Yazım Kuralları

Yazım kuralları, American Psychological Association (APA) 6. baskısı gözetilerek hazırlanmıştır.

Yapılan ön incelemede yazım kurallarına uymadığı tespit edilen makaleler reddedilir. Reddedilen makaleler düzeltilmiş dahi olsa tekrar önerilmesi durumunda kabul edilmez.

1. Makale şablonu: Makale önerileri mutlaka derginin web sitesi (Dergipark > Yedi > Makale Önerileri > Makale Şablonu ya da https://dergipark.org.tr/tr/pub/yedi/page/8691) üzerinden yedi_dergisi_sablonu.docx dosyası indirilerek hazırlanmalıdır. Makale şablonu makale formatı ile ilgili her türlü ayrıntının (başlık, yazar adı, adresi, özet, altbaşlıklar, tablo, şekil, kaynakça, font tipi, büyüklüğü vs.) hangi biçimde yazılacağını açıklamaktadır. Yazarlar makalelerini bu şablonun içine şablona uygun biçimde yazarak farklı isim ve dosya türü (.doc veya .docx) olarak kaydetmeli ve sisteme yüklemelidir.

2. Özet/Abstract: 150-300 kelimelik Türkçe özet ve İngilizce abstract yazılmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına atıf yapılmamalı ve dipnot kullanılmamalıdır.

3. Anahtar sözcükler/Keywords: Türkçe ve İngilizce özetlerin altında 3-9 sözcükten oluşan anahtar sözcükler (keywords) verilmelidir.

4. Ana Metin: Makaleler özet, abstract, şekil ve tablo yazıları ve kaynakça hariç 3.500-7.000 kelime arasında olmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar için koyu veya çift tırnak (“) kullanılmamalı bunun yerine eğik harfler veya tek tırnak (‘) kullanılmalıdır. Metinde hem tırnak işareti hem de eğik harfler gibi çifte vurgulamalara asla yer verilmemelidir.

5. Tablolar: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalı, siyah-beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Tablolar sıra sayısı verilerek numaralandırılır. Makalede yer alan tüm tablolara metin içinde referans verilmelidir (Tablo 1).  

6. Şekiller: Kaynak olarak kullanılacak görsellerin telif haklarından, kalitesinden ve yayımlanıp yayımlanmamasından yazar sorumludur. Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır (siyah beyaz gönderilmesine gerek yoktur). Makalede resim, fotoğraf, nota ya da özel çizimler varsa bu belgeler kısa kenarı 10 cm olacak şekilde 300 PPI (300 pixels per inch) kalitesinde taranmalı, JPEG formatında kaydedilmeli ve tüm görsel gereçler makaleye ek olarak JPEG formatıyla gönderilmelidir. Görseller metin içine yerleştirilmemeli ancak yerleştirileceği yere şekil numarası açıklama bilgisi ile birlikte yazılmalıdır. Makalede en fazla 12 şekil kullanılmalıdır. Şekiller ayrı ayrı sıra sayısı verilerek numaralandırılmalı ve makalede yer alan tüm şekillere metin içinde referans verilmelidir. Makaledeki görseller için kullanılan kaynaklar (basılı veya çevirimiçi resim, fotoğraf, grafik, şekil, nota vb.) APA 6. Baskıda tarif edildiği gibi sadece Kaynakça başlığı altında verilmelidir ve Online Kaynaklar, Görseller, Resimler, Nota vs. gibi ayrı başlıklar kullanılmamalıdır. Ayrıca tüm görseller için hem metin içinde atıfta hem de görsel altındaki açıklamada (caption) sadece Şekil (Figure) ifadesi kullanılmalıdır. Resim, fotograf, grafik, şekil, nota vb. görseller için resim, fotoğraf, grafik, şekil, nota vb. ifadeler kullanılmamalıdır.

7. Dipnot: Dipnot kaynak göstermek için kullanılmamalı, dipnot kullanımına yalnızca açıklayıcı ek bilgileri için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalıdır. Dipnot kelime uzunluğu 60 kelime sayısından daha az olmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmamalıdır.

8. Alıntılar: Yazar doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığı tüm alıntılara atıfta bulunmalıdır. Doğrudan alıntı yaparken eğer alıntılanan bölüm 40 kelimeyi geçerse blok alıntı olarak yazılmalıdır. 40 kelimeden az ise bu alıntı metinde çift tırnak içinde verilir. Alıntıya metnin ortasındaki cümlelerde yer verilmişse, alıntı yapılan kısım çift tırnak içinde verildikten hemen sonra parantez içinde kaynağa gönderme yapılır.

