Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Öğretmen ve Öğrencilerin eTwinning Proje Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Year 2023, Issue: 14, 105 - 120, 15.08.2023
https://doi.org/10.21733/ibad.1190441

Abstract

Ağ tabanlı öğrenme ortamı olan eTwinning, öğretmen ve öğrencilere yenilikçi, işbirlikçi, ortak çalışmalar yapabilme fırsatı sunar. Bu araştırmada eTwinning platformunda yapılan projelerin öğretmen ve öğrenci açısından katkıları hakkında görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. eTwinning projelerinin katkıları iletişim, iş birliği, yaygınlaştırma, müfredatla uyum, disiplinler arası geçiş, web 2.0 araçlarının kullanımı gibi faktörler bakımından ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak yürütülen araştırmanın örneklemini ölçüt örneklem yoluyla seçilen 3 öğretmen, 4 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler kodlara ayrılarak frekansları ile birlikte tablolaştırılmıştır. eTwinning projeleri yapan öğretmen ve öğrenciler bu projelerin farklı açılardan olumlu kazanımlarının olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenciler için dijital gelişim, dil-iletişim, iş birliği, özgüven, kendini ifade etme becerilerinin geliştiği, öğretmenler için de mesleki anlamda büyük farklılıklar oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. eTwinning projelerini gözlemleyerek süreci aşamalarıyla aktaran yeni çalışmalara yer verilmelidir.

References

 • Acar, P. (2021). Sınıf öğretmenlerinin eTwinning ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Akıncı, B. (2018). eTwinning proje uygulamalarının öğrencilerin yabancı dil becerileri ile öğretmenlik mesleki gelişimine katkısı (bir eylem araştırması). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Avcı, F. (2021). Çevrim İçi Bir Öğrenme Ortamı Olarak eTwinning Platformuna İlişkin Öğretmenlerin Görüş ve Değerlendirmeleri·. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(1), 1-22.
 • Başaran, M., Kaya, Z., Akbaş, N., & Yalçın, N. (2020). Proje tabanlı öğretim sürecinde etwinning faaliyetinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yansıması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(3), 373-392.
 • Camilleri, R. A. (2016). Global education and intercultural awareness in eTwinning. Cogent Education, 3(1), 1210489.
 • Çavuş, R., Balçın, M. D. & Yılmaz, M. (2021). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin eTwinning Proje Süreçlerindeki Deneyimlerine Yönelik Görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10 (1), 246-272.
 • eTwinning Türkiye. (2022). https://www.etwinning.net/tr/pub/index.htm, Erişim Tarihi: 24.05.2022.
 • eTwinning Türkiye. (2022d). 2022_Ulusal_Kalite_Etiketi_Kriterleri.pdf (meb.gov.tr), Erişim Tarihi: 24.05.2022.
 • Gall, M. D., Borg, W. R. & Gall, J. P. (1996). Educational research. White Plains, NY: Longman Publishers USA.
 • Gençtürk-Erdem, E., Başar, F. B., Toktay, G., Yayğaz, İ. H., & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). eTwinning projelerinin öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerine katkısı. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7(3), 204-219.
 • Gezgin, S., & Çabuk, M. G. (2021). eTwinning projelerinin uygulanması: Kurucu öğretmen perspektifleri. Anadolu Öğretmen Dergisi, 5(2), 380-398.
 • Gilleran, A. (2007). eTwinning – A new path for european schools, eLearning papers. https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/legacy_files/old/media13562.pdf Erişim Tarihi: 24.05.2022.
 • Gözübüyük, H. (2021). eTwinning kullanan ve kullanmayan okul öncesi öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim süreçlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gülnar, S. ve Yatağan, M. (2014). eTwinning: Avrupa okulları çevrimiçi ağı. TBD 31.Bilişim Kurultayı, Ankara.
 • Gündüz-Çetin, İ., ve Gündoğdu, K. (2022). eTwinning proje uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(81), 76-90.
 • McMillan, J. H. (2000). Educational research: Fundamentals for the consumer. Longman: USA.
 • Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? Internet and Higher Education, 14(2), 129–135.
 • Tanış, H. (2021). Oyunlaştırılmış işe özgü çevrimiçi öğrenme ortamının geliştirilmesi ve etkisinin değerlendirilmesi: iş sağlığı ve güvenliği örneği. Hacettepe Üniversitesi: Doktora Tezi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. ve Altun Yılmaz, S. (2012) Çok kültürlülük projesi: e-twinning uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8) 120-132.
 • Yılmaz, R. (2022). eTwinning okullarında yapılan çalışmaların okul kültürüne katkısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Teacher and Student Opinions on eTwinning Project Implementations

Year 2023, Issue: 14, 105 - 120, 15.08.2023
https://doi.org/10.21733/ibad.1190441

