Year 2019, Volume , Issue 5, Pages 22 - 33 2019-12-09

Ev Kadınlarının Tüketimi Algılama Biçimleri: Araban İlçesi Örneği

Beyzade Nadir ÇETİN [1] , Pınar ARSLAN [2]


Üretilen ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından talep edilmesini sağlamak için bir strateji olarak kurgulanan metalaştırma, toplumsal yapıyı oluşturan tüm kesimlerde tüketime ilişkin ortak algı, tutum, tavır ve yaklaşımların oluşturulmasını sağlamaya yönelik olarak işlemektedir. Bu çalışmada, tüketici kesimlerden biri olan ev kadınlarının tüketime ilişkin geliştirmiş oldukları algı, tutum, eğilim ve yaklaşımların neler olduğu araştırılmıştır. Böyle bir algı ortaklaşmasının var olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bu çalışma, Gaziantep iline bağlı Araban ilçesinde yaşayan 81 ev kadını ile yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen nitel verilere dayanmaktadır. Elde edilen verilerden, kapalı bir toplum yapısı içerisinde sosyalleşmiş olmalarına rağmen; ev kadınlarının tüketime ilişkin geliştirilen teorik referans çerçevesine paralel şekilde tüketme eğilim ve pratiklerine sahip oldukları belirlenmiştir.

Tüketim, Tüketim Toplumu, Meta Değeri, Kullanım Değeri, Sembolik Değer
  • a.a
Primary Language tr
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Beyzade Nadir ÇETİN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Pınar ARSLAN

Dates

Application Date : August 7, 2019
Publication Date : December 9, 2019

APA ÇETİN, B , ARSLAN, P . (2019). Ev Kadınlarının Tüketimi Algılama Biçimleri: Araban İlçesi Örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 22-33 . DOI: 10.21733/ibad.603345