Cilt: 3 Sayı: 2, 18.09.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile ilgili tüm konularda orijinal araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlayan yüksek kaliteli açık erişimli hakemli bir araştırma dergidir.


Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi’nin temel amacı; uzaktan algılama ve CBS ile ilgili tüm konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına çalışmalarını sunmak için nitelikli bir bilimsel yayın ortamı sunmak ve güncel bilimsel gelişmelerin bilim dünyası ile paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

Derginin kapsadığı konular şunlardır:


 •          Uzaktan algılama teorisi ve uygulamaları,
 •          Görüntü işleme,
 •          İnsansız hava aracı uygulamaları,
 •          Nokta bulutu işleme,
 •         LIDAR veri işleme,
 •          Uzaktan algılanmış görüntülerin füzyonu,
 •          Değişim analizi,
 •          Sayısal fotogrametri,
 •         Yakın mesafe uzaktan algılama,
 •         Gezegensel ve dünya dışı uzaktan algılama,
 •          Yapay Açıklıklı Radar (SAR) interferometrisi,
 •         SAR görüntü analizi,
 •          Görüntü iyileştirme,
 •          Makine öğrenmesi uygulamaları,
 •          Örüntü tanıma,
 •          Hiperspektral veri analizi,
 •          Görüntü sınıflandırma algoritmaları,
 •          Görüntü bölütleme,
 •          Detay çıkarımı,
 •          Uzaktan Algılama ve CBS entegrasyonu,
 •         Uzaktan algılama ve CBS eğitimi,
 •         Uzaktan algılama ve CBS yazılımı geliştirme,
 •         Uzaktan algılama ve CBS'de hesaplamalı geometri,
 •         Bilgisayarlı görü,
 •          Veri toplama,
 •          Veri yapıları ve algoritmalar,
 •          Zamansal veri tabanları,
 •          Konumsal analiz, veri madenciliği ve karar destek sistemleri,
 •          Gerçek ve sanal ortamlarda görselleştirme teorisi ve teknolojisi,
 •          Kartografya, genelleştirme ve çoklu temsil,
 •          Mekansal bilgi bilimi,
 •         Sivil bilim ve mekansal bilgi teknolojileri,
 •          Konum tabanlı hizmetler,
 •          Veri kalitesi, konumsal verilerde belirsizlik yönetimi,
 •          3B analiz ve haritalama,
 •          Konumsal veri altyapıları,
 •          Birlikte işlerlik, açık veri, bağlantılı veri,
 •          Uzaktan Algılama ve CBS uygulamaları.

MAKALE HAZIRLAMA REHBERİYazarlar makalelerini yüklemeden önce Telif Hakkı Devir Formu'nu doldurup, imzalamış ve DergiPark Sistemine yüklemek için PDF formatına dönüştürmüş olmalıdır.DİL

• Makaleler İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir.
• Yazımda yalın, basit ve edilgen cümleler kullanılmalıdır.SAYFA DÜZENİ


Makaleler örnek makale formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Sayfa büyüklüğü A4 (210*297mm) standardında olmalıdır.
• Sayfa düzeni tek sütunlu olmalıdır.
• Sayfalar numaralandırılmamalıdır.
• Makalede her sayfada sağdan ve soldan 2 cm, alttan ve üstten 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Makale metni kaynaklar bölümü de dâhil olmak üzere 20 sayfayı geçmemelidir.
• Paragraflar iki yana yaslı olmalıdır. Paragraf başlarında ilk satır 5 mm (0.5 cm) içeriden başlamalıdır.

METİN DÜZENİ

Makale Başlığı

• Makalenin başlığı olabildiğince kısa ve çalışmanın içeriğine uygun olmalıdır.
• Makale başlığı, sadece kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 16 punto büyüklüğünde ve Calibri yazı karakterinde olmalıdır.
• İngilizce başlık Türkçe başlıktan sonra sadece her bir kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde, sola hizalı, 14 punto büyüklüğünde ve Calibri yazı karakterinde olmalıdır.

