Volume: 12 - Issue: 1, 14.01.2022

Year: 2022

Articles

The aim of the Journal of Educational Technology Theory and Practice (ETTP) is to provide an international refereed scholarly and open access journal to publish high quality studies in the field of Educational Technology.

The journal publishes studies focusing on theoretical and practical aspects of educational technology including but not limited to research reports, experimental studies, survey studies, and research reviews. These studies can be analysis, development, implementation, and evaluation of the interventions designed to propose the solutions with technology for educational/instructional needs of individuals and society, made with different methodological approaches. 

Target audience of the journal consists of academicians, graduate students, and teachers who work in educational technology field and use it in their practice as well as instructional designers who work in government and corporate context.

Text Format


Please check the manuscript submission template for text formatting, tables and figures. For references and citations, author(s) should follow current APA style guide.

Text

The text of the manuscript is limited to 8000 words including the abstract and references.

Title Page

Title page should include:

A short and meaningful title must be included to summarize purpose of the study, the variables in the study, and the participants.
Name(s) of the authors.
The affiliation(s) and the address(es) of the author(s).
The e-mail address, phone, and fax numbers of corresponding author.
A concise and informative abstract that reflects the purpose of the study. Please provide an informative an abstract with maximum 300 words. The abstract should not contain any undefined acronym or abbreviation.
Keywords

Please provide 3-4 keywords for indexing purposes.

Summary

Depending on the language of the study, a comprehensive English summary of 1000 words (if the language is Turkish) or Turkish (if the language is English) should be provided.

Main text and headings

Please prepare the main text and headings based on the formatting provided in the submission template.

Tables and Figures

Please prepare the manuscript based on the formatting provided in the submission template 

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) dergisine makale gönderen tüm yazarlar;

a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu;
b) sunulan makaleyle ilgili tüm hakların Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) dergisine devredildiğini;
c) sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
d) makalenin elektronik ve/veya basılı olarak başka bir ortamda yayınlanmadığını ya da şu anda yayınlanmak üzere sunulmuş olmadığını;
e) makalede bulunan metnin ve görsellerin diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediklerini;
f) sunulan makale üzerindeki işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını ETKU dergisine
devretmeyi

kabul ve taahhüt ederler.

Bununla birlikte yazar(lar)ın patent ve makaleyi ticari olarak sunmamak şartıyla akademik amaçları için çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına ETKU dergisine atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

Tüm yazarlar, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Dergi Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu taahhüt ederler. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinlerin alındığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini taahhüt ederler.

İnsanlar üzerinden veri toplanmasını gerektiren bütün araştırmalar için, yetkili bir araştırma kurumundan etik kurul onayının alınmış, bu onaya ait bilgilerin şablonumuzdaki formata uygun olarak makalenin ilk sayfası ile yöntem bölümünde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Author(s) are not charged at any stage during the evaluation and printing process.