Cilt: 93 Sayı: 2, 15.06.2022

Yıl: 2022

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KISA BİLİMSEL ÇALIŞMA

ÇAĞRILI MAKALE / DERLEME

Derginin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, veteriner hekimliği ile ilgili tüm branşlarda ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayımlamaktır.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 1930 yılından bu yana Veteriner Hekimler Derneği’nin bilimsel, hakemli yayın organıdır. Ocak ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır. Dergi, veteriner hekimliğinin tüm alanlarında Türkçe ve İngilizce olmak üzere, klinik ve deneysel, özgün makale, olgu raporu, çağrılı makale, teknik not ve editöre mektup türünde güncel çalışmaları yayımlamaktadır. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ YAYIM KOŞULLARI & MAKALE GÖNDERME

1. Dergi, Veteriner Hekimler Derneğinin yayın organı olup, yılda iki kez (Ocak ve Haziran) yayımlanır. Derginin kısaltılmış resmi adı “Vet Hekim Der Derg” olup derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Dergide, tamamı daha önce başka bir yerde yayımlanmamış güncel konulara ilişkin özgün bilimsel araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları ve kısa bilimsel çalışmalar yayımlanır. Derleme niteliğindeki çalışmalar, ilgili bilim insanlarından davet usulü ile talep edilir. 

3. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Editörler Kurulunca değerlendirilerek konu ile ilgili hakemlere gönderilir. Hakemlerin görüşü alındıktan sonra önerilen değişiklik ve düzeltmelerin yapılması için makale yazara/yazarlarına geri gönderilir; düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanır. Hakemlerin önerileri dışında makalelerde sonradan ekleme ve çıkartma yapılamaz. Yayımlanması uygun bulunmayan makalelerle ilgili herhangi bir iade yapılmaz.

4. Dergide yayımlanması istenen yazılar uygun formata göre hazırlanmış "şablon*"a göre düzenlenmelidir.

(*Araştırma makalesi için uygun şablonu indirmek için "buraya", Olgu sunumu için uygun şablonu indirmek için lütfen "buraya" tıklayınız. Derleme niteliğindeki çalışmalar için araştırma makalesi için hazırlanan şablon kullanılabilir. Ancak bu şablondaki başlıklara bağlı kalınmak zorunda değildir.) 

-->Yazar; Dergide yayımlanması istenen yazıyı ilgili şablonu kullanarak uygun formata getirdikten sonra Dergipark sistemini kullanarak 1 Tam metin, 1 Ek  makale dosyası ile 1 Etik Beyanname formu , 1 Yayın Hakkı Devir formu ve 1 Yazar Katkı beyanı olmak üzere toplam 5 dosya yükleyecektir. Belirtilen makale dosyalarının sisteme ne şekilde yükleneceği ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir: 

 -->(1) Mevcut şablon uygun şekilde doldurularak elde edilen Word dosyası (yazar bilgileri, tablo, şekil, kaynaklar dahil). ("Ek-Dosya" şeklinde belirtilen alana yüklenmeli)

 -->(2) "Yazar isimleri (Yazar katkı kısmı dahil), kurum adları, sorumlu yazar iletişim bilgileri" silinerek hazırlanmış ".pdf" dosyası. ("Tam Metin" şeklinde belirtilen alana yüklenmeli)

 -->(3) Etik Kurul Onay Belgesi veya çalışma etik kurul izni gerektirmiyorsa, Etik Beyanname Formu (formu indirmek için tıklayınız) ("Etik Kurul Onay belgesi" şeklinde belirtilen alana yüklenmeli)

 -->(4) Yayın Hakkı Devir Formu (formu indirmek için tıklayınız) - ("Telif Hakkı Formu" şeklinde belirtilen alana yüklenmeli)

 -->(5) Yazar katkı formu (formu indirmek için tıklayınız) - ("Yazarlık Katkısı" şeklinde belirtilen alana yüklenmeli)

  • ÖNEMLİ BİLGİ: Makaleyi sisteme yükleme adımları sırasında ulusal dizin ve atıf takibi için makale ana metninde yer alan kaynakçanın “ayrıca” bir kez daha girilmesi istenmektedir. Dolayısıyla hem makale dosyasının içinde, hem de yükleme adımında belirtilen "Kaynaklar" kısmına referanslar girilmelidir. Sistemde bu kısım için kaynakça sıra numarası (1.,2., vs) "olmaksızın" her bir kaynakçayı “enter” tuşuna basarak ayırmalı (her bir kaynakça arasında bir satır olacak şekilde) ve belirtilen alana kopyalamanız gerekmektedir). Sisteme yüklenecek makale, sistemde “Makale Dosyaları” kısmından yüklenecek olup,.lütfen sisteme yüklediğiniz dosyaların adını verirken kendi adınızı veya kurumunuzu belli edecek isim kullanmayınız. )


>Dergipark aracılığıyla sisteme makale yükleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız. 

