Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul 2. 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt: 14 Sayı: 1, 1003 - 1024, 15.09.2017

Öz


Bu
araştırmada ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma
becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel
türde tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Trabzon il
merkezindeki üç ilkokulda basit olasılıklı (rastgele) örnekleme
yolu ile belirlenen 436 öğrenci ile yürütülmüştür. Elde
edilen veriler, “Çok Boyutlu Okunaklılık Ölçeği" ve
"Yazılı Anlatımı Değerlendirme İçin Dereceli Puanlama
Anahtarı” ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda
öğrencilerin yazı okunaklılığının orta düzeyde, 2. ve 3.
sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin orta düzey,
4. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin ise iyi
düzeyde olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca yazı okunaklılığında
sınıflar arasında anlamlı bir farkın olmadığı, yazılı
anlatım becerilerinde ise sınıflar arasında anlamlı bir fark
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada öğrencilerin yazma
becerilerinin geliştirilmesi için, mekanik yazma becerileri ile
ilgili çalışmaların yapılması ve yazma becerilerini etkileyen
değişkenlerle ilgili araştırmalar yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Albertson, L. R. ve Billingsley, F. F. (2000). Using strategy instruction and self-regulation to improve gifted students' creative writing. Journal of Advanced Academics, 12 (2), 90-101.
 • American Occupational Therapy Association. (2002). Handwriting.
 • Archibald, M. (2010). Perceptions of diverse first-grade learners of their writing ınstruction and growth as writers. (Yayımlanmamış doktora tezi), Walden University.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). Konu seçiminin yazma becerisine etkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33 (357), 19-24.
 • Bearne, E. (2002). Making progress in writing. London: Routledge Falmer.
 • Brailsford, A.ve Stead, T. (2007). Literacy place for the early years. Scholastic Canada Ltd.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi. International Journal of Educational Research, 4 (1), 1-28.
 • Chien, S. C. (2010). Enhancing english composition teachers’ awareness of their students’ writing strategy use. The Asia Pacific Education Researcher, 19 (3), 417-438.
 • Daly, C. J., Kelley, G. T., ve Krauss, A. (2003). Relationship between visual-motor integration and handwriting skills of children in kindergarten: A modified replication study. American Journal of Occupational Therapy, 57(4), 459–462.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 343-357.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirkol, N. (2012). 2. sınıfa devam eden iki öğrencinin yazım hatalarının düzeltilmesi üzerine bir durum çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F. ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13 (1), 5-13.
 • Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • Feuer, A. (2011). Developing foreign language skills, competence and identity through a collaborative creative writing project. Language, Culture and Curriculum, 24 (2), 125-139.
 • Flowers, L. ve Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32 (4), 928-950.
 • Fountas, I. ve Pinnell , S. (2009). Prompting Guide: A tool for literacy teachers. fountas. Portsmouth, New Hampshire: Heinemann.
 • Graham, S. (2010). Want to improve children's writing? Don't neglect their handwriting. American Educator. 20-40.
 • Graham, S. (1997). Executive control in the revising of students with learning and writing difficulties. Journal of Educational Psychology, 89 (2), 223-234.
 • Graham, S., Berninger, V. W. ve Weintraub, N. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. The Journal of Educational Research, 91(5), 290-297.
 • Graham, S.ve Miller, L. (1980). Handwriting research and practice: A unified approach. Focus on Exceptional Children, 13, 1-16.
 • Graham, S., Harris, K. R. ve Fink, B. (2000). Extra handwriting instruction: Prevent writing difficulties right from the start. Teaching Exepcional Children, 33 (2), 88-91.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademi.
 • Klein, J.veTaub, D. (2005). The effect of variations in handwriting and print on evaluation of student essays. Assessing Writing, 10(2), 134–148. Köksal, K. (1999). Okuma yazmanın öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kuvanç, K. E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve türkçe dersindeki başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Lupeac, V. (2014). Physical education fort the correction of dysgraphia in primary school pupils. Palestrica of the Third Millennium-Civilization and Sport, 15 (2), 122-126.
 • Maden, S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı tutuma etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 15 (28), 299-312.
 • Moore, N. S. (2009). The effects of being a reader and of observing readers on fifth grade students’ argumentative writing. (Yayımlanmamış doktora tezi), University of Delaware.
 • Mojet, J. (1991). Characteristics of the developing handwriting skill in elementary education. In J. Wann, A. Wing, N. Sovik (Edt.), Development of graphic skills: Research, perspectives and educational implications (53–75). London: Academic Press.
 • Olinghouse, N. G. ve Santangelo, T. (2010). Assessing the writing of struggling learners. Focus On Exceptional Children, 43 (4), 1-27.
 • Özdemir, B. (2014). Analitik yazma ve değerlendirme modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Pardlow, D. K. (2003). Flight to flatland: A descriptive study of using creative writing pedagogy to improve the teaching of first year english composition. (Yayımlanmamış doktora tezi). Indiana University of Pennsylvania.
 • Prior, P. (2006). A sociocultural theory of writing. C.A. MacArthur, S.Graham ve J. Fitzgerald (Ed.), Handbook of writing research. New York: Guilford Press. Richards, J. C. ve Lassonde, C. A. (2011). Writing strategies for all primary students: Scaffolding independent writing, Jossey-Bass Teacher.
 • Rosenblum, S., Weiss, P. L. ve Parush, S. (2004). Handwriting evaluation for developmental dysgraphia: Process versus product. Reading and writing: An Interdisciplinary Journal, 17, 433-458.
 • Sweedler-Brown, C. O. (1992). The effect of training on the appearance bias of holistic essay graders. Journal of Researchand Development in Education, 26(1), 24– 29.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 919-940.
 • Thornton, A. (2010). Teachers’ self-perception of their writing and their teaching of writing. Doctoral of dissertation, Capella University.
 • Tok, R. (2016). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Towle, M. (1978). Assessment and remediation of handwriting deficits for children with learning disabilities. Journal of Learning Diabilities, 11(6), 43-51.
 • Tseng, M. H. ve Chow, S. M. K. (2000). Perceptual-motor function of school-age children with slow handwriting speed. The American Journal of Occupational Therapy, 54(1), 83-88.
 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Wang, A. Y. (2012). Exploring the relationship of creative thinking to reading and writing. Thinking Skills and Creativity, 7 (1), 38-47.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 281-310.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 11-30.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 75-88.
 • Zachry, A. H. ve Doan, A. P. (2016). A comparison of print and cursive handwriting in fifth and sixth grade students: A pilot study. The Open Journal of OccupationalTherapy. 4(2), 1-9.
 • Zampardo, K. M. (2008). An examinatıon of the impact of teacher modeling on young children's writing. Doctoral of dissertation, Oakland University, Michigan.
 • Ziviani, J. ve Watson-Will, A. (1998). Writing speed and legibility of 7-14-year-old school students using modern cursive script, Australian Occupational Therapy Journal, 45, 59-64.

