Yazım Kuralları

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

 

1.     Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

2.     Dergide Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır.

3.     Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle basılabileceğini kabul ettikleri varsayılır. Bilimsellik ölçütlerine uymadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışı içerdiği tespit edilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.

4.     Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak en az iki hakem denetiminden geçirilir. Hakem raporlarında düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakemler tarafından önerilen düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra, gerekli görülmesi halinde, tekrar hakem denetimine başvurulur. Hakemlerden birisinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınır. Belirtilen inceleme sonucu uygun bulunan yazılar yayımlanır. Yayınlanması uygun bulunmayan yazılara ait hakem değerlendirme formları yazarına Dergipark yoluyla iletilir. Yayınlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez.

5.     Dergimize ulaşan yazılar gönderiliş tarihlerine göre sıralanarak hakeme gönderilir ve hakem raporlarının geri dönüş tarihine göre sıraya konularak yayınlanır.

6.     Dergiye gönderilen makaleler 3.000 kelimeden az ve 15.000 kelimeden çok olamaz.  Her makalede 150-250 kelime arası özet ve 5-10 kelime arası anahtar kelime bulunmalıdır. Makalenin başlığı, özeti ve anahtar kelimeler ayrıca İngilizce yazılmalıdır.

7.     Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

8.     Dergide yayınlanan çalışmaların idari, bilimsel ve her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

9.   Makaleler Dergipark yoluyla gönderilmelidir. Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, ORCID No’larını, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini içeren ayrı bir belgeyi de Dergipark sisteminden göndermelidirler.

10.  Yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı yapılacak olan hakem denetimine uygun olarak Yayın Kurulunun incelemesi neticesinde belirlenir ve yazarına e-posta yolu ile bildirilir.

11.  Yayınlanacak yazıların, elektronik ortamda tam metin olarak yayınlamak da dahil olmak zere tm yayın hakları Yıldırım Beyazıt niversitesi’ne aittir. Yazarlar, yazılarına ilikin ileme, çoğaltma ve yayma haklarını niversiteye devretmiş sayılır.

12.  Yazara, yayınlanmak zere niversite tarafından kullanılmasına izin verdii haklara karılık bir telif creti denmez. Dergiye yayınlanmak zere yazı gnderen Yazar bunu kabul etmi sayılır.

13.  Dergide, makaleler dışında; kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır.

14.  Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, yazarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayısında değerlendirilir.

15.  Yazılar ‘Microsoft Word’ programında,  yazı tipi Times New Roman, metin içinde 12 punto ve dipnotta 10 punto, iki yana yaslı normal stil olmalıdır.

16.  Yazı içerisindeki başlıklar şu şekilde düzenlenmelidir:

I.    KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

A.    KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF

1.     Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

a.     İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük

i. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük

17.  Çalışmaların sonunda, çalışmalarda kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Atıflar ve kaynakça aşağıda belirtilen Atıf Kuralları’na uygun olarak yapılmalıdır.

18.  Yayınlarımızın resmi web adresi www.ybhukukdergisi.com adresidir.

 

Atıf Kuralları

1.     Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi’nde yayımlanacak makaleler aşağıda detayları belirtilen atıf usulüne uygun olarak hazırlanmalıdır.

2.     Makalelerde sayfa altı dipnot sistemi kullanılmalıdır.

3.     Bu atıf sisteminde kural bulunmayan durumlarda OSCALA (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) sistemi takip edilmelidir.

4.     Özgün bir esere (arşiv belgesi vb.) atıf yapılması gerekiyorsa, tercih edilen yöntem tüm makalede yeknesak şekilde kullanmalıdır.

5.     Bir esere ilk atıf yapıldığı yerde tüm detayları belirtilmeli; makalenin devam eden kısımlarında ise dipnotlarda (Yazarın Soyadı, atıf yapılacak sayfa) gibi bir kısaltma ile atıf sürdürülmelidir. Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılmışsa kısaltmada eseri ayırt etmek amacıyla eserin yayınlandığı yıl belirtilerek (Yazarın Soyadı (YIL), atıf yapılacak sayfa)  atıf yapılmalıdır. Yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanmış iki eseri varsa yıl bilgisinin yanına a, b harfleri konulmalıdır (Yazarın Soyadı (YILa veya YILb), atıf yapılacak sayfa).

6.     Bir esere yapılan ilk atıfta ve kaynakçada sadece yazarın soyadı ve adı koyu karakterle yazılacak, sonraki atıflarda ise sadece soyad koyu karakterle yazılacaktır.

7.     ^” işareti o kaynak türünde konuyla ilgili bir bilgi varsa, ilgili bilginin belirtilmesi gerekliliğini ifade eder.

8.     s.e.t.” ifadesi son erişim tarihini ifade eder.

 

 

KİTAP

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi.

 

Örnek İlk Atıf ve Kaynakça Atfı:

Uşan, M. Fatih (2009) Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2. Baskı, Ankara, Seçkin, s.25.

 

Örnek Kısa Atıf:

Uşan, s.25.

 

İki yazar durumunda:

Yazarın Soyadı, Adı/İkinci Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi.

 

Örnek:

Acer, Yücel/Kaya, İbrahim (2014) Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, 5. Baskı, Ankara, Seçkin.

 

Dört veya daha fazla yazarlı durumlarda:

İlk atıfta ve kaynakçada yukarıdaki usul ile tam künyeye yer verilecek, sonraki atıflarda ilk üç yazarın soyadları yazıldıktan sonra ve diğerleri denilmek suretiyle atıf yapılacaktır.