5. Yazıların tamamı, şekil ve tablolar dâhil olmak üzere orijinal bilimsel araştırmalarda ve derlemelerde 15, kısa bilimsel çalışmalarda 10, olgu sunumlarında 8 sayfayı geçmemelidir.


6. 
Makaleler; başlık, yazar/yazarların isimleri, Türkçe öz ve anahtar sözcükler, yabancı dilde başlık, yabancı dilde öz ve anahtar sözcükler, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır. Anadili Türkçe olmayan iletişim yazarının çalışmasında Türkçe özet şartı aranmaz. Sosyal bilimler alanındaki çalışmalar ile sağlık ve fen bilimleri alanındaki kısa bilimsel çalışmalarda, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlemesi yapılmayabilir. 

7. Makalenin başlığı kısa ve açık olmalı; ilk sözcüğün başlangıcı büyük, diğerleri küçük harflerle olacak şekilde, yazılmalıdır (“Köpek ve kedilerde uterus patolojileri” gibi). Varsa çalışmaya ilişkin açıklama dipnot işareti ile gösterilmelidir.

8. Yazar/yazarların, ad ve soyadları makale başlığının altına yazılmalıdır; adresleri ve unvanları ilk sayfada dipnot şeklinde belirtilmelidir. Yazarların ORCID numalarını belirtmeleri zorunludur.

9. Öz, makalenin önemli noktalarını içerecek tarzda kısa ve açık olmalıdır. Türkçe Öz, en az 150, en fazla 250 sözcük olmalıdır. Anahtar sözcükler MeSH (Medical Subject Headings) terimlerine uygunluk açısından Türkiye Bilim Terimleri'nden seçilmeli ve en az 3, en fazla 5 adet olacak şekilde alfabetik olarak sıralanmalıdır. Yabancı dilde Öz (Abstract, Zusammenfassung, Resume), en az 150, en fazla 300 sözcük olmalıdır. Yabancı dilde anahtar sözcükler MeSH terimlerine uygun olmalı ve en az 3, en fazla 5 adet olacak şekilde alfabetik olarak sıralanmalıdır. 

10. Giriş bölümünde, çalışma ile doğrudan ilgili kısa literatür bilgisi ve çalışmanın orjinalliği ile ilgili bilgi verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın amacı vurgulanmalıdır. Bu bölüm 2 sayfayı geçmemelidir.

11. Gereç ve Yöntem, gereksiz ayrıntıya girilmeden, öz ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Etik kurul izni gerekli ise mutlak suretle belirtilmelidir. (Kurum, Tarih, sayı numarası ile birlikte)

12. İstatistik analiz sonuçlarının gösteriminde P değerleri tam olarak raporlanmalıdır. P değeri için virgülden sonra 3 hane, tanımlayıcı istatistiklerin raporlanmasında ise virgülden sonra 2 hane yeterlidir. Anadili Türkçe olan makaleler için ondalık ayracı olarka vürgül (,), İngilizce olanlar için ise nokta (.) kullanılmalıdır.


13.
Bulgular bölümünde, veriler kısa bir şekilde açıklanmalıdır. Tablolarda verilen bulguların metinde tekrarlanmasından kaçınılmalıdır.

14. Bölüm başlıkları sola yaslı biçimde, kalın yazı karakteri ile sözcüklerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. İkinci derecedeki alt başlıklar sola dayalı olarak kalın yazı karakteri ile sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü derecedeki başlıklar ise paragraf başında yer almalı ve italik olarak sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır (Bkz. Şablon).