Yazar Ad ve Adresleri

• Yazar adları, makale başlığından sonra bir satır aralık bırakılıp, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 12 punto büyüklüğünde ve Calibri yazı karakterinde olmalıdır.
• Her bir yazar için, soyadından sonra yazar adreslerini gösteren, ondalık üst indisler kullanılır.
• Sorumlu yazarı belirtmek için üst indis olarak “*” işareti kullanılır.
• Yazar adresi, yazar adlarından sonra 1 satır aralık bırakılarak, baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı biçimde, 8 punto büyüklüğünde Calibri yazı karakterinde olmalıdır. Adres bilgisi kısaltma kullanmadan; üniversite adı, fakülte ve bölüm adı, ya da organizasyon adı, şehir/ülke ve posta kodu biçiminde verilebilir.
• Aynı adresteki yazarlar, aynı üst indis kullanılarak aynı satırda gösterilmelidir.
• Adres satırındaki indis numaraları, adres bilgisinin en solunda olmalıdır.
• Adreslerde yazar unvanları kullanılmamalıdır.
• Sorumlu yazara ilişkin bilgiler; isim, soy isim ve e-mail bilgileri ilk sayfanın sol tarafında yer alan bölüme girilmelidir.

Özet

• Özet bölümünde çalışmanın gerekçesi, yöntemler ve ulaşılan önemli sonuçlar kısaca belirtilmelidir.
• Özet metni Türkçe ve İngilizce (Abstract) olarak hazırlanmalıdır.
• Başlık olarak “Özet” ve “Abstract” sözcükleri, 12 punto büyüklüğünde Calibri yazı karakterinde sola hizalı olarak yazılmalıdır.
• Özet metni 9 punto büyüklüğünde, Calibri yazı karakterinde, her iki yana hizalı olmalıdır.
• Sözcük sayısı en az 150, en çok 200 olmalıdır.
• Standart ve bilinen kısaltmalar hariç, kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır. Fakat kısaltma kullanımı gerekli ise özet metni içerisinde ilk bahsedildiği yerde parantez içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

• Özetten hemen sonra en az 3, en çok 6 anahtar sözcük tanımlanmalıdır.
• Özet metninin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak, Calibri/italik yazı karakterinde, sola dayalı, 9 punto harflerle, “Anahtar Kelimeler”, başlığı yazılmalıdır.
• İngilizce özet metninin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak, Calibri/italik yazı karakterinde, sola dayalı, altı çizili, 9 punto harflerle, “Keywords”, başlığı yazılmalıdır.
• İngilizce anahtar sözcükler 9 punto Calibri/italik yazı karakterinde ve “Keywords” başlığının yanında yazılmalıdır.

Bölümler

• Makale metni özetten sonra genel olarak; Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma (veya Sonuç ve Öneriler), Teşekkür (varsa), Kaynaklar şeklinde bölümlendirilebilir.
• Giriş bölümünde çalışmanın temel amacı, konuyu ele alış biçimi ve çalışmaya dayanak sağlayan genel literatür yer alabilir.
• İzleyen bölümlerde kuramsal temeller, kullanılan ya da önerilen yöntemler, sayısal uygulamalar belirtilebilir ve elde edilen bulgular tartışılabilir.
• Sonuçlar bölümünde ulaşılan sonuçların özeti ve yazarların önerileri yer alabilir.
• Çalışmaya maddi destek sağlayan kurum, kuruluş veya kişilere, makale gönderilmeden ön inceleme yapıp öneride bulunan kişilere “Teşekkür” bölümünde yer verilmelidir, makalenin diğer bölümlerinde dipnotlarla veya herhangi bir biçimde belirtilmemelidir. Teşekkür bölümü çok kısa olmalıdır.
• Bölüm metinleri 10 punto büyüklüğünde, “Calibri” yazı karakterinde düzenlenmelidir.
• Bölüm sonlarında ve bölüm başlıklarından sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
• Bölüm başlığı sayfa sonunda yalnız kalıyorsa, izleyen sayfaya kaydırılmalıdır.
• Bütün paragraflar ilk satırları 5 mm (0,5 cm) içerden başlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Bölüm Numaralandırma

• Bölümlerin başlıkları ve alt başlıkları ardışık ondalık sistemde numaralandırılmalıdır. Numaralandırmada derinlik üçten fazla olmamalıdır.
• Özet bölümü numaralandırılmamalıdır.
(Örnek: 1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 2.1. Çalışma Alanı, 2.1.1. Çalışma Alanının Jeolojisi)


 • Bölüm başlıkları, baş harfleri büyük, giriş ve ana bölümler 12, birinci ve ikinci seviye alt başlıklar sırasıyla 11 ve 10 punto büyüklüğünde, Calibri yazı karakterinde düzenlenmelidir.

