Year 2016, Volume 7, Issue 3, Pages 601 - 620 2016-12-13

Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project
Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Alanında Hizmet-İçi Eğitim Gereksinimlerinin FATİH Projesi Kapsamında İncelenmesi

Mustafa Sarıtepeci [1] , Hatice Durak [2] , S. Sadi Seferoğlu [3]

527 1283

This study aimed at determining the situations/issues that teachers need to be supported through in-service activities within the scope of the project at secondary schools where FATİH Project is implemented. The participants of the study included 60 teachers of different subjects which teach at the schools where FATİH project was implemented and that had participated in “FATİH Training on Technology Use”. A survey, which was entitled “Teachers’ in-service training needs and views within the scope of FATİH project”, developed by the researchers, was used as the data collection instrument in the study. The findings showed that, according to participant teachers, the topics which need to be covered during the in-service training activities are reported as follows: “Use of technology in education”, “The use of internet for educational purposes”, and “Effective use of teaching materials”. Based on the results, it can be stated that although the participant teachers took part in the in-service training activity titled “FATİH Project – In-service Training on the use of Technology”, which covered most of the topics listed above, it is clear that their needs were not met. Thus, it could be emphasized the fact that an effective need analysis is important before a training activity is implemented

Bu çalışmada FATİH Projesi’nin uygulandığı ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, eğitimde teknoloji kullanımında ihtiyaç duydukları ve hizmet-içi eğitim faaliyetleriyle ele alınmasını istedikleri konuların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede değişik branşlarda 60 öğretmenin görüşüne başvurulmuştur. Öğretim teknolojileri (ÖT) alanında gereksinim duyulan hizmet-içi eğitim konu başlıklarını saptamak için katılımcı öğretmenlere bir anket uygulanmıştır. Bu anket aracılığıyla ayrıca katılımcı öğretmenlerin öğretim teknolojileri kullanımında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak öğretmenlerin hizmet-içi eğitimde ele alınmasına en fazla ihtiyaç duyduğu başlıca konuların; “Eğitimde Teknoloji Kullanımı”, “İnternetin Eğitim Amaçlı Kullanımı” ve “Öğretim Materyalini Etkin Kullanma” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma grubundaki öğretmenlerin çoğunluğunun, söz konusu konuların büyük bölümünün kapsandığı “FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu” başlıklı hizmet-içi eğitim faaliyetine katılmalarına rağmen bu ihtiyaçlarının giderilemediği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda bir eğitim etkinliği öncesinde ihtiyaç analizinin etkili bir şekilde yapılmasının önemli olduğu vurgulanabilir.

