Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek yazılarda uyulması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır

Türk Coğrafya Dergisi’nde aşağıdaki kurallara göre hazırlanmış özgün araştırma ürünü yazılar ile belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış derleme yazılar yayınlanır. Yayınlanacak yazılarda öncelik sırası, özgün araştırmalara verilir. Yazıların yayınlayıp yayınlanmayacağına ve yayınlanma sırasına "Türk Coğrafya Dergisi Yayın Kurulu" karar verir. Yayın Kurulu gerekli görürse konu ile ilgili sahada uzman kişilerden ayrıca görüş alabilir. Derginin yayım dili Türkçe'dir.

Dergiye basılması için önerilen makaleler, elektronik ortamda teslim edilmelidir. Sisteme yüklenen makaleler iThenticate programına tabi tutulur ve elde edilen makale hakkında rapora bağlı olarak uygun olan çalışmaların hakemlik ve değerlendirme süreci tamamlanacaktır. Türk Coğrafya Dergisi'ne gönderilecek  yazıların hazırlanmasında, aşağıdaki genel yapının dikkate alınması gerekmektedir.

Yayınlanması Teklif Edilen Yazıların Hazırlanması ile İlgili Genel Özellikler:

Basılması teklif edilen yazılar, PC ile uyumlu ve Office Word programında hazırlanmış (.doc, .docx formatında)  olmalıdır. Önerilen yazını en fazla 25 sayfa ve kaydedildiği elektronik dosya ise 10 MB ı geçmemelidir.

Yazılar Times New Roman karakterinde 12 punto, iki yana yaslanmış, 1.5 aralıklı olarak hazırlanmalı, paragraf sonlarında ara verilmeden bir sonraki satırdan devam edilmelidir. Gerektiğinde metin içinde italik ve bold yazı tipleri kullanılabilir.

Metin sayfaya kenar boşlukları alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılarak yerleştirilecektir. Sayfa numarası ilk sayfa hariç metnin sağ üst köşesinde verilmelidir.

Metin içinde üçüncü dereceye kadar başlık kullanılabilir. BİRİNCİ DERECE BAŞLIKLAR tamamı koyu (bold) ve büyük harf; İkinci Derece Başlıklar koyu (bold) ve sadece ilk harfleri büyük; Üçüncü derece başlıklar italik ve sadece ilk harfi büyük olarak düzenlenecektir. 

Yazılarda Giriş, Veri ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma ve Sonuç kısımları yer almalı, yazının sonunda metin içinde geçen kaynakların bulunduğu Kaynakça kısmı eklenmelidir.

Tablo, Şekil ve Fotoğraf yazılarının yazımı tamamlandıktan sonra alt satırda aynı başlık yabancı dilde de verilmelidir. Tablo, Şekil ve Fotoğraflar metin içerisindeki atıflarından sonra verilmelidir.

Yazı içinde veya dosya isimlerinde yazar(lar)ı tanıtacak herhangi bir ifade yer almamalıdır.

Öz/Özetin Hazırlanması:

“Türk Coğrafya Dergisi” için teklif edilecek yazılarda 250-300 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) hazırlanmış; çalışmanın amacını, kullanılan yöntemi ve sonuçlarını belirten Öz/Özet (Abstract/summary) yer almalıdır. Öz/Özetten sonra Türkçe; Yabancı dildeki öz/özetten sonra da yabancı dilde makalenin niteliğini yansıtacak özelliklere sahip en fazla 5 kelime/kelime grubundan oluşan “Anahtar kelimeler” ve “Keywords” konulmalıdır.

Genişletilmiş Özet:

 “Türk Coğrafya Dergisi” için en az 750 en fazla 1000 kelime kadar genişletilmiş ingilizce özetin yer alması gerekmektedir.

Birimlerin Kullanılması ve Denklemlerin Yazılışı:

Yazılarda metrik sistemin kullanılması, gerekli ise diğer birimlerin parantez içinde verilmesi, denklemlerin ise Word içindeki Denklem (Equation) programı ile yazılması gereklidir.

Notlar:

Metinde açıklanması gereken tüm notlar, dip not olarak yer almalı ve mutlaka metindeki ilgili yerinde atıf bulunmalıdır.

