Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gençlerin Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Analizi: Ege Üniversitesi Öğrencileri Örneği

Yıl 2020, Cilt 57, Sayı 1, 63 - 72, 31.03.2020
https://doi.org/10.20289/zfdergi.587525

Öz

Amaç: Bu araştırma, Ege Üniveristesi (Bornova-İzmir) kampüsündeki farklı fakültelerde eğitim gören lisans öğrencilerinin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini ortaya koymak ve kırmızı et tüketim tercihlerini etkileyen özellikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal: Araştırmanın ana materyalini, Ege Ünivesitesinin farklı fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerinden anket yoluyla elde edilen orijinal veriler oluşturmaktadır. Ege Üniversitesinde 2019 yılı itibariyle 34.986 öğrenci kayıtlı durumdadır. Halen üniversiteye bağlı 16 fakülte bulunmakta ve kayıtlı öğrencilerin yaklaşık %85’i bu fakültelerde eğitim görmektedir. Araştırmada üniversiteye kayıtlı toplam öğrenci sayısı anakitle kabul edilmiş ve oransal örnekleme ile 380 öğrenci kapsama alınmıştır.

Bulgular: Ankete katılanların %92.4’ünün kırmızı et tükettiği, %12.9’unun ise tüketmediği saptanmıştır. Kırmızı etin hayvan türlerine göre tüketim tercihi sırası; sığır (%95.4), koyun (%37.1) ve keçi (%12.9) dir. Gençler, eti, kıyılmış et (%61.8), parça et (%58.1) ve kemikli et (%33.3) olarak almayı tercih etmektedir. Kırmızı eti, sebze yemeklerinin içinde (%69.2), ızgara (%66.4), fırında (%40.5) ve haşlama (%18.8) olarak tükettilmektedir. Kırmızı et satın alımında hijyen (%82.6), tazelik (%82.3), temizlik (%81.8) ve güvenilirlik (%72.4) öne çıkan özelliklerdir.

Sonuç: Kırmızı et tüketiminin arttırılması,  ucuz kaba yemlerin (silaj vb) kullanması, üretici ile tüketici arasındaki aracı sayısının azaltılmasıyla olasıdır. Günümüzde tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi amacıyla kırmızı etin besin madde içeriği ve insan sağlığındaki önemi hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapılmalııdır. 