Abstract

As a network-based learning environment, eTwinning allows teachers and students to work in innovative, collaborative, and collaborative ways. This research aims to get opinions about the contributions of the projects made on the eTwinning platform in terms of teachers and students. The contributions of eTwinning projects are discussed in terms of communication, cooperation, dissemination, coherence with the curriculum, interdisciplinary transition, and use of web 2.0 tools. The study's sample, conducted as a case study from qualitative research methods, consists of three teachers and four students selected through criterion sampling. The data of the research were collected through semi-structured interviews. The obtained data were analyzed using the descriptive analysis method. The data were separated into codes and tabulated with their frequencies. Teachers and students who do eTwinning projects stated that these projects have positive achievements in different aspects. It has been concluded that digital development, language communication, cooperation, self-confidence, and self-expression skills have improved for students, creating significant differences in professional terms for teachers. New studies that observe eTwinning projects and convey the process step by step should be included.

References

 • Acar, P. (2021). Sınıf öğretmenlerinin eTwinning ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Akıncı, B. (2018). eTwinning proje uygulamalarının öğrencilerin yabancı dil becerileri ile öğretmenlik mesleki gelişimine katkısı (bir eylem araştırması). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Avcı, F. (2021). Çevrim İçi Bir Öğrenme Ortamı Olarak eTwinning Platformuna İlişkin Öğretmenlerin Görüş ve Değerlendirmeleri·. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(1), 1-22.
 • Başaran, M., Kaya, Z., Akbaş, N., & Yalçın, N. (2020). Proje tabanlı öğretim sürecinde etwinning faaliyetinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yansıması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(3), 373-392.
 • Camilleri, R. A. (2016). Global education and intercultural awareness in eTwinning. Cogent Education, 3(1), 1210489.
 • Çavuş, R., Balçın, M. D. & Yılmaz, M. (2021). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin eTwinning Proje Süreçlerindeki Deneyimlerine Yönelik Görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10 (1), 246-272.
 • eTwinning Türkiye. (2022). https://www.etwinning.net/tr/pub/index.htm, Erişim Tarihi: 24.05.2022.
 • eTwinning Türkiye. (2022d). 2022_Ulusal_Kalite_Etiketi_Kriterleri.pdf (meb.gov.tr), Erişim Tarihi: 24.05.2022.
 • Gall, M. D., Borg, W. R. & Gall, J. P. (1996). Educational research. White Plains, NY: Longman Publishers USA.
 • Gençtürk-Erdem, E., Başar, F. B., Toktay, G., Yayğaz, İ. H., & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). eTwinning projelerinin öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerine katkısı. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7(3), 204-219.
 • Gezgin, S., & Çabuk, M. G. (2021). eTwinning projelerinin uygulanması: Kurucu öğretmen perspektifleri. Anadolu Öğretmen Dergisi, 5(2), 380-398.
 • Gilleran, A. (2007). eTwinning – A new path for european schools, eLearning papers. https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/legacy_files/old/media13562.pdf Erişim Tarihi: 24.05.2022.
 • Gözübüyük, H. (2021). eTwinning kullanan ve kullanmayan okul öncesi öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim süreçlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gülnar, S. ve Yatağan, M. (2014). eTwinning: Avrupa okulları çevrimiçi ağı. TBD 31.Bilişim Kurultayı, Ankara.
 • Gündüz-Çetin, İ., ve Gündoğdu, K. (2022). eTwinning proje uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(81), 76-90.
 • McMillan, J. H. (2000). Educational research: Fundamentals for the consumer. Longman: USA.
 • Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? Internet and Higher Education, 14(2), 129–135.
 • Tanış, H. (2021). Oyunlaştırılmış işe özgü çevrimiçi öğrenme ortamının geliştirilmesi ve etkisinin değerlendirilmesi: iş sağlığı ve güvenliği örneği. Hacettepe Üniversitesi: Doktora Tezi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. ve Altun Yılmaz, S. (2012) Çok kültürlülük projesi: e-twinning uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8) 120-132.
 • Yılmaz, R. (2022). eTwinning okullarında yapılan çalışmaların okul kültürüne katkısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Articles
Authors

Fatma Rümeysa KARATAŞ
MEHMET DEMİR ORTAOKULU
0000-0003-4964-8206
Türkiye


Elif Selcan ÖZTAY
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6156-1950
Türkiye

Publication Date August 15, 2023
Acceptance Date December 25, 2022
Published in Issue Year 2023 Issue: 14

Cite

APA
KARATAŞ, F. R., & ÖZTAY, E. S. (2023). Öğretmen ve Öğrencilerin eTwinning Proje Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(14), 105-120. https://doi.org/10.21733/ibad.1190441

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD is under review EBSCO, SCOPUS, E-SCI and TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT.