Cilt: 8 Sayı: 1, 4.07.2023

Yıl: 2023

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi'nin amacı, Türk Dünyası özelinde turizm alanında emek veren profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektöre uygulama alanında somut öneriler sunan, teorik ve uygulama arasında bir köprü görevi üstlenen, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları bilimin ışığında yayınlamaktır.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi'nin yayın kapsamında turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, seyahat işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları ve rekreasyon yönetimi araştırmaları yer almaktadır. 

• Dergi, Kastamonu Üniversitesi'nin, bilimsel içerikli-uluslararası hakemli yayınıdır ve 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa (2022 yılı itibariyle Haziran ve Aralık) yayınlanır. Dergide Turizm alanında yapılmış araştırmalara yer verilir.
• Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış olması zorunludur. Sadece Telif Hakkı olmayan bilimsel kongre/sempozyum/konferans vb faaliyetlerde sunulmuş bildiriler, belirtilmek koşulu ile sunulabilir.
• Dergide yayınlanacak makalelerin yazım dili Türkçe, Almanca, Azerice, Türkmence, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve İngilizce olmalıdır.
• Makaleler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kâğıda; tüm kenarlardan 3 cm boşluk bırakılarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalı; kaynaklar dâhil 10.000 kelime ve 20 sayfadan fazla olmamalıdır.
• Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word programında Palatino Linotype karakterinde yazılmalıdır. Makalenin anadildeki başlığı 14 punto, alternatif özetteki başlığı ise 12 punto karakterinde olmalıdır. Giriş, Literatür Taraması vb. başlıklar 12 punto, metin içeriği ise 11 punto olarak ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Sadece, Özet ile Kaynaklar 10 punto olarak ve tek satır aralığında yazılacaktır.
• Makale içerisinde rakamsal değerlerin ondalık kısmının ayrımında nokta (.) kullanılmalıdır.
• Başlıklar (sayfanın ortasında yer almalı), ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazar(lar)ın isimleri küçük, soyadları büyük harflerle (sayfanın ortasında) yazılmalıdır. Yazar(lar)ın kurumları, ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve açık yazılmalıdır. Bütün ana bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde, ikincil alt başlıklar ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlıkların hiçbirisine numara verilmemelidir.
• Dergiye gönderilecek makaleler:

Ana Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Keywords; Giriş; Literatür incelemesi; Metot; Bulgular ve Tartışma (veya Bulgular); Sonuç (veya Tartışma ve Sonuç); Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

Yazar bilgileri Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar belirtilmeli ve e-posta adresi verilmeli), Yazar(lar)ın ORCID numaraları ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

• Özet ve Abstract 600 kelimeden fazla, 150 kelimeden az olmayacak şekilde yazılmalı; metne ilişkin anahtar kelimeler altıdan (6) fazla olmamalıdır. Özet ve Abstract tek sütunlu ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Yabancı dilde yapılan çalışmalarda Türkçe başlık ve Türkçe özet bulunmalıdır. Özet bölümünü oluşturan paragraflar;

Amaç:……………………….
Yöntem:……………………
Bulgular:………………….
Tartışma:………………….. başlıkları koyu ve iki nokta üst üste konulduktan sonra kısaca açıklaya yazılmalıdır. Özet bölümü maksimum 300 kelime içermelidir.

• Makalelerde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve paragraf başı 0.5 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.
• Makalede yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalıdır. Sayısal verilere ait çizelgeler "Tablo" diye adlandırılmalıdır. Şekil ve Tablolar metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekil yazıları alta, Tablo yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üst ve alttaki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalı, sonuna nokta konulmamalıdır. Şekil ve Tablolar tek sütuna sığmıyorsa sayfaya ortalı olarak yerleştirilmelidir. Tablo veya Şekil içerisinde yer alan kısaltmaların açıklamaları tablo veya şekil yazılarının geçtiği başlıkta açık olarak yazılmalıdır. 

Giriş

Makale konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel literatürdeki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.


Yöntem

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.


Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.


Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular literatür ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır. Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır. Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.


Metin içinde kaynak gösterme:

Yapılan atıflar APA tarzında olmalı ve eksiksizlik, doğruluk ve tutarlılık açısından dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu, elektronik ortamda çok önemlidir, çünkü okuyucuların veri tabanındaki Referans Bağlama işleminden yararlanmasını ve CrossRef ile belirtilen çalışmalara geri dönmesini sağlar. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Metin içinde kaynak gösterirken, dolaylı alıntılarda (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı) yöntemi; doğrudan alıntılarda ise (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı, s. No) yöntemi kullanılacaktır.

