Amaç ve Kapsam

Dergimizin temel amacı, denetim literatürünün geliştirilmesine öncülük etmek, denetim ve mali yargı alanındaki teorik ve uygulamaya ilişkin çalışmaları, güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak, kamu yönetiminin ve özellikle kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik yeni arayışları, farklı bakış açılarını, yenilikçi yaklaşımları cesaretlendirmek suretiyle daha fazla değer üreten, daha etkin işleyen, etik, saydam, hesap verebilir ve dinamik bir yönetimin düşünsel ve yöntemsel temellerinin inşasına katkıda bulunmaktır.

Dergimizde Sayıştayın denetim ve yargı işlevi ile bağlantılı çalışmalar öncelikli olmak üzere kamu maliyesi, mali hukuk, kamu yönetimi, kamu hukuku ve kamu ekonomisi ile ilgili disipliner ve disiplinlerarası mesleki ve akademik çalışmalara yer verilmektedir.

Sayıştay mensupları ile birlikte tüm dünyadan akademisyenlerin, uzmanların ve uygulamacıların mesleki ve akademik çalışmalarının yanı sıra, yüksek denetim dünyasındaki gelişmeleri konu alan haberlere ve Sayıştay Kararlarına yer veren dergimiz, denetim mesleğini yürütenler başta olmak üzere, denetime ve denetimle bağlantılı alanlara ilgi duyan profesyonellere, yargı mensuplarına, kamu yöneticilerine, akademisyenlere ve araştırmacılara katkı yapmayı hedeflemektedir.

Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık