Güncel Sayı

Cilt: 10 Sayı: 1, 30.04.2024

Yıl: 2024

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE), Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Eğitimi alanında çevrim içi (online) olarak yayımlanan, açık erişimli, ücretsiz, çift taraflı kör hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. 2015 yılından bu yana yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) olmak üzere Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. Bilimsel araştırma odaklı bir yaklaşımı benimseyen dergi Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Eğitimi alanında özgün bilimsel fikir ve düşünce üretmeyi, sorunları tespit etmeyi ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE), okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksek öğretim, lisansüstü ve yetişkin eğitim düzeyinde Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Eğitimi alanlarında bilimsel düşünce ortaya koyan, sorunları araştıran, çözüm önerileri sunan özgün araştırma ve derleme makalelerini dikkate almaktadır. Derginin odaklandığı alanlar şöyledir:

Öğretmen Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi; Açık ve Uzaktan Öğretim; Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme; Biyoloji Eğitimi; Fen Bilgisi Eğitimi; Fizik Eğitimi; Kimya Eğitimi; Matematik Eğitimi; Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi; Özel Yetenekli Eğitimi; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Okul Öncesi Eğitim; İlköğretim; Yetişkin Eğitimi; Sınıf Eğitimi; Coğrafya Eğitimi; Felsefe Eğitimi; Sosyal Bilgiler Eğitimi; Tarih Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Yükseköğretim Çalışmaları; Eğitim Alanındaki Diğer Çalışmalar

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanacak makalelerin aşağıda ifade edilen kurallar dikkate alınarak düzenlenmeli ve Makale Yazım Şablonu'na uygun olarak hazırlanmalıdır. Dergiye sunulan aday makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Yazım kurallarına uymayan ve makale yazım şablona uygun olarak hazırlanmayan yazılar değerlendirme sürecine alınmamaktadır. 

Makale Yazım Şablonu ve İlgili Dosyalar:

Türkçe Makale Yazım Şablonu için TIKLAYINIZ.

Yazar Beyan Formunu indirmek için TIKLAYINIZ.

Makale Düzeltme Raporu Örneği için TIKLAYINIZ.

Manuscript Writing Template for English Article DOWNLOAD

Author Declaration Form for English Article DOWNLOAD


Genel Kurallar

  1. Gönderilen çalışmalar daha önceden yayımlanmamış ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
  2. Dergiye sunulan bilimsel yazı/makale derginin “Makale Yazım Şablonu” kullanılarak hazırlanmalı, “Yazar Beyan Formu”, “İntihal Sonuç Raporu/Benzerlik Raporu)” ve etik kurul izin onayı gerektiren çalışmalar için “Etik Kurul İzin Belgesi” dergi sistemine yüklenmelidir. 
  3. Sisteme yüklenen aday makaleye ilişkin intihal sonuç raporu (benzerlik raporu) sisteme yüklenmeli ve benzerlik oranı kaynakça hariç %20'den düşük olmalıdır. Benzerlik oranı yüksek aday makaleler, editör kontrolü sonrasında yazara iade edilir.
  4. Bilimsel yazı/makale “Calibri (Gövde)” yazı tipi, 10 punto, iki yana yaslı, boşluksuz tek satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları 2,5 cm bırakılarak ve 30 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
  5. Bilimsel yazıda Türkçe ve İngilizce başlık, 150-200 kelime arasında Türkçe ve İngilizce Öz, en fazla 5 adet anahtar kelime, ana metin, yazar beyanları, kaynaklar, ekler (varsa) ve Türkçe gönderilen çalışmalar için 750-1000 arası kelimeden oluşan Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) yer almalıdır.
  6. İngilizce gönderilen çalışmalarda dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmayacaktır.
  7. Makale metninin sonunda Etik Kurul İzin Beyanı, Çıkar Çatışması Beyanı, Araştırmacı Katkı Beyanı, Destek ve Teşekkür Beyanı (varsa) hakkında bilgilendirme sunulmalıdır.
  8. Kaynakça gösteriminde APA 6. kurallarına uyulmalıdır. Kaynakça gösterimine ilişkin bazı örnekler aşağıda sunulmuştur. Kurallara ilişkin daha detaylı bilgileri bu linkten ulaşabilirsiniz.
  9. Gönderilen çalışmalar aşağıdaki yazım kurallarına uygun olmalıdır.
Makale Bölümlerine İlişkin Detaylı Yazım Kuralları

Makalenin Başlığı

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 14 punto ile kalın yazı tipinde, bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde sola yaslı olarak makalenin ilk sayfasında yer almalıdır.

