Cilt: 21 Sayı: 2, 11.11.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

3. PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS OF SUNFLOWER HONEY FROM BULGARIA

Araştırma Makalesi

8. FORAGING ACTIVITY OF MANAGED BEE POLLINATOR (Apis cerana indica) IN BITTER GOURD CROPPING SYSTEM IN INDIA

Derlemeler

Derleme

10. THE POSSIBLE EFFECTS OF HEAVY METALS IN HONEY AS TOXIC AND CARCINOGENIC SUBSTANCES ON HUMAN HEALTH: A SYSTEMATIC REVIEW

Genel olarak doğadaki ekolojik dengenin sağlanmasında zincirin önemli bir parçası olan sosyal ve bireysel arılar ve özelde ise ekonomik bakımdan insanları yakından ilgilendiren bal arıları ve etkileşim içinde olduğu çevre ve diğer canlılar ile ilişkileri konusundaki çalışmaların yayınlanması ve  araştırmacılar arasında iletişim ve veri akışının sağlanmasına uluslararası seviyede katkı sağlamaktır.

Genel olarak yaban arıları dahil sosyal ve bireysel yaşayan tüm arı türleri ve etkileşim içinde oldukları bitkiler ve diğer canlılar, özelde ise bal arıları ve bal arılarının etkileşim içinde oldukları diğer canlılar ve çevre faktörleri konusundaki çalışmaların yayınlanması derginin yayın kapsamındadır.

YAYIN İLKELERİ

1. Uludağ Arıcılık Dergisi “Arıcılık ve Arılarla” ilgili tüm konularda; orijinal araştırma, derleme, kısa not, pratiğe ve arıcılıkta sorun çözümüne yönelik uygulamalı araştırma çalışmaları öncelikle tercih edilmektedir. Derginin esas yayın dili Türkçedir fakat İngilizce yayın yapılabilir.

2. Dergide yayınlanacak Akademik yayınların daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayın hakkının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanan eserlerin her türlü sorumluğu yazarına/yazarlarına aittir. Yayın taslağı yayının orijinal araştırma, derleme veya kısa rapor v.b niteliğini belirten yazı ile birlikte tüm yazarların imzalarının talep edildiği Telif Formu dergiPark üzerinden elektronik ortamda bulunmaktadır. Bu taahhüt yanında makale adı, yazarları, adresleri ve Orcid no. ları ile birlikte kapak sayfası olarak ayrıca gönderilmelidir.

3. Dergi yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanır.

4. Dergiye gelen eserlerden kabul edilenler e-ortamda renkli ve ücretsiz olarak yayınlanır. Kabul edilen makalelerin yayın hakları dergimize aittir.

5. Dergimize gönderilen yayın taslakları üç hakeme gönderilir ve yayınlanması konusu hakem görüşü değerlendirmelerine göre editörler tarafından karar verilir. Hakemlik sisteminde iki taraflı yazar-hakem isimleri gizli tutularak değerlendirme uygulanır. Yayın taslakları isim ve adres olmadan hakemlere gönderilir ve hakem isimleri yazarlar tarafından bilinmez. Gönderilen makalede yazar isim ve adresleri olmamalı bu bilgiler ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir. Ayrıca yayın taslağı gönderilmeden önce word dosyası olarak açıldıktan sonda "belgeyi incele" kısmında kişisel bilgilerin kaldırılması gerekmektedir. Yayına kabul edilen makaleler basım öncesi son kontrol için yazarlara gönderilir ve onaylandıktan sonra yayınlanır.

6. Dergimizde kabul edilen makaleler yayınlanmadan önce IThentica ve İntihal programları tarafından kontrol edildikten sonra uygun olarak kabul edilenler yayınlanmaktadır. Etik ihlali tespit edilmesi durumunda makale ret edilmekte ve bu başvuruyu yapan yazarın makale başvuruları kabul edilmemektedir.