Tablolar:

Bütün tablolara metin içinde atıfta bulunulmalı, tablolar sıra sayısı almalı, tabloların satır ve sütun başlıkları bulunmalıdır. Tablo içindeki yazılar 8 puntodan küçük olmamalıdır. Ondalıklı sayılarda tam sayı hanesi mutlaka yazılmalıdır (.254 değil, 0.254 gibi).

Şekiller:

Yazıyı destekleyecek tüm harita, diyagram ve grafik ile fotoğraflar yazının ayrılmaz bir parçasıdır. Harita, diyagram ve grafikler “Şekil”, fotoğraflar “Fotoğraf” olarak etiketlenerek birbirini takip eden numaralar ile gösterilmelidir. Bunlara metin içindeki ilgili yerde mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

Dergi A4 büyüklüğünde çift sütun olarak yayınlanmaktadır. Bu nedenle; maksimum şekil büyüklüğü 16 x 22 cm olmalıdır. Tek sütuna denk olarak düşünülen şekillerde sütun genişliği 7,5 cm'dir. Nihai şekillerin içinde 8 puntodan küçük yazı bulunmamalıdır.

Elektronik dergi olarak renkli şekil kullanmak mümkündür. Ancak basılı versiyonun siyah beyaz olacağı düşünülerek, kontrasın yüksek olduğu şekiller tercih edilmelidir.

Yazılarda yer alacak tüm şekillerin basılı büyüklüğe getirilerek teslim edilmesi, yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Bu büyüklüğü aşan şekiller yayınlanmayacak ve yazılar iade edilecektir.

Haritaların çizimi, taramaları ve renklendirilmesinin bilgisayarda yapılması öncelikle tercih edilmelidir. Elle çizilmiş ve taranmış haritalarda fon oluşmamalıdır.

Hangi çizim programında hazırlanmış olursa olsun, tüm şekiller son düzeltmesi yapılmış metin ile birlikte .jpg formatında makaleye eklenmelidir. 

Kaynakçanın Gösterilişi:

Metin içinde değinilen kaynaklar ilgili yerde parantez içinde yazar(lar)ın soyadı, tarih ve sayfa belirtilerek (Mater, 1998) yazılmalıdır. İkiden fazla yazarı bulunan kaynaklarda birinci yazar belirtildikten sonra diğer yazarlar “vd” olarak gösterilmeli, ancak kaynakçada tüm yazarlar eksiksiz yazılmalıdır. Aynı yazar(lar)ın aynı yıla ait birden fazla eseri varsa yıldan sonra “a”, “b” gibi harfler kullanılarak kaynağın karışması önlenmelidir. 

Kullanılan kaynaklar aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

 

Metin içinde

Kaynakçada

a-Kitaplar

(Mater, 1998)

Mater, B. (1998). Toprak Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitabevi, İstanbul.

b-Dergide makale, bildiri veya bildiri özetleri, kitapta bölüm veya makaleler

(Doğaner, 1999)

Doğaner, S. (1999). Bozburun Yarımadası: Doğal Ortam ve İnsan. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi 7: 29-56.

(Turoğlu vd., 2003)

Turoğlu, H., Gönençgil, B. ve Özdemir, H. (2003). Bartın’da Meydana Gelen Sel ve Taşkınların Coğrafi Analizi. Sırrı Erinç Sempozyumu 2003-Coğrafya-Genişletilmiş Bildiri Özetleri:  158-165, İstanbul.

c-Internet kaynakları

(DPT, 2000)

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) (2000). <http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/1969/plan8.pdf>.  Son erişim 11 Şubat 2009.

 

 

 

 


Yayın Kararı Alınan Yazıların Düzenlenmesi

Yayınlanmasına karar verilen yazıların dergi formatımıza bağlı olarak nizampajı yapılır ve son kontrol için sorumlu yazara gönderilir. Sorumlu yazar, nizampaj sırasında ortaya çıkabilecek hataların kontrolünü titizlikle yapıp varsa düzeltmeler .pdf üzerinde işaretleyerek belirtir. İlgili düzeltmeler yapıldıktan sonra dergipark üzerinden yayın tarihi beklenmeden erken görünüm olarak yayınlanır. Derginin ilgili sayısına ait makalelerin tamamlanması ise Aralık ve Haziran aylarındadır.