Yazım Kuralları

YAZAR KURALLARI

TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES YAZIM KURALLARI

Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) Dergisinin belirtilen yazım kurallarına uygun yazılmamış çalışmalar değerlendirmeye alınmaz


YAZILARIN GÖNDERİLMESİ

Turkish Journal of Educational Studies’e makale gönderilmesi, makalenin daha önce hiçbir dilde (kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar dışında) yayımlanmamış original bir makale olduğu, bir başka ortamda yayımlanmaya yönelik değerlendirme aşamasında bulunmadığı ve makalenin yayımlanmasının tüm yazarlarca onaylandığı anlamına gelir.

Dergimiz dergipark online yayın takip sistemini kullanmaktadır. Bu amaçla yazarlarımızın öncelikle http://dergipark.gov.tr/ web adresinden “kayıt ol” seçeneğini tıklayarak sisteme kaydolmaları ve devamında dergi online sitesine (https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjes) YAZAR olarak aday makalelerini yüklemeleri gerekmektedir. Gerekli işlem adımlarını takip ederek makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz.

Yazıların tüm bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilen makalede belirtilen yazarların çalışmaya belirli bir oranda katkısının olması gereklidir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Yazarların tümünün ismi yazının başlığının altındaki bölümde yer almalıdır.

Çalışmalara dair yayın devir hakkı sözleşmesi dergi web sayfasından ulaşılarak yazar/yazarlar tarafından doldurulup imzalandıktan sonra dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergimizde yayınlanan bilgilerden oluşabilecek yanlışlık, eksiklik ve hak iddiaları ile ilgili olarak yasal sorumluluk kabul etmez. Sorumlu yazar, makale ile ilgili tüm bilgilerin doğruluğunu, tüm yazarların bu bilgiler üzerinde fikir birliğinde olduğunu kabul eder. Makale en az iki hakem tarafından değerlendirilecek ve gerek duyulursa yazarlara düzeltmeler için geri bildirimler verilecektir.

Bu dergide yer alan makaleler, bağımsız ve ön yargısız çift - körleme hakemlik ("peer-review") ilkeleri doğrultusunda  değerlendirilir. Yazarlar bu nedenle, içinde veya başlık sayfasında hiç bir yazar ismi ve kurumsal adresi yer almayan bir makale metni ile makalenin başlığını, tüm yazar isimlerini, kurumsal adresleri ve yazışmaların yapılacağı yazarın iletişim bilgilerini içeren ayrı bir başlık sayfası göndermelidir. Makale metninde, yazarı/yazarları açığa vuran atıflar ve kaynaklardan kaçınılmalıdır.


BAŞLIK VE YAZAR BİLGİSİ

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları dört (4) yandan 2,5 cm olmalıdır. Turkish Journal of Educational Studies, makale sayfa sayısı veya kelime sayısı ile ilgili sınırlama getirmemektedir. Ancak yayın kurulu veya bilim kurulu çalışmanın niteliğini kaybetmeden kısaltılabileceği yönünde bir karar alabilir.

Font ailesi: “Times New Roman” karakteri kullanılarak 1,5 satır aralıklı, ana başlıklar 12, metin 11 punto büyüklüğünde ve sağa hizalanmış olarak yazılmalıdır.

Başlık 14 punto, cümle düzeninde ilk harfleri büyük harflerle, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bütün makaleler web sitesi üzerinden çevrim-içi olarak gönderilmelidir. Her çalışmanın baş kısmında Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir.

Çalışmanın yazarının adı soyadı 10 punto, soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adlar çalışmaya katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehir-ülke ve e-posta adresi, başlığın altındaki yazar ismi ya da isimleriyle eşleştirilmiş imlerle (*) belirtilmeli ve makalenin ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır.

Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çalışma herhangi bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenmiş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin numarası ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, tezin adı, danışmanın adı ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Dip notlardaki tüm bilgiler 9 punto olmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

ÖZ

Öz, 10 punto büyüklüğünde ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde tek sütun ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. “Öz” metni içinde kaynak verilmemelidir. Her özün altında o dilden çalışmayı betimleyen 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.

BÖLÜMLER VE ALT BÖLÜMLER

Çalışmalarda ana bölüm başlıkları numaralandırılarak ortalanmış, 12 punto ve büyük harfle yazılmalıdır (ana başlıklar bold olmamalı). Alt bölüm başlıkları (İkinci düzey başlıklar) sola yaslı, ilk harfleri büyük, 12 punto olarak yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar ise sola yaslı, 12 punto, bold, italik ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır.

Metin içindeki paragraflar en az üç cümleden oluşmalı ve paragraflar arasında bir satır boşluğu bırakılmalıdır.

Çalışmalarda ana bölümler sırasıyla;

1. GİRİŞ: Araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.

2. YÖNTEM

- Evren ve örneklem/Çalışma Grubu/Katılımcılar/Denekler (bunlardan sadece biri)

- Veri toplama yöntem(ler)i/teknikleri/araçları

- Verilerin analizi, gerekli ise etik kurul onayı yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

3. BULGULAR

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

5. KAYNAKÇA: Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Kaynak listesi her çalışmanın ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar (lar) sorumludur.

Font ailesi Times New Roman ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar tarafından tek başlık altında toplanabileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.

Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir.

Tablo başlıkları ve metin 10 Punto

Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı

Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto

Şekil ve Numarası Koyu Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı


KAYNAKÇA 

Kaynakça gösterimi için APA 6th stili kullanılmalıdır.


İNGİLİZCE GENİŞ ÖZET

Makalede 'Kaynakça' kısmından sonra 600-750 sözcükten oluşan bir özet bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe olmalıdır. Geniş özet, 10 punto büyüklüğünde, "Times New Roman" karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı hazırlanmış olmalıdır. Bu özet alt başlıklar (örneğin, GİRİŞ) içermemeli ve tek sütun halinde belirtilen uzunlukta olmalıdır. Geniş özette de alıntıya yer verilmemelidir.

 Yazarlar ücretsiz olarak makalenin elektronik baskısını  (PDF) dergi sisteminden alabilecekleri gibi, bir adet basılı dergi de kendilerine gönderilecektir. Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi çevrim-içi erişime açık bir dergi olduğundan, yayımcı tarafından makalenin ücretsiz ayrı baskıları gönderilmez.

 EDİTÖRLÜK YAZIŞMA ADRESİ


Dr. Muhammed ZİNCİRLİ (Editör)


Fırat Üniversitesi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

Elazığ, Türkiye

Tel: +90 (424) 237 00 86; +90 (424) 237 00 00

Faks : +90 (424) 237 00 87

E-posta: mzincirli@firat.edu.tr