Volume: 4 Issue: 1, 10/14/22

Year: 2022

Derginin amacı, Kamu Yönetimi ve Teknoloji konusunda çalışan akademisyen ve uygulamacıları paylaşım yapacağı ve bu alanda geleceğin dünyasını inşa etmeye yardımcı olacak bir akademik bir yayın platformu oluşturmaktır.

Derginin kapsamı, kamu yönetiminde kullanılan teknolojiler, kamu yönetiminin daha etkin, verimli ve hızlı olmasını sağlayacak yeni teknolojileri içeren çalışmalardır.

YAZARLAR İÇİN NOTLAR

1.  KAYTEK hakemli ve uluslararası endekslerde taranan bir dergidir ve Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. KAYTEK Dergisinde yayınlanacak çalışmalar “Kamu Yönetimi ve Teknoloji” temalı olmalıdır.

2.      Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

3.      KAYTEK Dergisinde yayınlanan tüm yazıların yayın hakları Kamu Bilişimcileri Derneğine devredilmiş olur.

4.      Gönderilen yazılar özgün olmalı, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

5.      Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan makalesinde düzeltme istenmesine ya da basılmamasına yayın kurulu karar verir. Yayım kararı yazar(lar)a bildirilir.

6.      Yazarlar makalelerinin başlığını, ad, soyadı, unvan, ORCID NO, bağlı bulundukları kurum adı, posta adresi, telefon ve e-posta adreslerini ayrı bir kâğıda yazarak bir kapak sayfası hazırlayıp makaleleri ile birlikte göndermelidir. Hakemlere gönderilecek metinde makalenin başlığı, makale metni, Türkçe ve İngilizce özetler bulunmalı, kimlik bilgileri yer almamalıdır.

7.      Dergide yayımlanması istenilen metinler Microsoft Office Word ya da Open Office dokümanı olarak elektronik ortamda dogan_leblebici@hotmail.com e-posta adresine gönderilmelidir. 

8.      Yazım ve biçim kurallarına uygun olmayan makaleler hakeme gönderilmez ve basılmaz.

9.      Her makalede, ana başlığın hemen altında, makalenin amacı ve önemini içeren biri Türkçe biri İngilizce olmak üzere 150-200 kelimeyi aşmayan öz/abstract yer almalıdır. “Öz”lerin altında, beş kelimeyi aşmayan anahtar sözcükler/keywords bulunmalıdır. Kısacası makaleler, Ana Başlık, Öz, Anahtar Sözcükler, Abstract, Keywords, Makale Metni, Notlar ve Kaynakça sırası ile kaleme alınmış olmalıdırlar.

10.  Makaleler 8.000 kelimeyi geçmemeli, A4 ebadındaki Microsoft Office Word dosyasına 1.5 aralıklı, soldan 3.5 cm, sağdan 3 cm, üstten 3.5 cm ve alttan 3 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

11.  Metin 12 punto büyüklükte Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makale başlığı 14 punto, Times New Roman yazı tipi, kalın ve ana metinden ayrı olmalıdır. Alt başlıklar 12 punto, Times New Roman, kalın ve metinden ayrı olmalıdır. İkincil alt başlıkların altındaki alt başlıklar 12 punto, Times New Roman, kalın ve italik olmalı ve paragrafın ilk cümlesinin başında yer almalı ve bir nokta ile sonlanmalıdır.

12.  Bütün çizelge, grafik ve diyagramlara şekil denilmeli ve birbirini izleyen numaralar verilmelidir. Her şekil ve tabloya bir numara verilmeli ve numaradan sonra başlığı yazılmalıdır.

13.  Kaynaklara gönderiler dipnot biçiminde olmamalı, ilgili kaynak(lar) metinde ayraç içine alınarak (yazar soyadı, yayım yılı: sayfa numarası) biçiminde gösterilmelidir.

14.  Kaynaklara göndermeler, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır:

 

.......şeklinde özetlenmiştir (Ergun, 2004).

.......belirtilmiştir (Leblebici, 2004: 210-215).

.......Babaoğlu (2017a: 15-20) ileri sürmektedir.

.......(Yıldız vd., 2012: 126-153).

......(Babaoglu ve Demircioğlu, 2011: 399-432).

15.  Metin içindeki gönderiler ve metne ilişkin ek açıklamalar dipnotlarda gösterilebilir.

16.  Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli; gönderme yapılmayan kaynaklar, kaynakçaya konmamalıdır. Kaynaklar, ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır. Dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaraları kesinlikle belirtilmelidir. Kaynakçada, aşağıdaki örneklenen biçim kurallarına uyulmalıdır:

 

Kitaplar: 

Mıhçıoğlu, C. (1988) Türkiye’de Çağdaş Kamu Yönetimi Öğretiminin Başlangıç Yılları, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF.

 

Dergiler:

Yıldız, M.; Babaoğlu, C. & Şahin, B. (2016) “Kamu Politikasını Türk İdare Tarihi Üzerinden Çalışmak”, Hacettepe Üniversitesi IIBF Dergisi, 34(2), s. 133-158.

 

Derlemeler: 

Allison, G. (2006) “Emergence of Schools of Public Policy: Reflections by a Founding Dean”, iç. The Oxford Handbook of Public Policy, (Ed.) Robert E. Goodin, Michael Moran, and Martin Rein, Oxford: OUP Oxford. s. 58-79.

 

Elektronik Kaynaklar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2014), Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları, http://www.tcmb.gov.tr/, Erişim Tarihi/Access Date: 15.09.2014.

                      TELİF HAKKI FORMU: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25917

NOTES FOR CONTRIBUTORS

1.        KAYTEK is a refereed journal published twice a year, June and December. Studies which will be published in the Journal of KAYTEK must be related to “Public Administration and Technology”.

2.        Manuscripts should be written in Turkish or English.

3.        Copyrights of the articles appearing in the KAYTEK Journal belong to the Kamu Bilişimcileri Derneği.

4.        Articles submitted should be original contributions and should not be published elsewhere or should not be under consideration for any publication at the same time.

5.        Manuscripts submitted to the journal will first be viewed by the Editorial Board then forwarded to the referees. In line with the evaluation of the referees, Editorial Board will make the final decision, either in favor or against publication, or return the manuscript back to the author for any revision required by the referees. Author(s) will be informed of the publication decision.

6.        Authors should include a separate title page with their name, institutional affiliation, full address and other detailed contact information. The title of the article alone should appear on the top of the first page of the manuscript.

7.        Complete manuscripts should be submitted to the editor, as an MS Word or Open Office document, electronically via e-mail attachment to ………………………. e-mail address.

8.        Authors are responsible for ensuring that their manuscripts conform to the journal style. The editors will not undertake retyping of manuscripts before publication.

9.        After the manuscript title, a concise (150-250 words) abstract, including the aim and significance of the manuscript, the methodology followed, the main findings both in Turkish and English is required. Maximum of five keywords should be stated following the abstracts. Shortly, the manuscript should be submitted in the following order: manuscript title, abstract, keywords, body text, notes and references.

10.    Manuscript should not exceed 8,000 words, typed on A4 page with 1.5-line spacing, leaving margins 3.5 cm at the left, 3 cm at the right, 4.5 cm at the top and 3 cm at the bottom of the page.

11.    All material should be 12-point, Times New Roman type. Article title and principal subheads should be 14-point Times New Roman type, bold and set on a line separate from the text. Secondary subheads should be 12-point Times New Roman, bold and set on a line separate from the text. Sub-subheads 12-point Times New Roman type, bold and italic, run-in at the beginning of the paragraph, and followed by a period.

12.    All diagrams, charts and graphs should be referred as figures and consecutively numbered. Tables should be kept to a minimum and contain only essential data. Each figure and table must be given an Arabic numeral, followed by a heading, and be referred to in the text.

13.    To cite the works you used in developing your article, use the author-date system. For each work to which you refer, give the author’s last (family) name, date of publication of the work cited, a page number(s) if needed.

14.    Every reference cited in the text should be in parentheses. Reference in parentheses should be at the following order: Surname(s) of author (s), publication year and page number(s). Examples are as follows:

.......is stated (Ergun, 2004).

.......is indicated (Leblebici, 2004: 210-215).

......Babaoğlu (2017a: 15-20) ileri sürmektedir.