15. Tablo ve şekil başlıkları, Türkçe ve yabancı dilde dergi formatı dikkate alınarak yazılmalıdır. Başlıkların tabloyu yeterli düzeyde açıklayıcı olmasına özen gösterilmelidir. Tablolarda dikey çizgi kullanımından kaçınılmalıdır. Yatay çizgiler ise  gerektiğinde yalnızca tablonun ilk satırı ve son satırından sonra kullanılabilir. 

16. Yazarlar her bir bilimsel kısaltmanın açılımını metinde ilk geçtiği yerde açıklamalıdırlar. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Tüm ölçüler SI (Systeme Internationale)’ye göre verilmelidir.

17. Tartışma ve Sonuç bölümünde, veriler literatür bilgilerinin ışığında tartışılmalı ve yorumlanmalıdır.

18. Kaynakça gösteriminde Vancouver stili kullanılmalıdır. Kaynakça gösterimi ile ilgili detaylara aşağıda yer verilmiştir. (Dergi yazım kuralları ile uyumlu Endnote stilini indirmek için buraya tıklayınız)

Metninizde atıfta bulunulan her eser, alıntı sırasına göre atanan benzersiz bir numaraya sahip olmalıdır.
Metin içerisinde örnek kaynak gösterimi: Metninizde bir esere birden fazla atıf yapıyorsanız, aynı atıf numarası kullanılmalıdır. Numarayı parantez içinde yazabilirsiniz. Aynı cümle içinde birkaç eserden alıntı yapmak istiyorsanız, her eser için atıf numarasını eklemeniz gerekecektir. Kapsayıcı sayıları bağlamak için kısa çizgi ve sayıların ardışık olmadığı durumlarda virgül kullanılmalıdır.
Aşağıda 6, 7, 8, 9, 13 ve 15 numaralı eserlere metin içinde aynı yerde atıfta bulunulan bir örnek verilmiştir:
"Daha önce yapılan çalışmalarda (6-9,13,15), kanatlılarda prebiyotiklerin büyüme performansına etkisine ilişkin bilgi verilmiştir."
Yazarın adını metninizde kullanabilirsiniz, ancak alıntı numarasını da girmelisiniz.
Ör. "Watkins ve ark. (2), yaptıkları çalışmada, FOS'un broilerlerde büyüme performansına anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir."
Bazı kitaplar farklı yazarlar tarafından yazılmış bölümler içerebilir. Böyle bir kitaptan esere atıf yapılırken kitabın editörüne değil, bölümü yazan yazara atıfta bulunulmalıdır.
Kaynaklar kısmında gösterim: Çok yazarlı çalışmalarda yazar adlarının arasına sadece virgül konulmalıdır. Kaynaklar atıfın metin içerisindeki ilk yapıldığı dizin dikkate alınarak sıralanmalı ve numaralandırılmalıdır.
Kaynak yazımında yazar adları ve konu başlığı normal yazı tipi ile yazılmalıdır. Yazar Soyisimlerinin ilk harfi büyük sonraki harfleri küçük, isimlerin ise yalnızca başharfleri arada nokta olmaksızın büyük harfle yazılmalıdır. Dergi adlarının kısaltılması kullanılmalı ve dergilerin kısaltılmış adlarında "Periodical Title Abbreviations: By Abbreviation"ın son baskısı esas alınmalıdır. Dergi kısaltması içinde nokta kullanılmamalıdır. Kaynakta belirtilen yazar isimlerinin tamamı verilmeli, yalnızca 6'dan fazla yazar varsa sonraki yazarlar için et al. veya ve ark. şeklinde kısaltma kullanılmalıdır.

Çeşitli kaynak gösterimlerine örnekler

Eğer kaynak, bilimsel bir dergide yayınlanmış bir çalışma ise:

Kasperowicz A, Michalowski T. Assessment of the fructanolytic activities in the rumen bacterium Treponema saccharophilum strain S. J Appl Microbiol 2002;92:140–146.

Christy RC, Thirunavukkarasu M. Emerging importance of animal health economics: A note. Turk J Vet Anim Sci 2006;2(3):113–117.

Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol 1998;55:697-701.

Kaynak, kitap ise:

Lodish H, Baltimore D, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Darnell J. Molecular cell biology. 3rd ed. New York: Scientific American; 1995.

Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, et al, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill, Health Professions Division; 1998.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise:

Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk (CN): Appleton and Lange; 1995. p. 361-80.