7. Tüm yazarların adresi, e-posta, ORCID no’larının verilmesi zorunludur.

8. Makaleler hem  Word ve hem de pdf formatında gönderilmelidir. Yayınlanması istenen eser dergiye Microsoft Word 2003 ya da üzerindeki versiyonlardan birinde, A-4 sayfa düzeninde, 10 punto, 1,5 aralık, Arial karakterleri ile sağ ve sol 2 cm, alt ve üst 4 cm boşluklu olarak hazırlanmalıdır.

9. Kısaltmalar bahsedildiği yerde tam olarak ve daha sonra kısaltma olarak verilip sadece kısaltmalar verilebilir.

10. Kısa özet, hem Türkçe ve hem de İngilizce olarak makalenin başlangıcında verilmeli ve yayının hazırlandığı dilde olmalı ve tercihen 200 kelimeyi geçmemeli, en fazla 5 anahtar kelime olmalı ve latince isimler italik olmalıdır. İngilizce yayınların için Türkçe, Türkçe yayınlar için İngilizce genişletilmiş özet eklenmelidir. Genişletilmiş özet en az 400 kelime Giriş kısmından önce olmalı; Amaç, Gereç-Yöntem, Bulgular ve Sonuç şeklinde düzenlenmelidirİngilizce kısımların veya ingilizce makalenin dil açısından uzman kişilerin kontrolünden geçtikten sonra gönderilmesi önerilir. Genişletilmiş özetleri Türkçe bilmeyen yazarlar İngilizce olarak ekleyecektir.

11. Makalenin her satırı numaralandırılıp sırayla: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Kısa Türkçe Öz ve Anahtar Kelimeler (koyu), Kısa İngilizce Öz ve Anahtar kelimeler (koyu), Genişletilmiş Özet (İngilizce), Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar 10 punto, makale başlığı koyu 14 punto, yazar adları koyu 12 punto, Tablo ve Şekil bilgileri 9 punto olmalıdır. Makale başlığı, Yazar adları ve kurumları (E-posta adresleri ve ORCID No.) ve madde 2. deki beyan ayrı bir kapak sayfası dosyasında olmalıdır.

12. Resimler (Fotoğraf ve çizimler) şekil olarak isimlendirilip Jpeg veya Tiff resim olarak, tablolar ve grafikler Word formatında makale içinde gönderilmelidir. Grafik, şekil ve tablolar için açıklayıcı yeterli bilginin Tablo ise üste, grafik ve şekillerde alt kısmında 9 punto ve 8 punta İngilizce olarak da verilmelidir. Tablo yerine mümkünse  grafik formatı tercih edilmeli, tablolar dikey sayfada olacak şekilde düzenlenmelidir. (Türkçe makalelerin Tablo ve grafikler  kısmında mümkün olduğunca ilgili kısımlarda İngilizce olarakda verilmesi önemle tavsiye olunur).

13. Makale Yüksek Lisans veya Doktora tezi ise veya bir proje destekli ise teşekkür kısmında belirtilmelidir.

14. Kaynaklar metin içinde soyadı-yıl sistemi ile (Özbek 2018, Keskin v.d. 2018) metin sonunda ise alfabetik sıraya göre ve varsa makalenin DOI no. ile verilmelidir. Web adresli kaynaklarda erişim tarihi belirtilmelidir.

Kaynaklar aşağıda verilen örnekteki "APA" kaynakça sistemindeki gibi olmalı ve bu şekilde atıf için kullanılmalıdır;

Şirin, Y., Çakır, HE., Can, Z., Yıldız, O., Kolaylı, S. 2016. Bal Arısı Zehrinin Karakterizasyonunda SDS-Page Elektroforez Kullanılabilirliğinin Araştırılması U. Arı D. - U. Bee J. 16(2): 49-56., doi.org/10.31467/uluaricilik.379483

15. Dergimize yayın için gönderilen makalede hakem düzeltmeleri veya önerileri hakem 1-kırmızı, hakem 2-mavi ve hakem 3-sarı olacak şekilde gönderilmelidir. Teknik editörlerin önerdiği düzeltmeler ise yeşil ve mor renkte olmalıdır.

16. Makalenin dili Türkçe ise yüklenirken başlık aynı dilde büyük harflerle, İngilizcesi ise ilk harf büyük diğerleri küçük harf olmalı ve aynı dilde özet takip etmeli, makale dili İngilizce ise tersi şekilde olmalıdır.

