ISSN: 1300-7491
e-ISSN: 2791-6057
Founded: 1994
Publisher: Cyprus International University
Cover Image

History and General Information

The folklore/literary journal, which has been published in Ankara since 1994, has been published four times a year, with an international peer-reviewed systematic, since 2008, within the body of Cyprus International University. Publication months are February, May, August and November. In our journal; Scientific, original and qualified articles in the fields of folklore, anthropology, literature and approved by the double-blind referee system are evaluated. The journal accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution 4.0 International Public License ("Public License").This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The users of the journal’s website may read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose (Budapest Open Access Initiative’s definition of Open Access), without violations of academic publishing ethics.

The abbreviated name of the journal is folk/ed Derg.


2024 - Volume: 30 Issue: 117

Research Article

Turkish Gothic, Universal Angst: The Impossibility of Non-Existence in Dracula(s)

Earthquake Special Issue

folklor/edebiyat Special Issue (English), 2024
“Earthquake as Disaster”
Disasters, whether anthropogenic or natural, occur over a short or long period of time and cause human, material, economic, and environmental losses. While they appear somewhat “visible” before they arrive, their explicit effects are deeper, leading to complex outcomes. The affected communities cannot compensate for their social, political, and economic impacts. The recent earthquake on February 6, 2023, showed that earthquakes are both the most devastating and, unfortunately, the most frequent disasters in Turkey. On that night, thousands of people were killed and thousands more were displaced by a devastating earthquake in southern and southeastern Turkey.
In this special issue, which will be transnational and interdisciplinary in scope, we take the connection of “earthquake as disaster” to social sciences in the widest sense. We aim to bring cutting-edge empirical and historical research at the intersections of anthropology, folklore, gender studies, literature, and sociology. As we tackle human behavioral responses to strong earthquakes, we hope to discuss and disseminate current issues in the field of disaster research. By using our knowledge of earthquakes’ social world and its impact on policies and policymaking, we hope to create a impulse not just for academia but also for policymakers. Some of the suggested topics and sub-divisions are as follows:
Part I: Folklore
• Indigenous/local knowledge about earthquakes.
• mythical, legendary, and apocalyptic narratives and scape-goating.
• Earthquakes and more-than-human worlds
• Stories about past disasters, which are not just full of poetics and symbolism, as they transmit collective memory of those that lived through it.

Part II: Anthropology- Sociology
• Community-based models of Earthquake risk reduction; Ethnography of disasters
• Earthquakes and women; inter-ethnic and inter-religious relations in earthquakes zones.
• State – Society – Civil Engagement – urbanization and policymaking; policy reform, program design, and disaster response management.
• Social networks and relations; community building in post-trauma.

Part III: Literature and History
• Survival, resilience, and remembrance
• Depictions of earthquakes in literary and historical sources
• Lessons to learn from past earthquakes for community rebuilding.
• Representations of different aspects of earthquakes in media.
The manuscripts, limited to 40,000 characters should be prepared in accordance with the publication rules and principles of folklore/literature. All papers will undergo double blind review. The language of this special issue article is English.

Special Issue Editors
Dr. Erdoğan Gedik, Johann Wolfgang Goethe Universität
Prof. Dr. Hande Birkalan-Gedik, Johann Wolfgang Goethe Universität
Final date of submission of papers: June 30, 2024