Kısaltmalar

• Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açılımlarının ardından parantez içerisinde belirtilmelidir.

Matematiksel İfadeler

• Değişkenler, matrisler ve vektörler italik harflerle gösterilmelidir. Matrisler kalın büyük harflerle, vektörler kalın küçük harflerle gösterilmelidir.
• Metnin satır aralarında basit formüller kullanılması gerekli ise, formüller metin biçiminde hazırlanmalıdır.
• Formüller denklem editörleri kullanılarak (örn. Ms. Word Equation Editor, MathType) düzenlenebilir biçimlerde hazırlanmalıdır. Resim formatında denklemeler yazıda kullanılmamalıdır.
• Denklemler sayfa ortasına hizalı olarak düzenlenmelidir. Denklem numaraları 10 punto Calibri yazı karakterinde, parantez içinde sağa hizalı yazılmalıdır. Denklemlere ardışık sıra numarası verilmelidir.

Tablolar

• Tablolar blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.
• Tablo numarası ve içeriği hakkında bilgi içeren başlık, tablonun 1 satır üzerine, “Tablo 1. Başlık” biçiminde 10 punto büyüklüğünde, Calibri yazı karakterinde, sayfayı ortalayacak şekilde düzenlenmelidir.
• Tablo ve şekiller metin içerisinde ilk tanımlandığı yerden sonra kullanılmalıdır.
• Tablolardaki yazı ve rakamlar bulunduğu sayfalara sığdırılması için 8 puntoya kadar küçültülebilir.
• Tablolar için kullanılan dipnotlar tablonun altında yer alacak şekilde 8 punto harflerle düzenlenmelidir.
• Tablo ve şekillerle metinler arasında bir satır, tablo ve şekiller birbirini izliyorsa aralarında iki satır boşluk bırakılmalıdır.
• Tablolar resim formatında olmamalıdır.
• Tablolara metin içerisinde yapılan göndermeler, aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi kullanılmalıdır.


Örnek: “… Tablo 1’ de görüldüğü gibi …”

Şekiller

• Şekiller (grafikler, resimler vb.) blok halinde sayfaya ortalanmalıdır.
• Şekil numarası ve içeriği hakkında bilgi içeren başlık, şeklin 1 satır altında, “Şekil 1. Başlık” biçiminde 10 punto büyüklüğünde, Calibri yazı karakterinde, sayfayı ortalayacak şekilde düzenlenmelidir.
• Şekiller en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
• Şekillere metin içerisinde yapılan göndermeler, aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi kullanılmalıdır.


Örnek: “… Şekil 1’ de belirtilen …”

Tablo ve Şekil Numaralandırma

• Metindeki tablo ve şekiller birbirini takip eden sıra ile numaralandırılmalıdır, bölüm numarası kullanılmamalıdır.

Renk

• Şekiller renkli biçimde düzenlenebilir.

Terimler ve Birimler

• Uluslararası kabul edilmiş birim ve terminoloji standartlarının kullanılmasına dikkat edilmelidir. Uluslararası birim sistemi (SI) kullanımı tercih edilmelidir.
• Eğer birimler farklı sistemde tanımlanmış ise, SI karşılığı parantez içerisinde verilmelidir.

Dipnotlar

• Ek bilgiler vermek için dipnotlar kullanılabilir. Metinde kullanılan dipnotlar, ondalık (decimal) sayı sisteminde üst indisler kullanılarak belirtilmelidir.
• Dipnotlar kullanıldığı sayfanın en altında 9 punto büyüklüğünde Calibri yazı karakterinde belirtilmelidir.
   

Atıflar ve Alıntılar

• Atıflar, büyük harfle başlar ve “(Soy isim, yıl)”, şeklinde yazılır. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise soyadları “ve” sözcüğü ile ayrılmalı, ikiden fazla yazar için, ilk yazarın soyadı ile yayının yıl bilgisi arasına “vd.” eklenmelidir. Atıflar belli bir sayfaya yapılıyorsa, sayfa numarası yıl bilgisinden sonra virgül ile ayrılarak verilmelidir. Örnek kullanım biçimleri aşağıda verilmiştir.

