Yayın İlkeleri

1. Turizm Çalışmaları Dergisi, Yaz/Temmuz ve Kış/Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

2. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

3. Turizm Çalışmaları Dergisi’nde bilimsel alanyazını nesnel bakış açısıyla ele alan, bilimsel yöntemlere dayanarak turizm alanındaki gelişmelere ve sorunlara ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler geliştiren görgül ve derleme türü yazılara (en son alanyazını kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri vb.) yer verilmektedir.

4. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu ya da www.tdk.gov.tr adresi esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce bir dil uzmanınca değerlendirilmeli ve uzman onayı belirtilmelidir. Yazıyı İngilizce yönünden değerlendiren, yazarlardan biri değilse, bu kişinin ismi makalenin sonunda bulunan TEŞEKKÜR (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

5. Turizm Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmaması veya yayımlanmak üzere sunulmamış olması gerekmektedir.

6. Turizm Çalışmaları Dergisi’nde uygulanan yayın süreçleri sırasında paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Tüm paydaşların Yayıncılık Etiği Kurulu (Committee on Publication Ethics-COPE) tarafından yayımlanan rehberler ve politikalarda belirtilen etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

7. Turizm Çalışmaları Dergisi’nde sadece ilgili çalışmaya gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınır. Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek kişisel ve tüm finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur. Finansal ilişkiler (iş, danışmanlık, hisse sahibi, ücret, uzman ifade ödemesi gibi) çok kolay tespit edilebilir çıkar çatışmalarıdır ve derginin itibarını zayıflatması son derece olasıdır. Çıkar çatışması konusunu açıklığa kavuşturmak için, yazarlar yazıları ile birlikte editöre mektup niteliğinde hazırlanan bir belge ile herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmek zorundadırlar.

8. Turizm Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar, öncelikle Akademik İntihal Engelleme Programı (iThenticate) ile intihal denetiminden geçirilmektedir. Tarama sonucu %20 ve üzeri olan her makale değerlendirme süreci başlatılmadan reddedilir. İntihal denetiminden geçen makaleler daha sonra dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluğu açısından dergi editörlüğünce değerlendirilmekte ve uygun bulunması durumunda iki hakeme gönderilmektedir. Hakem atamalarında, hakemin uzmanlık alanının yazı ile uygunluğu göz önünde bulundurulmaktadır.

9. Hakemlerden gönderilen makaleleri değerlendirip değerlendirmeyeceklerine 7 gün içerisinde karar vermeleri istenir. Kabul eden hakemlerden 15 gün içerisinde yazıyı değerlendirilmeleri beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda yeni hakem ataması yapılır ve eski hakemden makale değerlendirme isteği geri çekilir.

10. Turizm Çalışmaları Dergisi'ne yayımlanması amacıyla gönderilen makaleler, öncelikle editör ve yayın kurulunca yapılacak ilk değerlendirmeden sonrasında, yayın ilkelerine uygun bulunursa en az iki hakeme gönderilir.  Hakemlerin önerilerine dikkate alınıp ve istenilen düzeltmelerin yerine getirilmesi koşuluyla yayımlanır. İstenilen şablona ve önerilere bağlı kalınarak hazırlanan ve gönderilen makaleler işleme konulur.

11. Yazar(lar)dan hakemlerce istenen  değişiklik ve/veya düzeltmeli 15 gün içerisinde gerçekleştirmeleri istenir. Bu süre içinde düzeltmesi yapılmayan yazılar, geri çekilmiş sayılır. Düzeltilmiş olan yazı, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Yazar(lar) katılmadıkları hususlar olursa, gerekçelerini bildirme hakkına sahiptir. Yayın Kurulu tarafından, yayımlanmasına karar verilen yazılar, editörlerce yayın sırasına alınır ve yazar(lar)a bilgi verilir. Bütün süreçte Çift Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci (Double-Blind Peer Review) uygulanır.

12. Turizm Çalışmaları Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Turizm Çalışmaları Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Bir makale yayına kabul edildikten sonra, “Telif Hakkı Devri Formu” tüm yazarlar tarafından doldurulup imzalanarak dergi sistemine yüklenmelidir.

13. Yazıların bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Makale yazar(lar)ına yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.

  


Son Güncelleme Zamanı: 1.08.2022 15:13:49