Öz ve Anahtar Kelimeler
Araştırmanın Türkçe ve İngilizce özleri araştırmanın amacını, yöntemini, araştırmada varılan sonucu ve verilen başlıca önerileri kapsamalıdır. Türkçe ve İngilizce Özler, Calibri body yazı karakteri, 9 punto, tek satır aralığında 150-200 kelime arasında yazılmalıdır. Özler, makalenin ilk sayfasını aşmayacak şekilde şablona yerleştirilmelidir.
Anahtar kelimeler, çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 5 kelimeden oluşmalı, “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” başlıkları altında ilgili yerlerde aynı formatta yazılmalıdır. 9 punto ile tek satır aralığı kullanılarak sola yaslı hizalanmalı ve her bir anahtar kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.

Giriş (12 punto, Sola Yaslı, Kalın yazı sitili)
Makale uzunluğu ekler ve kaynakça dahil 30 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Makalenin içeriği CALIBRI BODY yazı tipi ve 10 puntoda yazılmalıdır. Kenar boşlukları 2,5 cm ve paragraflar arası aralık önce 0 nk, sonra 0 nk. olmalıdır. Başlıklarda aralık önce ve sonra 6 nk olmalıdır. Metin kısmında satır aralığı tek paragraf aralığı önce ve sonra 0 nk olmalıdır. Başlık sonrası ilk paragraf sola yaslı, devam eden paragraflarda 1 cm ilk satırda girinti verilir. Giriş bölümünde, yapılan çalışma ile ilgili olarak güncel literatürdeki temel kavramlar, kuramsal gelişim ve yaklaşımlar ile araştırmadaki problem durumu, amaç, hipotezler, varsayımlar, sınırlılıklar vb. yer almalıdır.

1. Düzey Başlık
Birinci düzey başlık sola dayalı, 12 punto- önce ve sonra 6 nk, kelimelerin ilk harfleri büyük harf ve kalın yazı stili şeklinde olmalıdır.
Örnek: Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça

2. Düzey Alt Başlık
İkinci düzey başlık sola yaslı, kalın, 10 punto, aralık: önce ve sonra 6 nk, sözcükler büyük harfle başlar, küçük harfle devam eder.
Örnek: Araştırmanın Amacı, Araştırmanın Alt Problemleri, Örneklem, Veri Toplama Araçları, Veri Analizi, vb.

3. Düzey alt başlık
Üçüncü düzey alt başlık sola yaslı, italik, 10 punto, önce ve sonra 6 nk aralık, İlk sözcük büyük harfle başlar.
Örnek: Hipotez geliştirme

Yöntem
Metinler CALIBRI BODY yazı tipi ve 10 puntoda yazılmalıdır. Alt başlıklarda aralık önce ve sonra 6 nk olmalıdır. Metin kısmında satır aralığı tek paragraf aralığı önce ve sonra 0 nk olmalıdır. Başlık sonrası ilk paragraf sola yaslı, devam eden paragraflarda 1cm ilk satırda girinti verilir.

Yöntem bölümünde araştırmanın türü ve deseni açıklanmalı, evren ve örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama ve analizi, deneysel işlem/uygulama süreci gibi alt başlıklara yer verilmelidir.

Araştırmanın çalışma grubunun kimlerden oluştuğu ve nasıl seçildiği bu bölümde belirtilmeli ve katılımcılara ilişkin demeografik bilgiler mümkünse tablo ile sunulmalıdır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracının/araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği konusunda bilgi verilmelidir. Verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler, kullanılma amacı, kullanılan anlamlılık düzeyleri, içerik analizi/tematik analiz aşamaları detaylandırılmalıdır.

Araştırmanın etik kurul izni ile ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin son sayfasında belirtildiği gibi yöntem bölümünde de açıklanmalıdır. Olgu sunumlarında bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye yer verilmelidir.

Bulgular
Bulgular CALIBRI BODY yazı tipi ve 10 puntoda yazılmalıdır. Alt başlıklarda aralık önce ve sonra 6 nk olmalıdır. Metin kısmında satır aralığı tek paragraf aralığı önce ve sonra 0 nk olmalıdır. Başlık sonrası ilk paragraf sola yaslı, devam eden paragraflarda 1cm ilk satırda girinti verilir. Bulgular bölümünde yer alacak olan Tablo ve Şekiller aşağıda gibi sunulmalıdır.

Tablolar
Tablo sayfa boyutlarını aşmayacak şekilde olmalıdır. Tablo başlığı ve içeriği aşağıdaki gibi Calibri body yazı tipi 10 punto ile ilk kelime büyük harfle başlamalı ve diğerleri küçük harfle devam etmelidir. İhtiyaç duyulduğu takdirde font küçültülebilir. Tablo içindeki metinler için 10 punto büyüklükte olmalı, satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır. Tablo başlıklarında ilk harfler büyük yazılmalı. Tabloda yatay çizgi kullanılmalı, kısaltma ve dipnot açıklamaları tablo altında verilmelidir. Detaylı bilgi için makale yazım şablondaki örneklere bakınız.