9. Metin içi atıflar: Tüm göndermeler parantez içinde ve aşağıdaki biçimde yazılmalıdır.

-Tek yazarlı çalışmaya genel göndermelerde; Tunalı (1996), ….; Tunalı’ya (1996) göre…..; (Tunalı, 1996).

-Tek yazarlı çalışmanın alıntı yapılan belirli bir yerine göndermelerde; (Yükselsin, 2010, s. 15).

-İki ve/veya daha fazla yazarlı göndermelerde son yazardan önce virgül yerine ‘ve’ ingilizce metinler için ise ‘and/&’ kullanılmalıdır.

-İki yazarlı çalışmalara göndermelerde; (Yükselsin ve Küçükebe, 2010, s. 676).

-Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda yapılan ilk göndermede tüm yazar soyadları sırasıyla verilir*: (Hargreaves, Marshall, ve North, 2003)

-Çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “vd.” ifadesi kullanılır:

- Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermelerde, ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada; aynı yazar ise geçmişten güncele yıl sırasıyla belirtilmelidir:

(Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010) (Doğan, 2000, 2004, basım aşamasında)

-Altı ve daha fazla yazarlı göndermelerde yalnızca ilk yazarın soyadı ve “vd.” ifadesi kullanılır: (Hargreaves vd. 2003).

-Yazar sayısı sekiz ve daha fazla olduğunda ise ilk altı yazarın adı yazılıp üç nokta eklenir ve son yazarın adı ile yazar kısmı kapatılır. Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., … Botros, N. (2004).

-Yayım tarihi olmayan yapıtlarda ve yazmalarda yalnızca yazarların adı; (Seydî) -Yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. yapıtlarda ise kaynağın ismi, varsa cilt ve sayfa numarası yazılmalıdır. (Britannica 8, 2010, s. 189)

-İkincil kaynaktan yapılan alıntılarda yalnızca ikincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Birincil kaynak sadece yazar adı ve kaynak tipi (kitap, makale, günlük vs.) bahsedildikten sonra, ikincil kaynak “aktaran” şeklinde belirtilir. Kaemmer’in ifade ettiği gibi “.........” (aktaran Yükselsin, 2009, s. 453). veya “…………..” (Kaemmer’den aktaran, Yükselsin, 2009, s. 453).

- Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da (arşiv malzemesiymiş gibi yer verilerek) belirtilmelidir. “Gerekirse kaset alıp çalışıyoruz. Müşteriye karşı yok, yok” (K. Ürün, kişisel görüşme, 15 Temmuz, 1997).

-Çok nadir olarak yazar soyadı ve tarih bilgisinin ikisi de parantezsiz ve metnin bir parçası şeklinde kullanılabilir. Konuyla ilgili olarak Edzan’ın 2008 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışma örnek gösterilebilir. -Kişisel görüşme dışındaki künyeler, yıl ve ay bilgisini birlikte içeriyor olsa bile, göndermede sadece yıl bilgisi kullanılmalıdır.

- Yayın yılı tam olarak bilinmeyen klasik eserler için yayın yılı kısmında çev. kısaltması ile birlikte çeviri yılı ya da sür. kısaltması ile birlikte kullanılan sürümün (versiyonun) yılı verilir. Klasik eserin orijinal tarihi biliniyorsa o da gönderme içinde kullanılır. (Aristotle, çev. 1931) (Balzac, 1836, çev. 1941)

- Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır. (Cümlenin sonunda) İlk gönderme: (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013) (Cümlenin sonunda) İkinci ve sonraki göndermeler (TÜBİTAK, 2013) (Cümlenin içerisinde) İlk gönderme Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013) (Cümlenin içerisinde) İkinci ve sonraki göndermeler TÜBİTAK (2013)

-Parantez içinde yapılacak bir açıklama esnasında gönderme yapılması gerekirse tarih için köşeli parantez değil, virgül kullanılmalıdır. (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan, 2010)

10. Kaynakça: Kaynakça metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki örneklere göre yazılmalıdır. Kaynakları göstermek için Kaynakça dışında sadece Görüşmeler ayrı bir başlıkta verilmelidir. URL, İnternet kaynakları, Görseller, Resimler, Fotograflar vb. başka hiçbir başlık kullanılmamalıdır. Başlıktaki ve alt başlıktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eğer varsa özel adların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir:

-Kitapların gösterilmesi

Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. Yer: Yayıncı. Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx

Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. doi:xxxxxxxxxxxx (Sayfa numarası yoksa bölüm ya da giriş başlığı yeterlidir.)

