Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek çalışmaların aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir:
Format: Dergiye gönderilecek yazılar MS Word formatında, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak ve her iki yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 8000 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe çalışmalar dil bilgisi, kısaltma vb. açılardan Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uygun hazırlanmış olmalıdır.
Kapak: Kapak sayfasında yazının başlığı, yazar(lar)ın adı, soyadı, unvanı, bağlı olduğu kurumun adı, ORCID (http://orcid.org) numarası, kısa özgeçmiş ile iletişim için kullanılacak telefon ve e-posta bilgileri yer almalıdır.
Öz ve Anahtar Kelimeler: Gönderilen yazıların ilk sayfasına Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış başlık, öz (abstract) ve anahtar kelimeler (key words) yer almalıdır. Öz, yazının amacını, kapsamını ve ulaştığı sonuçları en iyi şekilde ifade edecek ve 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en çok beş adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.
Başlıklar: Yazının başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazının giriş ve sonuç bölümleri dahil tüm ana başlıkları büyük harflerle koyu ve 12 punto ile; alt başlıklar ise küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2. … şeklinde numaralandırılmalıdır.
Tablo ve Şekiller: Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir. Başlıkların ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalı; içeriklerindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Başka kaynaktan alınmış ise bu kaynak(lar) 10 punto ile atıf kurallarına uygun biçimde tablo veya şeklin altında yer almalıdır.
Dipnotlar: Dipnotlar, sadece zorunlu durumlarda açıklama yapmak için kullanılmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmamalıdır.
Atıflar: Atıflar için APA (American Psychological Association) sistemine uygun olarak metinde parantez içinde ve sırasıyla yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası belirtilerek şu şekilde verilmelidir: (Önder, 2022: 200). Yazar(lar)ın soyadı metinde geçmiş ise sadece yıl ve sayfa bilgileri parantez içinde verilmelidir: Önder’e (2022: 102) göre…
Yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır (Öner, 2020a: 23; Öner, 2020b: 134). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı (Önder, 2022: 15; Sözen, 2019: 15; …); 3 ve daha fazla sayıda yazar olması durumunda, ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır (Aydın vd., 2020: 56).
Atıflar için dipnot kullanılmamalıdır. Ulaşılabilir kaynaklar için ikincil kaynak üzerinden atıf vermekten kaçınılmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır.
Kaynakça: Metin içerisinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar, “KAYNAKÇA” başlığı altında yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalı; atıfta bulunulmayan eserlere ise kaynakçada kesinlikle yer verilmemelidir. Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
Kaynakça, APA (American Psychological Association) kurallarına uygun olarak, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde düzenlenmelidir:
Kitaplar: Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi. (yayın tarihi). Eserin adı. Çeviren veya editör varsa (Çev./Ed.) soyadı, adının baş harfi. Yayımlandığı şehir: Yayıncı.
Akgündüz, A. (2012). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sayıştay (Divan-ı Muhasebat). Ankara: Sayıştay Yayınları.
Acemoğlu, D. ve Robinson, J. A. (2019). Dar Koridor Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği. (Çev.) Yüksel Taşkın. İstanbul: Doğan Kitap.
Erdem, M., Şenyüz, D. ve Tatlıoğlu, İ. (2020). Kamu Maliyesi (15. Baskı). Bursa: Ekin Kitabevi.
Kitap Bölümü: Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi (yayın tarihi). Bölüm başlığı. Kitabın adı. (Ed.) Editörün soyadı, adının baş harfi. Yayımlandığı şehir: Yayıncı.
Çeliker, E. ve Türer, A. (2019). Kongrenin Gözetim Fonksiyonu ve Bütçe Denetimi. ABD Kongresinde Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri. Ankara: TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları.
Dergi Makaleleri: Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi (yayın tarihi). Makalenin adı. Derginin adı, cilt numarası(sayısı), sayfa aralığı.
Akdemir, T. ve Yeşilyurt, Ş. (2021). Tanzimat’tan Sonra Modern Bütçe Anlayışı ve Osmanlı Bütçelerinin Güvenilirliği Meselesi: Bütçe Etiği Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi, 54(2), 93-119.
Kutan, A., Laique, U., Qureshi, F., Rehman, I. U. ve Shahzad, F. (2020). A Survey on National Culture and Corporate Financial Decisions: Current Status and Future Research. International Journal of Emerging Markets, 16(7), 1234–1258.
Kurum Yayınları: Kurum adının kısaltması (yılı). Eserin adı. Yayımlandığı şehir: Yayıncı ya da kurumun açık adı.
IAASB (2021). Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. New York: International Auditing and Assurance Standards Board.
İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum (yılı). Eserin adı. İnternet adresi, erişim tarihi.
INTOSAI (2018). Communicating and Promoting the Value and Benefits of SAIs: An INTOSAI Guideline. https://www.intosaicommunity.net/wgvbs/wp-content/uploads/2019/08/11-Version-Dec.30.pdf, Erişim: 07.04.2021.