Tablo 1. Yerleşim Yerine Göre Öğrenci Sayısı Dağımı (Tablo başlığı sola yaslı, itatik ve ilk harfleri büyük, önce ve sonra 6 nk. aralık)

Yerleşim Yerin%
Şehir Merkezia7986.8
Kırsalb1213.2

aŞekir Merkezi:  İl merkezi ve İlçe merkezi, bKırsal: Köy ve Belde

Bulgularda istatistiksel tekniklere dayalı sonuçlar rapor edilirken istatistik test tekniklerine ilişkin kısaltmalar metin içinde ve tabloda italik olarak verilmeli (Örneğin, t, F, sd, r, p, vb.) ve ondalıklı sayısal sonuçların rapor edilmesinde virgül yerine nokta işareti (2.56; .05; .01 gibi) kullanılmalıdır.

Örnek 1: Varyans analizi sonuçları katılımcıların algılarının kullanım sıklığı değişkeni bakımından anlamlı fark olduğunu göstermiştir [F (1-3) = 5.43, p < .05].
Örnek 2: Bağımsız örneklemler t-testi sonucunda cinsiyet değişkeni bakımından katılımcıların görüşleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır [t (152) = .968, p > .05].

Şekiller

Şekiller sayfada ortalı olmalıdır. Şekiller başlığı ve içeriği aşağıdaki gibi Calibri body yazı tipi 10 punto ile ilk kelime büyük harfle başlamalı ve diğerleri küçük harfle devam etmelidir. 
Untitled-6-01.jpg
Şekil 1. İnternet Hızı Artış Grafiği (Şekil başlıkları ortalı, itatik ve ilk harfleri büyük, önce ve sonra 6 nk. aralık)

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Çalışmada elde edilen bulgu ve sonuçlar ulusal ve uluslararası alan yazın araştırma sonuçları ile birlikte ele alınmalı, yorumlanmalı ve çıkarımlarda bulunulmalıdır. Bu bölüm “Tartışma, Sonuç ve Öneriler” şeklinde verilebileceği gibi “Tartışma” ve “Sonuç ve Öneriler” şeklinde iki bölüm halinde de verilebilir. Araştırma önerileri, araştırmadan elde edilen sonuçlara ve çıkarımlara dayalı olmalı ve araştırmanın sınırlamaları dikkate alınarak gelecekte yapılacak olan çalışmalara yönelik öneriler sunulmalıdır.

Bilgilendirme
Makale metninin sonunda yayına ilişkin Bilgilendirme, Etik Kurul İzin Beyanı, Bilgilendirilmiş Onam Beyanı, Çıkar Çatışması Beyanı, Araştırmacı Katkı Beyanı, Destek ve Teşekkür Beyanı (varsa) hakkında bilgi verilmelidir. Eğer bilimsel çalışma tezden üretilmiş ya da bir kongre/sempozyumda sunulmuş ise bu bilgi burada belirtilmelidir.

Örnek 1: Bu çalışma birinci/ikinci/üçüncü yazarın yüksek lisans/doktora tezinden üretilmiştir.

Örnek 2: Bu çalışma …. konferansında özet olarak sunulmuştur.

Etik Kurul İzin Beyanı

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir. Etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği çalışmada belirtilmiş olmalıdır. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgiler (Kurul adı, tarih ve sayı no) açıkça belirtilmelidir. Etik Kurul İzni gerektirmiyorsa bu durum da beyan edilmeli ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik İlkelerine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Olgu sunumlarında ve katılımcıların yer aldığı çalışmalarda bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair beyana yer verilmelidir.

Örnek 1. Bu araştırmanın Etik Kurul İzni, XXXXX Üniversitesi XXXXXXXX Etik Kurulu’nun XX/XX/20XX tarih ve XXXX/XX sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu araştırmada yer alan katılımcıların bilgilendirilmiş gönüllü onam beyanları alınmıştır.

Örnek 2. Bu araştırmada XXXX nedeniyle Etik Kurul İzin gerekli olmayıp, araştırma sürecinde bilimsel araştırma ve yayın etik ilkelerine uyulmuştur.

Çıkar Çatışması Beyanı
Yazarlar, araştırma kapsamında herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişi(ler) ile çıkar çatışması olup olmadığını beyan etmelidirler. Yoksa da belirtilmelidir.
Örnek 1. Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığını beyan etmişlerdir.

Araştırmacı Katkı Beyanı
Çalışmada yer alan yazarların katkıları beyan edilmelidir.