Investigating the Primary School 2nd, 3rd and 4th Grade Students’ Skills of Writing

Yıl 2017, Cilt: 14 Sayı: 1, 1003 - 1024, 15.09.2017

Öz


This
research aims to investigate the skills of writing in 2nd, 3rd and
4th grade primary school students. In the work, scanning model in
descriptive type is used. The research was done in three primary
school in Trabzon. The research was gone through with 436 students
determined by simple probability (random) sampling method. The
research data 
was
evaluated using “Multi Dimension Illegibility Scale” and “Written
Expression Rubric”. As a result of the research, it was found that
their font legibility is at an intermediate level. It 


was found
that 2
nd
and 3
rd
class writing skills are middle level, 4
th
class writing skills are at good level. It was concluded that there
was no significant difference in font legibility, but there was a
significant difference in writing skills between classes. In the
study, to improve student’s writing skills, it is suggested that
works related with mechanical writing skills and researches about the
variables influencing writing skills should be done.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Albertson, L. R. ve Billingsley, F. F. (2000). Using strategy instruction and self-regulation to improve gifted students' creative writing. Journal of Advanced Academics, 12 (2), 90-101.
 • American Occupational Therapy Association. (2002). Handwriting.
 • Archibald, M. (2010). Perceptions of diverse first-grade learners of their writing ınstruction and growth as writers. (Yayımlanmamış doktora tezi), Walden University.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). Konu seçiminin yazma becerisine etkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33 (357), 19-24.
 • Bearne, E. (2002). Making progress in writing. London: Routledge Falmer.
 • Brailsford, A.ve Stead, T. (2007). Literacy place for the early years. Scholastic Canada Ltd.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi. International Journal of Educational Research, 4 (1), 1-28.
 • Chien, S. C. (2010). Enhancing english composition teachers’ awareness of their students’ writing strategy use. The Asia Pacific Education Researcher, 19 (3), 417-438.
 • Daly, C. J., Kelley, G. T., ve Krauss, A. (2003). Relationship between visual-motor integration and handwriting skills of children in kindergarten: A modified replication study. American Journal of Occupational Therapy, 57(4), 459–462.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 343-357.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirkol, N. (2012). 2. sınıfa devam eden iki öğrencinin yazım hatalarının düzeltilmesi üzerine bir durum çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F. ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13 (1), 5-13.
 • Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • Feuer, A. (2011). Developing foreign language skills, competence and identity through a collaborative creative writing project. Language, Culture and Curriculum, 24 (2), 125-139.
 • Flowers, L. ve Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32 (4), 928-950.
 • Fountas, I. ve Pinnell , S. (2009). Prompting Guide: A tool for literacy teachers. fountas. Portsmouth, New Hampshire: Heinemann.
 • Graham, S. (2010). Want to improve children's writing? Don't neglect their handwriting. American Educator. 20-40.
 • Graham, S. (1997). Executive control in the revising of students with learning and writing difficulties. Journal of Educational Psychology, 89 (2), 223-234.
 • Graham, S., Berninger, V. W. ve Weintraub, N. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. The Journal of Educational Research, 91(5), 290-297.
 • Graham, S.ve Miller, L. (1980). Handwriting research and practice: A unified approach. Focus on Exceptional Children, 13, 1-16.
 • Graham, S., Harris, K. R. ve Fink, B. (2000). Extra handwriting instruction: Prevent writing difficulties right from the start. Teaching Exepcional Children, 33 (2), 88-91.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademi.