Özer, Y. (2002). Müzik etnografisi. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

(Özer, 2002)

Foucault, M. (2007). Cinselliğin tarihi (H. U. Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

(Foucault, 2007)

Saygun, A. A. (1936). Türk halk musikisinde pentatonism. İstanbul: Numune Matbaası. (Saygun, 1936)

______. (1937). Rize Artvin ve Kars havalisi türkü, saz ve halk oyunları hakkında bazı malûmat. İstanbul: Nümune Matbaası. (Saygun, 1937)

-Basılı kitabın elektronik sürümü:

Morville, P. ve Rosenfeld, L. (2006). Information architecture for the World Wide Web (3. bs.). [Adobe Digital Editions sürümü]. Erişim adresi: http://shop.oreilly.com/home.do

-Sadece elektronik sürümü olan kitap:

O’Keefe, E. (t.y.). Egoism & the crisis in Western values. Erişim adresi: http://www.onlineoriginals.com/ showitem.asp?itemID=135

-Editörlü kitapların gösterilmesi

Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm ya da giriş başlığı. A. Editör, B. Editör ve C. Editör (Ed.), Kitap başlığı (s. xxx-xxx) içinde. Yer: Yayıncı.

Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm ya da giriş başlığı. A. Editör ve B. Editör (Ed.), Kitap başlığı (s. xxx-xxx) içinde. Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx

Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm ya da giriş başlığı. A. Editör, B. Editör ve C. Editör (Ed.), Kitap başlığı (s. xxx-xxx) içinde. doi:xxxxxxxxxxxx (Sayfa numarası yoksa bölüm ya da giriş başlığı yeterlidir.)

Bohlman, P.V. (2008). Returning to the ethnomusicological past. In Gregory, F. B. and Timothy, J. C. (Ed.), Shadows in the field: New perspectives for fieldwork in ethnomusicology (p. 246-270), USA: Oxford University Press.

(Bohlman, 2008)

Saraçoğlu, C. (2012). Siyaset bilimi ve sosyoloji. Atılgan, G. ve Aytekin, E. A. (Ed.), Siyaset bilimi: Kavramlar, ideolojiler, disiplinler arası ilişkiler içinde (s. 491-508), İstanbul: Yordam Kitap.

(Saraçoğlu, 2012)

-Geniş bir editör grubuna sahip eserlerde ilk editörün adı verildikten sonra ve diğerleri ifadesi eklenir.

Gathegi, J. N. (2012). Mobile technologies, social media, event digital publishing and the challenge to copyright in the U.S. S. Kurbanoğlu ve diğerleri (Ed.). E-Bilim ve Bilgi Yönetimi, 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye, Bildiriler içinde (s. 34-37). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Makalelerin gösterilmesi McAdams, S., Winsberg, S., Donnadieu, S., De Soete, G., and Krimphoff, J. (1995). Perceptual scaling of synthesized musical timbres: Common dimensions, specificities, and latent subject classes. Psychological Research, 58, 177-192.

(McAdams, Winsberg, Donnadieu, De Soete and Krimphoff, 1995)

Nattiez, J.J. (1983). Some aspects of Inuit vocal games. Ethnomusicology, 27(3), 457-475. (Nattiez, 1983)

-İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa ve yerine and ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa and yerine ve ifadesi kullanılmalıdır:

Nielsen, B. G. ve Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43, 106-119. doi: 10.1177/0961000611408643 (Nielsen ve Borlund, 2011, s. 110)

- İngilizce çalışmalarda orijinal dili Türkçe olan bir makaleye atıf yapılıyorsa makale adı gibi bilgilerin köşeli parantez içinde İngilizce karşılığı ile birlikte verilmesi gerekir:

Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar [Citation analysis: Sources cited in dissertations completed at Hacettepe University Department of Librarianship]. Bilgi Dünyası, 5, 19-47. Retrieved from http://bd.org.tr/ (Al & Tonta, 2004, s. 20)

- Bir dergideki özel sayı kapsamında yayınlanan makale:

Chen, H. (Ed.). (2005). Intelligence and security informatics [Özel sayı]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(3).

-DOI numarası olan elektronik makaleler

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. ve Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?. Scientometrics, 104, s. 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581-y

(Chan, Guillot, Page ve Torgler, 2015)

-DOI numarası olmayan elektronik makaleler

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

(Al ve Soydal, 2014)

Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde dijital araçlar: Google sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme [Öz]. Akademik Bilişim Konferansında sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi: http://ab2015.anadolu.edu.tr /index.php?menu=5 &submenu=27

(Çınar, Doğan ve Seferoğlu, 2015)

Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi (Proje No. SOBAG 110K044). Erişim adresi: http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=148763_5bfd45f7c15921f84b92a17425cbb301

(Al, Sezen ve Soydal, 2012)

-Kaynak zaman içinde değişime uğramadıkça erişim tarihi eklenmez.