Destek ve Teşekkür Beyanı
Araştırmaya destek olan kurum, kuruluş ya da kişi(ler) varsa bu destek belirtilmelidir.
Örnek 1. Bu araştırma, XXX kurumu tarafından XXX nolu proje ile desteklenmiştir.
Örnek 2. Bu araştırmaya XXXX’nun yapmış olduğu katkılar için teşekkür ederiz.
Kaynakça

Kaynakça ana metinden ayrı bir sayfada kitap, makale gibi ayırmadan alfabetik sıralı olmalıdır. Çalışma metni içinde atıf yapılan referansların tamamı APA 6.0 yazım sitiline uygun biçimde verilmelidir. Calibri body 10 punto yazı tipin kullanılarak oluşturulmalı ve iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır. Paragraf ayarları tek satır aralığı ve girinti aralığı asılı (1 cm) olarak biçimlendirilmelidir. Önce ve sonra 0.nk boşluk bırakılmalıdır. Metin içinde ve kaynakçada kaynak gösterme kurallarına ilişkin detaylı bilgi için bakınız: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples 

Metin içi Atıf Gösterme:
Metin içi yapılan atıflarda yazar soyadı ve yıl verilerek yapılır.
Örnek 1: Baki (2020) tarafından yapılan araştırmada …
Örnek 2: Yıldırım ve Şimşek’e (2016) göre …

Metin içinde üç ve üzeri yazarlı çalışmalara yapılan atıflarda birinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılır.
Örnek 1: Birgin, Akar ve Uzun (2020) şeklinde üç yazarlı çalışmaya yapılan atıflarda “Birgin vd. (2020)” biçiminde atıf yapılır. Kaynakça bölümünde ise tüm yazarların künyesine yer verilir.

Metin içinde ya da cümle sonunda, parantez içinde birden fazla esere atıf yapılması durumunda; kaynaklar alfabetik sırada verilmelidir.
Örnek 1: Alanyazında yapılan birçok araştırmada (Barkatsas vd., 2009; Baki vd., 2011; Chan ve Leung, 2014; Li ve Yang, 2015; Yılmaz, 2019) teknoloji destekli öğretimin öğrenci başarısını artırdığı saptanmıştır.

Kurum ve kuruluşlara ait çalışmalara yapılan atıflarda önce tam adı yazılmalı daha sonraki atıflarda kısaltması kullanılmalıdır.
Örnek 1: Türkiye’de 2018 yılında ortaokul öğretim programlarında bazı değişiklikler yapılmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018) … Ulusal düzeyde yapılan sınavlarda (MEB, 2015) sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarı düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir.
Örnek 2: Geometry contributes to ... (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000).
Örnek 3: Computer-supported collaborative learning (CSCL) has become a prominent learning approach in recent years. CSCL povides …


Kaynakça Bölümünde Atıfları Gösterme:

Dergiler için;

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185 

Altunışık, S. ve İnel Ekici, D. (2022). Probleme dayalı STEM etkinliklerinin öğretmen adaylarının STEM kavramlarına yönelik bilişsel yapılarının gelişimine etkisinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 1-15. https://doi.org/10.29065/usakead.1116360

*Makalenin yayınlandığı derginin sayı ve cilt numarası ile sayfa aralığı mutlaka belirtilmelidir. Eğer varsa makalenin DOI referansı verilmelidir.

Kitaplar için;
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0000168-000
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Pearson.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

*Kitabın yazarını, yayın yılını, başlığını ve yayıncısını belirtin. Hem basılı kitaplar hem de e-kitaplar için aynı formatı kullanın. Basım bilgilerini, italik olmadan başlıktan sonra parantez içine alın. Kitap bir DOI içeriyorsa, referansta yayıncı adından sonra DOI'yi ekleyin.

Editörlü Kitaplar için;
Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345-359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016 
Goldsmith, L. T., & Seago, N. (2011). Using classroom artifacts to focus teachers’ noticing: Affordances and opportunities. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers’ eyes (pp. 169-187). New York: Routledge.
Özmantar, M. F. ve Öztürk, A. (2015). İlköğretim matematik programlarının öğretim ilkeleri açısından incelenmesi. M. F. Özmantar, A. Öztürk ve E. Bay (Ed.), Reform ve değişim bağlamında ilkokul matematik öğretim programları içinde (ss. 125-144). Ankara: Pegem Akademi.

*Bölümün DOI'si varsa, referansta yayıncı adından sonra bölüm DOI'sini ekleyin. DOI'si olmayan bir bölümün okuyucular için çözülecek sabit bir URL'si varsa referansa ekleyin.

Yayımlanmamış Tezler için;
Basımı yapılarak yayınlanmayan yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri için tez başlığından sonra parantez içinde (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi/Unpublished master’s thesis) ve (Yayınlanmamış doktora tezi/ Unpublished doctoral dissertation) ifadesi yer almalı ve tezin yapıldığı üniversite adı ve yeri belirtilmelidir.

