Sayı: 44, 31.12.2021

Yıl: 2021

Yasama Derneği daha demokratik, katılımcı ve etkin bir yasama sürecine hizmet etmek, yasama bilimi ve tekniğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası seviyede yasama sürecinde rol alan kişiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yardımcı olmak ve sivil toplumun yasama sürecine katılımını destekleyerek demokrasinin gelişmesine katkı yapmak amacıyla kurulmuştur. Dernek bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemekte, diğer ülke parlamento uzmanları ile bilgi ve tecrübe paylaşımı programları gerçekleştirmekte, sivil toplum temsilcilerine yönelik yasama eğitimleri yürütmekte, yasamaya ilişkin akademik çalışmaları teşvik etmekte ve yayınlar yapmaktadır. Yasama Dergisi de Derneğin yukarıda belirtilen amaçlarına katkı yapmak amacıyla yayınlanmaktadır.

Dergide, Anayasa Hukuku, Parlamento Hukuku, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimleri ve Yasama Süreci’ne ilişkin bilimsel yazılar yayımlanmaktadır.

YASAMA DERGİSİ BİÇİM REHBERİ

1. Çalışmaların başlıklar dâhil olmak üzere metin kısmında Times New Roman yazı tipi ve 12 punto yazı karakteri kullanılır. Dipnotlarda ve bloklanmış alıntılarda 10 punto yazı karakteri kullanılır. Tablolarda ise duruma göre 8-12 punto yazı karakteri kullanılabilir. Metin iki yana yaslanır, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılır.
2. Metin dik ve normal harflerle yazılır. Sadece bölüm başlıkları ile (varsa) “giriş”, “sonuç”, “kaynakça” ve (varsa) “ekler” başlıkları büyük harflerle yazılır. Özel olarak vurgulanmak istenen ifadelerde ve yabancı dilden ödünç alınmış sözcüklerde italik karakter de kullanılabilir.
3. Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 pt) boşluk bırakılır. Paragraflar arasında ve başlıklarla paragraflar arasında “6 nk” aralık bırakılır.
4. Paragraflar soldan 1,25 cm içerden başlar ve metin iki yana yaslanır. Bloklanmış alıntılarda soldan ve sağdan 1,25 cm girinti yapılır.
5. Birinci derece bölüm başlıklarının tamamı büyük harf ile yazılır. İkinci, üçüncü ve dördüncü derece alt bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Tüm bölüm başlıklarında yazı karakteri koyu renk olur. Başlıklar da paragraflar gibi 1,25 cm içerden başlar. Giriş, sonuç, kaynakça ve eklerde başlık numaralandırmasına başvurulmaz.
Bölüm başlıkları aşağıdaki şekilde numaralandırılır:
1. BİRİNCİ DERECE BÖLÜM BAŞLIĞI
1.1. İkinci Derece Bölüm Başlığı
1.1.1. Üçüncü Derece Bölüm Başlığı
1.1.1.1. Dördüncü Derece Bölüm Başlığı
2. BİRİNCİ DERECE BÖLÜM BAŞLIĞI
6. Makalenin en az 100 en çok 150 kelimeden oluşan ve tek paragraf halinde yazılan özeti ile başlığına ve makalenin ilgili olduğu alan ve işlediği konuyu gösteren 5 anahtar kelimeye Türkçe ve İngilizce olarak metnin başında yer vermelidir. Kitap tanıtma yazıları, bilimsel makale çevirileri ve “güncel ya da tarihsel olay ve belgeleri inceleyen yazılar için özet ve anahtar kelime koşulları aranmaz; ancak bu yazıların da Türkçe ve İngilizce başlıklarına metnin başında yer verilmesi gerekir.
7. Makalenin ana metninden önceki bilgilerin sıralaması şu şekilde yapılır: Makalenin Türkçe Başlığı > Yazarın Unvanı, Adı Soyadı, Kurumu, E-posta adresi, ORCID > Özet > Anahtar Kelimeler > Makalenin İngilizce Başlığı > Abstract > Keywords.
