Subjects

• Social Science


Journals

Author
Author

Articles


T. AŞİROV
BELYAYEV, İ. A. (1915). GRAMMATİKA TURKMENSKOGO YAZIKA. ASHABAD: TİPOGRAFİYA İ.İ.ALEKSANDROVA. 122. Sayfa., Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2020)
T. AŞİROV
Poems of Seydî, One of the Famous Poets of Turkmen, Kültür Araştırmaları Dergisi, (2020)
T. AŞİROV, Ç. ALBAYRAK
XX. BAŞLARINDA TÜRKMEN ÖĞRENCİLERİN YABANCI KIZLARLA EVLİLİĞİ HUSUSU ÜZERİNE TARTIŞMALAR: B. KERBABAYEV ÖRNEĞİ, Folklor Akademi Dergisi, (2020)
T. AŞİROV
ZELÎLÎ’NİŊ GOŞGULARI, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, (2020)
T. AŞİROV, Ç. ALBAYRAK
SOVYET TÜRKMENİSTANI’NIN İLK YILLARINDA STAVROPOL TÜRKMENLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR: TÜLEK NAZAROV ÖRNEĞİ, Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, (2020)
T. AŞİROV, O. ARICAN
A. Gulmuhammedov’a (1885-1931) Göre Türkistan’da Milli Matbuat, Turkuaz Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, (2020)
T. AŞİROV, O. ARICAN
YAKUP NASIRLI’YA (1899-1958) GÖRE TÜRKMENİSTAN’DA MİLLİ MATBUAT, The Journal of Asian Studies, (2020)
T. AŞİROV, Ç. ALBAYRAK
STUDIES ON THE EDUCATION OF GIRLS IN TURKMENISTAN AT THE BEGINNING OF XX CENTURY: EXAMPLE OF GULSUM SHEHIDIYE, Çukurova University Journal of Turkology Research, (2020)
T. AŞİROV, Ç. ALBAYRAK
EMİR ALİ ŞİR NEVAÎ. (1925). MUHAKEMETÜ’L-LUGATEYN. (Ed. ABDÜLHAKİM GULMUHAMMEDOV). POLTORATSKİ (AŞKABAT): TÜRKMENİSTAN DEVLET NEŞRİYATI. 90 pp., International Journal of Turkic Dialects Research (JTDR), (2020)
T. AŞİROV, Ç. ALBAYRAK
Sovyet Türkmenistanı’nın İlk Yıllarında Edebî Eleştiri -A. Gulmuhammedov ile H. Şahberdiyev Eleştirileri Bağlamında–, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2020)
T. AŞİROV, Ç. ALBAYRAK
ILYASOV, K. – H. GOÇMIRADOV. H. (1990). DÖVRÜŊ AYNASI (“SOVET TÜRKMENİSTANI” GAZETİ 70 YAŞADI), AŞGABAT: TÜRKMENİSTAN. 208 S., Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, (2020)
T. AŞİROV, Ç. ALBAYRAK
NASREDDİN: EFENDİ’NİŊ GÜRRÜŊLERİ. (MÜTERCİMİ A. ALİYEV). 1-NCİ ÇAP. AŞGABAT – 1913/1914. 24 S., Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2020)
T. AŞİROV
Millileştirme ve Türkmen Dilinin Terminolojisi Üzerine Araştırmalar: A. H. Örneği, Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, (2020)
T. AŞİROV, O. ARICAN
Y. M. Faktoroviç’e Göre Sovyet Türkmenistanı’nda Süreli Yayınlar, Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi, (2019)
S. ANTÂKÎ
Hıristiyan Mezheplerinin Teolojisi Üzerine, Kocaeli İlahiyat Dergisi, (2019)
T. AŞİROV
TÜRKMEN YAŞ GOŞGICILARI. (1931). YIGNAP TERTİBE SALAN M. GELDİYEV. AŞGABAT: TÜRKMENİSTAN DEVLET NEŞRİYATI. 91 S., Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2019)
T. AŞİROV, İ. TÜRKOĞLU
Paul Al-Antaki’s Polemic Against Islam, Van İlahiyat Dergisi, (2019)
T. AŞİROV
GÖROGLI: TÜRKMEN HALK EPOSI. (1941). (TERTİBE SALAN ATA GOVŞUT, M. KÖSÄYEVİŇ REDAKSİYASI BİLEN) AŞKABAT: TÜRKMENDÖVLETNEŞR. 578 S., Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, (2019)
T. AŞİROV
XX. Yüzyılın Başında Türkmenistan'da Tarih Düşüncesi: K. Böriyev Örneği, Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, (2019)
T. AŞİROV
THE LITERARY LANGUAGE STUDIES IN SOVIET TURKMENISTAN: SAMPLE OF H. DERYAYEV, Çukurova University Journal of Turkology Research, (2019)
T. AŞİROV, G. MUHAMMEDOV
SOVYET TÜRKMENİSTANI’NDA TÜRKMEN DİLİ TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: K. BÖRİYEV ÖRNEĞİ, International Journal of Turkic Dialects Research (JTDR), (2019)
T. AŞİROV, P. Durdygylyjov
M. GELDİYEV VE EKİM İHTİLALİ DÖNEMİNDE ANA DİL, Electronic Journal of Turcology Researches, (2019)
T. AŞİROV
EPENDİ (haz. Y. NASIRLI) TÜRKMENDÖVLETNEŞR, AŞGABAT – 1941. s. 172., Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, (2019)
T. AŞİROV, A. ORAZSAHEDOV
TÜRKMENİSTAN’DA İÇ SAVAŞ ( 1918-1920 YILLARI), Electronic Journal of Turcology Researches, (2019)
T. AŞİROV
STRUGGLE WITH BASMACHI IN TURKMENISTAN IN THE PERIOD OF 1920-1924, Akademic Social Studies, (2018)
T. AŞİROV
MOĞOL ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRKİSTAN'DA HIRİSTİYANLIK, Kocaeli İlahiyat Dergisi, (2018)
T. AŞİROV
Türkmen Tarih Yazıcılığında “İlhak” Konusu, Journal of Turkish World Studies, (2018)
T. AŞİROV
DÜŞÜNÜR MUHAMMED GELDİYEV (1889-1931)’İN TÜRKMEN DİLİ MÜCADELESİ, International Journal of Turkic Dialects Research (JTDR), (2018)
T. AŞİROV
A. A. ZAVYALOV’A GÖRE ZAKASPİ OBLASTI’NDA (TÜRKMENİSTAN’DA) HIRİSTİYAN AKIMLARININ YAYILMASI, The Journal of Social Research Yeditepe University History of Department, (2018)
T. AŞİROV
TÜRKMENİSTAN’IN RUSYA’YA KATILMASI KONUSU, Electronic Journal of Turcology Researches, (2017)
T. AŞİROV
The Power Struggle In Turkmenistan After The Octobery Revolutıon: Struggle Against the Counterrevolution (1918-1919), Academic Journal of History and Idea, (2017)
T. AŞİROV, O. ORAZOV
SOVYET TÜRKMENİSTAN’DA VAKIF ARAŞTIRMALARI: G.İ. KARPOV ÖRNEĞİ, BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2017)
T. AŞİROV
ARİSTO’NUN METAFİZİK KİTABINDAKİ GAYESİNİN İNCELENMESİ, BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016)
T. Aşirov
Mahtumkulu Divanı ve Yedi Asırlık Türkçe Bir Manzume, Şerh ve Tenkit Eden: Şeyh Muhsin Fânî, İstanbul 1340., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2015)
T. AŞİROV
Christian Sects According to Ibn Hazm, Milel ve Nihal, (2009)