 • Balanskat, A., Blamire, R., & Kefala, S. (2006). The ICT impact report. European Schoolnet.
 • Beggs, T. A. (2000). Influences and barriers to the adoption of instructional technology. ERIC Clearinghouse.
 • Bingimlas, K. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: A review of the literature. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(3), 235-245.
 • Bos, C. S., & Vaughn, S. (2002). Strategies for teaching students with learning and behavior problems. Boston: Allyn & Bacon Publications.
 • Byrom, E. (1998). Review of the professional literature on the integration of technology into educational programs. http://edhd.bgsu.edu/~sbanist/6320/pdfs/litreviewbyrom.pdf, adresinden erişilmiştir.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: Sage Publications.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). The opinions of classroom teachers about FATIH project. Elementary Education Online, 12(1), 227-240.
 • Ertmer, P. A., Paul, A., Molly, L., Eva, R., & Denise, W. (1999).Examining teachers’ beliefs about the role of technology in the elementary classroom. Journal of Research on Computing in Education, 32(1), 54-72.
 • Fullan, M., & Hargreaves, A. (1992). Teacher development and educational change. In M. Fullan & A. Hargreaves (Eds), Teacher Development and Educational Change (pp. 1–9). London: Falmer Press.
 • Gürol, M., Donmuş, V., & Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3). https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Guerol/publication/268366886_ILKOGRETIM_KADEMESINDE_GOREV_YAPAN_SINIF_OGRETMENLERININ_FATIH_PROJESI_ILE_ILGILI_GORUSLERI/links/56f3f1e608ae95e8b6d05e27.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Hew, K., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı’nda (AB11) sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kim, C., Kim, M. K., Lee, C., Spector, J. M., & DeMeester, K. (2013). Teacher beliefs and technology integration Teaching and Teacher Education, 29, 76-85.
 • Kleiman, G. M. (2000). Myths and realities about technology in K-12 schools. Leadership and the New Technologies, 14(10), 1-8. http://www.sfu.ca/educ260/documents/myths.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Krueger, K., Hansen, L., & Smaldino, S. (2000). Preservice teacher technology competencies: A model for preparing teachers of tomorrow to use technology. Tech Trends, 44(3), 47-50. Retrieved from http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02778227.pdf
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 1(2), 1-23.
 • Leidner, D. E., & Jarvenpaa, S. L. (1995). The use of information technology to enhance management school education: A theoretical view. MIS quarterly, 265-291.
 • Lim, C. P., & Khine, M. (2006).Managing teachers’ barriers to ICT integration in Singapore schools. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 97-125.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2012a). Proje hakkında. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2012b). FATİH Projesi- hazırlayıcı eğitim kursu. http://hedb.meb.gov.tr/net/_Duyuru_dosyalar/fatih/EK-2.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2012c). FATİH Projesi- hazırlayıcı eğitim kursu. http://hedb.meb.gov.tr/net/_Duyuru_dosyalar/fatih/EK-1.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). FATİH Projesi Öğretmen Eğitimi-FATİH Projesi bilişim teknolojilerinin ve internetin bilinçli, güvenli kullanımı semineri. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=5 adresinden erişilmiştir.
 • Morrison, G. R., Ross, S. M., & Kemp, J. E. (2012). Etkili öğretim tasarımı (İ. Şahin, Çev.). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
 • Schoepp, K. (2005). Barriers to technology integration in a technology-rich environment. Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, 2(1), 1-24.
 • Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K., & Miller, J. (2005). Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 91-101.
 • Somyürek, S., Atasoy, B., & Özdemir, S. (2009). Board’s IQ: What makes a board smart?. Computers & Education, 53(2), 368-374.
 • Vural, A. R., & Ceylan V. K. (2014). Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. INET-TR'1419. Türkiye'de İnternet Konferansı, Yaşar Üniversitesi, İzmir.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H., Sarıtepeci, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel Sayı(1), 375-392.
 • Yurdakul, I. K. (2011).Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 397-408.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa Sarıtepeci
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Author: Hatice Durak
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Author: S. Sadi Seferoğlu
Institution: HACETTEPE UNIV

Dates

Publication Date: December 13, 2016

Bibtex @research article { turkbilmat277873, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {601 - 620}, doi = {10.16949/turkbilmat.277873}, title = {Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project}, key = {cite}, author = {Sarıtepeci, Mustafa and Durak, Hatice and Seferoğlu, S. Sadi} }
APA Sarıtepeci, M , Durak, H , Seferoğlu, S . (2016). Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7 (3), 601-620. DOI: 10.16949/turkbilmat.277873
MLA Sarıtepeci, M , Durak, H , Seferoğlu, S . "Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 (2016): 601-620 <http://dergipark.org.tr/turkbilmat/issue/25309/277873>
Chicago Sarıtepeci, M , Durak, H , Seferoğlu, S . "Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 (2016): 601-620
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project AU - Mustafa Sarıtepeci , Hatice Durak , S. Sadi Seferoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.277873 DO - 10.16949/turkbilmat.277873 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 601 EP - 620 VL - 7 IS - 3 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.277873 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.277873 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project %A Mustafa Sarıtepeci , Hatice Durak , S. Sadi Seferoğlu %T Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project %D 2016 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 7 %N 3 %R doi: 10.16949/turkbilmat.277873 %U 10.16949/turkbilmat.277873
ISNAD Sarıtepeci, Mustafa , Durak, Hatice , Seferoğlu, S. Sadi . "Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 / 3 (December 2016): 601-620. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.277873
AMA Sarıtepeci M , Durak H , Seferoğlu S . Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2016; 7(3): 601-620.
Vancouver Sarıtepeci M , Durak H , Seferoğlu S . Examination of Teachers’ in-Service Training Needs in the Field of Instructional Technology: An Evaluation in Light of Applications Implemented at FATIH Project. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2016; 7(3): 620-601.