Bilgi mimarisi. (2014, 20 Aralık). Vikipedi içinde. Erişim adresi (8 Mayıs 2015): http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_mimarisi

Teknik raporlar ve araştırma raporları

Yazar, A. A. (1998). Çalışmanın başlığı (Rapor No. xxx). Yer bilgisi: Yayıncı. T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi. (2015). 2015-2018 Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı (Yayın No. 2939). Erişim adresi: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/ 649/2015-2018%20Bilgi%20Toplumu%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plan%C4%B1.pdf

Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Kentleri Çalışma Grubu. (2013). Bilişim kentleri kılavuzu (5. sürüm). Erişim adresi: http://www.tbd.org.tr/usr_img/raporlar/BK-KILAVUZ -SON.pdf

Farmer, L. ve Stricevic, I. (2011). Using research to promote literacy and reading in libraries: Guidelines for librarians (IFLA Professional Report No.125). The International Federation of Library Associations and Institutions web sitesinden erişildi: http://www.ifla.org/files/assets/ hq/publications/professionalreport/125.pdf

Aslan, D., Vefikuluay, D., Zeyneloğlu, S., Erdost, T ve Temel, F. (2008). Ankara’da iki hemşirelik yüksekokulunun birinci ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrencilerinin flört şiddetine maruz kalma, flört ilişkilerinde şiddet uygulama durumlarının ve bu konudaki görüşlerinin saptanması araştırması (Teknik rapor). Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfasından erişildi: http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Sayfa Dosya/flort_siddeti.pdf

-Tüzel yazarlı ya da yazarı olmayan çalışmalar

Yazarı kuruluş, kurum, dernek gibi bir grup olan çalışmalar için yazar kısmında kuruluş/kurum/dernek adının kısaltması değil açık adı kullanılmalıdır.

TKD. (2014). > değil > Türk Kütüphaneciler Derneği. (2014).

OECD. (2010). > değil > Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010).

-Bilimsel toplantı ve sempozyumlar

Sunan, A. A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da poster başlığı. Kuruluş Adının toplantısında sunulan bildiri ya da poster, Yer bilgisi. Basılı bildiri:

Gathegi, J. N. (2012). Mobile technologies, social media, event digital publishing and the challenge to copyright in the U.S. S. Kurbanoğlu ve diğerleri (Ed.). E-Bilim ve bilgi yönetimi, 3. uluslararası değişen dünyada bilgi yönetimi sempozyumu bildiriler kitabı içinde (s. 34-37), 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

(Gathengi, 2012)

-Yayınlanmamış bildiri:

Mittal, S. B., Zuma, J. G., Kagame, P., Nielsen, B., Onyema, O. ve Coumantaros, J. G. (2015, Ocak). Achieving Africa’s growth agenda. B. Nielsen (Moderatör), Economic growth and social inclusion içinde. Dünya Ekonomik Forumu’nun toplantısında gerçekleştirilen sempozyum, İsviçre.

(Mittal vd. 2015)

-Elektronik özet:

Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde dijital araçlar: Google sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme [Öz]. Akademik Bilişim Konferansında sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi: http://ab2015.anadolu.edu.tr /index.php?menu=5&submenu=27

(Çınar, Doğan ve Seferoğlu, 2015)

-Tezlerin gösterilmesi

Küçükebe, M. (2008). Batı ve Türk müziği üsluplarında anlam üretme aracı olarak kemanın sonolojik analizi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

(Küçükebe, 2008)

Tonta, Y. A. (1992). An analysis of search failures in online library catalogs (Doktora tezi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley). Erişim adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/phd/ickapak.html

-Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için

Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.

(Bruni, 2003)

-Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.

(United States and the Americas, 2003)

Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.

(Strong aftershocks, 2003)

Web Sitesi

-Yazarı ve tarihi belli olan elektronik gazete ve dergi yazıları

Artun, A. (2013, 10 Eylül). Sanat tarihinin ilk kitabı. e-skop sanat tarihi eleştiri. Erişim adresi: http://www.e-skop.com/skopbulten/sanat-tarihinin-ilk-kitabi/1477

(Artun, 2013)

Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/ (Tamer, 2015)

-Yazarı belli olmayan elektronik gazete makaleleri

Bu acıları gördükten sonra, neleri kafaya takmışız diye gülüyorum. (2012, 18 Mart). Milliyet Gazetesi. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/pazar/bu-acilari-gordukten-sonra-neleri-kafaya-takmisiz-diye-guluyorum-1516722

(Bu acıları gördükten sonra, 2012)

-Yazarı ve tarihi belli olmayan internet kaynakları

Hacettepe Üniversitesi. (t.y.). Misyon, vizyon ve değerler. Erişim adresi: http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler (Hacettepe Üniversitesi, t.y.)