Kaynakça

  • Akçay, Y., Vatansever, Ö., 2013. Kırmızı Et Tüketimi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Kentsel Alan Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1): 043-060 Ares, G.N., Gambaro, A.. 2007. Food Choice and Food Consumption Frequency for Uruguayan Consumers. Int. J. Food Sci. Nutr., 59:211-223 Armağan, G., Akbay, C. 2007. An Econometric Analysis of Urban Households’ Animal Products Consumption in Turkey, Applied Economics, 40:2029-2036. Atay, O., Gökdal, Ö., Aygün, T., Ülker, H. 2004. Aydın İli Çine İlçesinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları. IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01-03 Eylül, 2004, Isparta, Cilt 1, s.348-354. Aydın, K., 2011. Türkiye’de Hanehalkı Gıda Harcamaları ve Sosyo Ekonomik Faktörler, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21:56-76. Aygün, T., Karakuş, F., Yılmaz, A., Gökdal, Ö., Ülker, H. 2004. Van İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlığı. IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-3 Eylül, 2004, Isparta, Cilt 1, s. 361-364. Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P., Sarıözkan, S. 2008. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İnternet Öğrencilerinde Hayvansal Ürünlerin Tüketim Durumu ve Tüketici Tercihleri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 55:189-194 Demirkol, C. 2007. Türkiye’de Kırmızı Et Sektörünün Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi. Doktora Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. Ergönül, B., 2011. Meat Consumption and Buying Behaviors of Consumers Living in Manisa City Center, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(3):286-290. Erkmen, T., Yüksel, A. 2008. Tüketicilerin Alışveriş Davranış Biçimleri İle Demografik ve Sosyo Kültürel Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 8(2): 683-727 Ertuğrul, E., 2000. Et ve Et Ürünleri. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Sektörel Araştırmalar Araştırma Müdürlüğü, Ankara. Karacan, R., 2017. Türkiye’de Kırmızı Et Talebinin, Beyaz Et Tüketimi ve Gelir Dağılımı Açısından Değerlendirilmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54:67-73. Karakaş, G. 2010. Tokat İli Kentsel Alanda Et ve Et Ürünleri Tüketiminde Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat. Karakuş, K., Aygün, T., Alarslan, E. 2008. Gaziantep İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 18(2): 113-120 Karlı, B., Bilgiç, A. 2007. Factors Affecting Meat and Meat Products Consumption Quantities in Sanliurfa Province. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 127-136. Kızıloğlu, R., Kızılaslan, H. 2013. Consumer behaviors on food purchasing places: A case study of red meat consumption in Turkey, Research&Reviews in Biosciences, 7 (11):453-459. Kızıloğlu, R., Bilgiç, A. 2017. Bireylerin et tercihini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştirma (Erzurum merkez ilçe örneği).Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Dergisi, 52-530 Koyuncu, M., Uzmay, A., Çınar, G., 2014, Gençlerin Organik Süt Tüketme Olasılığı; Ege Üniversitesi Araştırması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(3):219-227. Lorcu, F., Bolat, B.A. 2012. Edirne İlinde Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1): 71-85 Mcafee, A.J., Emeir M. M., Geraldine J. C. , Bruce W. M., Julie M.W. W. , Maxine P. B., Anna M. F., 2010. Red Meat Consumption: An Overview of The Risks And Benefits, Meat Science, 84:1-13. Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics. New Jersey: Prentice Hall. OECD, 2016. Dünyada ve Türkiye’de Kırmızı Et Tüketim Ortalamaları, http:// data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.html (Erişim Tarihi: 21.05.2016). Onurlubaş E. 2011. Tüketicilerin Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi: Tokat İli Örneği, Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat. Peşmen,G., Yardımcı, M., 2008. Avrupa Birliği’ne Adaylık Sürecinde Türkiye Hayvancılığının Genel Durumu. Vet. Hekim. Der. Derg., 79(3):51-56 Polat, F., 2011. Yemeklik yağ sektöründe tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin analizi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Sarıözkan, S., Cevger, Y., Demir, P., Aral, Y. 2007. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Hayvansal Ürün Tüketim Yapısı ve Alışkanlıkları. Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(3): 171-179. SPSS, 1999. SPSS for Windows. Standard version release 11.5. Copyright SPSS Inc. Stefanikova, Z., Sevcikova, L., Jurkovicova, J., Sobotova, L., Aghova, L., 2006. Positive and negative trends in university students’ food intake. Bratisl Lek Listy, 107 (5):217-220. Sun, Y.C., 2008. Health Concern, Food Choice Motives and Attitudes toward Healthy Eating: The Mediating Role of Food Choice Motives. Appetite, 51:42–49 Süren, T., Küçükkömürler, S. 2018. Meat Consumption Away From Home. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3):39-52 Şeker, İ., Özen, A., Güler, H., Şeker, P., Özden, İ. 2011. Elazığ’da Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Görüşleri. Kafkas Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi, 17(4): 543-550. Şengül, S., 2004. Türkiye’de Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi. ODTÜ Gelişme Derg., 31: 115-148 Tosun, Ö.O., Hatırlı, S.A. 2009. Tüketicilerin Kırmızı Et Satın Alım Yerleri Tercihlerinin Analizi: Antalya Ili Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14 (2):433–445. TÜİK, 2018. Canlı Hayvan ve Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 2018. http://www.tuik.gov.tr.Erişim:26.05.2019. Yağmur, C., Güneş, E. 2010. Dengeli Beslenme Açısından Türkiye’de Gıda Üretimi ve Tüketiminin Irdelenmesi, VII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Yayınlanma Tarihi 57-1
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Turgay TAŞKIN> (Sorumlu Yazar)
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8528-9760
Türkiye


Sait ENGİNDENİZ>
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0002-7371-3330
Türkiye


Awo Abdoulaye GBADAMONSİ Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
0000-0002-8611-4273
Benin


Çağrı KANDEMİR>
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7378-6962
Türkiye


Nedim KOŞUM>
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
0000-0002-8253-5337
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2020
Gönderilme Tarihi 5 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 10 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 57, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Taşkın, T. , Engindeniz, S. , Gbadamonsi, A. A. , Kandemir, Ç. & Koşum, N. (2020). Gençlerin Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Analizi: Ege Üniversitesi Öğrencileri Örneği . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 57 (1) , 63-72 . DOI: 10.20289/zfdergi.587525

      27559           trdizin ile ilgili görsel sonucu                 27560                    Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                                                       Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.