Deprem ÖZel Sayısı

BİLİM İNSANLARINA DEPREM ÖZEL SAYISI DUYURUMUZ…
Depremlerin yarattığı felâketler, yıkım ve yitikler farklı bilim dalları tarafından irdelenmiştir. Bilim insanları dünyada yayımlanmış pek çok çalışmaya her yeni gün farklı çalışmalarla katkıda bulunmaktadırlar.
Depremin yol açtığı ulusal ve uluslararası göç, yurtsuzlaşma, ekonomik, sosyal ve kültürel yoksullaşma ilk ortaya çıkan etkilerdir. Bundan başka daha birçok sosyal, psikolojik ve ekonomik etkilerin antropoloji, halkbilim, psikoloji, tarih ve edebiyat disiplinlerinin bakış açısıyla ele alınacağı bir özel sayı ile biz de bu ulusal ve evrensel felâketlerin yarattığı olguları bilim dünyasına olarak sunmayı planladık.
Uluslararası ve disiplinler arası bir kapsamda olacak bu özel sayımızda, “afet olarak deprem”in sosyal bilimlerle bağlantısını en geniş anlamıyla ele alıyoruz. Antropoloji, folklor, toplumsal cinsiyet çalışmaları, edebiyat ve sosyolojinin kesişim noktalarında en yeni ampirik ve tarihsel araştırmaları getirmeyi hedefliyoruz. Güçlü depremlere karşı insan davranışı tepkilerini ele alırken, afet araştırması alanındaki güncel konuları tartışmayı ve yaymayı umuyoruz. Depremlerin sosyal dünyası ve bunun politikalar ve politika oluşturma üzerindeki etkisi hakkındaki bilgimizi kullanarak, sadece akademi için değil, politika yapıcılar için de bir itici güç yaratmayı umuyoruz. Önerilen bazı başlıklar ve alt bölümler aşağıdaki gibidir:
Bölüm I: Folklor
• Depremler hakkında yerli/yerel bilgi.
• efsanevi, efsanevi ve apokaliptik anlatılar ve günah keçisi arama.
• Depremler ve insan ötesi dünyalar
• İçinden geçenlerin ortak hafızasını aktardıkları için sadece şiirsellik ve sembolizmle dolu olmayan geçmiş felaketlerle ilgili hikâyeler.
Bölüm II: Antropoloji-Sosyoloji
• Toplum temelli deprem riskinin azaltılması modelleri; Afetlerin etnografyası
• Depremler ve kadınlar; deprem bölgelerinde etnik ve dinler arası ilişkiler.
• Devlet – Toplum – Sivil Katılım – kentleşme ve politika oluşturma; politika reformu, program tasarımı ve afet müdahale yönetimi.
• Sosyal ağlar ve ilişkiler; travma sonrası topluluk oluşturma.
Bölüm III: Edebiyat ve Tarih
• Hayatta kalma, dayanıklılık ve hatırlama
• Edebi ve tarihi kaynaklarda deprem tasvirleri
• Toplumun yeniden inşası için geçmiş depremlerden öğrenilecek dersler.
• Medyada depremlerin farklı yönlerinin temsili.
40.000 karakterle sınırlı yazılar, folklor/edebiyat yayın kural ve ilkelerine uygun olarak düzenlenmelidir.  Tüm makaleler İNGİLİZCE hazırlanacak;, çift kör hakem incelemesinden geçecek; süreç konuk editörler ve dergi editörlüğüyle ortak sürdürülecektir. (Genel ilke ve kurallar için bakınız: https://www.folkloredebiyat.org)
Deprem Özel sayısıyla ilgili süreç takvimi:
Makale son teslim tarihi: 30 Haziran 2024
Özel sayı Yayım tarihi: Aralık 2024
Makale yükleme linki: Folklor-Edebiyat (folkloredebiyat.org)
Konuk Editörler:
Dr. Erdoğan Gedik gedik@email.de
Prof. Dr Hande Birkan-Gedik: birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de
Değerli bilim insanlarını özel sayımıza davet eder, saygılarımızı sunarız.
Yrd.Doç. Dr. Mihrican Aylanç
Editör

folklore/literature Journal Article Template

folklore/literature Journal Article Template

Article Title (Bold, should be no more than 12 words, Only first letters and proper names start with a capital letter, should be written in Times New Roman, 14 pt.)