-Internet mesaj panoları, elektronik mesajlaşma listeleri ve diğer çevrimiçi topluluklar

Yazar, A. A. (Yıl, Gün Ay). Postanın başlığı [Biçim tanımı]. Erişim adresi: http://xxxx

Öztürk, O. (2015, 29 Mayıs). Yanıt: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü tercih edecek öğrenciler için genel bilgiler [Haber grubu yorumu]. Erişim adresi: http://www.bbyhaber.com/bby/2012/07/22/ bilgi-vebelge- yonetimi-bolumunu-tercih-edecek-ogrenciler-icin-genel-bilgiler/#comment-15752

Yılmaz, D. (2010, 16 Mart). İntihal suç mu? [Blog yazısı]. Erişim adresi: http://bilkentasistan.blogspot.com.tr/2010/03/intihal-suc-mu.html

Madran, O. (2015, 16 Nisan). BBY262 Web tasarımı dersi uygulaması [Video]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=rfsQHHi3tPE

-Sosyal medya

Tonta, Y. [Yaşar]. (2014, 8 Kasım). Vatikan yazmaları açık erişim: http://t.co/dUKv03jC9G Kraliçe de yazmalarını erişime açıyor mu diye merak edenlerin kulakları çınlasın [Facebook durum güncellemesi]. Erişim adresi: https://www.facebook.com/yasartonta/posts/10152885884812668 (

Tonta, 2014)

H.Ü. Bilgi Topluluğu. [bilgi_toplulugu]. (2015, 27 Mart). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü artık iSchools üyelerinden biri. Tebrikler :)... http://fb.me/1ODcKmVwO [Tweet]. Erişim adresi: https://twitter.com/bilgi_toplulugu/status/581545472634019840

(H.Ü. Bilgi Topluluğu, 2015)

-Resmi Gazete

Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). Erişim adresi: http://xxxx

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2017, 6 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 29940 (Mükerrer)). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm

(Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler, 2017)

-Popüler dergi yazısı

Semercioğlu, C. (2015, Haziran). Sıradanlığın rayihası. Sabit Fikir, 52, 38-39.

-Çevrimiçi popüler dergi yazısı

Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries in a network age. D-Lib Magazine, 12(4). Erişim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html

Değerlendirme ve eleştiriler

Değerlendiren, A. A. (2000). Değerlendirme yazısının başlığı [... başlıklı, A. A. Yazar kitabın değerlendirmesi]. Dergi adı, xx, xxx-xxx. Değerlendirilen materyal türü (kitap, televizyon programı, sinema filmi vb.) köşeli parantez içerisinde belirtilir.

Schaefer, J. C. (2015). Must we burn Hitchcock? (Re)viewing trauma and effecting solidarity with the Birds (1963) [A. Hitchcock’un yapımcısı ve yönetmeni olduğu Birds filminin değerlendirmesi, 1963]. Quarterly Review of Film and Video, 32, 329-343. doi:10.1080/10509208.2015.999220

Stapleton, D. (2015, 21 Temmuz). Turning south [Telltale Games tarafından piyasaya sürülen Game of Thrones: Episode 5 adlı video oyununun değerlendirmesi]. Erişim adresi: http://www.ign.com/games/game-of-thrones-episode-5/pc-20028656

Sokolova, I. V. (2004). The power of gender biases [I. V. Sokolova tarafından “Why women are more susceptible to depression: An explanation for gender differences” başlıklı makaleye yapılan eleştiri]. Erişim adresi: http://www.personalityresearch.org/papers/mule.html#sokolova

-Meta-analizde kullanılan kaynakların gösterimi

Bir meta-analizde kullanılan yayın sayısı 50 ve daha az ise kaynakçada verilir. Ancak bunun meta-analiz için kullanılan bir makale olduğunu belirtmek için başına “*” işareti konur; atıflarda “*” işareti kullanılmaya gerek yoktur.

*Yılmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USA. Bilgi Dünyası, 10, 80-94. Erişim adresi: http://www.bd.org.tr/

(Yılmaz, 2009) 

11. Metin dışı materyaller: Lütfen makale yazım kuralları dosyasını indiriniz.