Yazım Kuralları

Dergide yayımlanmak üzere sunulacak makalelerin Dergipark (https://dergipark.org.tr/) üzerinden, yazar bilgisi içermeyen tam metin dosyası, kapak dosyası ve Telif Hakkı Devir Formu ile varsa Etik Kurul Kararı ve ilgili diğer formlar yüklenmek suretiyle gönderilmesi esastır.
Makalelerin 8500 kelimeyi aşmaması, dil bilgisi ve yazım kuralları açısından Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'na uygun ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanmış olması gerekmektedir:

Format: Makaleler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile MS Word formatında tek satır aralığıyla, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak ve her iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Kapak Sayfası: Makalenin başlığı, yazar(lar)ın adı, soyadı, unvanı, bağlı olduğu kurumun adı, ORCID (http://orcid.org) numarası, kısa özgeçmiş ile iletişim için kullanılacak telefon ve e-posta bilgilerini içermeli ve Dergipark’a ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Çok yazarlı makalelerde yazarların makaleye katkı oranları da belirtilmelidir.

Öz ve Anahtar Kelimeler: Makalenin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış başlık, Öz (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Keywords) yer almalıdır. Öz, makalenin amacını, kapsamını ve ulaştığı sonuçları en iyi şekilde ifade edecek ve 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en çok beş adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Genişletilmiş Özet: Makalenin sonunda en az 500, en fazla 750 kelimeden oluşan Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) yer almalıdır. Makalenin tüm ilgili yönlerini kapsayacak ve ana mesajlarını, temel bulgu ve sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanması gereken bu metinde alıntı ve atıflara yer verilmemeli ve yazar(lar)ın özgün katkıları ön plana çıkarılmalıdır.

Başlıklar: Makalenin başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Giriş ve sonuç dahil tüm ana başlıklar büyük harflerle koyu ve 12 punto ile; alt başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük olmak koşuluyla küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2. ... şeklinde numaralandırılmalıdır.

Tablo ve Şekiller: Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir. Başlıkların ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalı; içeriklerindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Başka kaynaktan alınmış ise bu kaynak(lar) 10 punto ile atıf kurallarına uygun biçimde tablo veya şeklin altında yer almalıdır.

Dipnotlar: Sadece zorunlu durumlarda açıklama yapmak için kullanılmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmamalıdır.

Atıflar: APA sistemine uygun olarak metinde parantez içinde ve sırasıyla yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası belirtilerek şu şekilde verilmelidir: (Önder, 2022: 200). Yazar(lar)ın soyadı metinde geçmiş ise sadece yıl ve sayfa bilgileri parantez içinde verilmelidir: Önder’e (2022: 102) göre…
Yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır (Öner, 2020a: 23; Öner, 2020b: 134). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı (Önder, 2022: 15; Sözen, 2019: 15; …); 3 ve daha fazla sayıda yazar olması durumunda, ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır (Aydın vd., 2020: 56).
Ulaşılabilir kaynaklar için ikincil kaynak üzerinden atıf vermekten kaçınılmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır.

Kaynakça: Metin içerisinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar, “KAYNAKÇA” başlığı altında yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalı; atıfta bulunulmayan eserlere ise kaynakçada kesinlikle yer verilmemelidir. Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
Kaynakça, APA kurallarına uygun olarak, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde düzenlenmelidir:

Kitaplar: Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi. (yayın tarihi). Eserin adı. Çeviren veya editör varsa (Çev./Ed.) soyadı, adının baş harfi. Yayımlandığı şehir: Yayıncı.
Akgündüz, A. (2012). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sayıştay (Divan-ı Muhasebat). Ankara: Sayıştay Yayınları.
Acemoğlu, D. ve Robinson, J. A. (2019). Dar Koridor Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği. (Çev.) Yüksel Taşkın. İstanbul: Doğan Kitap.
Erdem, M., Şenyüz, D. ve Tatlıoğlu, İ. (2020). Kamu Maliyesi (15. Baskı). Bursa: Ekin Kitabevi.

Kitap Bölümü: Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi (yayın tarihi). Bölüm başlığı. Kitabın adı. (Ed.) Editörün soyadı, adının baş harfi. Yayımlandığı şehir: Yayıncı.
Çeliker, E. ve Türer, A. (2019). Kongrenin Gözetim Fonksiyonu ve Bütçe Denetimi. ABD Kongresinde Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri. Ankara: TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları.

Dergi Makaleleri: Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi (yayın tarihi). Makalenin adı. Derginin adı, cilt numarası(sayısı), sayfa aralığı.
Akdemir, T. ve Yeşilyurt, Ş. (2021). Tanzimat’tan Sonra Modern Bütçe Anlayışı ve Osmanlı Bütçelerinin Güvenilirliği Meselesi: Bütçe Etiği Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi, 54(2), 93-119.
Fedyk, A., Hodson, J., Khimich, N. ve Fedyk, T. (2022). Is Artificial Intelligence Improving the Audit Process? Review of Accounting Studies, 27, 938–985.

Kurum Yayınları:
Kurum adının kısaltması (yılı). Eserin adı. Yayımlandığı şehir: Yayıncı ya da kurumun açık adı.
Sayıştay (2023). 2023 Yılı Performans Programı. Sayıştay Başkanlığı, Ankara.
IAASB (2021). Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. New York: International Auditing and Assurance Standards Board.

İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum (yılı). Eserin adı. İnternet adresi, erişim tarihi.
IDI (2020). Accountability in A Time of Crisis. https://www.idi.no/covid-19/covid-19-paper, Erişim: 17.02.2023.