ISSN: 2147-8058
e-ISSN: 2148-1431
Founded: 2013
Period: Annually
Publisher: Akdeniz University
Cover Image
       

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.
Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanlarının yayımlarını kapsayan bir dergidir.

2021 - Volume: 9

Research Article

1. Karadora: Bafra Ovası’nda Yeni Bir Prehistorik Lokalite

Research Article

5. Karapınar (Telebehi) Nekropolisi

Research Article

6. Provenance Study of Votive Figurines from the Sanctuary of Apollon in Emecik

Research Article

7. Dareios’un İskit Seferi: Nedeni, Tarihi ve Süreci Üzerine Bir Değerlendirme

Research Article

8. Kyme (Aiolis) Güney Nekropolisi’nden Bir Çocuk Mezarı

Research Article

9. Trakya ve Makedonya’da Antikçağ Mezar Freskleri

Research Article

11. Amos’ta Yeni Araştırmalar ve Bulgular

Research Article

13. Erzurum Arkeoloji Müzesi’ndeki Kappadokia Krallığı Sikkeleri

Research Article

14. Hellenistik Dönem’de Kent Avukatlığı: Kos-Kalymna Örneği

Research Article

15. Catilina Komplosu (MÖ 63) Üzerine Değerlendirmeler

Research Article

16. Roma Dönemi’nde Olymops (Lykia) Kuzey Kent

Research Article

17. Antalya Müzesi'ndeki Pisidia Antiokheia Sikkelerİ

Research Article

18. Ephesos’tan Yeni Mezar Yazıtları

Research Article

19. Perrhe: Antik Kaynaklar Işığında Kommagene’de Bir Kent

Research Article

22. Yalova, Çobankale Kazısı Sırlı Seramik Buluntuları: İlk Gözlemler

Research Article

23. Evliya Çelebi in Vezirköprü, 1648