 • Klein, J.veTaub, D. (2005). The effect of variations in handwriting and print on evaluation of student essays. Assessing Writing, 10(2), 134–148. Köksal, K. (1999). Okuma yazmanın öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kuvanç, K. E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve türkçe dersindeki başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Lupeac, V. (2014). Physical education fort the correction of dysgraphia in primary school pupils. Palestrica of the Third Millennium-Civilization and Sport, 15 (2), 122-126.
 • Maden, S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı tutuma etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 15 (28), 299-312.
 • Moore, N. S. (2009). The effects of being a reader and of observing readers on fifth grade students’ argumentative writing. (Yayımlanmamış doktora tezi), University of Delaware.
 • Mojet, J. (1991). Characteristics of the developing handwriting skill in elementary education. In J. Wann, A. Wing, N. Sovik (Edt.), Development of graphic skills: Research, perspectives and educational implications (53–75). London: Academic Press.
 • Olinghouse, N. G. ve Santangelo, T. (2010). Assessing the writing of struggling learners. Focus On Exceptional Children, 43 (4), 1-27.
 • Özdemir, B. (2014). Analitik yazma ve değerlendirme modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Pardlow, D. K. (2003). Flight to flatland: A descriptive study of using creative writing pedagogy to improve the teaching of first year english composition. (Yayımlanmamış doktora tezi). Indiana University of Pennsylvania.
 • Prior, P. (2006). A sociocultural theory of writing. C.A. MacArthur, S.Graham ve J. Fitzgerald (Ed.), Handbook of writing research. New York: Guilford Press. Richards, J. C. ve Lassonde, C. A. (2011). Writing strategies for all primary students: Scaffolding independent writing, Jossey-Bass Teacher.
 • Rosenblum, S., Weiss, P. L. ve Parush, S. (2004). Handwriting evaluation for developmental dysgraphia: Process versus product. Reading and writing: An Interdisciplinary Journal, 17, 433-458.
 • Sweedler-Brown, C. O. (1992). The effect of training on the appearance bias of holistic essay graders. Journal of Researchand Development in Education, 26(1), 24– 29.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 919-940.
 • Thornton, A. (2010). Teachers’ self-perception of their writing and their teaching of writing. Doctoral of dissertation, Capella University.
 • Tok, R. (2016). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Towle, M. (1978). Assessment and remediation of handwriting deficits for children with learning disabilities. Journal of Learning Diabilities, 11(6), 43-51.
 • Tseng, M. H. ve Chow, S. M. K. (2000). Perceptual-motor function of school-age children with slow handwriting speed. The American Journal of Occupational Therapy, 54(1), 83-88.
 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Wang, A. Y. (2012). Exploring the relationship of creative thinking to reading and writing. Thinking Skills and Creativity, 7 (1), 38-47.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 281-310.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 11-30.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 75-88.
 • Zachry, A. H. ve Doan, A. P. (2016). A comparison of print and cursive handwriting in fifth and sixth grade students: A pilot study. The Open Journal of OccupationalTherapy. 4(2), 1-9.
 • Zampardo, K. M. (2008). An examinatıon of the impact of teacher modeling on young children's writing. Doctoral of dissertation, Oakland University, Michigan.
 • Ziviani, J. ve Watson-Will, A. (1998). Writing speed and legibility of 7-14-year-old school students using modern cursive script, Australian Occupational Therapy Journal, 45, 59-64.
Toplam 51 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan Tok Bu kişi benim

Özge Erdoğan

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tok, R., & Erdoğan, Ö. (2017). İlkokul 2. 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1003-1024.