Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Submission Date
Start: April 20, 2021
End: July 1, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2147-8171 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |


         Journal of Eskisehir Osmangazi University Faculty of Theology is an international peer-reviewed Journal twice a year as March and September. It aims to contribute to the social sciences primarily Islamic sciences, philosophy and Islamic history. The original research and translation articles, book reviews and various review texts are published in our journal. The publication language of our journal is Turkish, but also in other languages such as Arabic, German and English. 

         The articles submitted to our journal are firstly reviewed by the editor in terms of compliance with the journal policy and form requirements and plagiarism. As a result of the preliminary review, the studies that are deemed appropriate are subject to double-blind referee process. There is no charge for submission, review and online access of the publication. Journal of Eskisehir Osmangazi University Faculty of Theology is published as printed and online twice a year on 15 March and on 15 September. Articles are accepted between 15 September and 01 January for the issue of 15 March and between 15 March and 01 July for the issue of 15 September. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8171 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |
Cover Image


         Journal of Eskisehir Osmangazi University Faculty of Theology is an international peer-reviewed Journal twice a year as March and September. It aims to contribute to the social sciences primarily Islamic sciences, philosophy and Islamic history. The original research and translation articles, book reviews and various review texts are published in our journal. The publication language of our journal is Turkish, but also in other languages such as Arabic, German and English. 

         The articles submitted to our journal are firstly reviewed by the editor in terms of compliance with the journal policy and form requirements and plagiarism. As a result of the preliminary review, the studies that are deemed appropriate are subject to double-blind referee process. There is no charge for submission, review and online access of the publication. Journal of Eskisehir Osmangazi University Faculty of Theology is published as printed and online twice a year on 15 March and on 15 September. Articles are accepted between 15 September and 01 January for the issue of 15 March and between 15 March and 01 July for the issue of 15 September. 

Volume 8 - Issue 1 - Mar 15, 2021
 1. Yazının İcadı ve Kur’ân’da Yazı ile İlgili Kelimelerin Tahlili
  Pages 11 - 36
  Ferruh KAHRAMAN
 2. Câhiliye Dönemi Şairlerinden Antere b. Şeddâd’ın Hayatı ve Edebi Kişiliği
  Pages 37 - 64
  Muharrem ERTAŞ
 3. Religious and Social Impacts in Turkey During the Coronavirus Pandemic
  Pages 65 - 84
  Muhammed YAMAÇ
 4. Hakiki ve Mecazi Yorumlar Bağlamında Sema ve Arza Canlılık Atfeden Ayetler
  Pages 85 - 112
  Ayşe Betül ORUÇ
 5. Memlükler Döneminde Muhtasar Siyer Yazıcılığı: İbn Kesîr’in el-Fusûl fî Sîreti’r-Resûl Örneği
  Pages 113 - 144
  Mehmet Fatih YALÇIN
 6. Kur’ân’a Göre Amellerin Dünyadaki Karşılıkları
  Pages 145 - 173
  Mehmet ERGÜN
 7. التقارض بين حروف الجر عند ابن مالك
  Pages 174 - 201
  Turkiy ALALİ, Dursun HAZER
 8. İ‘câzü’l-Kur’an Çalışmalarının Dilbilimsel Tefsir’e Etkisi –Keşşâf Örneği–
  Pages 203 - 226
  Havva ÖZATA
 9. Ebü’l-Kāsım Abdurrahman es-Sakalî (öl. 380/990 [?]) ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri
  Pages 227 - 255
  Haci Bayram BAŞER
 10. Kur’an’da ‘Câhiliyeti’l-Ûlâ’ İfadesi
  Pages 257 - 281
  İshak DOĞAN
 11. The Definition and the Development of the Religious Protectorate of France in the Ottoman Lands
  Pages 283 - 304
  Buğra POYRAZ
 12. Sûfî Menâkıbnâmelerinde Yer Alan Bazı Hayvan Motiflerinin Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 305 - 326
  Cüveyriye İLTUŞ
 13. Müslümanların (Post)Modern Çağdaki Fikri ve Manevi Krizleri: Hoca Ahmed Yesevi’nin Mana İklimine Göre Bir Değerlendirme
  Pages 327 - 354
  Selami ERDOĞAN
 14. İbn Teymiyye’nin Talak Çeşitleri ve Üç Talak İle İlgili Görüşleri
  Pages 355 - 380
  Cemile YAVUZ, Yunus ARAZ
 15. Kelâmî Görüşleri Bağlamında Fahreddin Er-Râzî’nin Hadislere Bakışı
  Pages 381 - 410
  Şuayip SEVEN
 16. Ahmed b. Hanbel’in Cerh ve Ta‘dîle Dair Bazı Yaklaşımları
  Pages 411 - 430
  Fatih ÇİMEN
 17. İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ’nın Din Anlayışı Çerçevesinde Öteki’nin Konumu
  Pages 431 - 451
  Ömer ÖZGÜL
 18. Zemahşerî Şiirlerinde Mersiye
  Pages 453 - 479
  Hüseyin AVCI
 19. Çağdaş Epistemolojide Mistik İnançların Epistemolojik Değerine İlişkin Problemler ve Çözüm Arayışları
  Pages 481 - 505
  Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN
 20. Peyzaj Tasarım ve Uygulamalarının İslamiyet’teki Yeri ve Önemi
  Pages 507 - 550
  Alper SAĞLIK, Busenur YAMAN, Fatma ÖZTEKİN
 21. Solakzâde Tarihi’nde Kur’an Ayetlerinin Kullanılışı
  Pages 551 - 570
  Kadir ERBİL
Submission Date
Start: April 20, 2021
End: July 1, 2021
Indexes and Platforms
Duyuru

Information for Authors


For studies submitted to our journal since 2020 and produced by collected data from people, the ethics committee approval must be documented and this information must be declared on the first page of the study. In this context, authors should include information about the necessary permissions, and we ask him to declare a copy of the permit documents to our journal.
Otherwise, the work evaluation process will be rejected before starting.