Demir (1998)’ e göre...
Vanicek ve Kleusberg (1987)’nin hesaplamalarında ...
Pavlis vd. (2008)’in araştırma sonuçlarına göre...
Yavuz (2002)’a göre ...

...  (Serkan, 1995).
...  (Pursell ve Potterfield, 2008).
...  (Erdoğan, 2005; Kırgız vd. 1992).
...  (Tapley vd. 2005).
 
Kaynaklar

• Kaynaklar APA formatına uygun olmalıdır.

• Kaynaklar, “Kaynaklar” bölümü altında atıf ve alıntı yapılan yazarların alfabetik soyadı sırasına ve daha sonra kronolojik sıraya göre listelenmelidir.
• Kaynaklar ve Teşekkür bölümleri, bölüm numarası içermemelidir.
• Kaynaklar, ilk yazarların alfabetik soyadı sırasına göre listelenmeli ve Calibri yazı karakterinde 10 punto harflerle yazılmalıdır.
• Kaynaklarda geçen makale adlarının sadece ilk harfi büyük olmalıdır.
• Her bir kaynak için ikinci satır ve sonrası 5 mm (0,5 cm) içeriden başlayarak yazılmalıdır.
• Aşağıda farklı yayın türleri için örnek kullanımlar gösterilmiştir.

Dergilerdeki makaleler:

Yilmaz, V., & Güngör, O. (2019). Estimating crown diameters in urban forests with Unmanned Aerial System-based photogrammetric point clouds. International Journal of Remote Sensing, 40(2), 468-505.


Fauci, A. S. (2002). Smallpox vaccination policy: The need for dialogue. New England Journal of Medicine, 346(17), 1319–1320.

 


DOI numarasına sahip dergi makaleleri:

Serifoglu Yilmaz, C., Yilmaz, V., Gungor, O., & Shan, J. (2019). Metaheuristic pansharpening based on symbiotic organisms search optimization. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Advance online publication. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2019.10.014.


Basım aşamasındaki dergi makaleleri:

Yilmaz, V., Serifoglu Yilmaz, C., & Gungor, O. (in presss). Genetic algorithm-based synthetic variable ratio image fusion. Geocarto International. Retrieved from URL.


Kitap:

Pohl, C., & van Genderen, J. (2016). Remote sensing image fusion: A practical guide. Boca Raton, FL: CRC Press.


Kitapta makale veya kitap bölümü:

Haybron, D.M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R.J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17–43). New York, NY: Guilford Press.


Nash, M. (1993). Malay. In P. Hockings (Ed.), Encyclopedia of world cultures (Vol. 5, pp. 174–176). New York, NY: G. K. Hall.


Konferans bildirisi:

Lee, D. J., Bates, D., Dromey, C., Xu, X., & Antani, S. (2003, June). An imaging system correlating lip shapes with tongue contact patterns for speech pathology research. In M. Krol, S. Mitra, & D. J. Lee (Eds.), CMBS 2003. Proceedings of the 16th IEEE symposium on computer-based medical systems (pp. 307–313). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.


Tezler:

Gungor, O. (2008). Multi sensor multi resolution image fusion (Doctoral dissertation), Purdue University, USA.


Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/


Oviedo, S. (1995). Adolescent pregnancy: Voices heard in the everyday lives of pregnant teenagers (Master’s thesis). University of North Texas, Denton, TX.


McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728).


Raporlar:

Author, A. A. (Year). Title of work (Report No. xxx). Place: Institution.


Feller, B. A. (1981). Health characteristics of persons with chronic activity limitation, United States, 1979 (Report No. VHS-SER-10/137). Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics (US).


For reports retrieved online, identify the publisher as part of the retrieval statement unless the publisher has been identified as the author.


Kessy, S. S. A., & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz/documents/publications/reports/06.3_Kessy_and_Urio.pdf


Online kaynaklar:

When citing an entire website, it is sufficient just to give the address of the site in the text:


The BBC (http://www.bbc.co.uk).

 


Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertainty. Retrieved from http://philsciarchive.pitt.edu/archive/00000162

 


Wright, J. (2007, May 5). Big stars have weather too. Retrieved from http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1.