8. Makaleler, kaynakça dâhil 5.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır.
9. Metin içerisindeki dipnot numaraları noktalama işaretinden sonra kullanılmalıdır.
10. Kaynak göstermede sadece geleneksel dipnot (Kıta Avrupası) yöntemi kullanılır.
Alıntı Yapılan Kaynağa İlk Kez Başvuru Yapıldığında:
- Tek Yazarlı Kaynak:
Carl Schmitt, Kanunilik ve Meşruiyet, İthaki Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2018, s. 35.
Pınar Aydoğan, “Yunus Nadi ve Köycülük Düşüncesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 73, S. 2, s. 426.
Senem Öner, Çeviri Yoluyla Kanun Yapmak: 1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunu’nun 1810 Tarihli Fransız Ceza Kanunu’ndan Çevrilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013, s. 103.
Fatih Kahya, “Osmanlı Döneminde Sigorta Şirketlerinin Rağbet Ettikleri Şehirler”, VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-28 Mayıs 2016-İstanbul, (Ed.: Rahmi Deniz Özbay), İstanbul Yayınları, İstanbul, 2016, s. 97.
Milliyet, 7 Mayıs 1978, s. 5.
Recep Büyüktolu, “Köy Kanunu”, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/koy-kanunu/, Erişim Tarihi: 29.08.2021.
Kaynak Kişi: Bedia Yağız; Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürü, Görüşme Tarihi: 28.08.1993.
- İki Yazarlı Kaynak:
Etienne Balibar - Immanuel Wallerstein, Irk Ulus Sınıf, Çev. Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, 1993, s. 50.
- İkiden Fazla Yazarlı Kaynak:
Etienne Balibar vd., Irk Ulus Sınıf, Çev. Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, 1993, s. 50.
Alıntı Yapılan Kaynağa İkinci veya Devam Eden Başvurularda:
- Tek Yazarlı Kaynak:
Schmitt, Kanunilik ve…, s. 35.
Aydoğan, “Yunus Nadi ve…”, s. 426.
- İki Yazarlı Kaynak:
Balibar - Wallerstein, Irk Ulus…, s. 50.
- İkiden Fazla Yazarlı Kaynak:
Balibar vd., Irk Ulus…, s. 50.
- Ardışık Atıflarda:
a.k., s. 50.
Kaynakça Yazımı
Dipnotlarda kullanılan tüm kaynaklar, künyenin ilk harfi esas alınarak alfabetik sıraya göre aşağıda gösterildiği biçimde düzenlenir. Kaynakçadaki “paragraf” düzenlemesinde, “Özel: Asılı” ve “Değer: 1,25 cm” ölçütleri uygulanır. Gereksinim duyulması durumunda kaynakçada kaynak türüne göre sınıflandırma yapılabilir.
Aydoğan, Pınar, “Yunus Nadi ve Köycülük Düşüncesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 73, S. 2.
Büyüktolu, Recep, “Köy Kanunu”, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/koy-kanunu/, Erişim Tarihi: 29.08.2021.
Kahya, Fatih, “Osmanlı Döneminde Sigorta Şirketlerinin Rağbet Ettikleri Şehirler”, VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-28 Mayıs 2016-İstanbul, (Ed.: Rahmi Deniz Özbay), İstanbul Yayınları, İstanbul, 2016.
Kaynak Kişi: Bedia Yağız; Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürü, Görüşme Tarihi: 28.08.1993.
Milliyet, 7 Mayıs 1978.
Öner, Senem, Çeviri Yoluyla Kanun Yapmak: 1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunu’nun 1810 Tarihli Fransız Ceza Kanunu’ndan Çevrilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.
Schmitt, Carl, Kanunilik ve Meşruiyet, İthaki Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2018.
11. Makaleler Biçim Rehberine uygun değilse hakem ataması yapılmaksızın yazara düzeltmeleri yapması için geri gönderilir.

