Güncel Sayı

Cilt: 3 Sayı: 2, 27.10.2023

Yıl: 2023

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 01 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlamış olup Uygulamalı Bilimler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nin bünyesindeki veya farklı fakültelerin benzer anabilim dallarıyla ilgili konularda hazırlanan özgün araştırma makalelerini ve kitap eleştirilerini bilimsel yayıncılık ilkelerine ve etik kurallara uygun olarak değerlendirerek okuyucu ve araştırmacılara ulaştırmayı hedeflemektedir. Dergimiz hakemli ve bilimsel bir dergidir. 

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık, İşletme, İktisat, Gümrük İşletme, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonometri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finansal Yönetim, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile benzeri alanlarda özgün araştırmalara yer vererek ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel ve hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, elektronik olarak, 6 aylık dönemlerde yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Eserler en az iki hakem tarafından, kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış olması, aynı anda birden fazla dergiye yayımlanmak üzere iletilmemiş olması, sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergide yayımlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi makale yazım kuralları formlar sekmesinde şablon olarak sunulmuştur. Yazım kurallarına uymayan makaleler yazarlara iade edilmektedir. Yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş makaleler ise aşağıdaki değerlendirme sürecine tabii tutulmaktadır.

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön Değerlendirme
Dergiye gönderilen bütün çalışmalar önce Editör tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Derginin konusu kapsamına girmeyen, bilimsel bir çalışma formatına içerik ve şekil şartları bakımından uymayan ya da ve benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan gönderiler, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir veya yazarlardan bazı değişiklikler talep edilebilir.

Hakem Değerlendirmesi
Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, Editör ve/veya alan editörleri tarafından uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenen en az iki hakeme gönderilmektedir.
Hakemlerin görevi; dergiye gönderilen çalışmaları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar vermek ve bunu bir değerlendirme raporuyla dergi editörlüğüne iletmektir. Hakem üyeliği, editörlükçe kendilerine gönderilen çalışmalara ilişkin değerlendirme davetinin kabulü ile başlar. Davetin geçerlilik süresi on gündür. Bu süre içinde kabul edilmeyen davetler kabul edilmemiş sayılır. Atanan hakemler tarafından değerlendirme davetinin kabul edilmemesi veya değerlendirmenin yapılmaması durumunda alan editörleri tarafından yeni hakemler atanır.
Hakemler, bu görevi kabul etmekle; değerlendireceği çalışmayı kendisinin veya yakınlarının çıkarına kullanmayacağını, çalışmayla ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt etmiş sayılır.
Hakemlere değerlendirme süreci için azami onbeş gün süre verilir. Değerlendirme sonuçları “Hakem Değerlendirme Raporu” aracılığıyla “Yayımlanabilir”, “Düzeltilerek yayımlanabilir”, “Düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden hakem tarafından incelenmelidir” veya “Yayımlanamaz” şeklinde belirlenir. Yazarlar tarafından düzeltme talepleri en geç yedi günde tamamlanır. Hakemler, yazarlarca yapılan düzeltmeleri inceledikten sonra çalışmayı kabul edebilir, tekrar düzeltme talep edebilir veya reddedebilir. Hakemlerin nihai görüşlerinin çelişmesi halinde, yukarıdaki süreler gözetilerek üçüncü bir hakem değerlendirmesine gidilir. Hakemlerden yayımlanabilir şeklinde rapor alan makaleler Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirilir ve geliş tarihine göre sırayla yayımlanır.

Hedef Kitle
Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

Açık Erişim Politikası
Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’nin tüm içeriği okura ya da okurun dâhil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi eserin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir.

Erken Görünüm Özelliği
Dergimize gönderilen tüm eserler değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak yayıma hak kazandıklarında, yazarların talebi üzerine, eserin yayımlanacağı sayı çıkarılmadan önce derginin web sitesinde yer alan Erken Görünüm sayfasında esere verilen DOI numarası ile yayın formatına uygun olarak yayımlanabilir. Böylece söz konusu eser ve yazarı, derginin ilgili sayısının yayımlanmasını beklemeden, tanımlanmış DOI numarası üzerinden atıf almaya başlayabilir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm eserler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce iThenticate programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan eserler reddedilmektedir.

