Yazım Kuralları

1. Turizm Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen yazıların (ana metin ile atıf ve kaynakça gösterme) Amerikan Psikoloji Birliği’nin (American Psychological Association-APA) yazım ilke ve kurallarına uygun olması gerekmektedir.

2. Makale başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim DergiPark Akademik Sistemi ile gerçekleştirilir.

3.Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2.5 cm bırakılarak (16 x 24.7'lik alana) Microsoft Word programında Times New Roman yazı stilinde 12 punto ve çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır (Bu ölçüler, gönderilen tablo, resim ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmamasını ve daha kolay kullanılmasını sağlayacaktır).

4. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu ya da www.tdk.gov.tr adresi esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Ayrıca Türkçe'de alışılmamış sözcükler ve birtakım kavramlar yazıda kullanılırken, yalnızca ilk geçtiği yerde kelimenin yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.

5. Dergiye gönderilen görgül araştırma ve derleme yazıları başlık sayfası, özet (Türkçe ve İngilizce) ve anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları ve şekiller ve yazar notlarını içermelidir. Tüm ana başlıklar (örn., konu ile ilgili başlıklar, yöntem, bulgular) kalın ve düz yazı tipiyle ortalanmış bir şekilde, tüm alt başlıklar ise (örn., katılımcılar, veri toplama araçları) kalın ve italik yazı tipiyle sola yaslı bir şekilde yazılmalıdır.

a) Başlık Sayfası: Bu sayfada sadece en fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı ve kısa başlık yer almalıdır.

Yazar adı: Başlığın altına yazılmalı, görev ünvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.

b) Özet ve Anahtar Sözcükler: Özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde "Öz" ve " Abstract" başlıkları altında 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.

c) Anahtar kelimeler (3 ile 5 arasında) Türkçe özetin altında "Anahtar Kelimeler" ve İngilizce özetin altında "Keywords" başlığı kullanılarak verilmelidir.

d) Ana metin, yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makaleler sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme türü makalelerde içeriğine bağlı olarak bu sıra değişebilir.

Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır.

Makalenin başlığı ana metnin ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, “Giriş” alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır.

Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalıdır; bir bölüm bittikten sonra, diğeri onu aynı sayfada izlemelidir.

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, alanyazındaki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını içermelidir. Yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır.

Araştırmada elde edilen bulgular, çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır. Kullanılan bütün tablo, grafik, şekil ve resimlere başlık verilmelidir. Bulgular bölümü, çalışmanın okunabilirliği ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla alt başlıklarla verilebilir.

Tartışma bölümü, araştırma bulgularının alanyazın ışığında açıklanmasını, tartışılmasını içermelidir.

e) Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar alfabetik sıra ile “Kaynaklar” listesinde yer almalıdır.

6. Yayımlanan görgül araştırma makalelerinin verilerinin 5 yıl süre ile yazar(lar) tarafından saklanması zorunludur.