YASAMA DERGİSİ YAYIN VE ETİK İLKELERİ

1. Yasama Dergisi hakemli bir dergi olup Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran ve Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık periyotlarıyla altı ayda bir sayı olmak üzere, yılda iki kez yayımlanır.
2. Yasama Dergisi, parlamento hukukunun gelişimine katkı sağlanması hedefi doğrultusunda parlamento tarihine ve çalışma usullerine ilişkin araştırmaların özendirilmesini, parlamento hukuku ile iç içe olan anayasa hukuku başta olmak üzere hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında bilimsel bilgi birikimine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.
3. Dergide; Parlamento Hukuku, Anayasa Hukuku, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilimleri alanlarına ilişkin bilimsel yazılar yayımlanır. Ayrıca kitap tanıtma yazılarına, bilimsel makale çevirilerine ve “kronik” adı altında güncel ya da tarihsel olay ve belgeleri inceleyen notlara da yer verilebilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, doğrudan editörler tarafından kararlaştırılır.
4. Etik standartları sağlamak için, gönderilen bilimsel yazılarda COPE (Committee on Publication Ethics)’un belirlediği uluslararası standartlar dikkate alınır.
5. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
6. Yazılar, DergiPark (dergipark.org.tr) üzerinden gönderilmelidir. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numaralarını (http://orcid.org) yazıyla birlikte bildirmelidir.
7. Dergide yayımlanacak yazılar Yasama Derneğinin web sayfasında (www.yasader.org.tr) yer alan biçim kurallarına uygun olmalıdır.
8. Yayın Kurulunun, makale kabulü konusunda hem içerik hem de biçim bakımından nihai karar hakkı saklıdır. Yayın Kurulu üyeleri, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundururlar.
9. Editörler, derginin bilimsel niteliğini geliştirmek ve yazarları bilimsel niteliği yüksek araştırma üretmek için desteklemekle sorumludur. Hiçbir koşulda, intihal ya da bilimsel kötüye kullanıma izin verilmez. Editörler iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel kötüye kullanımdan haberdar olurlarsa makaleyi reddedebilirler.
10. Dergiye gönderilen bilimsel yazılar, editörlerin ön incelemesinden sonra ULAKBİM ölçütleri gereğince farklı kurumlardan olmalarına özen gösterilerek en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin her ikisinin de aynı görüşte olması halinde, Yayın Kurulu ya da yetkilendirdiği editör tarafından, hakem raporları doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verilir. Hakem görüşlerinin farklı olması halinde üçüncü hakemin görüşüne başvurulur ve bu hakemin görüşü dikkate alınarak yazının basılmasına, yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verilir. İkiden fazla hakem görevlendirilmesi durumunda çoğunluk görüşüne göre karar verilir. Makale değerlendirme aşamasında hakem görüşüne yazar tarafından itiraz edilmesi ya da hakemin öngördüğü düzeltmelerin yazarca reddedilmesi hâlinde başka bir hakem görüşüne başvurulması ya da makalenin doğrudan reddedilmesi yollarından hangisinin izleneceği Yayın Kurulunun takdirindedir. Yazar, makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, editörlere bildirmek koşuluyla geri çekme hakkına sahiptir.
11. Dergiye gönderilen çalışmaların yazar-hakem ve hakem-yazar süreçlerinde gizlilik esastır. Editörler, yazarlar ile çıkar çatışması olmayan hakemleri, çalışmayı değerlendirmek üzere atamakla sorumludur.
12. Değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre bir aydır. Hakemlerden gelen görüşler, editörler tarafından en geç iki hafta içerisinde incelenir. Yazarlardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin, derginin yayın periyodu dikkate alınarak en kısa süre içinde Yayın Kurulu ya da editörlere ulaştırılması gerekmektedir. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. Dergiye gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık üç ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörlerin yazardan düzeltme istedikleri tarih ile yazarın düzeltmeleri tamamladığı tarih arasındaki süre, bu süreye dâhil edilmez.
13. Dergide yer alan yazıların içeriklerinden yazarlar sorumludur.
14. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
15. Dergiye gönderilen yazılar için, Yasama Derneği Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça herhangi bir ücret ödenmez. Yasama Dergisi web sayfasında yayınlanacak ve basılacak çalışmalar için herhangi bir ücret veya masraf talep edilmez.
16. Yazarlar, yayınlanmış makalelerin telif haklarını, Yasama Derneğine devrettiğini kabul eder.
17. Makalelerde yer alması gereken resim, şekil vb. anlatımı destekleyici materyal için gerekli kişi ya da kurumlardan izin alınması yazarların sorumluluğundadır.
18. Yazarlar cinsiyet, ırk, dil, inanç, kültür, sınıf, yaş, görüş ve zümre gibi aidiyet ve kimlikler üzerinden ayrımcı bir dil kullanmamakla yükümlüdür.
19. Yazarlar, makalelerinde payları olan tüm kişileri belirtme yükümlülüğü taşırlar. Makalenin hazırlanmasında önemli derecede payları olan kişiler ortak yazar olarak belirtmelidir. Bir çalışma, yazarlarının tümünün rızası olmadan yayımlanamaz.
20. Editörler, derginin yayın ilkeleri ve etik ilkeleri kapsamında kişisel verilerin korunmasını sağlarlar, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makaledeki çalışmaya konu olan katılımcıların açık onayının belgelendirilmesini önemserler, deneysel araştırmalarda veya anket içeren çalışmalarda etik kurul onayı olmadığında makaleyi reddederler.


© Yasama Derneği
ISSN: 1306-6250
e-ISSN: 1306-6269

Dergiye gönderilen yazılar için, Yasama Derneği Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça herhangi bir ücret ödenmez. Yasama Dergisi web sayfasında yayınlanacak ve basılacak çalışmalar için herhangi bir ücret veya masraf talep edilmez.