Yayın Etiği
• Dergi tarafından belirtilen kurallar dâhilinde dergimize gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.
• Yayımlanmak üzere gönderilen eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Böyle bir durumun (Duplication) tespiti halinde derginin web sitesinde, eserin dergi sisteminden çıkartıldığı duyurulur.
• Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan eserlerin tüm yayın hakları, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’ne aittir.
• Dergimiz, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
• Kabul edilen eserlere DOI numarası verilmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, Yayın Etiği Komitesi (COPE - Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org) ve Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi ( ICMJE - International Committee of Medical Journal Editors, http://www.icmje.org) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI
Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.
Yazar(lar), göndermiş oldukları çalışmanın orijinal olduğunu onaylamalıdır. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerden (intihal, sahtecilik, çarpıtma, dilimleme vs.) kaçınmalıdır.
Yazar(lar)ın başkalarının çalışmalarından yararlanmaları durumunda yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru bir şekilde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmada yer alan tüm yazarların çalışmanın içeriğine, tasarımına, verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkılar sağlamaları, çalışmayı eleştirel olarak incelemeleri ve yayınlanacak olan makalenin son haline onay vermiş olmaları gerekmektedir.
Yazar(lar), çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu ya da bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılmasını sağlama noktasında tüm sorumluluğu kabul etmiş olmalıdır.
Çalışmada katkısı olmayan yazarların adı yazar olarak yazılmamalıdır. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya az oranda katkıda bulunan diğer tüm bireylere ise teşekkür bölümünde yer verilmelidir.
Yazarlar, yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalarının sonucunu ya da yorumlanmasını etkileyebilecek tüm maddi (hibe, hisse sahipliği, danışmanlık, patent-lisans anlaşmaları gibi) ya da manevi (üyelikler, çalışmayla ilgili bilgi ve görüşler, mesleki bağlantılar gibi) çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları beyan etmelidir.
Makalede yer alan tüm veriler gerçek ve orijinal olmalıdır. Yazar(lar)dan değerlenme süreci içerisinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) istenilen bilgileri editörlere sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) değerlendirme sürecinde ve görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesi ile ilgili bir hata ya da yanlışlık tespit ettiklerinde, durumu dergi editörüne ya da yayıncıya bildirmeli ve makalenin geri çekilmesi ya da düzeltmesi için editörle iş birliği yapmalıdır.
Yazar(lar), başka bir yerde yayımladıkları ya da yayımlamak üzere gönderdikleri makalelerini Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’ne göndermemelidir.
Çalışma, herhangi bir kurum tarafından desteklenmiş ya da tezden türetilmiş ise bu açıklamaya yazar bilgilerini içeren makale dosyasının ilk sayfasında yer verilmelidir.
Başka yazarlara ait ölçek, anket, fotoğraflar vb. verilerin kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.
Gönderilen her makale için iThenticate benzerlik raporu %20’yi geçmemelidir.


HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
Dergiye gönderilen makale inceleme isteklerine hızlı bir şekilde yanıt vermeli ve kararlaştırılan süre içerisinde incelemeleri editöre göndermelidir.
Makalelere ilişkin yorumlarda kışkırtıcı, onur kırıcı ve düşmanca tutumlardan kaçınmalı; yorumları yapıcı, dürüst ve kibar bir üslup ile ifade etmelidir.
Yazarlar hakkında kişisel eleştirilerde bulunmamalıdır.
Makaleye ilişkin değerlendirmeleri etkileyebilecek çıkar çatışmaları, kurulu ilişkiler veya aktiviteler var ise bu durumu editöre iletmeli ve hakemlik görevinden çekilmelidir.
Yazara ve makaleye ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
Değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
Yazar tarafından yapılmış herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal tespit edilir ise bu durumu editöre raporlamalıdır.
Makale konusu hakkında yetkin olunmaması ya da zamanında geri dönüş sağlama ihtimalinin bulunmaması durumunda editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine dahil edilmemeyi talep etmelidir.
İncelemeleri veya makalenin geri bildirimlerini başkaları ile paylaşmamalı ve editörün izni olmadan yazarlar ile doğrudan iletişim kurmamalıdır.

YAYIN KURULUNUN ETİK SORUMLULUKLARI
Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamalıdır.
Değerlendirme süreci olumlu sonuçlansa bile makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağı veya hangi sayıda yayımlanacağına karar vermelidir.
Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka Yayın Kurulunun ve Editörlerin/Editör yardımcılarının kararı gerekir.
Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik etmelidir.
Yayın Kurulu, yayımlanmamış makalelerin verilerini hiçbir şekilde şahsi işleri için kullanmamalı ve bu verileri hiçbir şekilde paylaşmamalıdır.
Yayın Kurulu, makalelere ilişkin intihal ve suiistimal iddialarını her zaman incelemeye almalıdır. Eğer bir makalede yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunulmuşsa, Yayın Kurulu etik ilkeler ve standartlara göre işlem yapma hakkını kendinde saklı tutar.

EDİTÖRÜN ETİK SORUMLULUKLARI
Yazarlar ile İlgili Sorumluluklar
Editör, makalelerin önemi, özgünlüğü, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerini esas alarak makaleye ilişkin olumlu veya olumsuz yönde karar vermelidir.
Çalışma ile ilgili ciddi sorunlar tespit edilmediği sürece editör, yayın kapsamına uygun olan çalışmaları ön değerlendirmeye almalıdır.
Makalelere yönelik ciddi sorunlar tespit edilmedikçe yeni editör, önceki editör tarafından verilen kararları değiştirmemelidir.
Editör, hakem değerlendirme sürecini yayınlamalı ve bu süreçten herhangi bir sapma olduğunda bunun nedenini açıklamalıdır.
Dergi, yazarların editör kararlarına itiraz etmelerini sağlayacak mekanizmaya sahip olmalıdır.
Editör, yazarların kendilerinden bekleyebileceği her konuyu içeren ayrıntılı bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
Editör, yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlamalıdır.
Hakemler ile İlgili Sorumluluklar
Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift körleme ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
Hakem havuzunun sürekli ve dinamik şekilde güncellenmesini sağlamalıdır.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için çabalamalıdır.
Hakemleri, tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

EDİTÖRÜN DİĞER ETİK SORUMLULUKLARI
Editörün, makaleler hakkında danışma kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alması gerekmektedir.
Editör (baş editör ve bölüm editörleri) ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.
Editör; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Editör değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.
Editör; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür.
Editör çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
Editör; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.

Herhangi bir ücret talep edilmemektedir.