 


USGS. (2019, October 12). What is remote sensing and what is it used for? Retrieved from https://www.usgs.gov/faqs/what-remote-sensing-and-what-it-used?qt-news_science_products=3#qt-news_science_products.


Yayın Etiği Bildirimi


Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), bilimsel araştırmaların bulgularında yüksek-kalitede bilimsel yayım yapma ve kamuoyu güveni sağlamak üzere bünyesindeki tüm yayınlar için belirli etik standartlar uygular. Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, “The Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından ortaya konulan kural ve standartları kabul eder ve onların “Code of Conduct” ve “Best Practice Guidelines” bünyesindeki esaslarını takip eder.


Turkish Journal of Remote Sensing and GIS editörleri, bilimsel yayımların ilgili çalışma alanında yüksek kalitede bilimsel çalışmaları temin etmek üzere talepkar bir hakemlik süreci ile beraber katı ilkeler ve standartları uygularlar. Turkish Journal of Remote Sensing and GIS editörleri, etik olmayan bazı sorunlara (intihal, veri uydurma, görüntü manipülasyonu ve uygunsuz eser sahipliği bunlar arasındadır) karşı oldukça ciddi tavır alır ve bu durumlar için sıfır-tolerans politikası ile hareket etmeye adanmışlardır.


Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, gönderilen makalelerin objektif ve adil bir şekilde kör eş değerlendirmeye tabi tutulmalarını taahhüt eder.


Makale gönderen yazarlar aşağıdaki maddeleri doğrulamak durumundadır:


1. Makaleler gönderici yazarın kendi orijinal çalışması olmak zorundadır.

2. Gönderilen taslak makaleler kesinlikle yayımlanmamış ve daha önce yayımlanmış hiç bir bilgi içermemelidir.

3. Yazar(lar) açısından olası bir çıkar çatışması durumu algılanırsa/tespit edilirse, bu, gönderim işleminden önce taslak makalede mutlaka açıklanmalıdır.

4. Yazar(lar), taslak makalenin hazırlanmasında kullandıkları tüm veri kaynaklarına atıfta bulunmalıdır.

5. Yazar(lar) araştırma sonuçlarını doğru bir şekilde sunmalı ve buldukları sonuçların önemini içeren objektif bir tartışma yapmalıdır.

6. Araştırmada kullanılan veri ve metotların yeterli bir detayla makalede sunulması gerekmektedir ki diğer araştırmacılar bu çalışmayı tekrar edebilsinler.

7. Yazar(lar), istendiği takdirde, verilerin en azından işlenmemiş hallerini derginin hakem ve editörlerine sunmak üzere hazır halde bulundurmalıdır.

8. Özgün olmayan içeriklerin yeniden yayımlanmasına tolerans gösterilmez (örneğin, daha önce başka dilde basılmış bir makalenin İngilizce çevirisi kabul edilemez).

9. Yazar(lar)ın, eğer yayımlandıktan sonra makalelerinde hata(lar) ve eksiklik(ler) bulurlarsa, uygun önlemlerin alınması için en kısa zamanda derginin editörleri ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

10. İntihal, veri uydurma ve görüntü manipülasyonu tolere edilmez.


Taslak makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik değildir.Hakemler aşağıdaki maddeleri onaylamak durumundadır:1. Makaleler; cinsiyet, ırk, etnik köken, din, milliyet ve siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın makalenin bilimsel içeriği temel alınarak adil olarak değerlendirilir.

2. Değerlendirme esnasında gözlenen herhangi bir çıkar çatışması editöre iletilmek zorundadır.
3. Makale ile ilişkili bilgiler gizli tutulmalıdır.

4. Yayının ret edilmesine neden olabilecek bilgi editöre gönderilmek zorundadır.


Editörler aşağıdakileri onaylamak zorundadır:1. Makaleler; cinsiyet, ırk, etnik köken, din, milliyet ve siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın makalenin bilimsel içeriği temel alınarak adil olarak değerlendirilir.

2. Makale ile ilişkili bilgiler gizli tutulmalıdır.

3. Makalelerle ilişkili gözlenen herhangi bir çıkar çatışması mutlaka açıklanmalıdır.

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, herhangi bir başvuru veya işlem ücreti almamaktadır.

Creative Commons License
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.