Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2602-2788 | Period Biannually | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |


İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Ararlık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Lettes) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2602-2788 | Period Biannually | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |
Cover Image


İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Ararlık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Lettes) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.

Issue 62 - Jun 2019
 1. ELFRİEDE JELİNEK’İN “SEVDA KADINLARI”ADLI ROMANINDA KADINLARIN VAROLMA MÜCADELESİ/The Strunggle of Women in The Novel “Women As Lovers” by Elfriede Jelinek
  Pages 1 - 18
  Meryem NAKİBOĞLU
 2. SEVERUSLAR DÖNEMİ KADIN PORTRELERİ/Women Portraits of Severan Period
  Pages 19 - 44
  Özge ALTUN
 3. ESKİ MEZOPOTAMYA TIBBI ve GÜNÜMÜZ ANADOLU’SU GELENEKSEL HALK TIBBI: BENZER YÖNTEMLER ve BU YÖNTEMLERİN İNANÇLARLA BAĞLANTILARI/ Medicine of Ancient Mesopotamia and Traditional Folk Medicine of Modern Anatolia: The Similar Applications and These Applications’ Connections with Beliefs
  Pages 45 - 62
  Nejla ALPER, Rainer M. CZİCHON
 4. EL YAZMA SEÇKİ ÖRNEĞİ OLARAK BEYAZ-I HĀZIK/ Beyaz-ı Hāzık as an Example of Manuscript Selection
  Pages 63 - 83
  RECAİ KIZILTUNÇ
 5. EVHADÜDDÎN-İ MERÂGÎ’NİN GAZELLERİNDE TELMÎH/ Telmih in Evhaduddin-i Merâgi’s Ghazel
  Pages 85 - 98
  Asuman GÖKHAN, Esengül UZUNOĞLU SAYIN
 6. ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYE FARSÇA ŞİİRLER/ The Persian Praise Poems to Sheikhulislam Faizollah Afandi
  Pages 99 - 135
  Veyis DEĞİRMENÇAY
 7. ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В ПОЭЗИИ Б. ПАСТЕРНАКА/ B. Posternak’ın Şiirlerinde Zaman Kavramı/ Image of Time in B. Pasternak's Poetry
  Pages 137 - 144
  Gigla DZHINDZHOLIA, Sevindj RAMAZANOV
 8. EYNƏLQÜZAT MİYANƏCİNİN HƏYATI VƏ ZƏNGİN İRSİ/ Aynalkudat Miyaneci’nin Hayatı ve Zengin Kültürel Mirası/ Life and Rich Heritage Aynalkuzat Miyanedji
  Pages 145 - 159
  Ülkər MƏMMƏDOVA
 9. MUZDARİP RUHLARIN HUZUR ARAYIŞI: HIRİSTİYAN MİSTİSİZMİ/ Stricken Souls’ Search of Tranquility: Christian Mistisism
  Pages 161 - 176
  Kutsi KAHVECİ
 10. AHMETLİ İLÇESİNDE NÜFUS HAREKETLERİ / The Population Movements in Ahmetli District
  Pages 177 - 200
  Ferdi AKBAŞ
 11. DEĞİŞEN AİLE KURUMU İÇERİSİNDE KADIN VE KADININ GELİNLİK ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ/ An Evaluation on The Role of Women and Bridal Role of Women in The Changing Family Institution: Example of Ağrı Province
  Pages 201 - 230
  Selçuk AYDIN, Muhammed BAHADIR
 12. MİZAHIN SAĞLIĞA ETKİSİ/ The Effect of Humor on Health
  Pages 231 - 241
  Yalçın KAHYA
 13. GOGOL’UN “TARAS BULBA” ADLI ESERİNDE TÜRK İMAJI/The Turkish Image in The Prose of Gogol's “Taras Bulba”
  Pages 243 - 259
  Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR
 14. MORFOLOJİK YÖNTEMLE ERZURUM HALK MASALI ÇÖZÜMLEMESİ: ÖLÜ YİYEN DERVİŞ/Erzurum Folk Tale Analysis by Morphological Method: Ölü Yiyen Derviş
  Pages 255 - 265
  Erdi AKSAKAL
 15. A MODERN EXILE: HOME AND BELONGING IN FOR LOVE ALONE/Modern Bir Sürgün: For Love Alone Romanında Yuva ve Aidiyet İncelemesi
  Pages 267 - 281
  Zeynep HARPUTLU SHAH
 16. KONSTANTİN İVANOV’UN NARSPİ MANZUMESİ İLE MİRJAKIP DUVLATULI’NIN BAKITSIZ JAMAL ROMANI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME/ A Comparative Study on Konstantin Ivanov’s Poem Narspi and Mirjakıp Dawlatulı’s Novel Baqıtsız Jamal
  Pages 283 - 291
  Albina KIRAN
 17. MYSİA BÖLGESİ MEZAR STELLERİ ÜZERİNE İKONOGRAFİK DEĞERLENDİRME/ Icoographic Evalution of Funerary Stele in Mysia Region
  Pages 293 - 303
  Ahmet Cuneydi HAS
 18. STEFAN ZWEIG’IN “SABIRSIZ YÜREK” ADLI ROMANINDA ACIMA VE SUÇLULUK DUYGUSU/Sense of Pity in The Novel “Beware of Pity” of Stefan Zweig
  Pages 305 - 316
  Cemile AKYILDIZ ERCAN, Dursun BALKAYA
 19. OYUN, KÜLTÜR VE ZAMAN/Game, Culture and Time
  Pages 317 - 337
  Sait GÜLSOY
 20. BURSA İPEK BÖCEKÇİLİĞİNİN ZİRVEDEN DÜŞÜŞÜ: I. DÜNYA SAVAŞI/Bursa Sericulture Losıng Popularity: World War I
  Pages 339 - 350
  Yücel ÖZTÜRK
 21. ANLAMLI ETKİNLİKLERE KATILIM ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ: TÜRKİYE’DE İLERİ YAŞ ÖRNEKLEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA/Psychometric Properties of Engagement in Meaningful Activities Survey: A Study on Later Life Sample in Turkey
  Pages 251 - 371
  Cengiz KILIC, Hande ŞAHİN, Gülay GÜNAY
 22. MADDE BAŞLARI TÜRKÇE OLAN İLK OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİNDEN BİRİ: CEVÂHİRÜ’L-ELSİNE/ One of The Initial Ottoman Turkish Dictionaries Including Turkish Lexical Entries: Jawahir Al-Alsina
  Pages 373 - 390
  Serkan ÇAKMAK
 23. NEDÎM’İN “OLMUŞ SANA” REDİFLİ GAZELİNDE RENKLERİN KULLANIMI/Use of Colors in the Ghazel of Nedîm with the Redif “Olmuş Sana”
  Pages 391 - 407
  Sedat KARDAŞ
 24. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI, TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI, ŞİDDET EĞİLİMLERİ VE ŞİDDETLE KARŞILAŞMA DURUMLARI/Childhood Abuse Experences, Gender Perceptıons, Violence Tendencıes and Violenit Situations of Universıty Students
  Pages 409 - 430
  Reva BALCI AKPINAR, Sibel KÜÇÜKOĞLU, Serap EJDER APAY, Nuray KARACA, Aslı BALCI
 25. FAİK REŞAD’IN TÂRÎH-İ EDEBİYÂT-I OSMÂNİYYE’SİNE DAİR
  Pages 431 - 433
  Yusuf Emirhan KARACA
 26. SÜLEYMAN EFENDİOĞLU’NUN MEVLÂNÂ LUTFÎ “GÜL Ü NEVRÛZ” (DİL İNCELEMESİ – METİN VE AKTARMA - GRAMATİKAL DİZİN – TIPKIBASIM) ADLI ESERİ ÜZERİNE
  Pages 435 - 437
  Esra YAVUZ
 27. Yayın İlkeleri
  Pages 439 - 448
  Yayın İlkeleri -
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Ataturk University Journal of Social Sciences 1300-9389 1970-2016
Indexes and Platforms