Second Language Equivalent of Article Title (Normal, Only First Letters and proper names are Captialized, should be written in Times New Roman, 12 pt.)
Author's full name
Abstract
The abstract summarizes, usually in one paragraph of 15-250 words or less, the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) the overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) the basic design of the study; 3) major findings or trends found as a result of your analysis; and, 4) a brief summary of your interpretations and conclusions. Abstract word is written in bold, initials are capitalized and italicized to the left. Sources, figures, charts, notes, etc. should not be included in the abstract. The abstract is the short form of the article that gives a summary of each important section of the article (introduction, material-method, presentation, and discussion). The abstract should never give new information or results that are not specified in the article. Citations should not be made in the abstract. It would be helpful to begin the abstract by first mentioning what the problem at hand is. The main purpose of the article should be emphasized, what was done to achieve this goal and which methods and analyses were used should also be briefly mentioned. Findings from the study and its implications should be briefly pointed out the meanings of these should also be discussed. Finally, the abstract can be concluded with a sentence that mentions the contribution and importance of the research results to the field. The abstract should be written as a single paragraph using Times New Roman, 11 pt. The Turkish abstract for English articles should be no less than 250 words.
Keywords: Keywords should consist of three to five words, except for proper nouns, and should be written in lower case letters. Words should be separated by commas, and the order should go from specific to general.

Abbreviations
If there are abbreviations in your article, please list them under this title; otherwise, if no abbreviations are used, there is no need to use this title in your article.
Notes
If there are notes in your article, please provide information pertaining to them under this heading; otherwise, you can delete this heading.
Contribution levels of authors: First Author 100% (Example)
Ethics committee approval: Please indicate if ethics committee approval was or was not required for your study. If ethics committee approval was required, please provide the necessary information and attach the relevant documentation.
Financial support: Please indicate if your study did or did not recieve any financial support.
Conflict of interest: Please indicate if there are any potential conflict of interest(s) in the study. If there are please indicate what they are and how they were resolved.
Source contacts:
If you have any persons who have served as a source of information in your work, you must list them under this heading. You must cite the source in the given format as noted below. If you do not have any persons as sources, then you can delete this title.
Example:
Participant #1: Salim Ahmet, age 56, primary school graduate, civil servant, interview date and place: 12 March 2022 / Erzurum
References
All references, in-text and end of text, should be cited using APA 7.
Examples:
Article:
Ruxton, C. (2016). Tea: Hydration and other health benefits. Primary Health Care, 26(8), 34-42. https://doi.org/10.7748/phc.2016e1162
Book:
Malinowski, B. (1992a). Sex life of savages. (S. Özkal, Trans.). Kabalcı.
For other examples, please see our author guidelines.
Appendices
If there are attachments that are deemed necessary for you article, you must list them under this section and include the documents with your article. If not, then you can delete this section.Journal website: https://folkloredebiyat.org
The journal’s publication languages are both English and Turkish. Also despite articles in Turkish, the title, abstract, and keywords are also in English. Turkish articles approved by the reviewers are required to submit an extended summary (750-1000 words) in English.
The journal is indexed by TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ, and many other indexes and datebases.
Within the scope of TR DIZIN 2020 Ethical Criteria and as of the year 2020, studies requiring ethics committee approval must indicate Ethics Committee Approval details (committe-date-issue) in the article’s methods section. With this in mind, we request from our author candidates to edit their article accordingly before sending it to the journal.

Field EdItors

Folklore:
Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik
(Frankfurt University- birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de)
Prof. Dr. Arzu Öztürkmen
(Bosphorus University- ozturkme@boun.edu.tr)
Edebiyat-Literature
Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan (Hacettepe University - ggonca@
hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
(President, Caucasus University Association- r_korkmaz@hotmail.com)
Antropoloji-Anthropology
Prof. Dr. Akile Gürsoy
(Beykent University - gursoyakile@gmail.com)
Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz
(Ankara University - serpilayguncengiz@gmail.com)
Dil-Dilbilim/Linguistics
Prof.Dr. Aysu Erden
(Maltepe University - aysuerden777@gmail.com)
Prof. Dr. V. Doğan Günay
(Dokuz Eylul University- dogan.gunay@deu.edu.tr)