Cilt: 39 - Sayı: 1, 1.02.2008

Yıl: 2008

Makaleler

2. Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları

4. Ovarian endometrioma boyutu ve anti müllerin hormon düzeylerinin korelasyonu

Araştırma Makalesi

5. Overin bening, ''borderline'' ve malign epitelyal tümörlerinde Glut-1 ekspresyonu ve prognostik parametrelerle ilişkisi

6. Anti Müllerian Hormon düzeylerinin invitro fertilizasyonda kullanımı

7. Gebeliğe eşlik eden overin küçük hücreli karsinomunun büyük hücreli varyantı: olgu sunumu

8. Memenin ''spindle ''hücreli malign tümörü/ sarkomatoid karsinom: olgu sunumu

9. Yenidoğan döneminde sık rastlanmayan herediter deri hastalıklar: 3 olgu sunumu