Kaynak bir bildiri ise:

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

Kaynak internette yer alıyor ise erişim tarihi ile birlikte yazılmalıdır:

Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1999 Dec 25]; 1(1):[24 screens]. Available from:URL: http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm

Garfinkel PE, Lin E, Goering P. Should amenorrhoea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa? Br J Psych [serial online] 1996 [cited 1999 Aug 17]; 168(4):500-6. Available from: URL:http://biomed.niss.ac.uk

National Organization for Rare Diseases [Online]. 1999 Aug 16 [cited 1999 Aug 21]; Available from: URL:http://www.rarediseases.org/


19. Yazışma adresi, çalışmada şablon içerisinde verilen kısımda yer almalıdır. Çok yazarlı çalışmalarda yazarlardan sadece birinin adı, yazışma adresi olarak belirtilmelidir.

20. Veteriner Hekimler Derneği Dergisinde yayımlanacak olan, hayvan deneylerine dayalı bilimsel çalışmalarda "Etik Kurul Onayı Alınmıştır" ifadesi aranır.

21. Araştırmaya konu olan maddelerin ve ürünlerin ticari adları kullanılmamalıdır.

22. Dergide yayınlanan her türlü makalede yer alan ifade veya görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Editörler, Editör Kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

23. Gönderilen makaleler geliş tarihine göre hakeme gönderilir ve yayın kurulunun aldığı kararla yayımlanır.

24. Makale Veteriner Hekimler Derneği Dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edilirse, yazar(lar), makalenin Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC) kapsamında lisanslanacağını kabul eder. 

Yayın Politikası
Derginin editörlük ve yayın süreçleri, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), the World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), the Committee on Publication Ethics (COPE) Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO) yönergelerine göre şekillendirilmektedir. Dergi, şeffaflık ve akademik yayıncılıkta en iyi uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkeleri ile uyumludur.
Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir yazının yayına kabul edilmesi için en önemli kriterlerdir. Değerlendirme için gönderilen makaleler daha önce sunulmamış veya elektronik veya basılı bir ortamda yayınlanmış olmamalıdır. Dergi, değerlendirme için başka bir dergiye gönderilen ve yayınlanması reddedilen makaleler hakkında bilgilendirilmelidir. Bu noktada geçmiş raporların sunulması, değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. Kongrede bir kısmı sunulan makaleler için, kongre organizasyonunun adı, tarihi ve yeri dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi verilmelidir.
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'ne (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) gönderilen yazılar, çift kör hakemlik sürecinden geçer. Tarafsız bir değerlendirme sürecini sağlamak için her yeni gönderi, alanlarında uzman olan en az iki bağımsız hakem tarafından incelenecektir. Yayın kurulu, derginin editörler veya yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme süreçlerini yönetmesi için dışarıdan, bağımsız bir editör davet edebilir. Baş Editör, tüm gönderiler için karar verme sürecinde nihai yetkilidir.

Etik Kurallar
Araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından uluslararası sözleşmelere uygun olarak onaylanmış olması gereklidir. (Ekim 2013'te değiştirilen Dünya Tıp Birliği Deklarasyonu “İnsan Deneklerine İlişkin Tıbbi Araştırmalar İçin Etik İlkeler” www.wma.net).
Deneysel, klinik, ve ilaç çalışmaları için etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge yazarlardan istenmektedir. İnsanlarla ilgili deneysel araştırmalara ilişkin el yazmaları için, hasta ve gönüllülerin yazılı olarak bilgilendirilmiş onamının, girebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasının ardından alındığını gösteren bir ifade bulunmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için, hayvanların acı çekmesini ve acı çekmesini önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hasta onamı, etik kurulun adı ve etik kurul onay numarası ile ilgili bilgiler ayrıca makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde de belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatlice korumak, yazarın sorumluluğundadır. Hasta kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hastanın veya yasal temsilcisinin(hayvanlar için hasta sahibinin) imzalı izinleri eklenmelidir.

