Year 2019, Volume , Issue 5, Pages 267 - 283 2019-12-09

The Relationship between Self-Regulation Skills and Peer Relations among 66 Months-Old Children Attending Kindergarten
Anaokuluna Devam Eden 66 Ayını Doldurmuş Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hüray PAZARBAŞI [1] , Kadriye ESİN CANTEZ [2]


The purpose of the study is to determine the relationships between children's self-regulation skills and peer relationships is examined. 56 children who are 66 months old, attending a special kindergarten in Ankara province participated in this study. Preschool Self-Regulation Scale was used to measure self-regulation skills of the children and Ladd and Profilet Child Behavior Scale was used to measure peer relationships. ‘Descriptive analysis’ was performed and ‘relational screening model’ was used in the research developed by qualitative model. SPSS 25.0 statistical package program was used to analyze the data. Frequency analysis, Pearson Correlation analysis, one-way ANOVA test and t-test were used to evaluate the data. There are several significant relationships between children's self-regulation skills and peer relationships were found in this study: As the score of prosocial behaviors increase among the self-regulation and peer relations; the attention score, behavior regulation score and sociability score increase. The attention score decreases as the hyperactivity score increases. The attention score decreases as the aggression score increases, and the attention score and behavior regulation score decrease, as the exclusion score increases.

Araştırmada, öz düzenleme becerileri ve akran ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çocukların öz düzenleme becerileri ile akran ilişkileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya Ankara ilinde bir özel anaokuluna devam eden 66 ayını doldurmuş 56 çocuk katılmıştır. Çocukların öz düzenleme becerilerini ölçmek için Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği, akran ilişkilerini ölçmek için ise Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Nicel model kullanılan araştırmada betimsel analiz yapılmış ve ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılmış ve verilerin değerlendirmesinde frekans analizi, Pearson Korelasyon analizi, oneway anova testi, t-testi uygulanmıştır. Araştırma ile, öz düzenlemenin ve akran ilişkilerinin arasında akranlarına karşı yardımı amaçlayan sosyal davranış gösterme puanı arttıkça dikkat puanı, davranış düzenleme puanı ve sosyallik puanı artarken, aşırı hareketlilik puanı arttıkça dikkat puanının azaldığı, saldırganlık puanı arttıkça dikkat puanının azaldığı, dışlanmışlık puanı arttıkça dikkat puanının ve davranış düzenleme puanının azaldığı gibi çeşitli anlamlı ilişkilere rastlanmıştır.

Bu çalışmada elde edilen veriler sonucu öz düzenleme becerileri ile akran ilişkileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır.

  • Prof. Dr. Kadriye Esin Cantez 05325209651
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4559-4944
Author: Hüray PAZARBAŞI (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Kadriye ESİN CANTEZ

Supporting Institution İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dates

Application Date : September 25, 2019
Publication Date : December 9, 2019

APA PAZARBAŞI, H , ESİN CANTEZ, K . (2019). Anaokuluna Devam Eden 66 Ayını Doldurmuş Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 267-283 . DOI: 10.21733/ibad.624687