söz konusu makaleyi değiştirmek için tüm uygun önlemleri alacaktır. Bu, bir geri çekme veya düzeltme bildirisinin derhal yayınlanmasını, açıklanmasını veya en ağır durumda etkilenen yazının geri çekilmesini içerir. Yayıncı, editörler ile birlikte, araştırmaların hiçbir koşulda suistimale veya bilerek suistimalin yapılmasına imkan vermeyecek şekilde yayınların gerçekleşmesi için makul adımlar atar.
Dergi içeriğine erişim
Yayınevi, bilimsel araştırmanın kalıcı olarak kullanılabilirliği ve korunması konusunda kararlıdır ve kuruluşlarla ortaklık yaparak vede arşivi koruyarak erişilebilirliğini sağlar.