Yayın İlkeleri

Yayıncı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (KONYA/TÜRKİYE) tarafından yayınlanır.

Kapsam
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde işletme, iktisat, iletişim, tarih, edebiyat, uluslararası ilişkiler, hukuk başta olmak üzere sosyal bilimler alanında yapılmış araştırmalara yer verilmektedir.

Yayın Sıklığı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBED) Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç defa yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Makale Değerlendirme Süreci
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine gönderilen makaleler Editörlükçe Yayın ilkelerine uygunluğu incelenir daha sonra Alan Editörlüğü tarafından da incelenerek hakemlere gönderilmek üzere Editörlüğe iletilir. Yayın İlkelerine uygunluğu sağlanmayan makaleler yazarlara iade edilir.
Bknz. Makale şablonu
Bknz. Makale Gönderiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine yayınlanmak için gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde alanında kaliteli bilimsel makale ve akademik tarafsızlık bağlamında en az iki hakem görüşü alınır. Hakemlerin ve yazarların isimleri gizlidir. Hakem görüşleri ve raporları 5 yıl süre ile saklanır. Hakem raporlarından bir olumsuz bir olumlu olması durumunda üçüncü bir hakem raporu daha alınarak makalenin son kararı Yayın Kurulu görüşleri doğrultusunda “KABUL” kararı sisteme Editörlük tarafından işlenir ve yazara bildirilir. Hakem raporları neticesinde yayına kabul edilmeyen makaleler ise “RET” olarak sistemde işlenir ve yazara bildirilir. Yazarlar makale gönderimde sisteme makale şablon dosyasına uyarladığı makalesini, Etik raporunu, Katkı Oranı ve Çıkar Çatışması Beyan formunu, İntihal Raporunu ve Telif Hakkı Anlaşması Formunu yükler.

Yayın Dili
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisin yazım dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım  açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
Makaleler, Word referans sistemi kullanılarak APA7 kurallarına uygun olarak Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce öz (en az 150, en fazla 200 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), çalışmanın türü, genişletilmiş İngilizce özet (600-800 kelime) ve APA7 kurallarına uygun kaynakça içerir.

Atıf ve Referans Sistemi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisin makale yazımında Word referans sitemi, atıf ve kaynakça gösteriminde APA7 kurallarına uygunluğu şart koşmaktadır.

İntihal Tespit Politikası
İntihal tespitinde TURNITIN ya da İThenticate tarama programlarınca tespit edilen benzerlik oranının %15’nin üzerinde olması halinde, ilgili çalışma hakem onayı alsa bile yayımlanamaz. Eğer durum fark edilmeden çalışma yayımlanmış ise durumun fark edilmesiyle birlikte, ilgili çalışmaya erişim engellenerek çalışma yayım listesinden ve tam sayıdan çıkarılır. Yine rapor doğrultusunda makalelerin tek bir kaynağa benzeşim oranı % 3 üzeri olamaz. Başvuru esnasında yazar(lar), çalışma ile birlikte, TURNITIN ya da İThenticate raporunu sisteme yüklemelidir.

Açık Erişim Politikası
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBED), tüm içeriği okurlara veya okurların dahil olduğu kurumlara ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç dışında, yayıncı ya da yazardan izin almaksızın dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBED)’ndeki yazılar açık erişimlidir.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Arşivlenme
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin yayınlanmış arşiv ve güncel tüm dijital kayıtları Dergipark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed) sisteminde saklanmakta ve kullanılmaktadır.

Yayın ve Değerlendirme Ücreti
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin (SUSBED) tüm masrafları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale kabulü, süreçlerinin yürütülmesi ve makale yayını ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için ücret talep edilmez.

Telif Hakkı
Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptir ve çalışmaları Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Makale ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

Makale Kabul
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine gönderilen makaleler daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur.


24108  28027

Bu eser Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Lisansı ile lisanslanmıştır.