İntihal-Aşırmacılık
Tüm makaleler, hakem değerlendirmesi veya değerlendirme sürecinde benzerlik tespiti için iThenticate tarafından taranmaktadır. Ancak, alıntı yapılan cümlelerin veya makalenin yazarıysanız, metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmamalıdır.
Başkalarının (veya kendi çalışmaların) önceki çalışmalarını tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olmanız gerekmektedir.
İddia edilen ya da şüpheli bir araştırma yapılması durumunda, örneğin intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği / imalatı, Dergi yayın kurulu, COPE kurallarına uygun olarak bu durumu takip edecek ve gerekli mercilere konu ile ilgli bildirim yapılacaktır.
Makalede yer alan her bir yazar ICJME tarafından önerilen aşağıda yer alan yazarlık kriterlerini yerine getirmek durumundadır. (ICMJE - www.icmje.org). ICMJE, makalede isminin yer alacak yazarın aşağıdaki 4 kritere dayanmasını önerir:

1) Araştırmanın tasarımına önemli katkılar sağlanması veya çalışma için veri toplama, analiz etme veya yorumlama,
2) Araştırmayı hazırlamak veya önemli entelektüel içerik için gözden geçirmek; VE
3) Yayınlanacak nihai versiyonun onayı; VE
4) Çalışmanın/makalenin herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü başta olmak üzere tüm yönlerinden sorumluluk aldıklarını kabul ederler.

Yapılan iş bölümlerinden sorumlu olunmasının yanı sıra, sorumlu yazar, çalışmanın diğer bölümlerinden hangi ortak yazarların ne sorumluluğu olduğunu tanımlayabilmelidir. Ayrıca, yazarlar ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güven duymalıdır.
Makalede yazar olarak belirtilen herkes dört kriterin tümünü karşılamalı ve dört kriteri karşılayanların tümü yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin tamamını karşılamayanlar, makalenin başlık sayfasında belirtilmelidir.
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, makalenin ilk başvuru sürecinde harekete geçebilmek için, yazarlardan her birinin katkısı şablonda ilgili alanda belirtilmesi zorunludur. Yayın kurulu “armağan/hayalet yazarlığı” durumundan şüpheleniyorsa, başvuru daha fazla gözden geçirilmeden reddedilecektir. Makalenin sunulmasının bir parçası olarak, ilgili yazar, makalenin yüklenmesi ve gözden geçirilmesi aşamalarında yazarlık için tüm sorumluluğu üstlendiğini bildirmeli ve makale yüklerken bunu kabul etmiş sayılır.

Çıkar Çatışması
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, yazarları ve gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan kişileri, potansiyel önyargı veya çıkar çatışmasına yol açabilecek mali, danışman ve kurumsal dahil olmak üzere mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını önceden bildirilmesini talep etmektedir. Bireylerden veya kurumlardan gönderilen bir çalışma için alınan herhangi bir maddi hibe veya diğer destek Yayın Kurulu'na bildirilmelidir. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin potansiyel çıkar çatışması vakaları, COPE ve ICMJE kuralları çerçevesinde derginin Yayın Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.
Derginin Yayın Kurulu, tüm şikayetleri COPE kuralları çerçevesinde ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar şikayetleri ile ilgili olarak yazı işleri ile doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen sorunların çözümü için bir arabulucu tayin edilebilir. Baş Editör, tüm itiraz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai mercidir.

Ücretler
Veteriner hekimler Derneği Dergisinde başvuru öncesinde veya sonrasında (makale basımı ve yayınlanması dahil) yazardan hiçbir şekilde ücret talep edilmez. 

Telif Hakkı, Lisanslama ve Açık Erişim Politikası
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, akademik çalışmalar için açık erişime sahiptir ve Budapeşte açık erişim girişimi ile uyumlu şekilde, herhangi bir kullanıcının yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bunlara bağlantı vermesine ve/veya bunları başka herhangi yasal bir amaç için kullanmasına izin verir. Dergi, yazarlardan makale gönderimi sonrası herhangi bir yayın ücreti almaz. Bu dergide yayınlanan tüm makalelere, yayın tarihinden itibaren erişim serbesttir (open-access). Herhangi bir okuyucudan, bilimsel amaçlı kullanım için makaleleri indirebilmesi için ücret talep etmez.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of the Turkish Veterinary Medical Society), her gönderime bir Telif Hakkı Lisans Sözleşmesi (ana sayfada mevcuttur) eklenmesini şart koşmaktadır. Hem basılı hem de elektronik formatlarda şekiller, tablolar veya diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarlar telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazar (lar) a aittir. Yazarlar, Telif Hakkı Lisans Sözleşmesini imzalayarak, makalenin Veteriner Hekimler Derneği Dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisans (CC-BY-NC) kapsamında lisanslanacağını kabul ederler. Bu, makalelerin yalnızca ticari olmayan kullanım için ve uygun alıntı bilgileriyle ücretsiz olarak çoğaltılmasına izin verir. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde yayın yapan tüm yazarlar, bunları yayın koşulları olarak kabul etmektedir.