Healey, D. (2005). Attention deficit/hyperactivity disorder and creativity: An investigation into their relationship. (Unpublished doctoral dissertation). University of Canterbury, New Zealand.
Uzun, K. (2018). Doğrusal denklemler ve eğim konusunun dinamik geometri yazılımı GeoGebra ile öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve kalıcılığa etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.

Konferans ve Sempozyum Bildirisi için;
Konferans, Sempozyum ve Kongrelerde sunulan bildiriler için bilimsel toplantının gerçekleşme tarihi, sunulan bildiri başlığı, sunum türü (Bildiri özeti/Poster) ve bilimsel toplantının adı, yapıldığı şehir ve ülke bilgisi verilmelidir. Eğer bildiri özetlerinin ulaşım bağlantısı varsa sunulmalıdır.

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future. Paper presented at the Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States. Retrieved from https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf 
Birgin, O., & Demirören, K. (2017, 14-16 Eylül). Ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeler konusundaki performanslarının incelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayınlandı ise;
Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21 

Rapor ya da Diğer Kurumsal Metinler için;
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara: MEB.

İnternet Kaynakları için;
National Institute of Mental Health (2018, July 15). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml 
Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e 
Horovitz, B. (2021, October 19). Are you ready to move your aging parent into your home? AARP. https://www.aarp.org/caregiving/home-care/info-2021/caregiving-questions.html 

*Dergi makalesinin cilt, sayı ve/veya sayfa numaraları yoksa (örneğin, çevrimiçi bir dergiden olduğu için), eksik öğeleri referanstan çıkarın (Schulman örneğinde olduğu gibi).

Geniş İngilizce Özet (Extended Abstract)

Türkçe yazılmış çalışmalarda 750-1000 kelime arasında genişletilmiş İngilizce öz sunulmalıdır. Genişletilmiş özet yeni bir sayfadan başlamalı ve “Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma” bölümlerini içerecek şekilde alt başlıklar halinde verilmelidir. İngilizce yazılan çalışmalarda sadece Türkçe Kısa Özün verilmesi yeterlidir.

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE) eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi alanlarında derinlemesine düşünmeyi ve çok disiplinli araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası, açık erişimli, ücretsiz, hakemli bilimsel bir dergidir. Bir makalenin hakemli bir dergide yayımlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesi için temel bir gerekliliktir. Bu nedenle EARDE editörleri, hakemleri ve yazarları ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ve Uluslararası Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) tarafından belirlenen yayın etik etiği ilke, standart ve tavsiyeleri uymayı taahhüt etmektedir.


Yazarların Taahhütleri:

Çalışmanın Özgünlüğü ve Orijinalliği:
Yazarlar çalışmanın orijinal ve yayınlanmamış olduğunu, başka yazarların bölümlerini veya başka çalışma parçalarını içermediğini ve verilerin doğruluğunu teyit ederler. Özgün araştırma makalelerinin yazarları, gerçekleştirilen çalışmanın doğru ve ayrıntılı bir açıklaması ile önemini belirten objektif bir tartışma sunmalıdır. Hileli ya da bilinçli yanlış ifadeler, etik olmayan davranışları oluşturur ve kabul edilemez.

Birden çok ve/veya eşzamanlı yapılan yayınlar:
Yazar, genel olarak birden fazla dergide veya önde gelen yayın organında özünde aynı araştırmayı anlatan makaleler yayınlamamalıdır. Birden fazla dergiye aynı yazının eşzamanlı olarak gönderilmesi etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez. Genel olarak bir yazar, başka bir dergide daha önce yayımlanan bir makaleyi değerlendirilmesi için göndermemelidir.

Atıflar, alıntılar ve referanslar:
Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini ve/veya sözcüklerini kullanmışlarsa, bunlara uygun şekilde atıfta bulunduklarından ve alıntı yaptıklarından emin olmalıdır. Yazarlar, makalede bahsedilen kaynakların ve katkıların doğru gösterimini, varsa DOI'si veya URL'si ile birlikte sunmalıdır.

Yazarlık:
Yazarlar, sonuçların analizinde ve yazımında olduğu gibi, çalışmanın kavramsallaştırılmasında ve planlanmasında önemli bilimsel ve entelektüel katkılarda bulunan kişilerin dahil edilmesini garanti eder. Yazarlık, çalışmanın fikir, tasarım, uygulama ya da yorumlanmasına önemli bir katkı yapmış olanlar ile sınırlı olmalıdır. Yazarlar sorumluluk ve katılım düzeylerine göre sıralanmalıdır. Araştırma projesinin belirli somut yönlerine katılan başka kişiler olduğunda, bunlara teşekkür edilmeli veya katkı yapanlar olarak sıralanmalıdır. Yazışmadan sorumlu yazar, yazının tüm uygun ortak yazarları içerdiğini, uygunsuz ortak yazarlar bulunmadığını ve tüm ortak yazarların yazının son halini onayladığını ve yayımlanması için sunulmasını kabul ettikleri garantisini vermelidir.