Özü değiştirilmemek kaydıyla yapılan alıntılar (dolaylı alıntılar) ise yazarın kendi cümleleriyle özet veya yorum olarak tırnak arasına alınmadan verilir.

Metin içi atıflarda "&" işareti yerine "ve" bağlacı kullanılmalıdır.

Örnek:

Sökmen (2020)
Sökmen ve Sevim (2019)

Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa (doğrudan alıntı), alıntı yapılan kısımlar/ sözler tırnak içinde verilmeli ve sayfa numarası da belirtilmelidir.

Örnek:

Sökmen (2020, s. 10)
Sökmen ve Sevim (2019, s. 14)

Kaynakça Listesi Düzenleme:

Kaynakça listesi, alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre (eskiden yeniye doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

APA 7. SÜRÜME UYGUN OLARAK KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap:

Sökmen, A. (2010). Yiyecek-içecek hizmetleri yönetimi ve işletmeciliği. Detay Yayıncılık. (Yayım şehri bilgisi yer almamalıdır)

Kitap Bölümü:

Aron, L., Botella, M. ve Lubart, T. (2019). Mutfak sanatları: Yetenek ve gelişimi. RF Subotnik, P. Olszewski-Kubilius ve FC Worrell (Eds.), Yüksek performansın psikolojisi: İnsan potansiyelini alana özgü yeteneklere dönüştürmek (s. 345-359). Amerika Psikoloji Derneği.

DOI’li dergide yayınlanmış makale:

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. Memory & Cognition3, 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

DOI’siz dergide yayınlanmış makale:

Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues37(2), 1-7.

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38 -48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo

Tezler:

İpek, C. (1999) Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.

Glen, M. (2009). Distributed leadership: A case study in a queenslve secondary school [Unpublished PhD Thesis]. Griffith University.

Yayınlanmamış Bildiri:

Özçimenli, E. Güleş, H. ve Turan, S. (2011, Nisan, 16-17). Çoğulcu liderlik: Kavramsal bir çözümleme. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Magosa, KKTC.

Online Gazete Makaleleri:

Becker, E. (2001, 27 August). Prairie farmers reap conservation's rewards. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com

Ansiklopedi Makaleleri:

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved from http://www.credoreference.com.library.muhlenberg.edu:80/entry/cupchilddev/developmental_genetics

Teknik ve Araştırma Raporları:

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from

http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm

Kitap İncelemeleri:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology114, 126-133.

Yayın yılı ya da Yazarı Olmayan Web siteleri:

Census data revisited. (n.d.). Retrieved March 9, 2009, from Harvard, Psychology of Population website, http://harvard.edu/data/index.php

  • Makale dergi editörlüğüne sunulmadan önce yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilmelidir.
  • Makaleler dergiye ait web sayfasından çevrimiçi ortamda gönderilmelidir.
  • Yayımlanan yazı ve çevirilerin her türlü sorumluluğu yazara aittir.
  • Metinle ilgili her türlü düzeltme yazar(lar) tarafından yapılır.
  • Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanmasına editör ve bilimsel danışma kurulu karar verir.
  • Yayın süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi esas alınarak yayınlanır.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisinde uygulanan yayın süreçleri, akademik yayıncılığın tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Yayın süreçleri yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, hakemler ve editörlerin etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisinin yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisinde yer alan etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisine makale gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir.
• Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
• Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisine gönderilemez.
• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel Görev ve Sorumluluklar

Editörler, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisinde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
• Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
• Düşünce özgürlüğünü destekleme,
• Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
• Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
• Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile İlişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile İlişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

• Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
• Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
• Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
• Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
• “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
• Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu içeren bir “Yazar Rehberi” yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile İlişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
• Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
• Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
• Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
• Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın Kurulu ile İlişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
• Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi Sahibi ve Yayıncı ile İlişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve Kör Hakemlik Süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite Güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası Suistimal ve Görevi Kötüye Kullanmaya Karşı Önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik Yayın Bütünlüğünü Sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık

Editörler;

• Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari Kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar Çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların “Körleme Hakemlik” ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
• Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

• Editörler, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisine gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
• Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
• Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisinde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

• Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, yayın politikası gereği 06.07.2021 tarihinden itibaren, aynı yazarın derginin art arda yayınlanan 2 sayısında çalışmasını yayınlamayı durdurmuştur. Ayrıca, aynı yazarın aynı sayıda birden fazla makalesi yayınlanmayacaktır. 

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisinde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen tdtad@kastamonu.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Dergide yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.