Yazar Hakları
Yazarların Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) yayınlarken sahip oldukları haklar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar aynı zamanda ilgili yazar ve tüm ortak yazarlar için de geçerlidir.
Yazarlar;
-Patent ve ticari marka haklarını korur
-Araştırma verilerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın özgürce kullanma haklarını saklı tutar
-Yayınlanan çalışmaları için uygun atıf ve krediyi alır
-Yeni işlerde izne gerek duymaksızın veya ödeme yapmadan kendi malzemelerini yeniden kullanır (orijinal makalenin tam kabulü ile):
a. Bir makaleyi kitap uzunluğuna uzatabilir
b. Kendi çalışmalarının bir sonraki derlemesine bir makale ekleyebilir
c. Bölümleri, alıntıları ve kendi şekil veya tablolarını başka çalışmalarda tekrar kullanabilir
- Çalışmalarını bilimsel amaçlarla kullanın ve paylaşın (orijinal makalenin tam olarak kabulü ile):
a. Kendi sınıflarında eğitim-öğretim amaçlı makale kopyalarının elektronik ve fiziksel dağıtımına izin verilir
b. Bir yazar bir konferansta konuşuyorsa, makaleyi sunabilir ve katılımcılara kopyalarını dağıtabilir.
c. E-posta da dahil olmak üzere makaleyi öğrencilerine ve kişisel kullanımları için tanıdıkları araştırmacılara dağıtabilir
d. Bir teze dahil edebilir (ticari olarak yayınlanmaması koşuluyla)
-Ön baskıyı herhangi bir web sitesinde istediğiniz zaman herkese açık olarak paylaşabilir
-Yayınlanan son makaleyi herkese açık olarak paylaşabilir
- Telif hakkını korur.

Sorumluluk
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) yayınlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulu veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtmaktadır. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.

Ücretlendirme Politikası:
Veteriner hekimler Derneği Dergisinde başvuru öncesinde veya sonrasında (makale basımı ve yayınlanması dahil) yazardan hiçbir şekilde ücret talep edilmez.

Telif Hakkı, Lisanslama ve Açık Erişim Politikası:
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, akademik çalışmalar için açık erişime sahiptir ve Budapeşte açık erişim girişimi ile uyumlu şekilde, herhangi bir kullanıcının yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bunlara bağlantı vermesine ve/veya bunları başka herhangi yasal bir amaç için kullanmasına izin verir. Dergi, yazarlardan makale gönderimi sonrası herhangi bir yayın ücreti almaz. Bu dergide yayınlanan tüm makalelere, yayın tarihinden itibaren erişim serbesttir (open-access). Herhangi bir okuyucudan, bilimsel amaçlı kullanım için makaleleri indirebilmesi için ücret talep etmez.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of the Turkish Veterinary Medical Society), her gönderime bir Telif Hakkı Lisans Sözleşmesi (ana sayfada mevcuttur) eklenmesini şart koşmaktadır. Hem basılı hem de elektronik formatlarda şekiller, tablolar veya diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarlar telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazar (lar) a aittir. Yazarlar, Telif Hakkı Lisans Sözleşmesini imzalayarak, makalenin Veteriner Hekimler Derneği Dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisans (CC-BY-NC) kapsamında lisanslanacağını kabul ederler. Bu, makalelerin yalnızca ticari olmayan kullanım için ve uygun alıntı bilgileriyle ücretsiz olarak çoğaltılmasına izin verir. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde yayın yapan tüm yazarlar, bunları yayın koşulları olarak kabul etmektedir.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi açık erişimli bir dergi olup, derginin yayın modeli Budapeşte Erişim Girişimi (BOAI) bildirisine dayanmaktadır. Yayınlanan tüm içerik, çevrimiçi ve ücretsiz olarak sunulan Creative Commons CC BY-NC 4.0 lisansı altında lisanslanmıştır. Yazarlar, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde yayınlanan eserlerinin telif haklarını saklı tutarlar.


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society