Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Özgün araştırma niteliğindeki yazıları yayınlamayı hedefleyen UBF Dergisi’nde, yayınlanmak üzere gönderilen makale içeriklerinin derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olması gerekmektedir. Daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir dergide değerlendirme ve/veya yayın sürecinde olmayan makaleler ile ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulan özet ya da tam metin bildiriler ya da yüksek lisans/doktora tezlerinden türetilen makaleler gönderim aşamasında belirtilmek suretiyle değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir. Editör, ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan çalışmayı, yurtiçinden ve/veya yurtdışından en az iki hakemin kör değerlendirmesine sunar. Hakemler gerek gördüğü takdirde çalışmada değişiklik isteme hakkına sahiptir. Hakemler tarafından istenen değişiklikler yazar/yazarlar tarafından tamamlandıktan sonra tekrar hakem değerlendirilmesine gönderilir. Hakemler çalışmada istenilen değişikliklerin kontrolünü sağlayarak çalışma hakkında nihai kararını verir. Son olarak, hakem onayından geçen çalışmanın yayınlanması için editoryal süreç başlar.

Derginin konusu kapsamına girmeyen, bilimsel bir çalışma formatına içerik ve şekil şartları bakımından uymayan ya da ve iThenticate intihal tarama programı raporuna göre benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir veya yazarlardan bazı değişiklikler talep edilebilir. Yayına kabul edilmeyen makale, resim ve fotoğraflar yazarlara geri gönderilmez.

Son olarak, yayınlanmak üzere kabul alan çalışmada daha sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Söz konusu bu hususu dikkate alarak gönderim yapması yazar/yazarların sorumluluğundadır.

UBF Dergisi’nin yayın sürecinden geçmiş olan bilimsel çalışmalar, yayıncı statüsünde olan Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. Yayıncı fikri mülkiyeti ve telif haklarını korumak ve editoryal bağımsızlığı sağlamak için yayıncı, editör ve diğer taraflar arasındaki gizlilik ilişkisi bir sözleşme ile tanımlanmaktadır. Yayıncı dergi için editoryal bağımsızlık, gizlilik, rıza, insan ve hayvan araştırmaları için özel gereklilikler dâhil olmak üzere araştırma etiği, şeffaflık ve dürüstlük, çıkar çatışmaları, araştırma finansmanı, raporlama standartları, hakem değerlendirmesi, dergi editörünün görev ve sorumlulukları gibi unsurları belirlemektedir. Ayrıca yayıncı, editörler ile birlikte dergi politikalarını belirlemek için işbirliği içerisinde çalışmaktadır.