 

Örnek İlk Atıf ve Kaynakça Atfı:

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker (2016) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

 

Örnek Kısa Atıf:

Özbek/Doğan/Bacaksız ve diğerleri, s.13.

 

EDİTÖRLÜ KİTAP

Editörün Soyadı, Adı (Editör) (Yıl) Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi.

 

Örnek:

Dülger, İbrahim (Editör) (2010) Hukuka Giriş̧, 4. Bası, Konya, Sayram.

 

KİTAP BÖLÜMÜ

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) "Makale adı": Editörün Soyadı, Adı (Editör/ler), Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi.

 

Örnek:

Uşan, M. Fatih (2014) "İşin Zaman Bakımından Düzenlenmesi": Aydın, Ufuk/Kocabaş, Fatma (Editörler), Bireysel İş Hukuku, 1. Baskı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 

ÇEVİRİ KİTAP

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi (Çeviren: Çevirenin Soyadı, Adı (Yıl) Çeviri Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi).

 

Örnek:

Dworkin, Ronald (1977) Taking Rights Seriously, 1. Baskı, London, Gerald Duckworth (Çeviren: Türkbağ, Ahmet Ulvi (2007) Hakları Ciddiye Almak, 1. Baskı, Ankara, Dost).

 

ELEKTRONİK KİTAP

Yazarın Soyadı, Adı (^Yıl) Kitap adı, <İnternet Adresi> s.e.t. Tarih.

 

Örnek:

Demircioğlu, A. Murat (2010) Labor in Law Turkey, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN =652813> s.e.t. 10.08.2015.

 

ELEKTRONİK KİTAP BÖLÜMÜ

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) "Makale adı": Editörün Soyadı, Adı (Editör/ler), Kitap Adı <İnternet Adresi> s.e.t. Tarih.

 

Örnek:

Kaya, Emir (2015) “Injustice as a Judicial Product: A Problematic Tendency in Legal Thinking and Practice” Erçetin, Şefika Şule; Banerjee, Santo (Eds.) (2013) Chaos, Complexity and Leadership,<http://link.springer.com /chapter/10.1007%2F978-3-319-09710-7_22> s.e.t. 10.08.2015.

 

MAKALE

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) "Makale adı", Dergi adı, C: (^Cilt), S: (^Sayı), s. İlk-Son sayfa aralığı.

 

Örnek Kaynakça Atfı:

Uşan, M. Fatih (2008) "Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları", Kamu-İş, C:10, S:1, s.1-48.

 

Örnek İlk Atıf:

Uşan, M. Fatih (2008) "Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları", Kamu-İş, C:10, S:1, s.20.

 

Örnek Kısa Atıf:

Uşan, s.22.

 

ELEKTRONİK MAKALE

Yazarın Soyadı, Adı (^Yıl) "Makale adı", ^Dergi adı <İnternet Adresi> s.e.t. Tarih.

 

Örnek:

Uşan, M. Fatih (2003) "Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi ve İş Mevzuatı", e-akademi, <http://www.e-akademi.org/makaleler/fusan-1.htm> s.e.t. 28.07.2015.

 

KONFERANS TEBLIĞI

Yazarın Soyadı, Adı (^Basım Yılı) "Tebliğin Başlığı", Editörün Soyadı, Adı (Editör) Konferans adı, Tarih, Yer.

 

Örnek:

Uşan, M. Fatih "Taşeron İşçisi de İşçi: Öyleyse Ona da İş Sağlığı ve Güvenliği":  Toprak, Ahmet (Editör), 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 4-7 Mayıs 2014, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İstanbul.

 

 

 

TEZ

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) "Tez Başlığı", (Türü: Yüksek Lisans-Doktora), Üniversite, Enstitü.

 

Örnek:

Kılınç, Ahmet (2013) "Osmanlı Ceza Hukukunda Yaptırım Türü Olarak Teşhir" (Doktora), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

MAHKEME KARARI

^Dava Adı, Merci, ^Başvuru no, ^E:, K:, T:, ^Kaynak

 

Örnek 1:

Burak Günay Başvurusu (2), AYM, Başvuru No:2013/6218, K.T. 10.6.2015.

Örnek 2:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, E: 2011/2-395, K: 2012/89, T: 13.03.2012.

 

İNTERNET ADRESI

Soyadı, Adı, Mecra, Başlık, <İnternet Adresi> s.e.t. Tarih.

 

Örnek:

Uşan, M. Fatih, Kamu-İş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, "Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları", <http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1011.pdf> s.e.t. 27.07.2015.

 

-İlgili internet adresinde metin tek bir internet sayfasından oluşuyorsa ilk atıfta yukarıdaki gibi tam künye yazıldıktan sonra diğer atıflarda ilk dipnota atıf yapılacaktır.

Örnek: Uşan, dn. 24.

 

RAPOR

Soyadı, Adı (Yıl) Kurum, Başlık, Rapor Adı, ^Rapor No: , <İnternet Adresi> s.e.t. Tarih.

Örnek:

Oğuz, Fuat & Kent, Bülent (2011) İstanbul Ticaret Odası, "Anayasa’da Ekonomik ve Ticari Hükümlerin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Anayasa İçin Öneriler", <https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/ito-anayasa-arastirmasi.pdf> s.e.t. 27.07.2015.