Cilt: 40 - Sayı: 3, 1.04.2009

Yıl: 2009

Makaleler

1. Habitüel abortuslu hastalarda trombofilinin araştırılması

6. Prenatal tanısı konulan bir izole aberran sağ subklavian arter (ARSA) vakası ve literatürün tartışılması

8. Adneksiyal kitle öntanısı ile opere edilen pelvik tüberküloz: Bir olgu sunumu

9. Restriktif dermopatili bir prematüre vaka takdimi