Verilerin erişimi ve saklama:
Yayın Kurulu üyelerinin uygun görmesi halinde, makalelerin yazarları, araştırmanın dayandığı kaynakları veya verileri, yayınlandıktan sonra makul bir süre saklanabilecek ve muhtemelen başka bir belgeye dönüştürülebilecek şekilde erişime açmalıdır.

Çıkar çatışmaları ve açıklanması:
Tüm yazarların, elde edilen sonuçları veya önerilen yorumları etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması olmadığını açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Yazarlar ayrıca araştırma makalesinin kaynaklandığı kurumlardan ve/veya projelerden sağlanan fonları da belirtmelidirler.

Sorumluluk:
EARDE’de yayınlanan makalelerin içeriğinin sorumluluğu yazarlara aittir. Yazarlar ayrıca, farklı yaklaşımları dikkate alarak, analiz edilen konuyla ilgili en güncel ve ilgili bilimsel literatürün bir incelemesini yapmayı da taahhüt ederler.

Etik kurul izinleri ve katılımcı bilgilendirilmiş onam beyanı:
Çalışma, hayvan ya da insan deneklerin kullanımını içeriyorsa yazar, yazının tüm işlemlerin ilgili kanun ve kurumsal kılavuzlara uygun olarak yapıldığını belirten bir açıklama içerdiğinden ve uygun kurumsal kurul veya kurulların bunları onayladığından emin olmalıdır. Yazarlar çalışmalarda etik kurul onay belgelerini sunmayı taahhüt ederler. Yazarlar, yazının içine insan denekler üzerinde yapılan deneyler için bilgilendirilmiş onam alındığını belirten bir açıklama eklemelidir. İnsan deneklerin gizlilik hakları her zaman dikkatle gözetilmelidir.

Yayınlanan makalelerdeki hatalar:
Bir yazar, makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, derhal derginin editörlerini bilgilendirmeli ve ilgili düzeltmelerin aynı makalenin altında listelenmesi için gerekli tüm bilgileri onlara sağlamalıdır. Editör veya yayıncı yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrendiği taktirde, yazıyı derhal geri çekmek ya da düzeltmek veya editöre orijinal yazının doğruluğunu kanıtlamak yazarın yükümlülüğündedir.


Hakemlerin Taahhütleri:

Editör kararına katkı:
Hakemler, kendi bilgi ve becerileri alanındaki yazıların hem bilimsel kalitesi hem de alanyazın kalitesi açısından eleştirel, dürüst, yapıcı ve tarafsız bir inceleme yapma ve garanti etme taahhüdünü üstlenirler.

Değerlendirme sürelerine saygı:
Değerlendirilecek konu hakkında kendini yeterli hissetmeyen veya değerlendirmeyi planlanan zamanda bitiremeyen hakemin durumu derhal editörlere bildirmesi gerekmektedir. Hakemler, son teslim tarihlerine uymak adına çalışmayı mümkün olan en kısa sürede değerlendirmeyi kabul ederler.

Gizlilik:
Değerlendirmeye alınan her makale gizli belge sayılmalıdır. Bu nedenle bu metinler editörlerin açık izni olmadan başka kişilerle paylaşılmamalı ve tartışılmamalıdır.

Objektiflik:
Akran değerlendirmesi objektif olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisini yapmak uygun değildir. Hakemler, derginin revizyon protokolüne göre uygun olarak görüşlerini destekleyici kanıtlarla açık bir şekilde sunarlar.

Alıntı yapılan kaynakların bildirilmesi:
Hakemler, muhtemelen yazar tarafından unutulmuş olan temel eserlerin bibliyografik referanslarını tam olarak belirtmeyi kabul ederler. Hakem aynı zamanda yazının diğer yayınlanmış çalışmalarla benzerliği veya örtüşmesi konusunda da editörleri bilgilendirmelidir.

Kör İnceleme:
İnceleme sürecinin olabildiğince objektif, tarafsız ve şeffaf olmasını sağlamak için, çalışma hakem değerlendirmesine sunulmadan önce yazarların kimlikleri silinir. Yazarların kimlikleri, kurumsal bağlantıları veya belgenin anonimliğini tehlikeye atacak herhangi bir başka verinin tehlikeye girmesi durumunda, hakemin derhal editörleri bilgilendirmesi gerekmektedir.

Çıkar çatışmaları ve açıklanması:
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmaksızın bir hakemin kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi kanalıyla elde edilen ayrıcalıklı bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Hakemler yazarların, şirketlerin ya da yazı ile ilişkili kurumların herhangi biri ile rekabet, ortaklık ya da diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının bulunduğu yazıları değerlendirmemelidir.