.......(Yıldız vd., 2012: 126-153).

......(Babaoglu ve Demircioğlu, 2011: 399-432).

 

15.    Please use footnotes to elaborate or comment on material in the text.

16.    List of references (the bibliography) that follows the endnotes should be given in alphabetical order. Only works actually cited in the text should be included in the references.

17.    Only reference cited in the text should be included in the reference section. The references should be listed in an alphabetical order in a separate page. Page numbers of articles in periodicals or edited books should be indicated. The examples given below should be followed strictly:

Books: Mıhçıoğlu, C. (1988) Türkiye’de Çağdaş Kamu Yönetimi Öğretiminin Başlangıç Yılları, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF.

 

Periodicals: Yıldız, M.; Babaoğlu, C. & Şahin, B. (2016) “Kamu Politikasını Türk İdare Tarihi Üzerinden Çalışmak”, Hacettepe Üniversitesi IIBF Dergisi, 34(2), pp. 133-158.

 

Edited Books: Allison, G. (2006) “Emergence of Schools of Public Policy: Reflections by a Founding Dean”, in. The Oxford Handbook of Public Policy, (Ed.) Robert E. Goodin, Michael Moran, and Martin Rein, Oxford: OUP Oxford. pp. 58-79.

 

E-Sources: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2014), Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları, http://www.tcmb.gov.tr/, Access Date: 13.08.2017.

COPYRIGHT FORM: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25917


Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde yer verilmelidir.

Benimsenen ve dikkat edilmesi gerek etik ilkelerimiz: YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri, TÜBİTAK - Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği, COPE - Committee On Publication Ethics Principles çerçevesindedir.

Editörün uyması gereken etik kurallar:

1) Editör, gönderilen makalelerin, yazarların din, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce ve cinsiyet gibi özelliklerine bağlı olmadan sadece çalışmanın kalitesine ve hakem yorumlarına göre değerlendirmesinin yapılmasını sağlamalıdır.
2) Editör, etik ihlaller durumunda makaleyi reddetmelidir.
3) Editör dergiye gönderilen yazılarla ilgili bilgileri gizli tutar, bu bilgileri sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında kimseyle paylaşmamalıdır.
4) Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile yapılmasını sağlamalıdır.
5) Editör, makalede sunulan bilgileri kendi araştırmaları için kullanmamalıdır.
6) Editör, dergiye gönderilen makaleleri reddetmek, kabul etmek veya değişiklik istemekte tam sorumluluğa sahiptir.

Yazarların uyması gereken etik kurallar:

1) Yazarlar gönderdikleri çalışmanın orjinal olduğunu, daha önce yayınlanmadığını beyan etmelidir.
2) Yazarlar, çalışmanın halihazırda başka bir dergide değerlendirme altında olmadığını beyan etmelidir.
3) Çalışmada adı geçen tüm yazarlar, çalışmadaki deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına katkıda bulunmuş olmalıdır.
4) Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdır.
5) Yazarların yayınlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu farketmeleri halinde editör kurulunu bilgilendirmeleri gerekmektedir.
6) Yazarlar, Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdır. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) makalede belirtilmelidir.

Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Hakemlerin uyması gereken etik kurallar:

1) Hakemler, yeterli uzmanlığa sahip olduklarını düşündükleri konularda hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
2) Hakemler, zamanında ve yeterli olarak değerlendirebileceklerini düşündükleri çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
3) Hakemler, hakem incelemesinin gizliliğine saygı göstermeli ve bir makalenin inceleme süreci sırasında veya sonrasında, yayınlananların ötesinde çalışmayla ilgili hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamalıdır.
4) Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgiyi kendilerinin veya başkalarının avantajı için kullanmamalıdır.
5) Hakemler intihal veya diğer etik ihlallerden şüphelendiklerinde dergi editör kuruluna bildirmelidir.
6) Hakemler çıkar çatışması olabilecek durumlarda hakemlik yapmamalıdır.
7) Hakemler, değerlendirmelerinde objektif ve yapıcı olmalı, kişisel yorumlar yapmamalıdır.

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi çevrimiçi bir dergidir. Yazarlara ve okuyuculara yönelik bir ücret talep edilmemektedir.