17. Mali kaynak, yazarların katkıları ve herhangi bir tartışmalı durumun olmadığının kapak (yazar) sayfasında belirtilmesi gerekmektedir.

18. Makale başvurusunda 3 ayrı dosya olarak; tam metin Makale (makalenin başlığı ve yazar-adres olmaksızın tablo ve grafikler metin içinde), Telif Formu (ilgili kısımlar doldurulmalı ve imzalı) ve Kapak (makale başlığı, yazar bilgileri ve adresleri, anlaşmazlık, mali kaynak, etik belgesi gerekli mi, yazar katkıları v.d.) dosyalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Yazarlara:
Dergimize yayın için gönderilecek yayın taslaklarının yayınlanmamış (özet hariç) veya yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.  Yayın taslağı IThenticate ve İntihal programı ile kontrol edilmekte ve benzerlik oranı  % 20’ in üzerinde olan yayın taslakları ilgili yazara geri gönderilmektedir.   Yayın taslağında yazarlar arasında isim sırası ve sayısı gibi konularda mutabakat sağlandığı Telif formunda imza ile taahhüt edilmesi gerekmektedir. Yayın taslağı yayın için kabul edildikten sonra veya ön koşulu sağladıktan sonra isim ekleme, çıkarma gibi işlemler yapılmamaktadır.

Dergimize yayın için gönderilen yayın taslakları ön kontrolde istatistik, tekni ve dil editörü tarafından incelenirve ön kontrolden geçtikten sonra çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılarak uzmanlık alanlarında hakem havuzundan seçilerek üç hakeme gönderilir. Hakem ve yazarlar gizli tutulur ve hakem görüşlerine göre yayının kabul ve ret işlemi gerçekleştirilir. Hakemlerin talep etmesi veya editörlerin talebi durumunda ve özellikle büyük düzletme talep edilen yayın taslağı yazarların düzeltmelerinden sonra yeniden hakem görüşüne sunulur. Hakemlerin sayısal olarak kabul veya ret kararlarına göre yayın taslağı kabul veya ret edilmektedir. Bu düzeltmeler yapıldıktan sonra makale taslağı son okuyucu tarafından okunur ve Mizanpaj işlemlerinden sonra son kontrol için yazarlara gönderilir.

Yazarlar yayın taslaklarını ön kontrol sırasında geri çekebilirler. Kabul edilmiş olan yayın taslaklarının telif hakları dergimize geçmekte olduğundan bu aşamadan sonra geri çekilemez. Yayın ücreti talep edilmemektedir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda (kurul adı, sayı, tarih, no) yöntem kısmında, makalenin ilk ve son sayfasıında belirtilmelidir.

Hakemlere:
Hakemlerin tarafsız ve makaleyi ayrıntılı şekilde incelemeleri ve değerlendirmeleri talep edilmekte olup yapmış oldukları değerlendirmeler editörler tarafından değerlendirilmektedir. Her yıl sonunda bu değerlendirmelere göre bazı hakemler listeden çıkarılıp yeni hakemler eklenebilecektir. Dolayısı ile her yıl yeni düzenlemeler yapılarak tarafsız ve çok katkı sağlayan hakemlerin seçim süreci gerçekleştirilir.

Editörlere:
Dergimizin her sayısında daha kaliteli ve atıf sayısı artan makalelerin seçilmesi ve yayınlanması amaçlandığından her yıl sonunda editörlerin çalışmaları ve katkıları derginin sahibi olan “Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi-AGAM” yönetim kurulunda ve danışma kurulunda değerlendirilip ihtiyaç olması durumunda gerekli değişikliklerin yapılması sağlanır.

Uludağ Arıcılık Dergisi makale gönderim, hakemlik, makale yayınlama ve açık erişim işlemleri için ücret talep etmemektedir.

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Akademik teşvik kapsamında makale bilgilerininin  kopyalanmasının sorun olması durumunda dergimizin ana web sayfasının kullanılması bilgilerinize sunulur.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.