Yayıncının Taahhütleri:

Yayımlama kararları:
Editörler, mümkün olan en az önyargıyla, çalışmanın eleştirel ve uzman bir değerlendirmesini yapmak için en nitelikli hakemlerin ve bilim adamlarının bilimsel olarak seçilmesini garanti edecektir. EARDE inceleme sürecinde daha fazla objektiflik sağlamak amacıyla her çalışma için iki hakem seçmeyi seçmektedir. Farklı değerlemelerin olması durumunda, istisnai durumlarda üçüncü bir incelemeci seçilecektir. Editör, derginin editörler kurulu politikaları tarafından yönlendirilebilir ve iftira, telif hakkı ihlali ve intihal durumu olduğunda yürürlükteki yasal gereklilikler editörü bağlayıcıdır.

Dürüstlük:
Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen makaleleri, yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, milliyet, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın içeriğinin bilimsel değerine göre değerlendirir.

Gizlilik:
Editörler ve çalışma grubu üyeleri, yayına gönderilen yazılara ilişkin bilgileri yazar, hakem ve editörler dışında başka kişilere açıklamamayı taahhüt ederler. Editörler ve Yayın Kurulu yazıların, yazarlarının ve hakemlerinin gizliliğini taahhüt eder.

Çıkar çatışmaları ve açıklanması:
Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin içeriğini, yazarın yazılı izni olmadan araştırmalarında kullanmamayı kabul ederler. Hakem değerlendirmesi kanalıyla elde edilen ayrıcalıklı bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Editörler yazarların, şirketlerin ya da (muhtemelen) yazı ile ilişkili kurumların herhangi biri ile rekabet, ortaklık ya da diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının bulunduğu yazılarda kendini geri çekmelidir (yani kendi yerine gözden geçirme ve değerlendirmeyi eş-editörün, yardımcı editörlerin veya editörler kurulunun diğer üyelerinin yapmasını istemelidir). Editörler tüm katılımcılardan konuyla ilgili çıkar çatışmalarını açıklamalarını ve eğer çıkar çatışmaları yayımdan sonra ortaya çıkmışsa düzeltme yayınlamalarını istemelidir.

Zamana saygı:
Sonuçların hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamak için, kabul edilen makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanmasına ilişkin süre sınırlamalarına uymaktan azami sorumluluk editörlere aittir. Yayınlanan sürelere uymayı taahhüt ederler.

İntihal ve etik kural ihlalinin tespiti:
Yazarlar EARDE dergisine gönderdiği çalışmalar için intihal raporunu sunmakla sorumludurlar. İntihal benzerlik oranının en çok %20 oranında olmalıdır. İntihal raporu sunulmayan çalışmalar incelemeye alınmamaktadır. Bununlar birlikte ihtiyaç olması durumunda EARDE dergisine gönderdiği çalışmalar farklı intihal yazılımları kullanılarak denetimden geçirilebilecektir. Gönderilen makale ya da yayımlanan bir yazı ile ilgili etik şikayetler sunulmuşsa, editör, yayıncı ile birlikte makul hassas önlemleri almalıdır. Bu tür önlemler kapsamında makale veya yazının yazarı ile iletişime geçilerek ilgili şikâyet veya iddialar incelenir. Etik kural ihlalinin doğrulanması durumunda çalışmaya ilişkin düzeltme, geri çekme, kaygı beyanı ya da diğer bir bilgilendirme notunun beyanı yayınlanır. Bildirilen her etik olmayan yayıncılık davranış eylemi, yayımdan yıllar sonra  tespit edilmesi durumunda daha bile inceleme yapılır.

Yayın Politikası

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE) çevrim içi (online) yayımlanan, ücretsiz, açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir.

EARDE okul öncesinden yüksek öğretime kadar, lisansüstü ve yetişkin eğitimi dahil olmak üzere eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi alanında bilimsel, özgün araştırma ve derleme çalışmalarını kabul etmektedir. EARDE’nin kapsamına giren alanlar arasında Öğretmen Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi; Açık ve Uzaktan Öğretim; Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme; Biyoloji Eğitimi; Fen Bilgisi Eğitimi; Fizik Eğitimi; Kimya Eğitimi; Matematik Eğitimi; Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi; Özel Yetenekli Eğitimi; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Okul Öncesi Eğitim; İlköğretim; Yetişkin Eğitimi; Sınıf Eğitimi; Coğrafya Eğitimi; Felsefe Eğitimi; Sosyal Bilgiler Eğitimi; Tarih Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Yükseköğretim Çalışmaları; Eğitim Alanındaki Diğer Çalışmalar yer almaktadır.

EARDE yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) olmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmaları yayımlamaktadır. İngilizce gönderilen çalışmalarda dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmamaktadır.

EARDE daha önceden yayımlanmamış ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş özgün araştırma ve derleme çalışmalarını kabul etmektedir.

EARDE editörleri, hakemleri ve yazarları ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ve Uluslararası Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından belirlenen yayın etik etiği ilke, standart ve tavsiyeleri benimsemektedir.

Dergiye gönderilen aday makaleler öncelikle dergi yazım kuralları, kapsam ve şekil yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Dergi kapsamına girmeyen, yazım kurallarına uymayan ve şablona uygun olarak hazırlanmayan yazılar değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmalara ilişkin Etik Kurul İzin Beyanı, Bilgilendirilmiş Onam Beyanı, Çıkar Çatışması Beyanı, Araştırmacı Katkı Beyanı, Destek ve Teşekkür Beyanı (varsa) hakkında bilgi sunulması zorunludur. Eğer bilimsel çalışma tezden üretilmiş ya da bir kongre/sempozyumda sunulmuş ise çalışmada belirtilmelidir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” alınması gerekmektedir. Etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği çalışmada belirtilir.

Yazarlar, makaleye ilişkin Yazar Beyan Formunu imzalamakta yükümlüdürler. Yazar(lar)ın telif hakları ve yayın hakları saklıdır. Yazarlar makalenin dergide yayımlanmak üzere kabul edilmesi durumunda, Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı altında lisanslanacağını beyan etmektedirler.

Dergiye sunulan her çalışmaya ilişkin yazarların intihal tarama yazılımları (Turnitin, iThenticate vb.) kullanılarak benzerlik raporlarını yüklemeleri zorunludur. Benzerlik oranı kaynakça hariç %20'den düşük olan çalışmalar incelemeye alınmaktadır. Benzerlik oranı yüksek olan aday makaleler, editör kontrolü sonrasında yazara iade edilmektedir.

EARDE ücretsiz bir dergi olup, makale gönderimi aşamasında, değerlendirme sürecinde ve yayımlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan ücret talep etmemektedir.

Dergi yönetimi gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukukî sorumluluğu yazarına aittir, yazar, bu hususu dergiye makale göndermekle kabul etmiş sayılır.

EARDE çift taraflı kör (anonim) hakemlik politikasını benimsemektedir. Bilimsel çalışmanın inceleme sürecinde yazarların, editörlerin ve hakemlerin herhangi bir çıkar çatışması yaşamamasına önem vermektedir. Editörler tarafından kapsam, içerik ve şekil bakımından uygun bulunan çalışmalar bilimsel değerlendirme için alanında uzman en az iki hakeme gönderilir. Dergiye gönderilen aday makalede yazarları tüm bilgileri yazar isimleri ve kurumları, vb) gizli tutularak/körlenerek hakemlere gönderilir. Çalışmaların bilimsel incelenmesinde körleme hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem değerlendirme sonucunda iki yayımlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince uygun görülen bir sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

EARDE’ye gönderilen çalışmalarda etik kural ihlalin tespit edilmesi halinde çalışma yazara iade edilir. Daha önce EARDE’de yayımlanmış bir makalede etik kural ihlalinin olduğunun tespit edilmesi halinde çalışmaya ilişkin düzeltme, geri çekme, kaygı beyanı ya da bilgilendirme notunun yayınlanması şeklinde gerekli işlemler yapılır. Bildirilen her etik olmayan yayıncılık davranışı eylemi, yayımdan yıllar sonra keşfedilse bile incelemesi yapılır.

Yayın Ücret Politikası

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE) açık erişimli ücretsiz bir dergidir. Makale gönderimi aşamasında, değerlendirme süresince ve yayımlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

İntihal Politikası

EARDE’ye gönderilen her çalışmaya ilişkin yazarların intihal tarama yazılımları (Turnitin, iThenticate vb.) kullanılarak benzerlik raporlarını yüklemeleri zorunludur. Benzerlik oranı kaynakça hariç %20'den düşük olmalıdır. İntihal raporu sunulmayan çalışmalar incelemeye alınmamaktadır. Editör kurulu intihal denetimi sonrasında benzerlik oranı yüksek çıkan çalışmalar için sorumlu yazardan hataların düzeltilmesi talep edilir ve çalışma yazara iade edilir.

Açık Erişim Politikası

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE) açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. EARDE aynı zamanda Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda EARDE yayın kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/turkish-translation/ adresinde yer almaktadır.

by.png
EARDE’de yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Bu nedenle EARDE makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak bilimsel çalışmalara katma değer sağlamaktadır.


Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (EARDE) makale gönderimi ve süreçleri kapsamında hiç bir ad altında yazar veya kurumlardan ücret talep etmemektedir. EARDE ücretsiz, açık erişimli, hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.